‘Uitspraken Wiskunde’- blogs

Opsomming  ‘Uitspraken Rekenen/Wiskunde’-blogs

 1. Vernieuwers aan het woord (1): Citaten
 2. Vernieuwers aan het woord (2):  Kees Hoogland
 3. Vernieuwers aan het woord (3)
 4. Vernieuwers aan het woord (4):  Het Freudenthal Instituut
 5. Kritiek op de vernieuwingen (1): Citaten
 6. Kritiek op de vernieuwingen (2)
 7. Kritiek op de vernieuwingen (3): Het Freudenthal Instituut
 8. Zelf-ontdekkend Wiskundeonderwijs en varianten
 9. De adviesbureau’s
 10. Kennisbasis rekenen-wiskunde voor de PABO
 11. Het ERWD-protocol
 12. Examens / Toetsen
 13. De verplichte rekentoets
 14. De rekencoördinator
 15. De Grote Rekendag
 16. Wiskunde A, B, C en D
 17. Wiskundige DenkActiviteiten (WDA)
 18. De toekomst: 21e eeuwse vaardigheden
 19. De Toekomst: Onderwijs2032, ICT, programmeren
 20. De Toekomst: Curriculum.nu
 21. Pseudoscience: leerstijlen, meervoudige intelligenties etc
 22. Reken/wiskunde-angst, Wellness, Horror, Elitisme, Persoonsvorming
 23. Kansenongelijkheid
 24. Kansenongelijkheid: Woke Math 
 25. Jo Boaler
 26. De VS
 27. Canada: Discovery-based Math
 28. Opmerkelijk
 29. Bètaonderwijs
 30. Bètaonderwijs: Duurzaamheid
 31. Quotes van wiskundigen

_____________________________________________________________

Wat is wat?

APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum): Een commercieel onderwijsadviesbureau. Het APS heeft grote invloed op het reken/wiskunde-onderwijs, ook op beleidsniveau. Het APS werkt nauw samen met het Freudenthal Instituut.

Benoemde breuk: Breuk in een verhaaltjessom

Constructivistisch reken-wiskundeonderwijs: Een wiskundedidactiek gebaseerd op het sociaal constructivisme.  Sociaal constructivisme is een omstreden psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in feite sociale constructies zijn; een bepaald verschijnsel wordt slechts ervaren als iets dat werkelijk bestaat en van andere zaken onderscheidbaar is, omdat daarover in de samenleving een afspraak is gemaakt. Kennis is niet overdraagbaar, kennis waarover iemand beschikt werd door de individuele persoon zelf geconstrueerd. Kennis is daarom uniek voor elke persoon.  Iedereen construeert zijn eigen werkelijkheid. Het leerproces is een actief proces van kennisverwerving, waarbij kennis ontstaat en gedeeld wordt met anderen. Deze leer wordt aangehangen door het Freudenthal Instituut: leerlingen moeten zelf begrippen, rekenregels en strategieën ontdekken en hun eigen constructen gebruiken, omdat deze dan beter begrepen zouden zijn. De leraar is coach, hij moet de denkwijzen van ieder van zijn leerlingen volgen. Variaties op constructivistisch leren vinden we in allerlei bewoordingen terug. Of het nu zelfontdekkend leren, onderzoekend leren, project-gestuurd leren, vraaggestuurd leren, ervaringsgericht leren of natuurlijk leren wordt genoemd, de kern blijft: de leerling gaat zelf op onderzoek uit en de leraar staat aan de zijlijn.

Contextsom: Verhaalsom. Opgave met veel text waaruit een berekening gehaald moet worden, die meestal eenvoudig is.

cTWO: Commissie Toekomst WiskundeOnderwijs. In 2012 heeft de commissie haar eindrapport opgeleverd. M.i.v. 2016 volgt de invoering in 4 Havo/VWO.

ELWIeR:  Expertisecentrum Lerarenopleiding WIskunde en Rekenonderwijs. Een samenwerking tussen het Freudenthal Instituut en verschillende lerarenopleidingen en lerarenopleiders.

Euclides: Vakblad voor de wiskundeleraar, uitgegeven door de NVvW.

(Expliciete) Directe Instructie (EDI): Een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en voordoet, waarna de leerlingen verder oefenen. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en geeft gerichte feedback. Er is ruime aandacht voor inzicht en voor toepassingen.

FI: Freudenthal Instituut

Freudenthal Instituut: Onderzoeksinstituut van de Universiteit Utrecht, dat zich ten doel stelt de kwaliteit van het onderwijs in rekenen, wiskunde en beta-vakken te bevorderen. Het FI is nauw betrokken bij het bepalen van vorm en inhoud van het reken-wiskundeonderwijs; het heeft veel bijgedragen aan de invoering van het realistisch rekenen en het bekritiseren van standaard rekenprocedures in het basisonderwijs.

GR: Grafische Rekenmachine.

Handig rekenen:  Bij handig rekenen wordt gebruik gemaakt van eigenschapen van getallen en bewerkingen. Voorbeeld: 8 x 12,5 = 4 x 25 = etc.   Handig rekenen werkt alleen maar bij ‘mooie’ getallen.

Hapmethode: Methode voor het uitvoeren van een deling. De hapmethode komt dus in plaats van de staartdeling. De voorstanders beweren dat leerlingen bij de hapmethode zouden begrijpen wat ze doen, terwijl dat bij de staartdeling niet het geval zou zijn. Volgens de tegenstanders nodigt de hapmethode uit tot onhandig en omslachtig rekenen, omdat het geen systematische methode is, leidt het tot meer fouten en is de methode alleen maar practisch uitvoerbaar bij kleine getallen. De voorstanders beweren weer dan men voor grote getallen de rekenmachine dient te gebruiken.

Kernvakkenregeling: Vanaf het schooljaar 2013/14 mag een leerling in het havo of vwo maximaal één 5 voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op de eindlijst hebben.

Kolomsgewijs rekenen (Kolomrekenen):  onderscheidt zich van het traditionele cijferen doordat bij optellen, aftrekken en vermenigvuldigen van links naar rechts gerekenend wordt, en tussenresultaten genoteerd worden.  De staartdeling wordt vervangen door ‘happend delen’. Volgens de voorstanders wordt hiermee het getalinzicht vergroot. Volgens de tegenstanders werkt het alleen maar bij kleine getallen en is de kans op fouten groter dan bij traditioneel cijferen.

Lieve Maria:  Actie opgezet door alle wiskunde- en natuurkunde studievereningingen in 2006 om aandacht te vragen voor de moeilijkheden die studenten hebben met de wiskundevakken op het WO als gevolg van het slechte wiskundeonderwijs van de  middelbare scholen.  ‘Maria’ verwijst naar de toenmalige minister van Onderwijs: Maria van der Hoeven.

Mechanistisch rekenen, Koopmansrekenen:  Denigrerende benaming voor het rekenonderwijs van vroeger. Er wordt hierbij ten onrechte gesuggereerd dat men geen aandacht had voor begrip en inzicht en voor toepassingen.

Nationale Rekencoördinator Dag: Jaarlijkse bijeenkomst van rekencoördinatoren met als doel o.a. de versteviging van de regionale netwerken van rekencoördinatoren

NVORWO (Nationale Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/Wiskundeonderwijs): vakvereniging ter bevordering van het reken-wiskundeonderwijs voor de leeftijdsgroep van 4 tot 14 jaar. Voorstander van radicale vernieuwingen.

NVvW: Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren. Vernieuwers hebben er veel invloed.

OW&OC:  Ontwikkeling van het Wiskundeonderwijs en Onderwijs Computercentrum. Voorloper van het Freudenthal Instituut.

PANAMA: PAbo NAscholing Mathematische Activiteiten. Ieder jaar wordt er een PANAMA-conferentie gehouden, met sprekers uit vooral de vernieuwende hoek.

PISA-toets  (Programme for International Student Assessment). Een internationale toets uitgevoerd door de OESO (OECD) met als doel het meten en onderling vergelijken van de kennis en vaardigheden van scholieren. Het is eerder een intelligentietoets, het reken/wiskundeniveau van de opgaven is heel laag.

PPON: Periodieke Peiling OnderwijsNiveau

Realistisch rekenen: Bij realistisch rekenen ligt de nadruk op inzicht en niet op het inoefenen van rekenregels en rekenprocedures. Het doel is dat leerlingen de rekenregels zelf ontdekken en dat ze concrete problemen en situaties kunnen oplossen met behulp van eigen strategieën en inzichten. Hiervoor gebruikt men context-opgaven. Reken-oefeningen met pen en papier zijn minder belangrijk, er wordt kolomsgewijs gerekend en men doet aan ‘handig rekenen’. Men maakt al snel gebruik van de rekenmachine.

Realistisch reken-wiskundeonderwijs: Bij realistische reken-wiskundeonderwijs wil men leerlingen zover brengen dat ze (concrete) problemen en situaties kunnen oplossen met behulp van eigen strategieën en inzichten. Startpunt van dit leerproces vormen de voor leerlingen (alledaagse) contextsituaties, waarbij leerlingen diverse inhouden uitdiepen.

Rekencoördinator: Heeft als taak om veranderingsprocessen wat betreft het reken-wiskunde onderwijs in de school te coördineren.  De rekencoördinatoren worden ondersteund door de  Pabo’s, de NVORWO, ELWIeR, Universiteit Utrecht (FI), en SLO: deze zorgen o.a. voor nascholing en netwerken.

RR (-methode): Afkorting voor Realistische rekenen.

SLO: Nationaal Expertisecentrum LeerplanOntwikkeling. Op de gebieden rekenen en wiskunde werkt SLO veel samen met het Freudenthal Instituut.

Stichting Goed Rekenonderwijs: Opgericht door vrijwilligers uit bezorgdheid over de gebrekkige rekenvaardigheden van leerlingen. Stichting Goed Rekenonderwijs wil het rekenen van leerlingen verbeteren door de ontwikkeling en verspreiding van deugdelijk lesmateriaal.

TAL-projectTussendoelen Annex Leerlijnen. Nationaal programma voor het vak rekenen op de basisschool, door OC&W gefinancierd en uitgevoerd door het Freudenthal Instituut en SLO. Het traditionele cijferen wordt afgedaan als rekenen met onbegrepen trucjes zonder inzicht, mechanistisch, onnatuurlijk want van rechts naar links,  koopmansrekenenen en in feite overbodig. Handig rekenen is speerpunt in het TAL-project, waarbij elke som opnieuw creatief moet worden opgelost en er kolomsgewijs gerekend wordt. In het het TAL-boekje lezen we: “In de geschetste realistische didactiek wordt niet direct en uitsluitend op het reproduceren van de tafels aangestuurd via herhaald optellen, zoals vroeger in de mechanistische methodiek gebeurde via klassikaal uitgevoerde klaagzangen.”

TIMMS-toets (Trends in International Mathematics and Science Study). Een internationale toets met als doel het meten en onderling vergelijken van de kennis en vaardigheden van basisschool- en VO-leerlingen in de exacte vakken. Het reken/wiskundeniveau van de opgaven is heel laag.

Traditioneel rekenen, regelgeleid rekenen: Leerlingen krijgen de basiskennis van het rekenen systematisch aangeboden in goed overzichtelijke leerstappen en volgens een standaardoplossingswijze. Er is ook aandacht voor toepassingen en contexten. Dit is het rekenonderwijs zoals gebruikelijk in 1970.

Volgens Bartjens: vaktijdschrift uitgegeven door NVORWO.

IJsbergmetafoorEen metafoor, afkomstig van het Freudenthal Instituut, dat gebruikt wordt om de didactiek van het rekenonderwijs in de basisschool te ‘verduidelijken’: de formele ‘wiskundetaal’ (kale sommen) is slechts het ’topje van de ijsberg’ als het gaat om begripsontwikkeling; er is, ook binnen het realistisch rekenen, teveel aandacht voor kale sommen; niet iedereen hoeft de top van de ijsberg te bereiken, d.w.z. niet iedereen hoeft de standaardalgoritmen bij rekenen te kennen. 

Wiskobas: (WISKunde Op de BASischool). Naam voor een nieuwe didaktiek, in de zeventiger jaren ontwikkeld door het Freudenthal Instituut. ‘Blind cijferen’ moest plaats gaan maken voor inzicht en alternatieve rekenstrategieën.

Wiskunde light: Andere benaming voor het HAVO/VWO-vak Wiskunde A.

Wiskunde ultra-light: Andere benaming voor het HAVO/VWO-vak Wiskunde C.

___________________________________________________________

Wie is wie ?

Prof. Jo Boaler: Hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford Universiteit. Ze is heel invloedrijk en populair, ondanks het feit dat haar onderzoek voor een groot deel slecht onderbouwd en zelfs frauduleus is. Radicale vernieuwer: ze is tegen het leren van procedures, ze wil dat alle leerlingen samenwerken aan open projecten, ze is tegen huiswerk en tegen testen. Ze strijdt voor gelijkheid, o.a. door de lat stevig te verlagen.

Prof. Jan van de Craats: Hoogleraar wiskunde. Criticus van het huidig reken-wiskundeonderwijs. Mede-oprichter van  ‘Stichting Goed Rekenonderwijs’. Zijn lezing ‘Mythen in de rekendidactiek’ op de Panamaconferentie in 2007 lokte heftige reacties uit van zowel voor- als tegenstanders. Schrijver van  ‘Waarom Daan en Sanne niet kunnen rekenen’: een uitgebreide analyse over wat er mis is met het rekenonderwijs en hoe het beter kan. 

Raf Feys: Feys was afdelingshoofd van Pabo-Torhout (België). Hij strijdt al tientallen jaren, deels met succes, tegen (voorgestelde) veranderingen van het Belgisch reken- en wiskundeonderwijs in de richting van het realistisch/constructivistische. Hij is criticus van het Freudenthal Instituut.

Hans Freudenthal (1905-1990): Hij was de geestelijke vader van het realistisch reken/wiskunde-onderwijs. Naar hem is het Freudenthal Instituut genoemd.

Prof. Koeno Gravemijer: Hij is Medewerker bij het Freudenthal Instituut en hoogleraar Science & Techniekeducatie. Hij is een belangrijk promotor van het constructivistisch reken-wiskundeonderwijs.

Mieke van Groenestijn. Ze was projectleider  ‘Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie’.  Dit protocol heeft grote invloed op de reken/wiskunde-didactiek voor alle leerlingen, dus niet alleen voor leerlingen met dyscalculie. Ze studeerde onderwijskunde en orthopedagogiek. Ze is voorstander van realistisch rekenen.

Marian Kollenveld:  Ze was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren.

Henk van der Kooij: Curriculumontwikkelaar bij het Freudenthal Instituut. Bestuurslid NVvW. Hij was coordinator exacte vakken VO bij het CEVO, nu CvE (College voor Examens).

Prof. Jan de Lange: Hij was directeur van het Freudenthal Instituut.

Ed de Moor: Invloedrijk reken-wiskundedidacticus. Betrokken bij Wiskobas. Oprichter Panama-project. Oprichter NVORWO.

Marcel Schmeier: Onderwijsadviseur. Bevoegd leerkracht basisonderwijs. Hij is groot voorstander van directe instructie. Auteur van de veelgeprezen boeken ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’ en ‘Expliciete directe Instructie’.

Adri Treffers: Hij was medewerker bij het Freudenthal Instituut en hoogleraar rekendidactiek in Utrecht. Hij was één van de grootste en invloedrijkste promotors van het realistisch rekenen.

Ben Wilbrink: Onderwijsonderzoeker. Hij was werkzaam bij COWO en het Kohnstamm Instituut. Hij heeft een website *benwilbrink.nl*, waarin hij in vele artikelen zijn kritiek op het reken-wiskunde onderwijs beschrijft, ondersteund met vakpublicaties. Hij staat heel kritisch t.o.v. het Freudenthal Instituut.

______________________________________________________________________

Trefwoorden

Realistisch rekenen – Contextrijk rekenen – Het nieuwe rekenen – Authentiek rekenen – Schattend rekenen – Slim rekenen – Strategisch rekenen – Functioneel rekenen – Handig rekenen – Praktisch rekenen – Globaal rekenen – Inzichtelijk rekenen – Interactief rekenen – Zelfontdekkend rekenen – Doelgericht rekenen – Probleemgericht rekenen – Betekenisvol rekenen – Denkend rekenen – Flexibel rekenen –  Effectief rekenen – Evenwichtig rekenen – Duurzaam rekenen – Excellent rekenen – Professioneel rekenen – Compleet rekenen – Competent rekenen – Individueel rekenen – Coöperatief rekenen – Levend rekenen – Handelend rekenen – Spelend rekenen – Bewegend rekenen – Burgerschapsrekenen – Generiek rekenen – Beroepsspecifiek rekenen – Groen rekenen – Verpleegkundig rekenen – Medisch rekenen – Nieuwsrekenen – Nieuwsrekenen voor nieuwkomers – Pretparkrekenen –  Escape Room Wiskunde – Real Life Rekenen – Gepersonaliseerd rekenen – Drieslagmodel Functioneel Rekenen –  Rekenen op burgerschapsniveau – Rekenen in projecten – Rekenen in rekenteams – Rekenen volgens leerlijnen – Handelingsmodel rekenen

Doelgericht rekenonderwijs – Opbrengstgericht rekenonderwijs – Opbrengstveroorzakend rekenonderwijs – Excellent rekenonderwijs – Krachtig rekenonderwijs – Motiverend rekenonderwijs – Inspirerend rekenonderwijs – Verantwoord rekenonderwijs – Verdiepend rekenonderwijs – Zinvol rekenonderwijs –  Kindgericht rekenonderwijs – Passend rekenonderwijs – Toekomstbestendig rekenonderwijs – Toekomstgericht Breukenonderwijs – Rekenonderwijs zonder methode – Taalondersteunend rekenonderwijs  – Ict-rijk Reken-Wiskunde onderwijs – Rekenonderwijs volgens het model van interne convergerende differentiatie – Rekenbewust vakonderwijs

Rekengesprek – Rekenwerkgesprek – Rekenwijzer – Rekenpilotscholen – Rekenteam – Rekenvisie – Excellente rekendocent –  Rekencoördinator – RekencoördinatorPlus – Expertmodules Rekencoördinator+ – De regionale netwerken van rekencoördinatoren – De Nationale Rekencoördinator Dag – Rekencoach – Rekenexpert – Rekenconsultant –  Profiel rekenbewuste rekendocent   – Regionale Rekennetwerken – Rekenatelier – Rekentuin – Rekenplein – Rekenlokaal – RekenLAB –  Rekenkast – Rekenkoffer – Rekenposters – Rekentekeningen bij het drieslagmodel –  Rekentaalkaart – Rekenkist MBO –  Rijke rekenomgeving –  Rijke rekenproblemen – Rijke rekenvragen – Rijke rekenopbrengsten – Een Rekencircuit organiseren – Rekenknap – Rekenonderwijscommunity – Rekenbeleidsplan – Rekenwerkgroep – Rekendenkkader – Rekendossier –   Protocol Ernstige RekenWiskunde Problemen en Dyscalculie (ERWD) – Masterplan Dyscalculie – RekenGroen – Rijke betekenisvolle rekenopdrachten – Practoraat rekenen

Gecijferdheid – Ontluikende gecijferdheid – Professionele gecijferdheid – Gecijferdheidscompetenties – Gecijferdheidscoach – Gecijferdheidssituaties – Gecijferdheidsdossier – Gecijferdheidsportfolio – Persoonlijke Gecijferdheidsgereedschapskist –  Gecijferd bewustzijn – Ontwikkelen van gecijferd gedrag – Gecijferdheidsraamwerk – Common European Numeracy Framework (CENF) – Gezondheidsgecijferdheid, Technologische Gecijferdheid

Realistische wiskunde – Burgerwiskunde – Inclusieve Wiskunde – Embodied meetkundeonderwijs – Constructivistische wiskunde – Socio-math norms – Mindset Mathematics –

Emancipatorisch wiskundeonderwijs – Democratiserende wiskunde – Rehumanized math – Mathematics Teaching for Promoting Active Citizenship – Ethnomathematics – Social Justice Math – Woke Math – Diversified math – Antiracist mathematics – Critical Mathematics – IncluSMe (interculturaliteit in lerarenopleidingen wiskunde en science, Erasmus+ project) – MaSDiV (Omgaan met diversiteit in de bèta-vakken, Erasmus+ project) –

Kolomsgewijs cijferen – Happend delen – Benoemde breuken

Betekenisvolle algebra  – Wiskundige creativiteit – Meetkundige Creativiteitstaken – Authentieke Context – Word problems versus image-rich numeracy problems –  Oplossingsstrategieën – Voorkeursstrategieën –  Geleid heruitvinden – Geleid heruitvinden met de grafische rekenmachine – Geleid herontdekken – Horizontaal mathematiseren – Verticaal mathematiseren – Progressief mathematiseren – Multi-channel rekenoefeningen – Denkactieve wiskundeopgaven – Wiskundige Denkactiviteiten (WDA) – Denkactieve wiskundelessen – Creatief Wiskundig Denken – Computationele Denkvaardigheden – Denkac­tieve kenmer­ken volgens het model van Van Streun – Domeinoverstijgende denk- en werkwijzen – CUN (Complex, Unfamiliar and non-routine Mathematics Problems) – Geïntegreerde Wiskundige Activiteiten (GWA) – Algoritmisch denken – Denkobject – Computationeel Denken – Functioneel denken – Techno-mathematical Literacies –  Rekenwiskundige attitude – Rekenwiskundig vermogen – Meetkundig vermogen – Wiskundig Communiceren –
Competenties in het verwerven van nieuwe rekenwiskundige vaardigheden – Texas Instruments – Grafische rekenmachine – TI-84 plus c silver edition – TI_Nspire – Computer Algebra System (CAS) – Geleid herontdekken met de grafische rekenmachine – Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) – Geintegreerde Algebraische Leer Omgeving In School  (GALOIS) – Zeer Interactieve Goniometrie (Ziggy) – Geogebra – Mindset Maths – Aanwakkeren van een Probleemoplossende Mindset –

Big Data – zOEFFi – Kangoeroewedstrijd – De Grote Rekendag gericht op 21st Century Skills – De ijsbergmetafoor – Number sense – Proportional sense – Dimensional (2D/3D) sense – Symbol sense – Metacognitie in de wiskundeles – Number literacy – Data literacy – Algebraic literacy –  Wiskundige geletterdheid – Algoritmische geletterdheid – Kansgeletterdheid – Statistische geletterdheid – PAbo NAscholing Mathematische Activiteiten (Panama) – Panamaconferenties – APS rekengroep – APS Exact APS-wiskundeconferenties – APS Rekentoetsen – Talig Rekenen als Professie (TRaP-project, gesubsidieerd door NRO) – Nascholingsmodule Talige ondersteuning in de Interactieve RekenWiskundeles – Meetkunstproject – Wiskundige wereldoriëntatie – Socio-scientific issues in het bèta-onderwijs – Mindset en cultuur binnen het bèta-onderwijs –

TORPEDO (Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen) – Reflectiewijzer Rekenen-Wiskunde (RWRW) – European Society for Research in Mathematics Education (ERME) – IBMT (inquiry-based mathematics teaching) – PRomote Inquiry-based learning in MAthematics and Sciece across Europe (PRIMAS) –  – MAthematics and SCience for Life (MaSciL, EU-project) – Inquiring Mathematical Power and Unexploited Learning of Special Education Students (IMPULSE) – International Commission for Study and Improvement of Mathematics Education (CIEAEM) – Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable (MERIA, EU-project to promote a positive attitude towards mathematics) – CReativity In Mathematics Education (CRIME, een Europees project) – GAMe based learning in MAthematics (GAMMA)

______________________________________________________

Ict  –  Het Basisonderwijs  –  Het Voortgezet Onderwijs  –  Het Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)  – Het Hoger Beroepsonderwijs (HBO) en het WO –  Onderwijskundigen  –  Adviesbureau’s  – Hersenen en Leren  –  Politici en Beleidsmedewerkers  –  De Vakbonden  –  Internationalisering – Duurzaamheid  –  Sprekers en Publicisten

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter