Afkortingen en begrippen

Niet iedereen is bekend met de afkortingen en begrippen die op de BON-site gebruikt worden. Bovendien verwijst een aantal afkortingen naar omstreden organisaties, regelingen, of andere zaken. Op deze pagina doet BON de belangrijkste afkortingen en begrippen uit de doeken, waar nodig voorzien van een kritische toelichting. Heb je suggesties voor deze lijst? Stuur dan een bericht naar gebruiker Em70. 

Kijk voor meer begrippen en afkortingen ook op de lijsten van:


AOb Algemene Onderwijsbond (hoofdkantoor in Utrecht) De Algemene Onderwijsbond (ruim 75.000 leden, aangesloten bij de FNV) is de grootste onderwijsbond in alle sectoren van het onderwijs. Deze bond in 1997 ontstaan door een fusie van de onderwijsbonden ABOP en NGL. De AOb wordt door een aantal mensen gezien als medeverantwoordelijk voor de ontstane beloningsverschillen in het onderwijs en voor de door BON aangekaarte verslechtering van het onderwijs door ondoordachte onderwijsvernieuwingen. Zie ook AVV en OCNV. www.aob.nl/

APS Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (gevestigd in Utrecht) Instituut voor onderwijsverbetering dat zich bezighoudt met het begeleiden en adviseren van docenten en management van scholen en onderwijsinstellingen. Het APS wordt deels uit publiek geld gefinancierd en is omstreden omdat dit centrum door BON in twijfel getrokken onderwijsvernieuwingen propageert. Zie ook LBVO. www.aps.nl/

AVV Alternatief Voor Vakbond (gevestigd in Amsterdam) Het AVV is opgericht in 2005 en komt op voor de belangen van degenen die zich te weinig vertegenwoordigd voelen door de huidige vakbonden, overlegorganen en politieke partijen. Het AVV heeft geen stakingskas en richt zich vooral op flexwerkers, freelancers en zelfstandigen zonder personeel, maar ook op docenten. Het AVV onderschijft de BON-doelstellingen maar is niet aan de vereniging BON gelieerd. Het AVV wordt door een aantal mensen gezien als onsolidaire vakbond voor verwende en jaloerse jongeren. Zie ook AOb en OCNV. www.avv.nu/

BIO De Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) De wet stelt dat scholen moeten aangeven hoe zij de bekwaamheid van hun personeel onderhouden. Scholen en onderwijsinstellingen moeten er vanaf 2007 voor zorgen dat zij voor elk personeelslid een bekwaamheidsdossier hebben, waarin de door o.a. docenten behaalde resultaten zijn opgenomen op het gebied van scholing en deskundigheidsbevordering. Het is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe iemands vaardigheden behouden en ontwikkeld worden. Het doel van het Ministerie van OCW is om hiermee de kwaliteit van het onderwijspersoneel over de hele linie te garanderen. De zeven bekwaamheidseisen die voor leraren gelden, zijn tot stand gekomen onder regie van de SBL en zijn vastgelegd in de wet. Uit het overzicht van deze eisen hier een voorbeeld: "Een leraar die vakinhoudelijk en didactisch competent is, zorgt voor een krachtige leeromgeving in zijn klas of lessen. Hij helpt de leerlingen zich de culturele bagage eigen te maken die iedereen in de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren". De Wet BIO treedt per 1 augustus 2006 in werking. Zie verder: www.minocw.nl/factsheets/513

BON De vereniging Beter Onderwijs Nederland, de organisatie die achter deze website zit, opgericht in 2006. Zie verder de zes kernpunten, de doelstellingen uitwerkt in tien punten en het manifest. www.beteronderwijsnederland.nl/

LBVO Landelijk Bureau Vernieuwend Onderwijs (gevestigd in Zutphen) Denktank voor en begeleider van veel van de door BON in twijfel getrokken onderwijsvernieuwingen. Zie ook APS. www.lbvo.nl/

LSVb De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) vertegenwoordigt de lokale studentenvakbonden op nationaal niveau en zet zich in voor de belangen van alle studenten in Nederland. www.lsvb.nl/

MR Medezeggenschapsraad: raad waarin vertegenwoordigers van personeelsleden, ouders en leerlingen zitting hebben. Een MR is niet alleen een adviesorgaan, maar heeft bepaalde bevoegdheden waar een directie rekening mee moet houden. De bevoegdheden verschillen per geleding, dus zijn niet precies hetzelfde voor personeelsleden, ouders en leerlingen. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO), die geldt voor alle scholen, behalve voor hoger beroeps- en universitair onderwijs. Probleem van een MR is onder meer dat:

  • het on- of onderbetaalde taken betreft (ook de scholing voor MR-taken is vaak onderbetaald);
  • de leden gekozen zijn op basis van hun persoon en niet op basis van een bepaald programma;
  • ouders vaak helemaal niet voor de MR worden gekozen (men is blij dat iemand de vacature wil vervullen);
  • de bevoegdheden (te) beperkt zijn;
  • leden medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de verdeling van te weinig middelen;
  • de leden niet altijd even deskundig, kritisch en assertief zijn.

Kortom: als orgaan van democratische controle, noodzakelijk bij het ontbreken van voldoende transparantie, marktwerking en overheidstoezicht in het huidige onderwijs, schiet de MR veelal tekort. Meer informatie:

OahW of OAW "Onderwijs aan het woord": in het voorjaar van 2006 uitgevoerde enquête waarbij docenten hun mening mochten geven over het onderwijs. Een aantal BON leden staat nogal kritisch tegenover de organiserende partij (SBL), de vraagstelling en de getrokken conclusies. www.onderwijsaanhetwoord.nl/

OCNV Onderwijsbond CNV (hoofdkantoor in Zoetermeer) Onderdeel dus van het Christelijk Nationaal Vakverbond. Zie ook AOb en AVV. www.ocnv.nl/

OCW of OC&W Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (gevestigd in Den Haag; vroeger in Zoetermeer) Geleid door minister (Jet) Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker. www.minocw.nl/


Heb je een bepaald begrip niet gevonden in deze lijst? Kijk nog even op de andere lijsten met onderwijsbegrippen en afkortingen, of vraag het aan gebruiker Em70