White Supremacy en ‘Social Justice Maths’

*’Uitspraken’-blogs*

_________________________________________________________

 

Nederland

 

“De werkgroep vindt het een illusie dat een einde is gekomen aan de ongelijke kansen van meisjes en eerste- en tweedestrooms allochtonen bij het volgen van wiskundeonderwijs. De werkgroep erkent dat de inhoud van het wiskundeonderwijs sinds 1993 minder gericht is op louter selectie op typisch masculiene en witte vaardigheden. De uitvoering van het programma vindt echter nog voornamelijk plaats door docenten die hun vorming hebben genoten voor 1993.”
Werkgroep Emancipatorisch Wiskundeonderwijs

 

 

Op de *website van de Universiteit van Amsterdam* :

 • Velen ervaren onze universiteit als te wit en het curriculum als te westers. Daar proberen we verandering in te brengen.
 • De aanstelling van Chief Diversity Officer Anne de Graaf zal een impuls geven aan de veranderingen die we willen bewerkstelligen.

 

Het Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, stellen Amsterdamse docenten en studenten in een manifest. Dit moet desnoods met quota voor studenten en docenten bereikt worden. De opstellers van het akkoord willen dat multiperspectiviteit, inclusie en diversiteit expliciet opgenomen worden in de leerdoelen. Zo moet diversiteit niet onderdeel zijn van speciale programma’s of vakken, maar ook breder aan bod komen in de hoofdvakken. Ook het taalgebruik en lesmateriaal moet inclusief zijn. Zo moeten er trainingen zijn voor alle docenten over hoe je om dient te gaan met een diverse klas. Onder de leden van de werkgroep zijn ook mensen van buiten zoals Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet.
Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, desnoods met quota‘,   Scienceguide 11-12-2019

[“Kick Out Zwarte Piet is opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof.”    WNL Op Zondag, 2017]

 

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets voor de pabo zijn gekleurd door ‘westerse vooringenomenheid’
Nu.nl, 15 juni 2020

 

Sylvana Simons (Fractievoorzitster van BIJ1, gemeenteraad Amsterdam)

[Dekolonisatie van het vak wiskunde]

Tijdens een raadsvergadering:

 • Ik vraag me af of Wethouder Moorman contact heeft met het platform curriculum.nu, dat bestaat uit mensen uit het onderwijs, die hun krachten inzetten om het onderwijs te dekoloniseren. Wij denken bij dekolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs, maar ook in de wiskunde en de exacte vakken valt nog genoeg te dekoloniseren. Ik vraag me af hoe en of de wethouder hierover met het platform samenwerkt.

 

Rogier Boers  (Docent wiskunde. Actief voor BIJ1)

Lezing gegeven op het Wiskundecongres:

 • De grondleggers van de westerse wetenschappen gaan ervan uit dat de natuur gehoorzaamt aan wetten die wiskundig van aard zijn.
 • Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren.
 • In andere tradities beschrijft de wiskunde de eigenschappen van de ruimte en aantallen. De patronen die wiskundigen onderzoeken bestaan dan niet als onafhankelijke werkelijkheid die met behulp van de logica blootgelegd worden, maar zijn gebaseerd op ervaringsfeiten. In de gekoloniseerde gebieden zijn die kennistradities van de wiskunde en natuurwetenschappen onderdrukt en afgedaan als naïef, dat gebeurt tot op de dag van vandaag.
 • Als het gaat om zaken van maatschappelijk en persoonlijk belang, heb je meer aan redelijkheid dan aan logica.
 • Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.

 

Gloria Wekker (Hoogleraar Gender en Ethniciteit aan de Universiteit van Utrecht. Voorzitter van de diversiteitscommissie van de Universiteit van Amsterdam)

 • Ook bij de harde natuurwetenschappen moeten de curricula worden doorzocht op racisme. De totstandkoming van de moderne wetenschappen stond vaak onder invloed van de koloniale missie. De gestelde vragen hadden daar direct mee te maken: over voedsel, hoe ze moeten varen, wat ze moeten eten, hoe sterren aan de hemel staan, of over scheepsbouw, medicijnen voor een reis.
 • Ik ben niet van de objectiviteit. In een heleboel kritische wetenschappen, zoals genderstudies en culturele studies, is dat ideaal van de objectiviteit allang achterhaald.
 • Nederlanders zijn systematische racisten, ze voelen zich superieur want ze zijn blank.

_______________________________________________

Kritiek

Burgerschap gaat over waarden en hoort niet in het curriculum thuis.”
Tsjip de Jong, Marcel Schmeier

 

Commentaren:

 • ‘Dekolonisatie van de wiskunde’ is bedoeld als een vorm van anti-intellectuele indoctrinatie van extreem links.
 • Een pleidooi voor een dergelijke dekolonisatie houd ik voor een niet te missen teken van ongeletterdheid danwel voor een vorm van politiek-ideologisch extremisme.
 • Dekolonisatie van wiskunde: worden de berekeningen anders als je weet waar een formule vandaan komt?
 • Leraren willen kennis overdragen, niet speelbal zijn van politiek geneuzel in de marge.

 

Kritiek op Gloria Wekker

Het uitgangspunt dat schuld bewezen moet worden, laat Wekker varen. In beginsel ben je als blanke een racist, tenzij je kunt bewijzen dat je het niet bent.
Paul Cliteur (Hoogleraar rechtswetenschappen en FvD-senator)

 

‘Gloria Wekker’

“Volgens mw. Wekker zijn de natuurwetenschappen alleen maar bedacht om de boze blanke man te helpen in het onderwerpen van de bruine mensen. Nee, Gloria, dat zijn de natuurwetenschappen niet. Ja, natuurlijk, met beta-onderzoek kun je dingen handiger aanpakken of beter zeilen of wat dan ook. Maar het fundamentele is natuurlijk deze vraag: hoe werkt dat allemaal? Hoe werkt zwaartekracht? Dat heeft niks met imperialisme te maken, maar met verwondering en nieuwsgierigheid. Snapt Wekker niet, want die kijkt naar de wereld door een brievenbus van boosheid, verongelijktheid en aangeprate zieligheid. Het is wonderbaarlijk dat een vrouw met een dergelijk wereldbeeld als serieuze wetenschapper wordt aangezien en dat bladen, volgeschreven door in theorie hoog opgeleide mensen, dit soort droefenis een podium geven. Ook niet helemaal ondersteunend voor de stelling: ‘we moeten af van het idee dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn’; dit soort gereutel is een belediging voor alle niet-blanke mensen in de wetenschap. Ach ja, gelukkig zijn niet alle donkere denkers zo door pietepeuterige obsessies en een schromelijk gebrek aan kennis gedreven als mevrouw Wekker. Even een stukkie Neil Degrasse Tyson dan maar? Bindende kijktip voor alle stellingdametjes, antiracisten en andere gesubsidieerde beroepskwetsies. ”

Een uitgebreide analyse over het bedenkelijke wetenschappelijke niveau van de in linkse kringen hoog gewaardeerde en met de Joke Smit-prijs bekroonde Gloria Wekker is te lezen in ‘Gloria Wekker ontmaskerd: Haar werk blijkt aantoonbare nepwetenschap‘.

 

Kritiek op de Universiteiten

 

Meindert Fennema (Emeritus-hoogleraar Politicologie. Hij was GroenLinks-raadslid)

 • Geheel in de geest van George Orwell moeten de Diversity Officers er op toezien dat alle politieke diversiteit uit de universiteiten verdwijnt. In mijn eigen afdeling Politicologie aan de UvA ging deze maand een brief rond, door bijna alle docenten getekend, waarin de ondertekenaars zichzelf schuldig verklaren aan het in stand houden van een koloniaal en racistisch onderwijsprogramma. De meeste ondertekenaars hebben weliswaar geen enkele invloed gehad op het curriculum van Political Science, maar ze zijn toch schuldig.
 • De belangrijkste drijfveer om zo’n brief te ondertekenen is angst. Wie niet tekent kan een vaste aanstelling of promotie vergeten.

 

Paul Cliteur (Hoogleraar rechtswetenschappen en FVD-senator)

 • De uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië overgewaaide cancel culture [ontnemen van een platform aan controversiële sprekers of het ‘ontuitnodigen’] komt nu huishouden op Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. Een proces dat Nederland moet zien af te wenden. Anders dreigen de Universiteit Leiden, en andere universiteiten, bolwerken van ‘deugdterreur’ te worden.
 • In de westerse wereld zijn alle instituties gericht op een uitbanning van racisme. Men kan daarvoor berispt, bestraft, veroordeeld worden, terwijl in andere delen van de wereld racisme niet eens opvalt omdat het zo gewoon is.

 

Anoniem (Universitair docent VU/UvA)

[University College Amsterdam plant anti-wetenschappelijke diversiteitsscan alle vakken]

 • Ik maak mij ernstig zorgen over de ontwikkeling bij onze faculteit (Amsterdam University College)
 • Nu is er de hele zomer gewerkt aan een Diversity plan en dat zal dit academisch jaar geïmplementeerd worden.
 • Ik vind het schandalig dat op een wetenschappelijk instituut een training gegeven gaat worden gebaseerd op anti-science.
 • Tijdens de hele corona periode toen iedereen thuis zat hebben docenten geen enkele direct email van de Dean ontvangen over hoe het gaat, hoe we ons redden, etc. De eerste mail van de Dean was de aankondiging dat ons instituut Systemic Racist was.

 

Han van der Maas (Hoogleraar psychologie)

*Diversiteitsbeleid moet gaan om gelijke kansen, niet om gelijke uitkomsten*

 • Mijn zorg is dat het diversiteitdenken onderdeel is van een ideologie die sterk neigt naar de afwijzing van wat ik zie als wetenschappelijke basisprincipes. De diversiteitsbeweging, zeker aan de UvA, is sterk geïnspireerd door het werk en het diversiteitsrapport geschreven onder voorzitterschap van Gloria Wekker. Ik vrees dat sommige universitaire bestuurders onvoldoende bekend zijn met Wekkers wetenschapsfilosofische denkbeelden.
 • In het postmoderne identiteitsdebat is identiteit subjectief en fluïde, behalve voor de identiteitsdenker zelf, want die heeft dé waarheid in pacht en weet precies wat diversiteit is, en hoe deze vorm moet krijgen. Feiten zijn sociaal geconstrueerd, ‘gesitueerd’, relatief, en subjectief, maar zijn tegelijkertijd onbetwistbaar als ze de eigen mening onderschrijven.
 • Wie denkt dat het beeld dat ik schets van de ‘dekolonisering’ van het onderwijs overtrokken is, raad ik aan de literatuurlijst van de ‘Decolonization toolkit’ die de UvA ontwikkelt eens te bestuderen. Deze literatuur suggereert dat de radicale elementen in het diversiteitsdenken een hoger doel lijken te hebben: de hele wetenschappelijke methode, volgens hen een vorm van ‘epistemic violence’, moet van de baan. Het diversteitsdenken wordt zo een Paard van Troje. Vermomd als vehikel tot gelijkwaardigheid en solidariteit, wordt een aanval uitgevoerd op de fundamenten van de moderne wetenschap.
 • Ik vind het bedenkelijk dat in de UvA allerhande inclusiviteitstrainingen worden opgezet geënt in deze anti-positivistische traditie zoals de omstreden Critical Race Theory. Mijn identiteit is teruggebracht tot die van witte man, of ik het daar nu mee eens ben of niet. Al mijn commentaar is verificatie van de theorie zelf omdat ik volgens de theorie enkel poog mijn macht te behouden (zie een citaat van Wekker).

_________________________________________________

U.S.A.

 

Wiskunde heeft die mystiek en uitstraling dat het cultuurvrij en contextvrij is en niets te maken heeft met zaken als ras, identiteit en macht. Die mythe wordt nu verbrijzeld.”
Danny Martin (Hoogleraar aan de Universiteit van Illinois. Hij doet onderzoek naar wiskunde en ethniciteit)

Mathematics is such an inequitable subject.”
Jo Boaler (Hoogleraar Maths Education aan de Stanford University)

The apparent gender gap in mathematical ability is socially constructed and therefore a myth of male superiority.”
Luis A. Leyva (Professor Maths Education aan de Vanderbilt University)

 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)

 • NCTM invites you to participate in A Call for a Collective Action:  Equity & Social Justice in Mathematics Education: From Awareness to Action.

 

American Mathematical Society (AMS):

 • Mathematics education research has made it clear that the teaching of mathematics is a highly political act. The teaching of mathematics is deeply embedded in politics.
 • At least in the U.S. one could certainly argue that mathematics operates as whiteness.
 • If mathematics is political (and also racial and gendered), then we must be on the side of justice, whatever that may look like. In other words, if mathematics can be antiracist, then it ought to be.
 • The social dimension of mathematics education has wide implications.
 • But what about the majority of college mathematics professors who are not trained in mathematics education but in mathematics? They are highly involved in the maintenance of power structures in college mathematics classrooms and departments. These mathematicians are not hired primarily based on their pedagogical ability.

 

Uit: “Teaching Social Justice Through Secondary Mathematics”  (cursus bestemd voor wiskunde-docenten):

 • This education and teacher training course will help you blend secondary math instruction with topics such as inequity, poverty, and privilege to transform students into global thinkers and mathematicians.
 • The course can even help students to learn math, because while many aspects of middle- and high-school math can seem abstract to students, setting the mathematics within a specially-developed social justice framework can help students realize the power and meaning of both the data and social justice concerns.
 • In western mathematics, our ways of knowing include formalized reasoning or proof, decontextualization, and algorithmic thinking, leaving little room for those having non-western mathematical skills and thinking processes.
 • Math has been used as a dehumanizing tool for centuries.
 • Math can be used as a tool of oppression.

 

Uit: Standards for Preparing Teachers of Mathematics van de ‘Association of Mathematics Teacher Educators’ :

 • Well-prepared beginning teachers of mathematics understand the roles of power, privilege, and oppression in het history of mathematics education and are equipped to question existing educational systems that produce inequitable learning experiences and outcomes for students.
 • Well-prepared beginners are knowledgeable of mathematics education as part of a broader system of mechanisms used to determine what is valued, what is right, and what is normal.
 • Messages to be challenged include:
  – Being good at mathematics is a sign of intelligence
  – Some students are good at mathematics whereas others are not
  – mathematics is a pure way of doing things
  – Doing mathematics does not involve emotions, values or the body

 

Woke Math

Shraddha Shirude (Docent Ethnomathematics. Secretary director  ‘Ethnic Studies Project’ met als taak het ontwerpen van een nieuw curriculum voor de public schools van Seattle)

Ze heeft een website:  *Woke Math by Ethnic Studies MathTeacher*

 • Woke math means waking up to see our own internalized white supremacy, waking up to see how we perpetuate white supremancy in the math classroom, waking up to the idea that the reason the mathematics world is filled with white men is because we have allowed ourselves to believe that only a certain caliber of human (wealthy, white, male) is capable of truly understanding how the world functions, thus allowing that caliber of human to control everything.
 • We do not need to center methods in math class. We need to center stories. By centering stories we center humanity.
 • White culture is toxic for every single race, but it benefits white people.

 

In Seattle zijn de ‘public schools’ overgestapt op Woke Math. Reden: minderheden presteren slecht. Het kader voor dit nieuwe wiskunde-onderwijs staat hier: *K-12 Math Ethnic Studies Framework*

‘K12’ is in de VS het onderwijs vanaf basisschool t/m middelbare school.
‘SWBAT’ wil zeggen: Students Will Be Able To

We lezen o.a.

 • Students will be confident in their ability to construct & decode mathematical knowledge, truth, and beauty so they can contribute to their experiences and the experiences of people in their community.
 • Power and oppression, as defined by ethnic studies, are the ways in which individuals and groups define mathematical knowledge so as to see “Western” mathematics as the only legitimate expression of mathematical identity and intelligence. This definition of legitimacy is then used to disenfranchise people and communities of color. This erases the historical contributions of people and communities of color.
 • How can we use math to measure the impact of activism?
 • Can you suggest resolutions to oppressive mathematical practices?
 • How can we change mathematics from individualistic to collectivist thinking?
 • How is math manipulated to allow inequality and oppression to persist?
 • Students re-humanize mathematics through experiential learning and answering ‘why?’.

 

Hoogleraren/onderzoekers Wiskunde-onderwijs

 

Rochelle Gutiérrez (Hoogleraar ‘Maths Education’  aan de Universiteit van Illinois. Ze studeerde Onderwijskunde en ‘Social Sciences’)

Zeer invloedrijk strijder tegen white supremacy in het wiskundeonderwijs. Ze krijgt veel support, o.a. van de  NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) en de AMS (American Mathematical Society). Zie ook het twitter-account [#IStandWithRochelle]

Ze heeft talloze onderscheidingen gekregen voor haar wetenschappelijk werk.

Ze krijgt ook veel kritiek, maar evenals bij Jo Boaler en Lauri Rubel, worden critici weggezet als pesters of racisten of mensen die de status quo willen handhaven en het levert haar alleen maar extra steunbetuigingen op, ook van de grote onderwijsorganisaties.

Gutiérrez is bedenker van de term ‘Mathematx’. Gutiérrez: ” ‘Mathematx’ betekent een menselijke hernieuwde voorstelling van de wiskunde zonder dominantie van de eurocentrische en blanke cultuur, waarbij rekening wordt gehouden met inheemse kennis.”

Ze zet zich dus in voor het rehumaniseren van de wiskunde: vroeger was de wiskunde humaan maar dat veranderde als gevolg van white supremacy, aldus Gutiérrez.

[Professor says math perpetuates white privilege] [All mathematics is political] [NCTM Annual Meeting: Rochelle Gutiérrez] [Why we need to rehumanize mathematics]

 • Curricula emphasizing terms like ‘Pythagorean theorem’ and ‘pi’ perpetuate a perception that mathematics was largely developed by Greeks and other Europeans.
 • Algebraic and geometry skills perpetuate “unearned privilege” among whites.
 • On many levels, mathematics itself operates as Whiteness. Who gets credit for doing and developing mathematics, who is capable in mathematics, and who is seen as part of the mathematical community is generally viewed as White.
 • Mathematics confirms authority.
 • Mathematics has justified social inequalities as natural when they are not.
 • Are we really that smart just because we do mathematics?
 • In many ways mathematics serves as a form of preparing citizens for compliance. Once you go through sitting in classrooms for 12 years of compulsory mathematics, completely removed from anything that’s of real importance to you and your life, you’re told that people who can produce those abstract reasonings are seen as intelligent. It almost seems like the more removed from humanity you are, the smarter you are.
 • I worry that evaluations of math skills can perpetuate discrimination against minorities, especially if they do worse than their white counterparts.
 • There are so many minorities who have experienced microaggressions from participating in math classroom where people are judged by whether they can reason abstractly.
 • Mathematics teachers need to be prepared with much more than just content knowledge, pedagogical knowledge, or knowledge of diverse students if they are going to be successful.
 • I wonder why ‘math’ professors get more research grants than ‘social studies’ professors.
 • All knowledge is relational, things cannot be known objectively; they must be known subjectively.
 • What counts as mathematics to mathematicians is partly determined by the department of defense.
 • We don’t tend to interrogate mathematics. I think that we’re taught as if math is this objective thing out there that exists.
 • We regard mathematics as if it is a natural reflection of the universe, occurring outside of human influence, encoding the universe with eternal truths, a natural order of things that should not be questioned. Thus, mathematics is viewed as a version of the world that is proper, separate from humans, where no emotions or agendas take place.
 • I would argue that we are not really given permission, to interrogate mathematics because so much of mathematics supports economics and warfare right now.
 • What does that mean when we receive a singular version of mathematics both from the point of view of European mathematics, but also from the point of view of what counts as school mathematics? It’s like you’re already kind of reducing what people understand about mathematics and its social context.
 • There isn’t one mathematics; there are many. Many have been ignored, devalued or distorded.
 • Many teachers have been trained to anticipate the misconceptions that students have. Yet, students don’t have misconceptions. They are only ‘misconceptions’ when we begin with the expectation that others need to come to our way of thinking or viewing the world.
 • A more rehumanized mathematics would depart from a purely logical perspective and invite students to draw upon other parts of themselves, e.g. voice, vision, touch, intuition. By attending to emotions, individuals would be encouraged to be more in tune with themselves.
 • We have the means to be able to humanize mathematics. So the “insubordination” part is the, “I’m not just going to go along with what everybody says”-part.
 • When our pedagogy or scholarship involves challenging the status quo, especially on behalf of historically marginalized students, some people will go to extreme measures to silence us.

Kritiek op de kritiek, [The Need for a Revolution]

 • The attack on me, and others, has shown that when we present arguments that challenge White supremacist capitalist patriarchy head on, we pose a threat.

 

Jo Boaler (Hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford University. Ze studeerde psychologie)

 • Some people revel in the inaccessibility of mathematics as it’s currently taught, especially if their own children are succeeding, because they want to keep clear a societal advantage.
 • Some people don’t want everyone doing well in math. When we show that girls and minorities do just as well, they don’t like that because they want math just for some people. They are going to great lengths, even to squash the evidence we have. They want math to stay the elite preserve for some people. That if you can  do math you are better than other people. It is all feed into this elitist production of math. People use math as tests whether you can pass the doors in this part of society where you do well.
 • When you teach math well it is no harder than anything else.
 • I can’t tell you how many women, undergraduates at Stanford and others I’ve spoken to, said to me, ‘I was going to go into science, engineering, whatever, but I didn’t because of math’.
 • A lot of woman choose out of maths because at university maths is often a very unwelcoming environment for young woman.
 • Milgram and Bishop would not have harmed me if I was a man. It has also to do with mathematics being seen as a male domain.

Wat betreft het laatste punt: James Milgram en Wayne Bishop hebben terechte, gedegen, goed gedocumenteerde en vernietigende kritiek geleverd op het frauduleuze ‘Railside’-onderzoek van Jo Boaler. Hierna beschuldigde Boaler hun van bullying, hoewel dit nergens het geval was. Ze kreeg bijval over de hele wereld, o.a. van het Freudenthal Instituut en Kees Hoogland. Milgram en Bishop  staan nu op de *zwarte lijst*.

 

Cathery Yeh, Brande M. Otis (Yeh is assistant professor in ‘mathematics education’. Ze doet research in ‘social justice mathematics’. Ze studeerde onderwijskunde. Otis is onderwijspsycholoog. Otis’s research:  ‘social stratification in schools’, ‘racial identities’, ‘providing educational opportunities for Students of Color through school reform and policy change’ etc.)

*Reframing and Humanizing Mathematics*

A lovely paper describing ways to teach maths as a tool to deconstruct power structures and promote anti-racist maths.”    Jo Boaler

 • We join an emerging group of mathematics educators, researchers, and activists to contend that mathematics is political.
 • Mathematics has been used as a weapon to legitimize capitalist interests, producing stratified achievement levels and positioning some children and families of color at the bottoms of social strata.
 • How children perform in mathematics is a product of the organization of schooling, shaped by cultural, historical, and political roots.
 • Standardized tests, prescribed curricula, and curricular tracking systems, perpetuate inequities in mathematics.
 • Mathematics learning experiences in most schools still require students to perform mathematics using algorithms that are not their own, in a language different than their native tongue and to solve mathematics problems irrelevant to student interests and experiences.
 • We’ve found this work to be a collective journey in which we walk with teachers and students to “unlearn” the mathematics we have experienced as students and to relearn the possibilities to teach mathematics for social justice.
 • Many educators, students, and school professionals consider textbooks and curricular materials to be objective transmitters of truth, although mathematics education is one of the powerful institutional discourses that help to create and maintain prejudice.

 

Laura Parson (promovendus onderwijskunde aan de Universiteit van North Dakota)

[Science is sexist, because it is not subjective] [We must make STEM courses less competitive]

Parson onderzocht dictaten van bèta-techniek vakken op vrouw-onvriendelijkheid.

 • Language used in science class syllabi reflects institutionalized teaching practices and views about knowledge that are inherently discriminatory to women and minorities by promoting a view of knowledge as static and unchanging, a view of teaching that promotes the idea of a passive student, and by promoting a chilly climate that marginalizes women.
 • They display prejudice against women and minorities because they refuse to entertain the possibility that scientific knowledge is subjective.
 • Woman and minorities are uniquely challenged by the idea that science can provide objective information about the natural world. This is an unfair assumption because the concept of objectivity is too hard for women and minorities to understand.
 • Instead of promoting the idea that knowledge is constructed by the student and dynamic, subject to change as it would in a more feminist view of knowledge, the syllabi reinforce the larger male-dominant view of knowledge as one that students acquire and use.
 • Notions of absolute truth and a single reality are masculine.
 • We must make STEM courses [beta-techniek studies] less competitive to be more inclusive of women.

___________________________________________________

Kritiek

If anyone is racist or sexist, it is those who claim that women and minorities are unable to deal with traditional mathematics“.
Barry Simon, Professor of Mathematics and Theoretical Physics at the California Institute of Technology.

Over the past three decades, the achievement of waves of American students with high intellectual potential has  declined as a result of inequity in educational treatment. This inequality is the result of an extreme form of egalitarianism within American society and schools, which involves the pitting of equity against excellence rather than promoting both equity and access, anti-intellectualism, the “dumping-down” of the curriculum, equating aptitude and achievement testing with elitism, the attraction to fads by schools, and the insistence of schools to teach all students from the same curriculum at the same level.”
Camila Benbow, Jason Stanley (Uit: ‘How “Equity” can lead to “Inequity” for High-Potential Students’)

“I am a Black male and engineer. What students do not need is an indoctrination of leftist victimology to learn math. If you want to teach math, bring back flash cards, teach the fundamentals, require large amounts of homework and have demanding teachers. Children in India, Japan and Korea learn math, why not look at how they do it?
Ernest Helms

Mathematics knows no races or geographic boundaries; for mathematics, the cultural world is one country.
David Hilbert (Duits wiskundige, 1862-1943)

“One would have to have completely forgotten the history of science so as to not remember that the desire to know nature has had the most constant and the happiest influence on the development of mathematics.”
Henri Poincaré (Frans wiskundige, 1854-1912)

 

New York Post: *The social justice drive to destroy American education*

 • Objectiviteit, een sterke arbeidsethos, individualisme, respect voor het geschreven woord, perfectionisme en stiptheid behoren tot de ‘witte normen’, welke ontmantelt moeten worden volgens de ‘diversity/social justice’-bewegingen.
 • Spijbelpercentages voor zwarte studenten zijn vaak vier keer zo hoog als voor blanke studenten.
 • De oplossing voor dit verschil in prestaties is volgens de voorstanders van ‘social justice/diversity’ niet het vragen van een grotere inspanning aan de studenten. In plaats daarvan krijgen docenten nu les over ‘inclusieve beoordeling’ en hoe ze scripties kunnen beoordelen zonder de kwaliteit ervan te beoordelen, aangezien dergelijke kwaliteitsoordelen de ‘white language supremacy’ in stand houden.
 • Elke reguliere instelling herziet angstig haar normen of bevindt zich in het vizier omdat ze dit niet heeft gedaan. Vanwege de dwingende diversiteit, erkennen medische scholen zwarte studenten met MCAT-scores die voor een blanke of Aziatische student automatisch diskwalificerend zouden zijn. Een hoogleraar oncologie aan de Ivy League medische school werd door een supervisor op de vingers getikt voor het geven van een te ‘fact-based’ examen in de farmacologie.
 • De ‘social justice/diversity’-kruistocht leert studenten hun culturele erfenis te haten.

 

Paul Clopton (Statisticus. Cofounder van ‘Mathematically Correct‘, een organisatie van ouders, wiskundigen, wetenschappers en docenten, die opkomt voor verbetering van het wiskundeonderwijs)

 • In reform mathematics education, the goal of success for all is not supported by achievement but rather by redefining success and, mostly, by obscuring failure.
 • Meanwhile, fewer students will suffer wounds to their self-esteem because their failures will go undetected. Such a system will identify fewer failures among poor and minority group students, so reformers will claim a victory for equity.
 • We may gain some “equity” at the cost of achievement, but the more advantaged parents will continue to find ways to make sure that their children learn in spite the best efforts of the reform-minded. Meanwhile, the net effect of the reform will be further deterioration in the mathematical abilities of America’s youth. The majority of these students will not find alternative forms of education to make up this deficit. It is from this majority that we will draw our next generation of teachers.
 • The story of Apollo 13 is used to promote group learning and group assessments with the argument that our students must learn to work together like people do in the real world. Never mind that people in the real world don’t sit in groups doing algebra problems. Group learning is plagued by inequities that most parents identify quickly – some do the work while others learn that they can “succeed” without learning the material and without effort. Group assessments effectively erase the ability to monitor individual achievement or to provide useful diagnostic information.
 • The reliance on calculators allows reformers to claim success even when children do not learn the fundamental operations of arithmetic. Soon they will claim success in algebra for students who have not learned how to solve equations.

 

Marianne Jennings (Hoogleraar)

[Rain-forest algebra]

 • Welcome to rain-forest math. My daughter is studying algebra under a newly adopted, district-wide curriculum that includes an integrative textbook and cooperative/group learning. For all I know, they’re joining hands and singing “Kum By Yah.”
 • My teenage daughter is studying algebra using a book that includes Maya Angelou’s poetry, pictures of President Clinton, and lectures on what environmental sinners we are. It includes icons for fine arts, industry and science. About the only things you can’t find are explanations about how algebra is done and actual algebra problems.
 • What’s certain is they are not learning algebra. Though my daughter has an “A” in beginning Algebra, she has yet to grasp the idea that what you do to one side of the equation, you must do to the other.
 • When I spoke to her teacher about the book and how class time was being used, she responded: “We don’t plug and chug anymore. We’re teaching them to think.” The teacher assured me that five years from now these kids would be great in math.
 • Other parents and I joined forces and went one-by-one to the school to discuss our concerns. First, we sent in an engineer. She questioned the use of application problems before the students have been taught the basics. Our engineer mother was told that she did not understand the education process or what was needed in the business world.
 • We sent in a lawyer. He returned having been told that universities had guided and approved the curriculum and textbook. Next it was my turn. I was given the worst blow of all. “You may have to face the fact, Mrs. Jennings, that your child may not get algebra.
 • I guess I just don’t see studying the words to a Beatles song as a way of learning algebra.

 

Diane Ravitch (Onderwijskundige; ‘Historian of Education’)

[Ethnomathematics]

 • It seems our math educators no longer believe in the beauty and power of the principles of mathematics. They are continually in search of a fix that will make math easy, relevant, fun, and even politically relevant.
 • ‘Social justice math’ relies on political and cultural relevance to guide math instruction. One of its precepts is “ethnomathematics,” that is, the belief that students will learn best if taught in the ways that relate to their ancestral culture. From this perspective, traditional mathematics—the mathematics taught in universities around the world—is the property of Western civilization and is inexorably linked with the values of the oppressors and conquerors.
 • Partisans of ‘social justice mathematics’ advocate an explicitly political agenda in the classroom. A new textbook, Rethinking Mathematics: Teaching Social Justice by the Numbers, shows how problem solving, ethnomathematics, and political action can be merged. The theory behind the book is that “teaching math in a neutral manner is not possible.” Teachers are supposed to vary the teaching of mathematics in relation to their students’ race, sex, ethnicity, and community.
 • It seems terribly old-fashioned to point out that the countries that regularly beat our students in international tests of mathematics do not use the subject to steer students into political action. They teach them instead that mathematics is a universal language that is as relevant and meaningful in Tokyo as it is in Paris, Nairobi, and Chicago. The students who learn this universal language well will be the builders and shapers of technology in the twenty-first century. The students in American classes who fall prey to the political designs of their teachers and professors will not.

 

 

Eric Weinstein (Amerikaans natuurkundige)

 • There is one place left in which open racism can be practiced institutionally in the U.S. today, that is through this diversity/equity movement, in which it appears to be that you can be openly anti-white, openly anti-straight, openly anti-male, and this is considered progressive.

 

Kritiek op de invoering van Woke Math in Seattle

 

*Seattle Public Schools Want to Teach Social Justice in Math Class. That Hurts Minorities.*  (National Review, Katherine Timpf)

 • Now, the social-justice approach to teaching math has officially entered the mainstream and taxpayer-funded arena.
 • Mathematics classes should be for mathematics lessons; this is especially important considering the fact that math is exactly where American students  of all races struggle compared to students in other countries.
 • The minority students are actually going to be learning less math than they would have without it. Ironically, one of the curriculum’s goals is to teach students how to “critique systems of power that deny access to mathematical knowledge to people and communities of color,” and yet, that’s exactly what the district itself would be doing with it.

 

Uit: *Woke Math In Seattle* (The American Conservative, Rod Dreher)

 • In Seattle, the city’s public schools have decided that everything, even mathematics, has to be seen through the lens of oppression and racism.
 • The young people who are going to learn real math are those whose parents can afford to put them in private schools. The public school kids of all races are going to get dumber and dumber.
 • Eventually, bridges are going to start falling down. That too will be the fault of Whiteness.
 • In the future, historians will look back upon the suicide of our civilization and will see this poison for what it is.

 

Uit: *Math gets woke*  (World Magazine)

 • Seattle may be the first major school district to infuse diversity studies into math, but the National Council of Teachers of Mathematics applauds the move.
 • Anti-Western philosophy and history will now be part of arithmetic lessons.
 • Students should be encouraged to develop a positive ‘mathematical identity’ and ‘mathematical agency’.
 • What began in university education schools is spreading to elementary arithmetic, and how much math are the kids really going to learn if they start with the premise that it was all a big cheat?

 

*Woke Math Aims to Teach Seattle Kids That ‘Western’ Math Is Racist*  (The Daily Signal, Jarrett Stepman)

 • The framework for this new curriculum exposes just how absurd woke math will be.
 • Among other things, the framework states that Western mathematics as the only legitimate expression of mathematical identity and intelligence, has been used to disenfranchise people and communities of color.
 • The guidelines are chock full of social justice jargon that sounds smart but is actually vapid. What does it mean to decode mathematical ‘beauty’ or ‘identify how the development of mathematics has been erased from learning in school?’
 • While this sort of curriculum will leave students with little actual knowledge or understanding of how to do math, it certainly serves a purpose: to radicalize young people with tales of oppression and groom them to be future social justice warriors themselves.
 • Woke math is simply the latest and perhaps silliest expression of a larger agenda to turn young Americans against their country and fellow citizens, to fill them with grievance, and convince them that their key to a perfect future is through socialism.

 

Kritiek op Rochelle Gutiérrez

 

Commentaren [Post Session with Rochelle Gutierrez]

 • From what I understand, because some cornerstone principals of mathematics were developed by people of European heritage, the principals are more difficult for people of color? I would say this is extremely insulting to non-whites.
 • The professor in question seems not to know her history, either. It isn’t ‘white people’, but Egyptians, Babylonians, and Indians and later, the Arabs who provided most of the groundwork for mathematics today. Mathematics can’t be of or for a single culture, and it never has.
 • Engineering, computer science, agriculture, etc all benefit from Calculus given to us by white guys like Leibniz and Newton but that should not mean that we should dump Calculus simply because perhaps it is ’too white’.
 • All the Middle-Eastern, Asian, and Indian programmers I’ve had the pleasure of working with over the years seemed quite good at math. I guess no one told them about it’s inherent whiteness.
 • Gutierrez is using obscurantist speech to conceal the fact that some of what she is saying really lacks semantic content.
 • The fact that Gutierrez — who has no mathematics qualifications and clearly has no good understanding of what she is talking about — can somehow pass herself off as an expert is bad enough, the fact that people revere her and do not bother to pick up on her fakery is worse still.
 • How is being able to do advanced math ‘unearned privilege’?
 • Don’t pretend that Math is the problem when false assumptions and intellectual laziness are the culprit.

 

*Linkse hoogleraar: Wiskunde is racistisch, want Pythagoras was blank!*

“Wat kan er nou racistisch aan wiskunde zijn, denk je waarschijnlijk. Als er iéts op deze wereld objectief, apolitiek en rassen-, gender- en weetikveelwat-neutraal is, dan is het wel wiskunde. Hier is echt alleen ruimte voor feiten, en geen meningen. Hoe gek is het dan als juist deze tak van sport benoemd wordt tot toonbeeld van ‘white privilege?’ Veel ‘basiswiskunde’ is op papier gezet door de oude Grieken, die daar simpelweg geweldig goed in waren. Andere volken waren daar weer wat minder in. En tsja, dat zijn de feiten. Wat is daar precies racistisch aan? Helaas slikt mevrouw dat niet. Doordat wiskunde zo’n ‘blanke wetenschap is’ en de samenleving tegenwoordig zoveel waarde hecht aan wiskunde voelen niet-blanke kinderen zich inferieur. Dat ook zij gewoon aan het rekenen kunnen slaan en wellicht met baanbrekende theorieën kunnen komen, is daarbij natuurlijk volstrekt irrelevant, hè?”

 

Vrouwendiscriminatie

 

Jane Imrie, Charlie Stripp (NCETM (National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics), Groot-Brittannië)

 • Jo Boaler is wide of the mark in much of her analysis of what’s currently going on in English classrooms. First: ‘the routine advice of primary school teachers to young girls that maths might not be for them‘ paints a depressing and crass picture. But it’s a false one. Perhaps she has heard of one such instance, but to extrapolate and suggest this message is delivered in approaching 20,000 primary schools, without quoting any evidence, is rash in the extreme, and does not in any way match our current, first hand observation and experience in English primary schools.

 

Kansen-ongelijkheid

 

The young people who are going to learn real math are those whose parents can afford to put them in private schools. The public school kids of all races are going to get dumber and dumber.
*Woke Math In Seattle*, The American Conservative

 

Ted Nutting (Wiskunde docent VS)

[Equitable education: Real math works]

 • I’m alarmed by proposals to address racial bias in schools by using ‘inquiry-based learning.’
 • ‘Inquiry-based’ math, unfortunately, has been standard in this country for 25 years. Students work in groups on projects aiming to discover abstract principles, write in journals describing how they would solve problems and use calculators excessively.
 • We have evidence locally in high-minority schools that real math teaching, where the teacher actually teaches, works much better. Middle Schools fared very well on state math tests after being taught this way, confirmed by a 2017 Seattle School District study.
 • I had great success teaching AP Calculus and Algebra at Ballard High. Why? I broke the rules, teaching real math. I presented the material, asked questions frequently to keep students’ attention and gave difficult tests.

_____________________________________________________

 

Witte scholen / Zwarte scholen

Om het bestaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan, moet de overheid bepalen naar welke school Amsterdamse kinderen gaan. Dat vindt de Amsterdamse PvdA. Volgens PvdA-raadslid Charlotte Riem Vis helpt dat de kansarme – over het algemeen zwarte – kinderen het meest. Maar ook kansrijke – veelal witte – leerlingen zijn volgens het raadslid ‘niet gebaat bij eilanden van extreme concentraties van privilege.”
Het Parool

Een grote ergernis vormen de ouders van HAVO/VWO leerlingen. Het zijn ouders die er voor kiezen om zo vroeg mogelijk hun kinderen apart te zetten door ze op een HAVO/VWO te plaatsen, liefst op een gymnasium.”
Simone Walvisch, Bestuurslid PO-raad, lid van het college van bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere. Ze studeerde zelf op het gymnasium

Wie het blanke gymnasium als dè oplossing van de toekomstige elite afficheert, legitimeert impliciet de witte basisschool en het zwarte VMBO. De aanhangers van ouderwets onderwijs lijken er bovendien op uit te zijn de maatschappelijke orde van vroeger te herstellen.”
Wilma Cornelisse, Onderwijsjournaliste. Over onderwijs verscheen van haar hand een reeks reportages, interviews, analyses, commentaren en columns in kranten, tijdschriften, boeken en op websites

Willem Boterman en hoogleraar Michael Merry (Onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam)

 • Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft? Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Ze houden kansenongelijkheid in stand.
 • Het gymnasium overleefde de egalitaire onderwijshervormingen van de jaren ’60 en ’70. Een vermeend racisme van witte ouders speelt mogelijk een rol.

 

Kritiek

Femke Halsema heeft haar kinderen van de zwarte school afgehaald in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. De tweeling zat op school met een groot aantal islamitische kinderen. Aanvankelijk ging de fractievoorzitter van GroenLinks er prat op dat deze scholen juist goed zijn voor de ontwikkeling van het kind.”
Algemeen Dagblad

 

Prof. Jaap Dronkers (Onderwijssocioloog)

 • Zowel autochtone kinderen als kinderen met een migrantenachtergrond behalen slechtere resultaten op etnisch sterk gemengde scholen dan op etnisch homogene scholen.

 

Cheng Boon Ong (promovendus)

[Autochtone kinderen op zwarte scholen: sneller schooluitval]

 • De kans dat autochtone kinderen zonder diploma van de middelbare school komen, stijgt van 3,6 procent naar 8 procent als er meer dan 77,7 procent allochtone leerlingen op hun basisschool zitten. Dat komt niet door de kwaliteit van het onderwijs. De manier waarop kinderen met elkaar omgaan heeft dat effect.

 

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter