White Supremacy en ‘Social Justice Maths’

*Uitspraken-blogs*

_____________________________________________________

Dit blog is een voortzetting van het blog *Kansenongelijkheid*.

____________________________________________________

Wat is wat?

 

Critical Race Theory: De opvatting dat de wet en juridische instellingen inherent racistisch zijn en dat ras zelf een sociaal geconstrueerd concept is dat door blanke mensen wordt gebruikt om hun economische en politieke belangen te bevorderen ten koste van mensen van kleur. (Britannica)

De ‘Critical Race Theory’ is a-wetenschappelijk: alle zwarten zijn slachtoffer, alle witten zijn racisten tenzij ze kunnen aantonen dat ze het niet zijn; kapitalisme is door de witten bedacht om minderheden te onderdrukken; alle onderwijs is racistisch, ook het wiskunde-  en science-onderwijs; objectiviteit bestaat niet, ook niet in de bèta-vakken. De ‘Critical Race Theory’ is afkomstig uit de VS en van daaruit overgewaaid naar de overige westerse landen.

De ‘Black Lives Matter-beweging’  (BLM) is  aanhanger van de Critical Race Theory. BLM  is in de VS berucht om hun rellen en plunderingen, maar genieten desondanks veel sympathie in linkse kringen, ook in Nederland.

Woke cultuur: Bekijkt problemen van minderheden. Woke cultuur gaat tegenwoordig meestal uit van de Critical Race Theory.

Social Justice Math (of  ‘Ethnomathematics’ of  ‘Woke Math’.). Doel: Wiskunde-onderwijs moet ten dienste staan van het opheffen van onderdrukking. Oorspronkelijke invloed: de bestseller ‘Pedagogy of the Oppressed’ uit 1970 van de Braziliaanse onderwijshervormer Paulo Freire. ‘Pedagogy of the Oppressed’ heeft een bijna iconische status gekregen in de Amerikaanse lerarenopleidingen. Het vreemde is dat dit boek uiteindelijk niet over onderwijs gaat, het behandelt geen enkel probleem waar onderwijshervormers de laatste decennia mee bezig zijn. Dit boek is een utopisch politiek traktaat dat oproept tot de omverwerping van de kapitalistische hegemonie en de oprichting van klassenloze samenlevingen. Freire was een groot bewonderaar van Mao-Zedong en zijn Chinese Culturele Revolutie. Hij is tegenstander van directe instructie. De leraar moet continue onderhandelen met de leerlingen over de leerstof. Nog steeds staat hij in hoog aanzien bij veel onderwijskundigen.

_________________________________________________________

White Supremacy

Nederland

 

Op de *website van de Universiteit van Amsterdam* :

 • Velen ervaren onze universiteit als te wit en het curriculum als te westers. Daar proberen we verandering in te brengen.
 • De aanstelling van Chief Diversity Officer Anne de Graaf zal een impuls geven aan de veranderingen die we willen bewerkstelligen.

 

Het Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, stellen Amsterdamse docenten en studenten in een manifest. Dit moet desnoods met quota voor studenten en docenten bereikt worden. De opstellers van het akkoord willen dat multiperspectiviteit, inclusie en diversiteit expliciet opgenomen worden in de leerdoelen. Zo moet diversiteit niet onderdeel zijn van speciale programma’s of vakken, maar ook breder aan bod komen in de hoofdvakken. Ook het taalgebruik en lesmateriaal moet inclusief zijn. Zo moeten er trainingen zijn voor alle docenten over hoe je om dient te gaan met een diverse klas. Onder de leden van de werkgroep zijn ook mensen van buiten zoals Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet.
Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, desnoods met quota‘,   Scienceguide 11-12-2019

[“Kick Out Zwarte Piet is opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Dat zei Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Dick Schoof.”    WNL Op Zondag, 2017]

Besef jij hoeveel invloed het slavernijverleden van Nederland heeft op jouw identiteit en toekomst?
Jerry Afriyie en Elvin Richters (beiden Kick Out Zwarte Piet), tijdens lezing op Albeda College Rotterdam

*Diversity week 2020 TU/e*

We put significant efforts into raising awareness of the value of diversity and inclusivity, for example with the TU/e Diversity Week.
Frank Baaijens, rector Technische Universiteit Eindhoven

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets voor de pabo zijn gekleurd door ‘westerse vooringenomenheid’
Nu.nl, 15 juni 2020

Pabo’s willen af van de toelatingstoetsen aan de poort. Het kabinet is voor. Daarmee moeten de opleidingen toegankelijker en inclusiever worden. We zagen dat vooral studenten met een migratieachtergrond slechter scoorden bij deze toetsen.
Fontys, 17 november 2021

Wij vinden de maatschappelijke gevolgen van de invoering van de taaltoets onacceptabel. Het uitvalpercentage van de allochtone pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam ligt ruim boven het landelijke gemiddelde. Zou de uitkomst van de taaltoets meetellen, moeten nog meer studenten in het eerste jaar uitvallen. Er staan te weinig allochtonen voor de klas. Ook daarom is het van belang dat er voldoende allochtone paboërs afstuderen.”
Gerard van Drielen (Lid College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam)

“Foutloos taalgebruik eisen maakt dat de taal gekoloniseerd blijft door een homogene groep Noord-­Europese, witte, mannelijke en elitaire mensen.”
Hilde Roothart, Masterstudent Crossover Creativity aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (Volkskrant 20 april 2021)

Het College voor de Rechten van de Mens heeft geoordeeld dat de Haagse Hogeschool twee docenten indirect heeft gediscrimineerd op grond van ras, omdat in een vacature werd gevraagd om uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Personen van niet-Nederlandse afkomst worden hierdoor in vergelijking met andere personen bijzonder getroffen.
Scienceguide, *Taaleis in vacature is discriminatie*

“Het gymnasium overleefde de egalitaire onderwijshervormingen van de jaren ’60 en ’70. Een vermeend racisme van witte ouders speelt mogelijk een rol.
Willem Boterman en Michael Merry (Medewerkers UvA. Merry is hoogleraar onderwijskunde)

Als we ongelijkheid willen terugbrengen, maar sommige mensen krijgen prestigieuzer onderwijs omdat ze uit een ander nest komen, dan is dat problematisch. We moeten het behandelen zoals racisme en een eerlijk gesprek aangaan.
Michael Merry (Hoogleraar onderwijskunde)

Ik zie veel positieve kanten aan het ‘woke’ denken op universiteiten. Ik zie het ook bij mijn studenten en juich dat toe. Ik wil het associëren met een zelfbewust nadenken van de jongere generatie. Bestuderen we de goede dingen en doen we dat op de goede manier? En komen de juiste mensen aan bod op de universiteit?
Ineke Sluiter, KNAW-president, hoogleraar Griekse taal- en letterkunde, n.a.v. kritiek op het ‘woke’ denken

Wij zijn al hoogleraar, wij kunnen makkelijk onbeschaamd activistisch zijn.”
Athenas Angels, platform opgericht door de hoogleraren Ineke Sluiter, Naomi Ellemers, Eveline Crone en Judi Mesman, om vrouwen meer kansen te geven

Bij de zoektocht naar nieuwe wetenschappers richt de Technische Universiteit in Eindhoven zich alleen nog maar op geschikte vrouwelijke kandidaten. Tot eind 2020 geldt deze maatregel voor 100 procent van alle vacatures.”
Evangelia Demerouti, Diversity Officer TU/e, 2019

We moeten onszelf de vraag durven stellen of een PVV’er wel voor de klas kan staan.”
Michiel Beute, Afdelingsleider Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, in de Volkskrant 23-8-2021

Op basis van de huidige wet is er genoeg grond om de rechter te verzoeken de PVV te ontbinden. Dus waar wacht men nog op?
Ulli d’Oliveira, Emeritus hoogleraar Recht Universiteit van Amsterdam

 

Gloria Wekker (Hoogleraar Gender en Ethniciteit aan de Universiteit van Utrecht. Voorzitter van de diversiteitscommissie van de Universiteit van Amsterdam)

Ze kreeg de staatsprijs voor de vrouwenemancipatie uit handen van Onderwijs-minister Ingrid van Engelshoven (D66).

 • Ik ben niet van de objectiviteit. In een heleboel kritische wetenschappen, zoals genderstudies en culturele studies, is dat ideaal van de objectiviteit allang achterhaald.
 • Nederlanders zijn systematische racisten, ze voelen zich superieur want ze zijn blank.

 

Willem Schinkel (Hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit)

 • Alles is geordend rond de suprematie van witheid en mannelijkheid.
 • Je ziet dat extreemrechts begrijpt dat Black Lives Matter op een socialistische leest is geschoeid. De  fascisten zien dat beter dan de mensen op nominaal links, want daar wordt nog gedacht dat je vrolijk aan antiracisme kan doen zonder het over kapitalisme te hebben.
 • De achterhaalde epistemische stellingname dat onderwijs en politiek niets met elkaar te maken hebben, gaat voorbij aan het eenvoudige feit dat onderwijs, of het nu kunst of science is, in de wereld plaatsvindt. Degene die het zich kan veroorloven om de keuze te maken om verstrikking niet te vertalen naar engagement verkiest medeplichtigheid boven solidariteit.

 

Prof. Dr. Lies Wesseling (Directeur ‘Centre for Gender and Diversity’, Maastricht University)

Wesseling wijst er terecht op dat Maastricht voor het merendeel buitenlandse studenten heeft. Ze vertelt er niet bij dat deze ‘minderheden’  vooral Duitsers zijn.

*Dekolonisatie is de weg naar meer diversiteit bij de Universiteit Maastricht*

 • Het is tijd voor de dekolonisatie van de universiteit. Dit gebeurt echter niet van de ene op de andere dag. We hebben hier te maken met een culturele nalatenschap die dateert uit de late 17e eeuw.
 • Die nalatenschap is vooral terug te zien in de dominantie van witte, Europese mannen uit de middelste tot hoogste sociaaleconomische klassen: zij vormen nog steeds een aanzienlijk deel van het personeel aan de universiteit. Dit zorgt ervoor dat studenten die niet in die groep vallen, meer moeite kunnen hebben om het gevoel te hebben dat ze ‘erbij horen’.
 • Het is niet langer acceptabel dat de vakken alleen nog maar publicaties voorschotelen geschreven door witte, mannelijke onderzoekers. Je kunt moeilijk verwachten dat alle studenten zich thuis voelen bij de Universiteit Maastricht, als het onderwijsmateriaal zo eenzijdig is.
 • In het klaslokaal moet een nieuwe etiquette komen. Zo worden er nu vaak woorden als ‘wij’ en ‘de mensheid’ gebruikt, terwijl het eigenlijk alleen over witte mannen gaat.

 

Ingrid Van Engelshoven (Minister van Onderwijs, D66. Haar beleid staat vooral in het teken van vrouwen emancipatie en anti racisme).

[Universiteiten moeten kunstwerken en namen die leiden tot microagressie uitbannen]

OCW heeft een handreiking gemaakt die universiteiten moet helpen om diverser te worden:

 • De handreiking van OCW is er mede gekomen omdat de Europese Unie een vergroting van de diversiteit als voorwaarde stelt voor financiering van Europees onderzoek.
 • Er moet een brede monitoring komen over de voortgang op het gebied van diversiteit, en er moet een award-systeem komen om de financiering van onderzoek diverser te maken.
 • Er moet worden gecontroleerd op kunst, namen van gebouwen en foto’s die kunnen zorgen voor microagressie. Daarnaast moeten er genderneutrale toiletten aanwezig zijn in gebouwen.
 • De wetenschap en het onderwijs moet inclusiever worden door in het curriculum meer vakken aan te bieden die gaan over diversiteit, gendergelijkheid en intersectionaliteit.
 • De Europese Commissie verplicht instellingen om vanaf 2022 te beschikken over een gender equality plan.
 • Gehoorzamen instellingen daar niet aan, dan komen Nederlandse universiteiten niet in aanmerking voor onderzoeksfinanciering vanuit Europa – een bedrag dat oploopt tot 5 miljard euro per jaar.

 

Janissa Jacobs en Alfrida Martis  (Chief Diversity Officer Team)

[Met de Decolonization Toolkit kun je jezelf en de UvA dekoloniseren]

 • De ‘Decolonization Toolkit’ moet de allergie voor het woord ‘dekolonisatie’ weghalen. Het taboe moet eraf.
 • Dekoloniseren wordt door de auteurs verstaan als het zichtbaar maken en bevorderen van perspectieven en referentiekaders naast Westerse rationaliteit. Daarbij geldt die niet langer als het enige en superieure kader, of manier van analyse en denken.
 • Diversiteit is iets moois. Door diversiteit kunnen we onze kennis verbreden en nieuwe kennis toevoegen.
 • Ook wat betreft de ‘harde wetenschappen’ valt er veel te halen.
 • Studenten kunnen hun docenten aanmoedigen om het lesmateriaal diverser te maken en docenten kunnen hun leidinggevenden aanmoedigen om de curricula te verrijken met niet-westers en niet-eurocentrische bronnen en auteurs.
 • Zo wordt er aangemoedigd om diversiteitsworkshops te verplichten en om ‘bold hiring targets’ in te stellen.

 

James Kennedy (Decaan University College Utrecht. Hij was hoogleraar geschiedenis aan de VU)

Hij was voorzitter van de commissie die de taak had om de Canon van Nederland te herijken.

 • Zoals empirisch bewijs keer op keer heeft aangetoond, zijn systemisch racisme, evenals heimelijke en openlijke discriminatie van mensen van kleur, diep geworteld en breed geïnstitutionaliseerd in Nederland.
 • Wij staan volledig achter Black Lives Matter en pogingen om structureel racisme te bestrijden.

 

 

Kritiek

“Het uitgangspunt dat schuld bewezen moet worden, laat Wekker varen. In beginsel ben je als blanke een racist, tenzij je kunt bewijzen dat je het niet bent.
Paul Cliteur (Hoogleraar rechtswetenschappen en FvD-senator)

______________________________________________________

Kritiek op de Universiteiten

 

De afgelopen jaren sprak ik conservatieve studenten die zich binnen de universiteit niet langer durven uit te spreken over bepaalde thema’s.”
Job van den Broek, historicus

Zijn onze universiteiten er voor de wetenschap? Of zijn het speeltuinen vol linkse inteelt? Waar linkse activisten hun haat kunnen ventileren?
Martin Bosma, Tweede Kamerlid

Studenten lijken er soms op uit om docenten te betrappen op een foute mening, zeggen academici.”
Volkskrant, 3 juli 2021

De zelfhaat wordt er bij blanke kinderen met de paplepel ingegoten. Wokeness verbindt niet; wokeness splijt de hele samenleving, tot aan scholen en universiteiten toe.”
Harm Beertema, Tweede Kamerlid, hiervoor was hij docent Nederlands aan een mbo-school

Woke beïnvloedt het debat en is een belemmering voor de vrijheid van meningsuiting. Iedereen kan je zomaar beschuldigen van racist.
Als je elke witte man een racist gaat noemen, dan hol je de betekenis van het begrip racisme uit.
De woke-gemeenschap is een sekte die heel intolerant is. Niemand is meer veilig, zelfs niet binnen de woke-cultuur. Zij zeggen dat zij inclusief zijn, maar je hoeft maar een woord te zeggen en je ligt eruit. Het is inclusie die heel exclusief is.”
Floris van den Berg, Docent milieufilosofie aan de Universiteit Utrecht

Als er iets met orkaankracht voortwoekert binnen de Nederlandse wetenschappelijke instituties, dan is het wel de Anglo-Amerikaanse woke ideologie. Een zouteloze ratatouille van overgevoeligheid en absurdistisch maakbaarheidsdenken. Van safe spaces tot lijsten met verboden woorden, het lijkt vooral symptomatisch voor acute aanstelleritis.
Allan van Hulst, studeerde theoretische informatica aan de Radboud Universiteit en promoveerde aan de TU/e Eindhoven

 

Meindert Fennema (Emeritus-hoogleraar Politicologie. Hij was GroenLinks-raadslid)

 • Geheel in de geest van George Orwell moeten de Diversity Officers er op toezien dat alle politieke diversiteit uit de universiteiten verdwijnt. In mijn eigen afdeling Politicologie aan de UvA ging deze maand een brief rond, door bijna alle docenten getekend, waarin de ondertekenaars zichzelf schuldig verklaren aan het in stand houden van een koloniaal en racistisch onderwijsprogramma. De meeste ondertekenaars hebben weliswaar geen enkele invloed gehad op het curriculum van Political Science, maar ze zijn toch schuldig.
 • De belangrijkste drijfveer om zo’n brief te ondertekenen is angst. Wie niet tekent kan een vaste aanstelling of promotie vergeten.

 

Paul Cliteur (Hoogleraar rechtswetenschappen en FVD-senator)

 • De uit de Verenigde Staten en Groot-Brittannië overgewaaide cancel culture [ontnemen van een platform aan controversiële sprekers of het ‘ontuitnodigen’] komt nu huishouden op Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. Een proces dat Nederland moet zien af te wenden. Anders dreigen de Universiteit Leiden, en andere universiteiten, bolwerken van ‘deugdterreur’ te worden.
 • In de westerse wereld zijn alle instituties gericht op een uitbanning van racisme. Men kan daarvoor berispt, bestraft, veroordeeld worden, terwijl in andere delen van de wereld racisme niet eens opvalt omdat het zo gewoon is.

 

Anoniem (Universitair docent VU/UvA)

[University College Amsterdam plant anti-wetenschappelijke diversiteitsscan alle vakken]

 • Ik maak mij ernstig zorgen over de ontwikkeling bij onze faculteit (Amsterdam University College)
 • Nu is er de hele zomer gewerkt aan een Diversity plan en dat zal dit academisch jaar geïmplementeerd worden.
 • Ik vind het schandalig dat op een wetenschappelijk instituut een training gegeven gaat worden gebaseerd op anti-science.
 • Tijdens de hele corona periode toen iedereen thuis zat hebben docenten geen enkele direct email van de Dean ontvangen over hoe het gaat, hoe we ons redden, etc. De eerste mail van de Dean was de aankondiging dat ons instituut Systemic Racist was.

 

Joop Hartog, Jan van de Beek (Hartog is emeritus hoogleraar economie aan de UvA.
van de Beek is onderzoeker)

[Het UvA-bestuur staat helemaal niet open voor onwelgevallige meningen]

Schrijvers van het rapport ‘Grenzeloze Verzorgingsstaat’. Dit rapport wees erop dat de huidige grootschalige immigratie zal leiden tot onbetaalbaarheid van de verzorgingstaat: de netto kosten van niet-westerse immigratie sinds 1995 bedroegen € 433 miljard. Het bestuur van de UvA nam meteen afstand van dit rapport, en eiste dat het logo van de universiteit moet worden verwijderd. Zelfs chantage met het afnemen van rechten werd niet geschuwd door de UvA.

 • Aan diversiteit van politieke meningen heeft men een broertje dood. Als die alertheid van het bestuur ertoe leidt dat studenten niet meer geconfronteerd willen worden met afwijkende meningen en onwelgevallige perspectieven, dan raken we de ziel van de academie kwijt.
 • Zijn de bestuurders van de universiteit het gesprek aangegaan? Zeker niet! Niemand van het College heeft ooit contact met ons gezocht. Sterker nog, onze eigen pogingen tot telefonisch contact met het College werden niet gehonoreerd.
 • Angst om een “verkeerde mening” te hebben – dus om politiek incorrect te zijn – belemmert kritisch denken.

 

Anoniem (Medewerker aan de Technische Universiteit Eindhoven)

Naar aanleiding van de Diversity week 2020 aan de TU/e:

 • Gezien het programma, met een bijdrage van Jerry Afriyie en de overtuigingen van ‘Chief Diversity Officer’  Evangelia Demerouti en andere mensen in de ‘Diversity Committee’ zal er weinig ‘diversiteit’ in de bijdragen zitten en lijkt er alleen ‘inclusiviteit’ te zijn als je conformeert aan een bepaald narratief. Vrijheid van meningsuiting gaat uiteraard boven alles maar het is teleurstellend om te zien dat een Technische Universiteit zich laat kapen door een onwetenschappelijke, politieke stroming uit de sociale wetenschappen.

 

Han van der Maas (Hoogleraar psychologie)

*Diversiteitsbeleid moet gaan om gelijke kansen, niet om gelijke uitkomsten*

 • Mijn zorg is dat het diversiteitdenken onderdeel is van een ideologie die sterk neigt naar de afwijzing van wat ik zie als wetenschappelijke basisprincipes. De diversiteitsbeweging, zeker aan de UvA, is sterk geïnspireerd door het werk en het diversiteitsrapport geschreven onder voorzitterschap van Gloria Wekker. Ik vrees dat sommige universitaire bestuurders onvoldoende bekend zijn met Wekkers wetenschapsfilosofische denkbeelden.
 • In het postmoderne identiteitsdebat is identiteit subjectief en fluïde, behalve voor de identiteitsdenker zelf, want die heeft dé waarheid in pacht en weet precies wat diversiteit is, en hoe deze vorm moet krijgen. Feiten zijn sociaal geconstrueerd, ‘gesitueerd’, relatief, en subjectief, maar zijn tegelijkertijd onbetwistbaar als ze de eigen mening onderschrijven.
 • Wie denkt dat het beeld dat ik schets van de ‘dekolonisering’ van het onderwijs overtrokken is, raad ik aan de literatuurlijst van de ‘Decolonization toolkit’ die de UvA ontwikkelt eens te bestuderen. Deze literatuur suggereert dat de radicale elementen in het diversiteitsdenken een hoger doel lijken te hebben: de hele wetenschappelijke methode, volgens hen een vorm van ‘epistemic violence’, moet van de baan. Het diversteitsdenken wordt zo een Paard van Troje. Vermomd als vehikel tot gelijkwaardigheid en solidariteit, wordt een aanval uitgevoerd op de fundamenten van de moderne wetenschap.
 • Ik vind het bedenkelijk dat in de UvA allerhande inclusiviteitstrainingen worden opgezet geënt in deze anti-positivistische traditie zoals de omstreden Critical Race Theory. Mijn identiteit is teruggebracht tot die van witte man, of ik het daar nu mee eens ben of niet. Al mijn commentaar is verificatie van de theorie zelf omdat ik volgens de theorie enkel poog mijn macht te behouden (zie een citaat van Wekker).

 

N.a.v. een lezing van Prof. Sarah de Lange, hoogleraar sociologie aan de UvA:

Martin Bosma, Harm Beertema (Tweede Kamerleden)

Open brief aan De Wiardi Beckman Stichting (financier leerstoel), de Universiteit van Amsterdam en het Ministerie van Onderwijs:

 • Mevrouw de Lange gebruikt in haar lezing een grafiek die moest bewijzen dat PVV’ers worden gedreven door haat, andersdenkenden willen ontmenselijken en daardoor zelfs geneigd zijn tot geweld. Bij nader inzien blijken deze kenmerken echter te slaan op de PvdA-achterban. Mevrouw De Lange gebruikte de grafiek precies verkeerd om.
 • De mededeling van Mevrouw de Lange dat ze de assen niet goed kon lezen: in hoeverre acht U dit geloofwaardig? We mogen toch verwachten dat ze kennis neemt van de grafiek voordat zij ze presenteert?
 • Vanuit haar leerstoel wordt Bosma aangeduid als antisemiet. De onderbouwing geschiedt door te wijzen op kritische kamervragen over George Soros. Ook GroenLinks verzette zich in Arnhem tegen de manier waarop Soros in arme wijken omgaat met sociale woningen. Vindt U dat GroenLinks zich hiermee schuldig maakt aan antisemitisme? Of is kritiek op Soros alleen antisemitisch als de PVV het doet? Bosma, die het vak Hebreeuws volgde aan dezelfde Universiteit, ziet de antisemitisme-beschuldiging als beledigend en als smaad.
 • Uw professor wekt de indruk bewijzen te zoeken bij een mening die vooraf al vaststaat.

Tot nu toe heeft niemand de brief beantwoord en gaat Prof. de Lange onverminderd door met het verkondigen van haar theorie dat iedereen die erg rechts is, ook (in potentie) gewelddadig is.

 

Frank Furedi (Britse socioloog)

 • Ook aan Nederlandse universiteiten is op de golven van ‘identity politics’ een hypergevoeligheid ontstaan voor opvattingen die als kwetsend zouden kunnen worden ervaren. Daardoor dreigt het vrije debat te worden gesmoord in naam van het creëren van ‘safe spaces’, vaak op aandrang van activistische studenten.

 

Kritiek op burgerschapsvorming

Burgerschap gaat over waarden en hoort niet in het curriculum thuis.”
Tsjip de Jong, Marcel Schmeier

Voor ‘echt’ burgerschap moeten onze leerlingen eerst een fundament van kennis hebben en dan kritisch leren nadenken.”
Jasper de Boer, Docent geschiedenis

Ik vraag me al jaren af hoe het komt dat het onderwijs zich laat aanleunen dat het verantwoordelijk is voor burgerschapsvorming en dat deze opdracht zou uitgaan boven gewoon kennis en vaardigheden bijbrengen.”
Piet van der Ploeg, docent ‘Ethics of Education’ aan de Rijksuniversiteit Groningen

Na meer dan 40 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest kan ik bevestigen dat in het onderwijs ontegenzeggelijk sprake is van linkse indoctrinatie.”
Ton van Kesteren

De oververtegenwoordiging van extreemlinks in het onderwijs is zorgwekkend.”
Harm Beertema (Tweede Kamerlid. Oud-docent aan een ROC)

Some education faculties seem more focussed on ideology and activism than teaching students how to teach.”
Alan Tudge, minister van Onderwijs Australië

 

Paul Cliteur (Hoogleraar rechtswetenschappen en FVD-senator)

 • We hebben een lange weg te gaan met dat burgerschapsonderwijs. Nu bestaat een kolossaal risico met dit soort plannen. Het risico dat die burgerschapsopdracht wordt gekaapt door “diversiteitsofficieren” die het tot hun taak rekenen de leerlingen te indoctrineren met gejeremieer over de zwarte bladzijden uit de Nederlandse geschiedenis. Slavernij, koloniaal verleden, excuses maken, gehuil over wat allemaal mis is gegaan, geklaag over racisme dat tot absurde proporties wordt opgeblazen. Dat is veel minder onschuldig dan het lijkt. Die diversiteitsofficieren spelen helemaal in de kaart van diegenen die de democratische rechtsstaten wel een kopje kleiner willen maken en zij hebben daarvoor ook een alternatief: een theocratie à la IS. Het aanwakkeren van haat tegen de Nederlandse samenleving is in volle gang. En met dramatische consequenties.

________________________________________________

Wiskunde

 

“Nu de Black Lives Matter-protesten steeds meer uit de actualiteit verdwijnen, moeten we voorkomen dat de aandacht voor racisme verslapt. Wij, als editors van Educational Studies in Mathematics, houden onszelf eraan aan om racisme serieus te blijven nemen. We willen nadenken over de rol die wetenschappelijke tijdschriften kunnen spelen bij het in stand houden van racisme en het bestendigen van ongelijkheden op het gebied van wiskundeonderwijs binnen en tussen landen.
Redacteuren van ‘Educational Studies in Mathematics’, waaronder Arthur Bakker (Freudenthal Instituut)

Het is racistisch om leerlingen af te rekenen op of ze al-of-niet hun huiswerk gemaakt hebben, omdat vooral mensen van kleur hun huiswerk niet maken.
Jo Boaler, ook in Nederland veel geprezen hoogleraar Maths Education aan Stanford University.

Hier waren deze oude witte mannelijke wiskundeprofessoren, die jarenlang hadden geprobeerd om wiskunde te houden zoals het altijd is geweest. Ik had onderzoeksresultaten dat als je anders lesgeeft, ongelijkheid wordt verminderd. Ze wilden deze resultaten vernietigen. Ze beschuldigden me van academisch wangedrag. Stanford onderzocht. Ze vonden geen enkel bewijs van wangedrag.”
Jo Boaler, hoogleraar Maths Education aan Stanford University.

[Deze professoren, James Milgram en Wayne Bishop, hebben terechte, gedegen, goed onderbouwde en gedocumenteerde, vernietigende kritiek geleverd op het frauduleuze ‘Railside’-onderzoek van Jo Boaler. Als reactie beschuldigde Boaler hun van pesten, hoewel dit nergens het geval was. ‘Stanford onderzocht’, maar is niet inhoudelijk ingegaan op het bedenkelijke ‘Railside’-onderzoek van Boaler, en dus vonden ze geen enkel bewijs van wangedrag. Boaler speelde de slachtofferrol en kreeg steunbetuigingen over de hele wereld, ook vanuit Nederland. Milgram en Bishop  staan nu op de *zwarte lijst*.]

 

Freudenthal Instituut:

 • Inclusion and Diversity is an important theme in FI’s science communication research projects.
 • In today’s multicultural society we need to address inclusion in education. Teaching methods inspired by inquiry-based learning benefit from diversity in the classroom and have the potential to connect science, culture, and decision-making. Teaching materials that offer role models from various cultures and use multicultural contexts create opportunities to involve all students and to view cultural differences as a resource rather than an issue.

 

Sylvana Simons (Fractievoorzitster van BIJ1, gemeenteraad Amsterdam)

[Dekolonisatie van het vak wiskunde]

Tijdens een raadsvergadering:

 • Ik vraag me af of Wethouder Moorman contact heeft met het platform curriculum.nu, dat bestaat uit mensen uit het onderwijs, die hun krachten inzetten om het onderwijs te dekoloniseren. Wij denken bij dekolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs, maar ook in de wiskunde en de exacte vakken valt nog genoeg te dekoloniseren. Ik vraag me af hoe en of de wethouder hierover met het platform samenwerkt.

 

Rogier Boers  (Docent wiskunde. Actief voor BIJ1)

Lezing gegeven op het Wiskundecongres:

 • De grondleggers van de westerse wetenschappen gaan ervan uit dat de natuur gehoorzaamt aan wetten die wiskundig van aard zijn.
 • Bovendien heerst er een negatief dogmatisme dat stelt dat beweringen niet waar kunnen zijn als ze niet ondersteund worden door meetresultaten of door logisch-wiskundig redeneren.
 • In andere tradities beschrijft de wiskunde de eigenschappen van de ruimte en aantallen. De patronen die wiskundigen onderzoeken bestaan dan niet als onafhankelijke werkelijkheid die met behulp van de logica blootgelegd worden, maar zijn gebaseerd op ervaringsfeiten. In de gekoloniseerde gebieden zijn die kennistradities van de wiskunde en natuurwetenschappen onderdrukt en afgedaan als naïef, dat gebeurt tot op de dag van vandaag.
 • Als het gaat om zaken van maatschappelijk en persoonlijk belang, heb je meer aan redelijkheid dan aan logica.
 • Om de complexe wereld waarin wij leven te begrijpen, kunnen we niet volstaan met het bestuderen van een enkel gezichtspunt. Daarom is dekolonisatie van het onderwijs noodzakelijk.

 

Gloria Wekker (Hoogleraar Gender en Ethniciteit aan de Universiteit van Utrecht. Voorzitter van de diversiteitscommissie van de Universiteit van Amsterdam)

 • Ook bij de harde natuurwetenschappen moeten de curricula worden doorzocht op racisme. De totstandkoming van de moderne wetenschappen stond vaak onder invloed van de koloniale missie. De gestelde vragen hadden daar direct mee te maken: over voedsel, hoe ze moeten varen, wat ze moeten eten, hoe sterren aan de hemel staan, of over scheepsbouw, medicijnen voor een reis.

 

Kritiek

 

Commentaren:

 • ‘Dekolonisatie van de wiskunde’ is bedoeld als een vorm van anti-intellectuele indoctrinatie van extreem links.
 • Een pleidooi voor een dergelijke dekolonisatie houd ik voor een niet te missen teken van ongeletterdheid danwel voor een vorm van politiek-ideologisch extremisme.
 • Dekolonisatie van wiskunde: worden de berekeningen anders als je weet waar een formule vandaan komt?
 • Leraren willen kennis overdragen, niet speelbal zijn van politiek geneuzel in de marge.
 • Het is pas echt racistisch te veronderstellen dat van zwarte kinderen niet mag worden verwacht zich de exactheid van wiskunde eigen te kunnen maken. Dat is racisme vermomd als antiracisme.
 • Niemand mag extra kansen krijgen, anders wordt de gezegende multiculturaliteit tekortgedaan.

 

Kritiek op  ‘Gloria Wekker’

“Volgens mw. Wekker zijn de natuurwetenschappen alleen maar bedacht om de boze blanke man te helpen in het onderwerpen van de bruine mensen. Nee, Gloria, dat zijn de natuurwetenschappen niet. Ja, natuurlijk, met beta-onderzoek kun je dingen handiger aanpakken of beter zeilen of wat dan ook. Maar het fundamentele is natuurlijk deze vraag: hoe werkt dat allemaal? Hoe werkt zwaartekracht? Dat heeft niks met imperialisme te maken, maar met verwondering en nieuwsgierigheid. Snapt Wekker niet, want die kijkt naar de wereld door een brievenbus van boosheid, verongelijktheid en aangeprate zieligheid. Het is wonderbaarlijk dat een vrouw met een dergelijk wereldbeeld als serieuze wetenschapper wordt aangezien en dat bladen, volgeschreven door in theorie hoog opgeleide mensen, dit soort droefenis een podium geven. Ook niet helemaal ondersteunend voor de stelling: ‘we moeten af van het idee dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn’; dit soort gereutel is een belediging voor alle niet-blanke mensen in de wetenschap. Ach ja, gelukkig zijn niet alle donkere denkers zo door pietepeuterige obsessies en een schromelijk gebrek aan kennis gedreven als mevrouw Wekker. Even een stukkie Neil Degrasse Tyson dan maar? Bindende kijktip voor alle stellingdametjes, antiracisten en andere gesubsidieerde beroepskwetsies. ”

Een uitgebreide analyse over het bedenkelijke wetenschappelijke niveau van de in linkse kringen hoog gewaardeerde en met de Joke Smit-prijs bekroonde Gloria Wekker is te lezen in ‘Gloria Wekker ontmaskerd: Haar werk blijkt aantoonbare nepwetenschap‘.

_________________________________________________

De VS en andere Westerse landen

 

Wiskunde

 

Wiskunde heeft die mystiek en uitstraling dat het cultuurvrij en contextvrij is en niets te maken heeft met zaken als ras, identiteit en macht. Die mythe wordt nu verbrijzeld.”
Danny Martin (Hoogleraar aan de Universiteit van Illinois. Hij doet onderzoek naar wiskunde en ethniciteit)

Mathematics is such an inequitable subject.”
Jo Boaler (Hoogleraar Maths Education aan de Stanford University)

The apparent gender gap in mathematical ability is socially constructed and therefore a myth of male superiority.”
Luis A. Leyva (Professor Maths Education aan de Vanderbilt University)

 

Tool for Teachers: *A Pathway to Equitable Math Instruction*

White supremacy culture shows up in math classrooms when…

 • State standards guide learning in the classroom.
 • Procedural fluency is preferred over conceptual knowledge.
 • “I do, we do, you do” is the format of class. (direct instruction )
 • Math is taught in a linear fashion and skills are taught sequentially
 • The focus is on getting the “right” answer.

 

NCTM (National Council of Teachers of Mathematics)

 • NCTM invites you to participate in A Call for a Collective Action:  Equity & Social Justice in Mathematics Education: From Awareness to Action.

 

American Mathematical Society (AMS):

 • Mathematics education research has made it clear that the teaching of mathematics is a highly political act. The teaching of mathematics is deeply embedded in politics.
 • At least in the U.S. one could certainly argue that mathematics operates as whiteness.
 • If mathematics is political (and also racial and gendered), then we must be on the side of justice, whatever that may look like. In other words, if mathematics can be antiracist, then it ought to be.
 • The social dimension of mathematics education has wide implications.
 • But what about the majority of college mathematics professors who are not trained in mathematics education but in mathematics? They are highly involved in the maintenance of power structures in college mathematics classrooms and departments. These mathematicians are not hired primarily based on their pedagogical ability.

 

Mathematical Association of America (MAA)

 • It is time for all members of our profession to acknowledge that mathematics is created by humans and therefore inherently carries human biases. Until this occurs, our community and our students cannot reach full potential. Reaching this potential in mathematics relies upon the academy and higher education engaging in critical, challenging, sometimes uncomfortable conversations about the detrimental effects of race and racism on our community. The time is now to move mathematics and education forward in pursuit of justice.

 

Uit: “Teaching Social Justice Through Secondary Mathematics”  (cursus bestemd voor wiskunde-docenten):

 • This education and teacher training course will help you blend secondary math instruction with topics such as inequity, poverty, and privilege to transform students into global thinkers and mathematicians.
 • The course can even help students to learn math, because while many aspects of middle- and high-school math can seem abstract to students, setting the mathematics within a specially-developed social justice framework can help students realize the power and meaning of both the data and social justice concerns.
 • In western mathematics, our ways of knowing include formalized reasoning or proof, decontextualization, and algorithmic thinking, leaving little room for those having non-western mathematical skills and thinking processes.
 • Math has been used as a dehumanizing tool for centuries.
 • Math can be used as a tool of oppression.

 

Uit: Standards for Preparing Teachers of Mathematics van de ‘Association of Mathematics Teacher Educators’ :

 • Well-prepared beginning teachers of mathematics understand the roles of power, privilege, and oppression in het history of mathematics education and are equipped to question existing educational systems that produce inequitable learning experiences and outcomes for students.
 • Well-prepared beginners are knowledgeable of mathematics education as part of a broader system of mechanisms used to determine what is valued, what is right, and what is normal.
 • Messages to be challenged include:
  – Being good at mathematics is a sign of intelligence
  – Some students are good at mathematics whereas others are not
  – mathematics is a pure way of doing things
  – Doing mathematics does not involve emotions, values or the body

 

The Bill Gates Foundation announced it is launching a multimillion dollar grant program aimed at raising achievement in Algebra for Black and Latino students. The goal is to engage students with more culturally relevant instruction—including by redesigning courses so that they draw on students’ lived experiences, strengthen their math identities, and explore issues of social justice. Experts say, Black and Latino students are less likely to see themselves represented in the curriculum, making it harder for them to see math as relevant to their lives or to identify as ‘math people.’ This is the problem that the Gates Foundation is trying to address.
Bill Gates Foundation

 

Het ministerie van onderwijs in Ontario over het nieuwe wiskunde curriculum (Toronto Sun 2021):

 • Mathematics is often positioned as an objective and pure discipline.
 • However math has been used to normalize racism and marginalization of non-Eurocentric mathematical knowledges. Taking a decolonial and anti-racist approach to teaching math will outline its historical roots and social constructions to students.
 • The new curriculum will bring early math streaming to an end, a practice that created barriers for racialized and historically marginalized groups.
 • Teachers will be required to promote cross-curricular learning and human rights to create anti-racist, anti-discriminatory learning environments.
 • The new curriculum represents one that reflects a changing world.

[Ontario scoort al vele jaren laag in wiskunde als gevolg van de invoering van Discovery Math]

 

 

Woke Math

Shraddha Shirude (Docent Ethnomathematics. Secretary director  ‘Ethnic Studies Project’ met als taak het ontwerpen van een nieuw curriculum voor de public schools van Seattle)

Ze heeft een website:  *Woke Math by Ethnic Studies MathTeacher*

 • Woke math means waking up to see our own internalized white supremacy, waking up to see how we perpetuate white supremancy in the math classroom, waking up to the idea that the reason the mathematics world is filled with white men is because we have allowed ourselves to believe that only a certain caliber of human (wealthy, white, male) is capable of truly understanding how the world functions, thus allowing that caliber of human to control everything.
 • White culture is toxic for every single race, but it benefits white people.
 • We do not need to center methods in math class. We need to center stories. By centering stories we center humanity.

 

In Seattle zijn de ‘public schools’ overgestapt op Woke Math. Reden: minderheden presteren slecht. Het kader voor dit nieuwe wiskunde-onderwijs staat hier: *K-12 Math Ethnic Studies Framework*

‘K12’ is in de VS het onderwijs vanaf basisschool t/m middelbare school.
‘SWBAT’ wil zeggen: Students Will Be Able To

We lezen o.a.

 • Students will be confident in their ability to construct & decode mathematical knowledge, truth, and beauty so they can contribute to their experiences and the experiences of people in their community.
 • Power and oppression, as defined by ethnic studies, are the ways in which individuals and groups define mathematical knowledge so as to see “Western” mathematics as the only legitimate expression of mathematical identity and intelligence. This definition of legitimacy is then used to disenfranchise people and communities of color. This erases the historical contributions of people and communities of color.
 • How can we use math to measure the impact of activism?
 • Can you suggest resolutions to oppressive mathematical practices?
 • How can we change mathematics from individualistic to collectivist thinking?
 • How is math manipulated to allow inequality and oppression to persist?
 • Students re-humanize mathematics through experiential learning and answering ‘why?’

 

In 2021 is ook de staat Oregon overgestapt op Woke Math.

Governor Kate Brown signed a law to allow Oregon students to graduate without proving they can write or do math, to aid black, latino, indigenous, and students of color. She doesn’t want to talk about it.
Oregon Live Politics

 

 

Hoogleraren/onderzoekers Wiskunde-onderwijs

 

Rochelle Gutiérrez (Hoogleraar ‘Maths Education’  aan de Universiteit van Illinois. Ze studeerde Onderwijskunde en ‘Social Sciences’)

Zeer invloedrijk strijder tegen white supremacy in het wiskundeonderwijs. Ze krijgt veel support, o.a. van de  NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) en de AMS (American Mathematical Society). Zie ook het twitter-account [#IStandWithRochelle]

Ze heeft talloze onderscheidingen gekregen voor haar wetenschappelijk werk.

Ze krijgt ook veel kritiek, maar evenals bij Jo Boaler en Lauri Rubel, worden critici weggezet als pesters of racisten of mensen die de status quo willen handhaven en het levert haar alleen maar extra steunbetuigingen op, ook van de grote onderwijsorganisaties.

Gutiérrez is bedenker van de term ‘Mathematx’. Gutiérrez: ” ‘Mathematx’ betekent een menselijke hernieuwde voorstelling van de wiskunde zonder dominantie van de eurocentrische en blanke cultuur, waarbij rekening wordt gehouden met inheemse kennis.”

Ze zet zich in voor het rehumaniseren van de wiskunde.

[Professor says math perpetuates white privilege] [All mathematics is political] [NCTM Annual Meeting: Rochelle Gutiérrez] [Why we need to rehumanize mathematics]

 • Curricula emphasizing terms like ‘Pythagorean theorem’ and ‘pi’ perpetuate a perception that mathematics was largely developed by Greeks and other Europeans.
 • Algebraic and geometry skills perpetuate “unearned privilege” among whites.
 • On many levels, mathematics itself operates as Whiteness. Who gets credit for doing and developing mathematics, who is capable in mathematics, and who is seen as part of the mathematical community is generally viewed as White.
 • Mathematics confirms authority.
 • Mathematics has justified social inequalities as natural when they are not.
 • Are we really that smart just because we do mathematics?
 • In many ways mathematics serves as a form of preparing citizens for compliance. Once you go through sitting in classrooms for 12 years of compulsory mathematics, completely removed from anything that’s of real importance to you and your life, you’re told that people who can produce those abstract reasonings are seen as intelligent. It almost seems like the more removed from humanity you are, the smarter you are.
 • I worry that evaluations of math skills can perpetuate discrimination against minorities, especially if they do worse than their white counterparts.
 • There are so many minorities who have experienced microaggressions from participating in math classroom where people are judged by whether they can reason abstractly.
 • Mathematics teachers need to be prepared with much more than just content knowledge, pedagogical knowledge, or knowledge of diverse students if they are going to be successful.
 • I wonder why ‘math’ professors get more research grants than ‘social studies’ professors.
 • All knowledge is relational, things cannot be known objectively; they must be known subjectively.
 • Math was never neutral.
 • We don’t tend to interrogate mathematics. I think that we’re taught as if math is this objective thing out there that exists.
 • We regard mathematics as if it is a natural reflection of the universe, occurring outside of human influence, encoding the universe with eternal truths, a natural order of things that should not be questioned. Thus, mathematics is viewed as a version of the world that is proper, separate from humans, where no emotions or agendas take place.
 • I would argue that we are not really given permission, to interrogate mathematics because so much of mathematics supports economics and warfare right now.
 • What counts as mathematics to mathematicians is partly determined by the department of defense.
 • What does that mean when we receive a singular version of mathematics both from the point of view of European mathematics, but also from the point of view of what counts as school mathematics? It’s like you’re already kind of reducing what people understand about mathematics and its social context.
 • There isn’t one mathematics; there are many. Many have been ignored, devalued or distorded.
 • Many teachers have been trained to anticipate the misconceptions that students have. Yet, students don’t have misconceptions. They are only ‘misconceptions’ when we begin with the expectation that others need to come to our way of thinking or viewing the world.
 • The whole concept of “misconceptions” is a form of colonialism. It’s perpetuating the idea that someone’s way of doing things is superior to another and needs to be corrected.
 • A more rehumanized mathematics would depart from a purely logical perspective and invite students to draw upon other parts of themselves, e.g. voice, vision, touch, intuition. By attending to emotions, individuals would be encouraged to be more in tune with themselves.
 • Refusing to politicize math instruction is dehumanizing.
 • We have the means to be able to humanize mathematics. So the “insubordination” part is the, “I’m not just going to go along with what everybody says”-part.
 • When our pedagogy or scholarship involves challenging the status quo, especially on behalf of historically marginalized students, some people will go to extreme measures to silence us.

Rehumanizing mathematics is…

 • ….an act of love that seeks joy and belonging, not just problem solving
 • ….a choice to center those who have suffered most from a Eurocentric and dehumanizing system that erases brilliance
 • ….a recognition that there are many ways of knowing, many knowers and many mathematics
 • ….a form of clarity that asks us to follow a different rhythm (e.g. slow down)
 • ….an active refusal to return to “normal”
 • ….a step towards restoring of our relationship to each other and the natural and spiritual worlds

Kritiek op de kritiek, [The Need for a Revolution]

 • The attack on me, and others, has shown that when we present arguments that challenge White supremacist capitalist patriarchy head on, we pose a threat.

 

Jo Boaler (Hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford University. Ze studeerde psychologie)

Boaler is aanhanger van de ‘Black Lives Matter’-beweging. Deze laatste beweging gaat uit van de a-wetenschappelijke ‘Critical Race Theory’.

 • Some people revel in the inaccessibility of mathematics as it’s currently taught, especially if their own children are succeeding, because they want to keep clear a societal advantage.
 • Some people don’t want everyone doing well in math. When we show that girls and minorities do just as well, they don’t like that because they want math just for some people. They are going to great lengths, even to squash the evidence we have. They want math to stay the elite preserve for some people. That if you can  do math you are better than other people. It is all feed into this elitist production of math. People use math as tests whether you can pass the doors in this part of society where you do well.
 • When you teach math well it is no harder than anything else.

Minderheden

 • Math teachers may not be intentionally discriminating by race or ethnicity, but if they use other criteria, such as homework completion, that impact students of color more than other students, they are breaking the law.

Vrouwendiscriminatie

 • I can’t tell you how many women, undergraduates at Stanford and others I’ve spoken to, said to me, ‘I was going to go into science, engineering, whatever, but I didn’t because of math’.
 • A lot of woman choose out of maths because at university maths is often a very unwelcoming environment for young woman.
 • Milgram and Bishop would not have harmed me if I was a man. It has also to do with mathematics being seen as a male domain.

 

Vervang Differentiaal- en integraalrekening (Calculus) door Data Science voor meer kansengelijkheid:

 • Calculus is a horrible and inequitable filter.
 • Calculus sits on this whole system of tracking and racial inequalities. Data science could offer a more equitable pathway.
 • Students stop taking math after algebra 2, in large part because it is a horrible course.
 • Evidence shows that narrow maths, especially algebra, leads to classroom inequities.
 • Data Sciences really seems to have the potential to change mathematics in school: from a very procedural, meaningless subject for most kids into something they can see is useful in the world.

 

Cathery Yeh, Brande M. Otis (Yeh is assistant professor in ‘mathematics education’. Ze doet research in ‘social justice mathematics’. Ze studeerde onderwijskunde. Otis is onderwijspsycholoog. Otis’s research:  ‘social stratification in schools’, ‘racial identities’, ‘providing educational opportunities for Students of Color through school reform and policy change’ etc.)

*Reframing and Humanizing Mathematics*

A lovely paper describing ways to teach maths as a tool to deconstruct power structures and promote anti-racist maths.”    Jo Boaler

 • We join an emerging group of mathematics educators, researchers, and activists to contend that mathematics is political.
 • Mathematics has been used as a weapon to legitimize capitalist interests, producing stratified achievement levels and positioning some children and families of color at the bottoms of social strata.
 • How children perform in mathematics is a product of the organization of schooling, shaped by cultural, historical, and political roots.
 • Standardized tests, prescribed curricula, and curricular tracking systems, perpetuate inequities in mathematics.
 • Mathematics learning experiences in most schools still require students to perform mathematics using algorithms that are not their own, in a language different than their native tongue and to solve mathematics problems irrelevant to student interests and experiences.
 • We’ve found this work to be a collective journey in which we walk with teachers and students to “unlearn” the mathematics we have experienced as students and to relearn the possibilities to teach mathematics for social justice.
 • Many educators, students, and school professionals consider textbooks and curricular materials to be objective transmitters of truth, although mathematics education is one of the powerful institutional discourses that help to create and maintain prejudice.

 

Karin Brodie (Hoogleraar wiskundeonderwijs aan de University of the Witwatersrand Zuid-Afrika)

[Yes, mathematics can be decolonised. Here’s how to begin]

 • Mathematics has a problem with diversity. All over the world, black and women mathematicians remain rare. The field perpetuates stereotypes about who belongs in the field.
 • Much, though certainly not all, of mathematics was created by dead white men.

 

Laura Parson (promovendus onderwijskunde aan de Universiteit van North Dakota)

[Science is sexist, because it is not subjective] [We must make STEM courses less competitive]

Parson onderzocht dictaten van bèta-techniek vakken op vrouw-onvriendelijkheid.

 • Language used in science class syllabi reflects institutionalized teaching practices and views about knowledge that are inherently discriminatory to women and minorities by promoting a view of knowledge as static and unchanging, a view of teaching that promotes the idea of a passive student, and by promoting a chilly climate that marginalizes women.
 • They display prejudice against women and minorities because they refuse to entertain the possibility that scientific knowledge is subjective.
 • Woman and minorities are uniquely challenged by the idea that science can provide objective information about the natural world. This is an unfair assumption because the concept of objectivity is too hard for women and minorities to understand.
 • Instead of promoting the idea that knowledge is constructed by the student and dynamic, subject to change as it would in a more feminist view of knowledge, the syllabi reinforce the larger male-dominant view of knowledge as one that students acquire and use.
 • Notions of absolute truth and a single reality are masculine.
 • We must make STEM courses [beta-techniek studies] less competitive to be more inclusive of women.

___________________________________________________

Kritiek 

 

New York Post: *The social justice drive to destroy American education*

 • Objectiviteit, een sterke arbeidsethos, individualisme, respect voor het geschreven woord, perfectionisme en stiptheid behoren tot de ‘witte normen’, welke ontmantelt moeten worden volgens de ‘diversity/social justice’-bewegingen.
 • Spijbelpercentages voor zwarte studenten zijn vaak vier keer zo hoog als voor blanke studenten.
 • De oplossing voor dit verschil in prestaties is volgens de voorstanders van ‘social justice/diversity’ niet het vragen van een grotere inspanning aan de studenten. In plaats daarvan krijgen docenten nu les over ‘inclusieve beoordeling’ en hoe ze scripties kunnen beoordelen zonder de kwaliteit ervan te beoordelen, aangezien dergelijke kwaliteitsoordelen de ‘white language supremacy’ in stand houden.
 • Elke reguliere instelling herziet angstig haar normen of bevindt zich in het vizier omdat ze dit niet heeft gedaan. Vanwege de dwingende diversiteit, erkennen medische scholen zwarte studenten met MCAT-scores die voor een blanke of Aziatische student automatisch diskwalificerend zouden zijn. Een hoogleraar oncologie aan de Ivy League medische school werd door een supervisor op de vingers getikt voor het geven van een te ‘fact-based’ examen in de farmacologie.
 • De ‘social justice/diversity’-kruistocht leert studenten hun culturele erfenis te haten.

Over the past three decades, the achievement of waves of American students with high intellectual potential has  declined as a result of inequity in educational treatment. This inequality is the result of an extreme form of egalitarianism within American society and schools, which involves the pitting of equity against excellence rather than promoting both equity and access, anti-intellectualism, the “dumping-down” of the curriculum, equating aptitude and achievement testing with elitism, the attraction to fads by schools, and the insistence of schools to teach all students from the same curriculum at the same level.”
Camila Benbow, Jason Stanley (Uit: ‘How “Equity” can lead to “Inequity” for High-Potential Students’)

The success of Asian Americans is now being categorized as “embracing whiteness” – and this is starting to be applied to other races too. How can you push for antiracism and minority empowerment when as soon as they become successful, you call them whitewashed?
Kenny Xu, schrijver van ‘An Inconvenient Minority (Attack on Asian American Excellence)’

The Princeton math department is roughly four-fifths foreign-born, with many of its faculty and graduate students coming from several of the countries of East Asia and South Asia, as well as from the former Soviet Union and Eastern Europe. This alone would seem a powerful indication that math, like other scientific fields, does not ‘operate as whiteness.’
Richard Bernstein (Onderwijs-journalist)

Onze beschaving zou wel eens de eerste beschaving kunnen zijn die niet door vijanden van buiten wordt vernietigd, maar door de onkunde van onze onderwijzers en de gevaarlijke nonsens die ze onze kinderen bijbrengen. In een tijdperk van kunstmatige intelligentie, houden zij zich bezig met het creëren van kunstmatig onbenul.
Thomas Sowell, Afro-Amerikaanse econoom

Het is volkomen verkeerd om blanke kinderen een collectief schuldbewustzijn rondom racisme aan te praten. Blanke kinderen met minder welgestelde ouders presteren aanzienlijk slechter dan kinderen van minderheden. De kans dat ze een universiteit bezoeken is te verwaarlozen terwijl meer dan de helft van de kinderen van ouders uit het Caraïbisch gebied en uit bijvoorbeeld Bangladesh wel een universitaire opleiding volgen.
Robert Halfon, Conservatief Lagerhuislid, voorzitter van de Kamercommissie van Onderwijs

 

 

 

Kritiek op Woke Math

If anyone is racist or sexist, it is those who claim that women and minorities are unable to deal with traditional mathematics“.
Barry Simon, Professor of Mathematics and Theoretical Physics at the California Institute of Technology.

“I am a Black male and engineer. What students do not need is an indoctrination of leftist victimology to learn math. If you want to teach math, bring back flash cards, teach the fundamentals, require large amounts of homework and have demanding teachers. Children in India, Japan and Korea learn math, why not look at how they do it?
Ernest Helms

I’m worried that social justice concerns divert attention from the real problem: that the math that’s currently taught in most classrooms is nothing more than a jumble of imprecise definitions and unrelated ideas. Even if teachers do use social justice to get students to learn math, my question is, what kind of math are they learning?
Hung-Hsi Wu (Emeritus hoogleraar wiskunde aan de University of California at Berkeley)

The fantasy that the way to address social inequity in math class is to inject it into the content at the expense of actual mathematical content is likely already one of the strong drivers of social inequity.”
Robert Craigen (Hoogleraar wiskunde, Canada)

“Woke math is not intended to aid in students’ learning. Rather it simply provides an excuse for the school systems to keep on not educating our children.
Tests of teachers in Georgia and Florida have shown that most grade school math teachers cannot pass basic proficiency exams. No wonder they want to talk about ‘racism’ instead.
Dr. Harold Black, African-American emeritus professor of finance at the University of Tennessee.

This lovely pamphlet is teaching us that it is racist to expect black kids to master the precision of math.” “To distrust this document is not to be against social justice, but against racism.”
John McWhorter, Hoogleraar aan Columbia University

In two city high schools, only one student tested proficient in math and none are proficient in English. Yet, the schools spent a full week learning about ‘systemic racism’ and ‘Black Lives Matter activism.’ ”
Walter Williams, Afro-Amerikaanse econoom

Bye bye, mathematics. The religion of social justice poisons everything it touches.”
Andrew Doyle (Schrijver, journalist, politiek commentator)

California has introduced a new ‘ethnic studies’ curriculum that is being promoted by a man who believes that one way to rectify colonialism is to support a ‘counter-genocide’ of ‘white Christians.’
California released a 48-page ‘Ethnic Studies Model Curriculum’ that calls on students to challenge racist, bigoted, discriminatory, imperialist/colonial beliefs and practices on multiple levels.”
The Daily Wire, 11 mar 2021

Even in its darkest moments, the Soviet Union was led by a dictator whose goal was to build; by contrast, the woke destroy.
The woke are not interested in cultivating a generation of thinkers who can move our society forward when they can simply live off of the resources accumulated by generations of the dreaded ‘white supremacists.’
The California Department of Education recently drafted ‘Equitable Math’ framework that, if implemented, will destroy what’s left of mathematics education in the Golden State.”
Katya Rapoport Sedgwick, antropoloog, schrijver, opgegroeid in de Sowjet-Unie

Science is a tool for producing knowledge that belongs to everyone. It does not produce
‘Western’ knowledge, it produces human knowledge. Even more accurately, the knowledge it produces does not even belong to humans.
Colin Wright, evolutionair bioloog aan de University of California

Mathematics knows no races or geographic boundaries; for mathematics, the cultural world is one country.
David Hilbert (Duits wiskundige, 1862-1943)

“One would have to have completely forgotten the history of science so as to not remember that the desire to know nature has had the most constant and the happiest influence on the development of mathematics.”
Henri Poincaré (Frans wiskundige, 1854-1912)

 

 

 

Paul Clopton (Statisticus. Cofounder van ‘Mathematically Correct‘, een organisatie van ouders, wiskundigen, wetenschappers en docenten, die opkomt voor verbetering van het wiskundeonderwijs)

 • In reform mathematics education, the goal of success for all is not supported by achievement but rather by redefining success and, mostly, by obscuring failure.
 • Meanwhile, fewer students will suffer wounds to their self-esteem because their failures will go undetected. Such a system will identify fewer failures among poor and minority group students, so reformers will claim a victory for equity.
 • We may gain some “equity” at the cost of achievement, but the more advantaged parents will continue to find ways to make sure that their children learn in spite the best efforts of the reform-minded. Meanwhile, the net effect of the reform will be further deterioration in the mathematical abilities of America’s youth. The majority of these students will not find alternative forms of education to make up this deficit. It is from this majority that we will draw our next generation of teachers.
 • The story of Apollo 13 is used to promote group learning and group assessments with the argument that our students must learn to work together like people do in the real world. Never mind that people in the real world don’t sit in groups doing algebra problems. Group learning is plagued by inequities that most parents identify quickly – some do the work while others learn that they can “succeed” without learning the material and without effort. Group assessments effectively erase the ability to monitor individual achievement or to provide useful diagnostic information.
 • The reliance on calculators allows reformers to claim success even when children do not learn the fundamental operations of arithmetic. Soon they will claim success in algebra for students who have not learned how to solve equations.

 

Marianne Jennings (Hoogleraar)

[Rain-forest algebra]

 • Welcome to rain-forest math. My daughter is studying algebra under a newly adopted, district-wide curriculum that includes an integrative textbook and cooperative/group learning. For all I know, they’re joining hands and singing “Kum By Yah.”
 • My teenage daughter is studying algebra using a book that includes Maya Angelou’s poetry, pictures of President Clinton, and lectures on what environmental sinners we are. It includes icons for fine arts, industry and science. About the only things you can’t find are explanations about how algebra is done and actual algebra problems.
 • What’s certain is they are not learning algebra. Though my daughter has an “A” in beginning Algebra, she has yet to grasp the idea that what you do to one side of the equation, you must do to the other.
 • When I spoke to her teacher about the book and how class time was being used, she responded: “We don’t plug and chug anymore. We’re teaching them to think.” The teacher assured me that five years from now these kids would be great in math.
 • Other parents and I joined forces and went one-by-one to the school to discuss our concerns. First, we sent in an engineer. She questioned the use of application problems before the students have been taught the basics. Our engineer mother was told that she did not understand the education process or what was needed in the business world.
 • We sent in a lawyer. He returned having been told that universities had guided and approved the curriculum and textbook. Next it was my turn. I was given the worst blow of all. “You may have to face the fact, Mrs. Jennings, that your child may not get algebra.
 • I guess I just don’t see studying the words to a Beatles song as a way of learning algebra.

 

Diane Ravitch (Onderwijskundige; ‘Historian of Education’)

[Ethnomathematics]

 • It seems our math educators no longer believe in the beauty and power of the principles of mathematics. They are continually in search of a fix that will make math easy, relevant, fun, and even politically relevant.
 • ‘Social justice math’ relies on political and cultural relevance to guide math instruction. One of its precepts is “ethnomathematics,” that is, the belief that students will learn best if taught in the ways that relate to their ancestral culture. From this perspective, traditional mathematics—the mathematics taught in universities around the world—is the property of Western civilization and is inexorably linked with the values of the oppressors and conquerors.
 • Partisans of ‘social justice mathematics’ advocate an explicitly political agenda in the classroom. A new textbook, Rethinking Mathematics: Teaching Social Justice by the Numbers, shows how problem solving, ethnomathematics, and political action can be merged. The theory behind the book is that “teaching math in a neutral manner is not possible.” Teachers are supposed to vary the teaching of mathematics in relation to their students’ race, sex, ethnicity, and community.
 • It seems terribly old-fashioned to point out that the countries that regularly beat our students in international tests of mathematics do not use the subject to steer students into political action. They teach them instead that mathematics is a universal language that is as relevant and meaningful in Tokyo as it is in Paris, Nairobi, and Chicago. The students who learn this universal language well will be the builders and shapers of technology in the twenty-first century. The students in American classes who fall prey to the political designs of their teachers and professors will not.

 

Eric Weinstein (Amerikaans natuurkundige)

 • There is one place left in which open racism can be practiced institutionally in the U.S. today, that is through this diversity/equity movement, in which it appears to be that you can be openly anti-white, openly anti-straight, openly anti-male, and this is considered progressive.

 

Marina Ratner (Hoogleraar Wiskunde aan Berkeley University. Opgegroeid in de USSR. Ze kreeg belangrijke prijzen voor haar wiskundig research)

 • Jo Boaler, armed with the prestigious fame of Stanford University, has become the foremost promoter of reform math that is firmly rooted in racial and gender prejudice and saturated with profound anti-intellectualism.
 • The Dark Age lasted a thousand years; yet progressive education has just entered its second centenary of reign in American schools, depriving countless youths of their future.
 • If one follows a rigorous traditional math program and does real practice 30 minutes a day, he/she will find that (real) algebra 2 is not a big deal.
 • Poor education is the worst social injustice!

 

Sergiu Klainerman (Hoogleraar Wiskunde aan de Princeton University. Black-Hole expert)

Sergiu is opgegroeid in het Roemenië van dictator Ceausescu.

[There Is No Such Thing as ‘White’ Math]

 • When it comes to education, I believe the woke ideology is even more harmful than old-fashioned communism.
 • Mathematics was a great equalizer: those from socioeconomically disadvantaged families had a chance to compete on equal footing with those from privileged ones.
 • The woke ideology, on the other hand, treats both science and mathematics as social constructs and condemns the way they are practiced, in research and teaching, as manifestations of white supremacy, euro-centrism, and post-colonialism.
 • Nothing in the history and current practice of mathematics justifies the notion that it is in any way different or dependent on the particular race or ethnic group engaged in it.
 • I was attracted to mathematics because of its formal beauty, the elegance and precision of its arguments, and the unique sense of achievement I was able to get by finding the right answer to a difficult problem.
 • There can be no justification for, in the name of “equity” or anything else, depriving students of the rigorous education that they need to succeed. The real antiracists will stand up and oppose this nonsense.

 

 

Thomas Sowell (Afro-Amerikaanse econoom en hoogleraar)

Sowell is schrijver van de boeken ‘Discrimination and Disparities’ (2019) en ‘Dismantling America’. Hij heeft kritiek op positieve discriminatie en politiek correct denken.

 • The quest for sameness (i.e. Common Core equity) has been a ‘fallacy of fairness in education’. It’s called ‘fairness’ by liberal educationists, but it is a fallacy that supports a toxic social vision.
  Sameness is a poor fit for most students. It dilutes content. In mathematics, there is an inverse relationship between equity and rigor of content.
 • Boalerism [Jo Boaler] means teaching less math content to level the playing field by lowering those at the top, which is atrocious policy. It discriminates against students who study hard to excel, including black and Hispanic students. No student gets ahead. In my opinion, Boalerism grows the inequality of income and opportunity.
 • The word ‘racism’ is like ketchup. It can be put on practically anything – and demanding evidence makes you a ‘racist.’
 • Education is not merely neglected in many of our schools today, but is replaced to a great extent by ideological indoctrination.
 • What ‘multiculturalism’ boils down to is that you can praise any culture in the world except Western culture – and you cannot blame any culture in the world except Western culture.
 • Those parts of history that would undermine the vision of the Left are not likely to get much attention.

 

Kritiek op de invoering van Woke Math

 

*Seattle Public Schools Want to Teach Social Justice in Math Class. That Hurts Minorities.*  (National Review, Katherine Timpf)

 • Now, the social-justice approach to teaching math has officially entered the mainstream and taxpayer-funded arena.
 • Mathematics classes should be for mathematics lessons; this is especially important considering the fact that math is exactly where American students  of all races struggle compared to students in other countries.
 • The minority students are actually going to be learning less math than they would have without it. Ironically, one of the curriculum’s goals is to teach students how to “critique systems of power that deny access to mathematical knowledge to people and communities of color,” and yet, that’s exactly what the district itself would be doing with it.

 

Uit: *Woke Math In Seattle* (The American Conservative, Rod Dreher)

 • In Seattle, the city’s public schools have decided that everything, even mathematics, has to be seen through the lens of oppression and racism.
 • The young people who are going to learn real math are those whose parents can afford to put them in private schools. The public school kids of all races are going to get dumber and dumber.
 • Eventually, bridges are going to start falling down. That too will be the fault of Whiteness.
 • In the future, historians will look back upon the suicide of our civilization and will see this poison for what it is.

 

Uit: *Math gets woke*  (World Magazine)

 • Seattle may be the first major school district to infuse diversity studies into math, but the National Council of Teachers of Mathematics applauds the move.
 • Anti-Western philosophy and history will now be part of arithmetic lessons.
 • Students should be encouraged to develop a positive ‘mathematical identity’ and ‘mathematical agency’.
 • What began in university education schools is spreading to elementary arithmetic, and how much math are the kids really going to learn if they start with the premise that it was all a big cheat?

 

*Woke Math Aims to Teach Seattle Kids That ‘Western’ Math Is Racist*  (The Daily Signal, Jarrett Stepman)

 • The framework for this new curriculum exposes just how absurd woke math will be.
 • Among other things, the framework states that Western mathematics as the only legitimate expression of mathematical identity and intelligence, has been used to disenfranchise people and communities of color.
 • The guidelines are chock full of social justice jargon that sounds smart but is actually vapid. What does it mean to decode mathematical ‘beauty’ or ‘identify how the development of mathematics has been erased from learning in school?’
 • While this sort of curriculum will leave students with little actual knowledge or understanding of how to do math, it certainly serves a purpose: to radicalize young people with tales of oppression and groom them to be future social justice warriors themselves.
 • Woke math is simply the latest and perhaps silliest expression of a larger agenda to turn young Americans against their country and fellow citizens, to fill them with grievance, and convince them that their key to a perfect future is through socialism.

 

National Review, ‘Woke Math Is Coming to a Classroom Near You‘ (maart 2021)

 • Take the phenomenon of woke math. More and more teachers in K–12 classrooms are introducing left-wing intersectional agitprop into math lessons.
 • In a totalitarian society, math is the last refuge of irresistible reality.
 • When we find thinking like Krylenko’s not only in our history and English classrooms but in math class as well, we have reason to recoil at just how far and how deep the rot of ideological militancy has spread throughout our educational establishment.
 • Not even algebra is safe from the social-justice warriors.
 • The STEM subjects were thought to be the least political of all disciplines. Many American parents see the nakedly political radicalism that has corrupted the humanities faculties of many American universities and hope to steer their children clear of it by encouraging them to study the hard sciences. But the rise of woke math suggests there may be no escape.

 

Kritiek op Rochelle Gutiérrez

 

Commentaren [Post Session with Rochelle Gutierrez]

 • From what I understand, because some cornerstone principals of mathematics were developed by people of European heritage, the principals are more difficult for people of color? I would say this is extremely insulting to non-whites.
 • The professor in question seems not to know her history, either. It isn’t ‘white people’, but Egyptians, Babylonians, and Indians and later, the Arabs who provided most of the groundwork for mathematics today. Mathematics can’t be of or for a single culture, and it never has.
 • Engineering, computer science, agriculture, etc all benefit from Calculus given to us by white guys like Leibniz and Newton but that should not mean that we should dump Calculus simply because perhaps it is ’too white’.
 • All the Middle-Eastern, Asian, and Indian programmers I’ve had the pleasure of working with over the years seemed quite good at math. I guess no one told them about it’s inherent whiteness.
 • Gutierrez is using obscurantist speech to conceal the fact that some of what she is saying really lacks semantic content.
 • The fact that Gutierrez — who has no mathematics qualifications and clearly has no good understanding of what she is talking about — can somehow pass herself off as an expert is bad enough, the fact that people revere her and do not bother to pick up on her fakery is worse still.
 • How is being able to do advanced math ‘unearned privilege’?
 • Don’t pretend that Math is the problem when false assumptions and intellectual laziness are the culprit.

 

*Linkse hoogleraar: Wiskunde is racistisch, want Pythagoras was blank!*

“Wat kan er nou racistisch aan wiskunde zijn, denk je waarschijnlijk. Als er iéts op deze wereld objectief, apolitiek en rassen-, gender- en weetikveelwat-neutraal is, dan is het wel wiskunde. Hier is echt alleen ruimte voor feiten, en geen meningen. Hoe gek is het dan als juist deze tak van sport benoemd wordt tot toonbeeld van ‘white privilege?’ Veel ‘basiswiskunde’ is op papier gezet door de oude Grieken, die daar simpelweg geweldig goed in waren. Andere volken waren daar weer wat minder in. En tsja, dat zijn de feiten. Wat is daar precies racistisch aan? Helaas slikt mevrouw dat niet. Doordat wiskunde zo’n ‘blanke wetenschap is’ en de samenleving tegenwoordig zoveel waarde hecht aan wiskunde voelen niet-blanke kinderen zich inferieur. Dat ook zij gewoon aan het rekenen kunnen slaan en wellicht met baanbrekende theorieën kunnen komen, is daarbij natuurlijk volstrekt irrelevant, hè?”

 

Vrouwendiscriminatie

 

Women go into science careers more often in countries without gender equality. In 76 percent of the countries, boys expressed a bigger interest in science, and this effect was especially pronounced in countries with high gender equality.
Gijsbert Stoet (UK) en David Geary (US), Onderzoekers

 

Jane Imrie, Charlie Stripp (NCETM (National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics), Groot-Brittannië)

 • Jo Boaler is wide of the mark in much of her analysis of what’s currently going on in English classrooms. First: ‘the routine advice of primary school teachers to young girls that maths might not be for them‘ paints a depressing and crass picture. But it’s a false one. Perhaps she has heard of one such instance, but to extrapolate and suggest this message is delivered in approaching 20,000 primary schools, without quoting any evidence, is rash in the extreme, and does not in any way match our current, first hand observation and experience in English primary schools.

___________________________________________________________

De-platforming aan Universiteiten

In plaats van de dialoog aan te gaan worden lezingen aan universiteiten gecancelled naar aanleiding van klachten van minderheden, linkse activisten of moslims.

Dat ondervond ook Richard Dawkins, evolutiebioloog, auteur van ‘The Selfish Gene’ en scepticus t.a.v. godsdiensten. Een geplande lezing van Dawkins aan de ‘Historical Society’ van het Trinity College in Dublin werd geannuleerd na bezwaren van moslims. Evenzo een lezing aan Berkeley, Californië.

 

The Independant: Professor Dawkins forsakes rationality in favour of a false opposition between reason and experience

 • If Richard Dawkins can’t understand why he was no-platformed, then maybe he’s not as smart as he thinks he is.
 • Dawkins can get away with such opinions because of the tribe that he belongs to – that of white, upper-middle class, male super-intellectuals. The privilege garnered from membership of this elite gives him license to claim to be the voice of objectivity and universality, capable, as it were, of comprehending the rest of human experience from his scientific armchair.
 • In his refusal to acknowledge the daily violation of the human rights of millions of Muslims, he allies himself not with Darwin and Kant, but with the white supremacist far right.

Reactie van Richard Dawkins:

 • I am known as a frequent critic of Christianity and have never been de-platformed for that. Why do you give Islam a free pass? Why is it fine to criticise Christianity but not Islam?

___________________________________________________

 

Kansen-ongelijkheid

 

The young people who are going to learn real math are those whose parents can afford to put them in private schools. The public school kids of all races are going to get dumber and dumber.
*Woke Math In Seattle*, The American Conservative

Boalerism [Jo Boaler] means teaching less math content to level the playing field by lowering those at the top, which is atrocious policy. It discriminates against students who study hard to excel, including black and Hispanic students. No student gets ahead. In my opinion, Boalerism grows the inequality of income and opportunity.”
Thomas Sowell, Afro-Amerikaanse econoom, emeritus hoogleraar

 

Ted Nutting (Wiskunde docent VS)

[Equitable education: Real math works]

 • I’m alarmed by proposals to address racial bias in schools by using ‘inquiry-based learning.’
 • ‘Inquiry-based’ math, unfortunately, has been standard in this country for 25 years. Students work in groups on projects aiming to discover abstract principles, write in journals describing how they would solve problems and use calculators excessively.
 • We have evidence locally in high-minority schools that real math teaching, where the teacher actually teaches, works much better. Middle Schools fared very well on state math tests after being taught this way, confirmed by a 2017 Seattle School District study.
 • I had great success teaching AP Calculus and Algebra at Ballard High. Why? I broke the rules, teaching real math. I presented the material, asked questions frequently to keep students’ attention and gave difficult tests.

 

Mary Turpel-Lafond (‘Child and youth advocate’ in Canada  BC (British Colombia))

*Social Justice in Math Class*

 • I’m very disappointed that there isn’t a single child in care that can take the Math 12 exam.
 • The number one social inequity in our schools today is the continued disenfranchisement of at risk youth through application of learning fads and practices in modern math curricula.
 • YOUR education leaders have manipulated social equity into little more than a mud-slinging twitter verse experiment that will have NO long-term impact on the lives and futures on youth at risk in British Columbia.
 • When we already know how important mastery and memory work is to a novice learner, why do our curriculum guidelines suggest (without any shred of evidence) that memorization is harmful to students?
 • A common observation at tutoring centres used to be that many kids arrived in Grade 4 or 5, their level of understanding typically began at adding 1+2. That ridiculously low benchmark at these centres is now the standard for kids in Grade 8. And these are the lucky kids, who benefit from additional tutoring support funded by their families.
 • There is nothing equitable about sacrificing level playing fields for children in the pursuit of edu quackery and ignoring solid evidence that supports effective math instruction.
 • It’s insulting that in their pursuit of social equity for all students, our education leaders are deaf to the pleas for those who need it the most, and are unwilling to do anything about it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter