Wiskunde en Sociologie

*’Uitspraken’-blogs*

___________________________________________________________________

Wellness

Een positief zelfbeeld is belangrijker dan een 8 voor rekenen.”
Rikie van Blijswijk (Medewerker NIVOZ)

Is de PABO-rekentoets wel nodig? Snijden we met die beperkte visie op kwaliteit niet onnodig de pas af van enthousiaste jonge starters? Bezielde mensen, die misschien niet perfect kunnen rekenen, maar desondanks goede leraren zouden kunnen zijn?
Marleen Barth, destijds voorzitter Vakbond Onderwijs CNV

Met toetsen geschraagd veelvuldig oefenen voor de rekentoets helpt misschien op korte termijn de rekenprestaties te verbeteren, maar dat tijdelijke succes heeft een keerzijde waar onderwijsvernieuwers grote zorgen over hebben: de alsmaar groeiende weerzin tegen rekenen.
Rob Martens, Hoogleraar onderwijskunde aan de OU

Veel rekenproblemen ontstaan doordat het onderwijs niet of onvoldoende is afgestemd op de leerbehoefte van een individuele leerling. Ik vraag me dan ook af wiens probleem rekenstoornissen zijn: die van het kind of van het onderwijs?
Mieke van Groenestijn, Lector Gecijferdheid

Ik blijf mij toch verbazen over de wereldvisie die hier door de VVD-fractie bij monde van mevrouw Straus naar voren wordt gebracht. Als ik midden in de nacht wakker word gemaakt om de vraag te beantwoorden of rekenen of sociale vaardigheden tot de allerbelangrijkste dingen in het leven behoren, dan zou ik toch het tweede kiezen. Mevrouw Straus zegt dan: 1 + 1 = 2.
Rik Grashoff (Groenlinks) tijdens tweede-kamer debat met Karin Straus (VVD) over de rekentoets

Het gaat erom dat het kind zich goed voelt en bij zijn eigen kennis kan. a – b tussen haakjes in het kwadraat: dat is kennis, daar kan dat kind niet bij.”
Dr. Martine Delfos, Lector ‘Virtuele ontwikkeling van jeugdigen’ aan de Hogeschool Edith Stein

Studenten die moeite hebben met rekenen, openen ook de blik van studenten die daar wél goed in zijn. De rekenwonders realiseren zich daardoor beter dat er als ze voor de klas staan, kinderen zijn die zwak zijn in rekenen. Tegelijk kunnen de rekenzwakke pabostudenten zich als onderwijzer waarschijnlijk goed inleven in de leerlingen die moeite hebben met rekenen.
Marc van Zanten (Docent rekenen/wiskunde op de PABO Hogeschool Edith Stein)

Leren vinden wij op de Brookschole heel belangrijk, maar dat kan alleen als kinderen zich prettig voelen. Kinderen leren vooral rekenen door het oplossen van praktische problemen. Niet de som staat centraal, maar de wereld van het kind van waaruit de rekenopdracht ontstaat.
Gerrie Voorneman, Rekencoördinator op de Brookschole te Markelo

We leren om te worden wie we zijn. Voor mij staat het welbevinden van de leerlingen voorop. Op mijn school gaan we zoveel mogelijk uit van de mogelijkheden en wensen van de leerlingen. Doordat de niveauverschillen tussen onze leerlingen steeds groter worden, hebben we vaak het gevoel in een spagaat te zitten tussen de reken-wiskundemethode en het welbevinden van de leerlingen. We hebben geconstateerd dat we door het blindelings volgen van de methode daar steeds vaker aan voorbij gaan.
Marian Onrust, Rekencoördinator op basisschool Drienermarke te Hengelo

A student should be able to feel whole as a person, to draw upon all of their cultural and linguistic resources, while participating in school mathematics.”
Rochelle Gutierrez, Hoogleraar Maths Education

 

Horror

“In strafkampen worden iemands kansen om zich competent te voelen geminimaliseerd en dat geldt ook voor wiskunde-onderwijs.”
Prof. Rob Martens, Hoogleraar Onderwijskunde aan de OU

“Op mijn vroegere school doceerde een leraar Natuurkunde die gepromoveerd was. Een knappe kop, maar geen goede leraar. Hij snapte niet dat sommige leerlingen (ik was er één van) niets van dat vak snapten. Het overbrengen van de stof kreeg hij niet voor elkaar. Zijn lessen waren één lange kwelling.
Marleen Barth, destijds Voorzitter van de vakbond ‘Onderwijs CNV’. Over handelswetenschappen vertelt ze: “Ik kan me niet herinneren dat ik er ooit een voldoende voor gehaald heb. Vooral annuïteiten waren een nagel aan mijn doodskist. Ze kwamen op de een of andere manier nooit uit.

 

Kees Hoogland, Directeur NVORWO

 • De angst voor rekenen zit heel diep.
 • Het is goed te bedenken dat iets als rekenangst geen leerlingkenmerk is, maar een product van onderwijs.
 • Loskoppelen van de werkelijkheid is één van de belangrijkste factoren van vervreemding, psychologische rigiditeit en rekenangst.
 • Rekenangst wordt veroorzaakt door een fout/goed-cultuur.
 • Van rekenen en wiskunde op school is het grootste deel van de leerlingen vooral twee dingen bijgebleven:
  1. het gaat om bewerkingen en goed-fout antwoorden
  2. het gaat gepaard met angst en selectie

Commentaar op de beweringen van Hoogland:

PISA finds that students’ anxiety towards mathematics is not just about the subject, itself. Students are more anxious towards mathematics when their schoolmates get better marks than they do, on average.”    OECD,  *Does math make you anxious?*

 

Jo Boaler, Hoogleraar Maths Education aan de Stanford University

 • Researchers now know that when people with math anxiety encounter numbers, a fear center in the brain lights up — the same fear center that lights up when people see snakes or spiders.
 • In recent interviews, students have told me that learning math in school was like being on a “hamster wheel” — they felt like they were running and running, without reaching any meaningful destination.
 • One student said: ‘Math appeared to me as the enemy of creativity and social interaction, and the refuge of rule-loving, closed-minded people’.
 • PISA conducted a survey of 13 million students to study the relationships between homework, achievement and equity, and found that homework is inherently inequitable, and that it didn’t seem to raise achievement for students.
 • Can we please start a movement to stop homework? It creates stress, inequity and it kills childhood.

 

Elitisme

Als grote groepen mensen het niet kunnen (snappen) is het geen gecijferdheid”.
Kees Hoogland (Adviesbureau APS)

Een docent verzucht dat zijn eerstejaars natuurkundestudenten niet meer om kunnen gaan met breuken. Zijn breuken dan zo belangrijk? Maar dat is het punt niet. Voor de ingewijden zijn breuken het lakmoes van het wiskunde-onderwijs. Het kunnen rekenen met breuken markeert het omslagpunt, tussen er wel en niet thuishoren; moreel gesproken: tussen wel en niet deugen. Want wiskunde is bij uitstek een moreel vak. Ik zet het probleem in een ander perspectief, namelijk dat de macht van het denken in breuken nu eindelijk is gebroken.”
Piet Mostert, Onderwijsadviseur bij de BDF-Adviesgroep. Hij adviseert over accreditatie in het HBO. Hij was coördinator kwaliteitszorg bij de HBO-raad

De angst voor de nieuwe methode [wiskunde in de basisvorming] lijkt eerder ingegeven door de gedachte dat het mystieke sfeertje dat om de wiskunde hangt dreigt te verdwijnen. Straks zou iedereen wat van wiskunde begrijpen! Je hebt er niet eens een speciale knobbel voor nodig. Wiskundigen hebben de afgelopen jaren niet veel anders ondernomen dan van hun vakgebied een onneembare veste maken. Ze zagen kans een vakjargon op te roepen dat door niemand werd begrepen – de weinige ingewijden uiteraard uitgezonderd— laat staan dat de maatschappelijke relevantie ervan werd ervaren. Wiskundigen gedragen zich als schriftgeleerden ener religieuze beweging die de tekenen duiden.”
Bram van der Wal, wiskundedocent in het lager beroepsonderwijs en redacteur bij Euclides

Some people revel in the inaccessibility of mathematics as it’s currently taught, especially if their own children are succeeding, because they want to keep clear a societal advantage.”
Jo Boaler, Hoogleraar ‘maths education’ Stanford University

_________________________________________

White Supremacy, Social Justice Maths, Vrouwendiscriminatie 

 

De werkgroep vindt het een illusie dat een einde is gekomen aan de ongelijke kansen van meisjes en eerste- en tweedestrooms allochtonen bij het volgen van wiskundeonderwijs. De werkgroep erkent dat de inhoud van het wiskundeonderwijs sinds 1993 minder gericht is op louter selectie op typisch masculiene en witte vaardigheden. De uitvoering van het programma vindt echter nog voornamelijk plaats door docenten die hun vorming hebben genoten voor 1993.”
Werkgroep Emancipatorisch Wiskundeonderwijs

 

The apparent gender gap in mathematical ability is socially constructed and therefore a myth of male superiority.”
Luis A. Leyva (Professor Maths Education aan de Vanderbilt University)

Wiskunde heeft die mystiek en uitstraling dat het cultuurvrij en contextvrij is en niets te maken heeft met zaken als ras, identiteit en macht. Die mythe wordt nu verbrijzeld.”
Danny Martin (Hoogleraar aan de Universiteit van Illinois. Hij doet onderzoek naar wiskunde en ethniciteit)

The emphasis on single right answers to questions, being taught a fixed body of specific skills, and reliance on mechanistic algorithms has given students an erroneous view of mathematics.”
Uit: ‘Guidelines for Assessment and Instruction in Mathematical Modeling Education’

Mathematics is such an inequitable subject.”
Jo Boaler (Hoogleraar Maths Education aan de Stanford University)

 

Uit de cursus “Teaching Social Justice Through Secondary Mathematics”,  bestemd voor wiskunde-docenten:

 • This education and teacher training course will help you blend secondary math instruction with topics such as inequity, poverty, and privilege to transform students into global thinkers and mathematicians.
 • The course can even help students to learn math, because while many aspects of middle- and high-school math can seem abstract to students, setting the mathematics within a specially-developed social justice framework can help students realize the power and meaning of both the data and social justice concerns.
 • In western mathematics, our ways of knowing include formalized reasoning or proof, decontextualization, and algorithmic thinking, leaving little room for those having non-western mathematical skills and thinking processes.
 • Math has been used as a dehumanizing tool for centuries.
 • Math can be used as a tool of oppression.

 

Op de *website van de Universiteit van Amsterdam* :

 • Velen ervaren onze universiteit als te wit en het curriculum als te westers. Daar proberen we verandering in te brengen.
 • De aanstelling van Chief Diversity Officer Anne de Graaf zal een impuls geven aan de veranderingen die we willen bewerkstelligen.

Het Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, stellen Amsterdamse docenten en studenten in een manifest. Dit moet desnoods met quota voor studenten en docenten bereikt worden. De opstellers van het akkoord willen dat multiperspectiviteit, inclusie en diversiteit expliciet opgenomen worden in de leerdoelen. Zo moet diversiteit niet onderdeel zijn van speciale programma’s of vakken, maar ook breder aan bod komen in de hoofdvakken. Ook het taalgebruik en lesmateriaal moet inclusief zijn. Zo moeten er trainingen zijn voor alle docenten over hoe je om dient te gaan met een diverse klas. Onder de leden van de werkgroep zijn ook mensen van buiten zoals Jerry Afriyie, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet.
Amsterdamse hoger onderwijs moet diverser, desnoods met quota‘,   Scienceguide

 

Een commissie van lectoren gaat onderzoeken in hoeverre vragen in de toelatingstoets voor de pabo zijn gekleurd door ‘westerse vooringenomenheid’
Nu.nl, 15 juni 2020

 

Rochelle Gutiérrez (‘Maths Education’ Professor aan de Universiteit van Illinois. Ze studeerde Onderwijskunde en ‘Social Sciences’)

Gedreven strijder tegen racisme en vrouw-vijandigheid in het wiskundeonderwijs. Ze krijgt veel support, o.a. van de  NCTM (National Council of Teachers of Mathematics), de AMS (American Mathematical Society) en van Jo Boaler. Zie ook het twitter-account [#IStandWithRochelle]

Ze heeft talloze onderscheidingen gekregen voor haar wetenschappelijk werk.

Gutiérrez is bedenker van de term ‘Mathematx’. Gutiérrez: ” ‘Mathematx’ betekent een menselijke hernieuwde voorstelling van de wiskunde zonder dominantie van de eurocentrische en blanke cultuur, waarbij rekening wordt gehouden met inheemse kennis.”

[Professor says math perpetuates white privilege] [All mathematics is political]

 • Curricula emphasizing terms like ‘Pythagorean theorem’ and ‘pi’ perpetuate a perception that mathematics was largely developed by Greeks and other Europeans.
 • Algebraic and geometry skills perpetuate “unearned privilege” among whites.
 • On many levels, mathematics itself operates as Whiteness. Who gets credit for doing and developing mathematics, who is capable in mathematics, and who is seen as part of the mathematical community is generally viewed as White.
 • Mathematics confirms authority.
 • Are we really that smart just because we do mathematics?
 • I worry that evaluations of math skills can perpetuate discrimination against minorities, especially if they do worse than their white counterparts.
 • There are so many minorities who have experienced microaggressions from participating in math classroom where people are judged by whether they can reason abstractly.
 • Mathematics teachers need to be prepared with much more than just content knowledge, pedagogical knowledge, or knowledge of diverse students if they are going to be successful.
 • I wonder why ‘math’ professors get more research grants than ‘social studies’ professors.
 • All knowledge is relational, things cannot be known objectively; they must be known subjectively.
 • What counts as mathematics to mathematicians is partly determined by the department of defense.
 • We don’t tend to interrogate mathematics. I think that we’re taught as if math is this objective thing out there that exists.
 • We regard mathematics as if it is a natural reflection of the universe, occurring outside of human influence, encoding the universe with eternal truths, a natural order of things that should not be questioned. Thus, mathematics is viewed as a version of the world that is proper, separate from humans, where no emotions or agendas take place.
 • I would argue that we are not really given permission, to interrogate mathematics because so much of mathematics supports economics and warfare right now.
 • What does that mean when we receive a singular version of mathematics both from the point of view of European mathematics, but also from the point of view of what counts as school mathematics? It’s like you’re already kind of reducing what people understand about mathematics and its social context.
 • We have the means to be able to humanize mathematics. So the “insubordination” part is the, “I’m not just going to go along with what everybody says”-part.
 • When our pedagogy or scholarship involves challenging the status quo,especially on behalf of historically marginalized students, some people will go to extreme measures to silence us.

 

Jo Boaler (Hoogleraar ‘Maths Education’ aan de Stanford University. Ze studeerde psychologie)

 • Some people revel in the inaccessibility of mathematics as it’s currently taught, especially if their own children are succeeding, because they want to keep clear a societal advantage.
 • Some people don’t want everyone doing well in math. When we show that girls and minorities do just as well, they don’t like that because they want math just for some people. They are going to great lengths, even to squash the evidence we have. They want math to stay the elite preserve for some people. That if you can  do math you are better than other people. It is all feed into this elitist production of math. People use math as tests whether you can pass the doors in this part of society where you do well.
 • When you teach math well it is no harder than anything else.
 • I can’t tell you how many women, undergraduates at Stanford and others I’ve spoken to, said to me, ‘I was going to go into science, engineering, whatever, but I didn’t because of math’.
 • A lot of woman choose out of maths because at university maths is often a very unwelcoming environment for young woman.
 • Milgram and Bishop would not have harmed me if I was a man. It has also to do with mathematics being seen as a male domain. [James Milgram en Wayne Bishop hebben gedegen en goed gedocumenteerde kritiek geleverd op het ‘Railside’-onderzoek van Jo Boaler].

 

Cathery Yeh, Brande M. Otis (Yeh is assistant professor in ‘mathematics education’. Ze doet research in ‘social justice mathematics’. Ze studeerde onderwijskunde. Otis is onderwijspsycholoog. Otis’s research:  ‘social stratification in schools’, ‘racial identities’, ‘providing educational opportunities for Students of Color through school reform and policy change’ etc.)

*Reframing and Humanizing Mathematics*

A lovely paper describing ways to teach maths as a tool to deconstruct power structures and promote anti-racist maths.
Jo Boaler

 • We join an emerging group of mathematics educators, researchers, and activists to contend that mathematics is political.
 • Mathematics has been used as a weapon to legitimize capitalist interests, producing stratified achievement levels and positioning some children and families of color at the bottoms of social strata.
 • How children perform in mathematics is a product of the organization of schooling, shaped by cultural, historical, and political roots.
 • Standardized tests, prescribed curricula, and curricular tracking systems, perpetuate inequities in mathematics.
 • Mathematics learning experiences in most schools still require students to perform mathematics using algorithms that are not their own, in a language different than their native tongue and to solve mathematics problems irrelevant to student interests and experiences.
 • We’ve found this work to be a collective journey in which we walk with teachers and students to “unlearn” the mathematics we have experienced as students and to relearn the possibilities to teach mathematics for social justice.
 • Many educators, students, and school professionals consider textbooks and curricular materials to be objective transmitters of truth, although mathematics education is one of the powerful institutional discourses that help to create and maintain prejudice.

 

Laura Parson (promovendus onderwijskunde aan de Universiteit van North Dakota)

[Science is sexist, because it is not subjective] [We must make STEM courses less competitive]

Parson onderzocht dictaten van bèta-techniek vakken op vrouw-onvriendelijkheid.

 • Language used in science class syllabi reflects institutionalized teaching practices and views about knowledge that are inherently discriminatory to women and minorities by promoting a view of knowledge as static and unchanging, a view of teaching that promotes the idea of a passive student, and by promoting a chilly climate that marginalizes women.
 • They display prejudice against women and minorities because they refuse to entertain the possibility that scientific knowledge is subjective.
 • Woman and minorities are uniquely challenged by the idea that science can provide objective information about the natural world. This is an unfair assumption because the concept of objectivity is too hard for women and minorities to understand.
 • Instead of promoting the idea that knowledge is constructed by the student and dynamic, subject to change as it would in a more feminist view of knowledge, the syllabi reinforce the larger male-dominant view of knowledge as one that students acquire and use.
 • Notions of absolute truth and a single reality are masculine.
 • We must make STEM courses [beta-techniek studies] less competitive to be more inclusive of women.

Laura Parson is inmiddels ‘Assistent Professor’ in Louisville waar ze verder onderzoek doet naar ‘institutional factors that disempower female students in science, technology, engineering and mathematics’.

 • Good teaching is motivated by social justice.
 • We must make content choices that center non-white voices, scholars and perspectives.

 

Nederland

Sylvana Simons (Fractievoorzitster van BIJ1, gemeenteraad Amsterdam)

[Dekolonisatie van het vak wiskunde]

Tijdens een raadsvergadering:

 • Ik vraag me af of Wethouder Moorman contact heeft met het platform curriculum.nu, dat bestaat uit mensen uit het onderwijs, die hun krachten inzetten om het onderwijs te dekoloniseren. Wij denken bij dekolonisatie vaak aan geschiedenisonderwijs of burgerschapsonderwijs, maar ook in de wiskunde en de exacte vakken valt nog genoeg te dekoloniseren. Ik vraag me af hoe en of de wethouder hierover met het platform samenwerkt.

 

Gloria Wekker (Hoogleraar Gender en Ethniciteit aan de Universiteit van Utrecht)

 • Ook bij de harde natuurwetenschappen moeten de curricula worden doorzocht op racisme. De totstandkoming van de moderne wetenschappen stond vaak onder invloed van de koloniale missie. De gestelde vragen hadden daar direct mee te maken: over voedsel, hoe ze moeten varen, wat ze moeten eten, hoe sterren aan de hemel staan, of over scheepsbouw, medicijnen voor een reis.
 • Nederlanders zijn systematische racisten, ze voelen zich superieur want ze zijn blank.

 

_________________________________

Kritiek

If anyone is racist or sexist, it is those who claim that women and minorities are unable to deal with traditional mathematics“.
Barry Simon, Professor of Mathematics and Theoretical Physics at the California Institute of Technology.

Jo Boaler is wide of the mark in much of her analysis of what’s currently going on in English classrooms. First: ‘the routine advice of primary school teachers to young girls that maths might not be for them‘ paints a depressing and crass picture. But it’s a false one. Perhaps she has heard of one such instance, but to extrapolate and suggest this message is delivered in approaching 20,000 primary schools, without quoting any evidence, is rash in the extreme, and does not in any way match our current, first hand observation and experience in English primary schools.”
Jane Imrie, Charlie Stripp,  NCETM (National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics), Groot-Brittannië

 

New York Post: *The social justice drive to destroy American education*

 • Objectiviteit, een sterke arbeidsethos, individualisme, respect voor het geschreven woord, perfectionisme en stiptheid behoren tot de ‘witte normen’, welke ontmantelt moeten worden volgens de ‘diversity/social justice’-bewegingen.
 • Spijbelpercentages voor zwarte studenten zijn vaak vier keer zo hoog als voor blanke studenten.
 • De oplossing voor dit verschil in prestaties is volgens de voorstanders van ‘social justice/diversity’ niet het vragen van een grotere inspanning aan de studenten. In plaats daarvan krijgen docenten nu les over ‘inclusieve beoordeling’ en hoe ze scripties kunnen beoordelen zonder de kwaliteit ervan te beoordelen, aangezien dergelijke kwaliteitsoordelen de ‘white language supremacy’ in stand houden.
 • Elke reguliere instelling herziet angstig haar normen of bevindt zich in het vizier omdat ze dit niet heeft gedaan. Vanwege de dwingende diversiteit, erkennen medische scholen zwarte studenten met MCAT-scores die voor een blanke of Aziatische student automatisch diskwalificerend zouden zijn. Een hoogleraar oncologie aan de Ivy League medische school werd door een supervisor op de vingers getikt voor het geven van een te ‘fact-based’ examen in de farmacologie.
 • De ‘social justice/diversity’-kruistocht leert studenten hun culturele erfenis te haten.

 

Paul Clopton (Statisticus. Cofounder van ‘Mathematically Correct‘, een organisatie van ouders, wiskundigen, wetenschappers en docenten, die opkomt voor verbetering van het wiskundeonderwijs)

 • In reform mathematics education, the goal of success for all is not supported by achievement but rather by redefining success and, mostly, by obscuring failure.
 • Meanwhile, fewer students will suffer wounds to their self-esteem because their failures will go undetected. Such a system will identify fewer failures among poor and minority group students, so reformers will claim a victory for equity.
 • We may gain some “equity” at the cost of achievement, but the more advantaged parents will continue to find ways to make sure that their children learn in spite the best efforts of the reform-minded. Meanwhile, the net effect of the reform will be further deterioration in the mathematical abilities of America’s youth. The majority of these students will not find alternative forms of education to make up this deficit. It is from this majority that we will draw our next generation of teachers.
 • The story of Apollo 13 is used to promote group learning and group assessments with the argument that our students must learn to work together like people do in the real world. Never mind that people in the real world don’t sit in groups doing algebra problems. Group learning is plagued by inequities that most parents identify quickly – some do the work while others learn that they can “succeed” without learning the material and without effort. Group assessments effectively erase the ability to monitor individual achievement or to provide useful diagnostic information.
 • The reliance on calculators allows reformers to claim success even when children do not learn the fundamental operations of arithmetic. Soon they will claim success in algebra for students who have not learned how to solve equations.

 

Marianne Jennings (Hoogleraar)

[Rain-forest algebra]

 • Welcome to rain-forest math. My daughter is studying algebra under a newly adopted, district-wide curriculum that includes an integrative textbook and cooperative/group learning. For all I know, they’re joining hands and singing “Kum By Yah.”
 • My teenage daughter is studying algebra using a book that includes Maya Angelou’s poetry, pictures of President Clinton, and lectures on what environmental sinners we are. It includes icons for fine arts, industry and science. About the only things you can’t find are explanations about how algebra is done and actual algebra problems.
 • What’s certain is they are not learning algebra. Though my daughter has an “A” in beginning Algebra, she has yet to grasp the idea that what you do to one side of the equation, you must do to the other.
 • When I spoke to her teacher about the book and how class time was being used, she responded: “We don’t plug and chug anymore. We’re teaching them to think.” The teacher assured me that five years from now these kids would be great in math.
 • Other parents and I joined forces and went one-by-one to the school to discuss our concerns. First, we sent in an engineer. She questioned the use of application problems before the students have been taught the basics. Our engineer mother was told that she did not understand the education process or what was needed in the business world.
 • We sent in a lawyer. He returned having been told that universities had guided and approved the curriculum and textbook. Next it was my turn. I was given the worst blow of all. “You may have to face the fact, Mrs. Jennings, that your child may not get algebra.
 • I guess I just don’t see studying the words to a Beatles song as a way of learning algebra.

 

Diane Ravitch (Onderwijskundige; ‘Historian of Education’)

[Ethnomathematics]

 • It seems our math educators no longer believe in the beauty and power of the principles of mathematics. They are continually in search of a fix that will make math easy, relevant, fun, and even politically relevant.
 • ‘Social justice math’ relies on political and cultural relevance to guide math instruction. One of its precepts is “ethnomathematics,” that is, the belief that students will learn best if taught in the ways that relate to their ancestral culture. From this perspective, traditional mathematics—the mathematics taught in universities around the world—is the property of Western civilization and is inexorably linked with the values of the oppressors and conquerors.
 • Partisans of ‘social justice mathematics’ advocate an explicitly political agenda in the classroom. A new textbook, Rethinking Mathematics: Teaching Social Justice by the Numbers, shows how problem solving, ethnomathematics, and political action can be merged. The theory behind the book is that “teaching math in a neutral manner is not possible.” Teachers are supposed to vary the teaching of mathematics in relation to their students’ race, sex, ethnicity, and community.
 • It seems terribly old-fashioned to point out that the countries that regularly beat our students in international tests of mathematics do not use the subject to steer students into political action. They teach them instead that mathematics is a universal language that is as relevant and meaningful in Tokyo as it is in Paris, Nairobi, and Chicago. The students who learn this universal language well will be the builders and shapers of technology in the twenty-first century. The students in American classes who fall prey to the political designs of their teachers and professors will not.

 

Gerard Koolstra (docent wiskunde)

 • Het is naar mijn overtuiging echt niet nodig om bij elk wiskundig probleem drie of vier personages met minutieus afgewogen kenmerken op te voeren. Hou de personages in het wiskundeboek beperkt en neutraal en laat het herkenbaar maken van leerstof over aan de docent. Op die manier kunnen geforceerde contexten en allerlei problemen met betrekking tot stereo­typering van bevolkingsgroepen in lesboeken worden voorkomen.

 

__________________________________

Kritiek op Gloria Wekker

‘Gloria Wekker’

“Volgens mw. Wekker zijn de natuurwetenschappen alleen maar bedacht om de boze blanke man te helpen in het onderwerpen van de bruine mensen. Nee, Gloria, dat zijn de natuurwetenschappen niet. Ja, natuurlijk, met beta-onderzoek kun je dingen handiger aanpakken of beter zeilen of wat dan ook. Maar het fundamentele is natuurlijk deze vraag: hoe werkt dat allemaal? Hoe werkt zwaartekracht? Dat heeft niks met imperialisme te maken, maar met verwondering en nieuwsgierigheid. Snapt Wekker niet, want die kijkt naar de wereld door een brievenbus van boosheid, verongelijktheid en aangeprate zieligheid. Het is wonderbaarlijk dat een vrouw met een dergelijk wereldbeeld als serieuze wetenschapper wordt aangezien en dat bladen, volgeschreven door in theorie hoog opgeleide mensen, dit soort droefenis een podium geven. Ook niet helemaal ondersteunend voor de stelling: ‘we moeten af van het idee dat witte mensen nu eenmaal slimmer zijn’; dit soort gereutel is een belediging voor alle niet-blanke mensen in de wetenschap. Ach ja, gelukkig zijn niet alle donkere denkers zo door pietepeuterige obsessies en een schromelijk gebrek aan kennis gedreven als mevrouw Wekker. Even een stukkie Neil Degrasse Tyson dan maar? Bindende kijktip voor alle stellingdametjes, antiracisten en andere gesubsidieerde beroepskwetsies. ”

Een uitgebreide analyse over het bedenkelijke wetenschappelijke niveau van de in linkse kringen hoog gewaardeerde en met de Joke Smit-prijs bekroonde Gloria Wekker is te lezen in ‘Gloria Wekker ontmaskerd: Haar werk blijkt aantoonbare nepwetenschap‘.

____________________________________

Kritiek op Rochelle Gutiérrez

Linkse hoogleraar: Wiskunde is racistisch, want Pythagoras was blank!

“Wat kan er nou racistisch aan wiskunde zijn, denk je waarschijnlijk. Als er iéts op deze wereld objectief, apolitiek en rassen-, gender- en weetikveelwat-neutraal is, dan is het wel wiskunde. Hier is echt alleen ruimte voor feiten, en geen meningen. Hoe gek is het dan als juist deze tak van sport benoemd wordt tot toonbeeld van ‘white privilege?’ Veel ‘basiswiskunde’ is op papier gezet door de oude Grieken, die daar simpelweg geweldig goed in waren. Andere volken waren daar weer wat minder in. En tsja, dat zijn de feiten. Wat is daar precies racistisch aan? Helaas slikt mevrouw dat niet. Doordat wiskunde zo’n ‘blanke wetenschap is’ en de samenleving tegenwoordig zoveel waarde hecht aan wiskunde voelen niet-blanke kinderen zich inferieur. Dat ook zij gewoon aan het rekenen kunnen slaan en wellicht met baanbrekende theorieën kunnen komen, is daarbij natuurlijk volstrekt irrelevant, hè?”

___________________________________________________

Witte scholen / Zwarte scholen

Om het bestaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan, moet de overheid bepalen naar welke school Amsterdamse kinderen gaan. Dat vindt de Amsterdamse PvdA. Volgens PvdA-raadslid Charlotte Riem Vis helpt dat de kansarme – over het algemeen zwarte – kinderen het meest. Maar ook kansrijke – veelal witte – leerlingen zijn volgens het raadslid ‘niet gebaat bij eilanden van extreme concentraties van privilege.”
Het Parool

Een grote ergernis vormen de ouders van HAVO/VWO leerlingen. Het zijn ouders die er voor kiezen om zo vroeg mogelijk hun kinderen apart te zetten door ze op een HAVO/VWO te plaatsen, liefst op een gymnasium.”
Simone Walvisch, Bestuurslid PO-raad, lid van het college van bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere. Ze studeerde zelf op het gymnasium

Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft? Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Ze houden kansenongelijkheid in stand. Het gymnasium overleefde de egalitaire onderwijshervormingen van de jaren ’60 en ’70. Een vermeend racisme van witte ouders speelt mogelijk een rol.”
Willem Boterman en hoogleraar Michael Merry (onderzoekers Universiteit van Amsterdam)

Wie het blanke gymnasium als dè oplossing van de toekomstige elite afficheert, legitimeert impliciet de witte basisschool en het zwarte VMBO. De aanhangers van ouderwets onderwijs lijken er bovendien op uit te zijn de maatschappelijke orde van vroeger te herstellen.”
Wilma Cornelisse, Onderwijsjournaliste. Over onderwijs verscheen van haar hand een reeks reportages, interviews, analyses, commentaren en columns in kranten, tijdschriften, boeken en op websites

 

Kritiek

Femke Halsema heeft haar kinderen van de zwarte school afgehaald in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. De tweeling zat op school met een groot aantal islamitische kinderen. Aanvankelijk ging de fractievoorzitter van GroenLinks er prat op dat deze scholen juist goed zijn voor de ontwikkeling van het kind.”
Algemeen Dagblad

 

Prof. Jaap Dronkers (Onderwijssocioloog)

 • Zowel autochtone kinderen als kinderen met een migrantenachtergrond behalen slechtere resultaten op etnisch sterk gemengde scholen dan op etnisch homogene scholen.

 

Cheng Boon Ong (promovendus)

[Autochtone kinderen op zwarte scholen: sneller schooluitval]

 • De kans dat autochtone kinderen zonder diploma van de middelbare school komen, stijgt van 3,6 procent naar 8 procent als er meer dan 77,7 procent allochtone leerlingen op hun basisschool zitten. Dat komt niet door de kwaliteit van het onderwijs. De manier waarop kinderen met elkaar omgaan heeft dat effect.

1 Reactie

1 Trackback / Pingback

 1. Uitspraken Rekenen Deel 2 - Beter Onderwijs Nederland

Geef een reactie