Kansenongelijkheid

*Uitspraken-blogs*

________________________________________________

Uitstel schoolkeuze

 

In het Nederlandse onderwijsstelsel worden leerlingen al op jonge leeftijd geselecteerd voor een schoolsoort van het voortgezet onderwijs. Deze vroege selectie leidt tot ongelijke onderwijskansen. De raad adviseert daarom het moment van selectie uit te stellen tot na een brede driejarige brugperiode.
De raad adviseert ook om, veel meer dan nu, in het basis- en voortgezet onderwijs flexibel onderwijs op maat te geven, dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen
.”
Onderwijsraad, ‘Later selecteren, beter differentiëren (2021)’

Ik ben blij met het advies van de onderwijsraad voor een 3-jarige brugklas. Wij zijn kinderen al op 11-jarige leeftijd in veel verschillende hokjes aan het indelen. Dit zorgt voor kansenongelijkheid.”
Marjolein Moorman (PvdA-wethouder Onderwijs in Amsterdam)

 

Kritiek

De olifant in de kamer is dat de basis van veel kinderen na de basisschool te zwak is. Verlengde brugklas lost dat niet op.”
Frans van Haandel, VO-docent wiskunde

De kwaliteit van de basisschool is beslissend voor de kansengelijkheid van kinderen.”
Tiny Hoedemaker (Directeur IKC de Kinderkoepel in Leeuwarden), Monique Marreveld (Hoofdredacteur van Didactief), Anna Bosman (Hoogleraar pedagogiek)

Door een stevig kennisfundament bij leerlingen te leggen kun je bijdragen aan kansengelijkheid. Wil je de kloof tussen kennisrijken en -armen dichten, zorg dan voor een kennisrijk curriculum en zorg dat alle leerlingen de nodige voorkennis hebben.
Paul Kirschner,  emeritus hoogleraar Onderwijspsychologie

Onderwijs misbruiken voor oud socialistische idealen: daar wordt iedereen slechter van en als eerste lijden de leerlingen uit zwakke milieus eronder.”
Sezgin Cihangir (Directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut, ontwikkelaar van het programma ‘Foutloos Rekenen’), n.a.v. het voorstel voor een 3-jarige brugklas

De Mammoetwet maakte het mogelijk om te stapelen in het onderwijs. Dat was een enorme emancipatie van onze bevolking. Nu begint het stelsel uit elkaar te vallen, omdat opleidingen juist weer drempels opwerpen.”
Jeroen Dijsselbloem (ex-minister, ex-tweede kamerlid)

 

Dirk van Damme (Onderwijsexpert bij OESO)

Na zijn pensionering:

 • Uitstel van de schoolkeuze maakt de ongelijkheid juist groter.
 • Waarom sociale mobiliteit niet meer lukt? Ik wijt het aan de teloorgang van het oude verheffingsideaal. Verheffing werd steeds meer als culturele vervreemding gezien.
 • Ik denk dat centrale examens nodig zijn om gelijke kansen te bevorderen. Juist migrantenkinderen moeten een kans krijgen om te ontsnappen aan vooroordelen.
 • Ik verwijt mezelf dat ik de achteruitgang van het onderwijs onvoldoende heb gezien.

 

Siep de Haan  (Docent wiskunde)

 • Volgens Het Parool is de PvdA-politica Marjolein Moorman uitgegroeid tot het boegbeeld van onderwijs en de strijd tegen kansenongelijkheid.
 • Voor veel onderwijsgevenden staat de PvdA-politiek juist voor ouderwetse en achterhaalde plannen, zoals de middenschool en de verlengde brugperiode (al mislukt in de jaren tachtig). Voor de PvdA moet onderwijs vooral gezellig zijn, liefst geheel geïndividualiseerd. De leerling mag van de PvdA zelf de lesstof en het werktempo kiezen op de momenten dat de leerling er klaar voor is. Dit heet ‘eigenaarschap’ of ‘het in de kracht zetten van leerlingen’.
 • Op Nederlandse scholen moeten de lessen vaak ‘gezellig’ zijn en belandt de zakelijke kennisoverdracht op de tweede plaats. Te vaak worden Nederlandse leerlingen beziggehouden met betekenisloze opdrachten, zoals kringgesprekken, tuintjes harken, plantjes zaaien, dans, groepsopdrachten, projecten, discussies of posters samenstellen.
 • Met name de kansarme leerlingen zijn de dupe van al die ‘gezellige lessen’. Zij hebben veel meer baat bij hoogwaardige kennislessen, waar algemene ontwikkeling, elementaire taal- en rekenvaardigheden hen naar een hoger niveau tilt.
 • Leraren pleiten al jaren voor de volgende oplossingen:
  • Gedisciplineerde organisatie. Leerlingen zijn niet de baas, maar de school.
  • Hoogwaardige kennis overbrengen op met name kansarme kinderen (juist zij hebben achterstanden en kunnen die niet zelf wegwerken).
  • Docenten die eisen stellen aan de leerlingen en zich niet richten op ‘gezellige’ lessen.
  • Terugdringen van het aantal managers en bestuurders.
  • Zorgen voor hoge verwachtingen bij alle leerlingen.

 

Ton van Haperen (VO-docent economie)

[De Onderwijsraad is niet onafhankelijk]

 • Een middenschool, op dit moment, met de huidige chaos, dat differentiëren gaat never nooit lukken. Bovendien valt op gepersonaliseerd onderwijzen best wat aan te merken. Het centraal stellen van de individuele ontwikkeling, in plaats van een vakinhoudelijk niveau behalen met een groep, is in combinatie met het kwalitatief lerarentekort de versneller die het vuur van de kansenongelijkheden hoog doet oplaaien.
 • Het actuele probleem is echter dat kinderen steeds minder leren op school.

 

Harm Beertema (Tweede Kamerlid. Hiervoor was hij meer dan 30 jaar docent Nederlands op een mbo-school in Rotterdam)

 • Lagere eisen stellen aan de kinderen uit de lagere klassen dan aan die van jezelf. Modern links verraadt de oude idealen van verheffing en emancipatie. Heel verdrietig.
 • Door alle zogenaamde vernieuwingen is er steeds minder aandacht voor de kernvakken taal en rekenen, de basis van emancipatie en verheffing.
 • Kansenongelijkheid bestaat, of we willen of niet. De ervaring leert dat er twee factoren zijn die achterstandskinderen verheffen: de inzet van ouders én onderwijs dat NIET uitgaat van lage verwachtingen, maar uitdaagt. Zo ingewikkeld is dat niet.
 • Om kansengelijkheid te versterken moet je ze in de eerste plaats leren lezen, kennis en kunde herstellen, structuur en rust brengen, afscheid nemen van ‘the soft bigotry of low expectations’ én evidence based werken. Zo ingewikkeld is dat niet.
 • Hét antwoord op de lege politieke slogan ‘kansenongelijkheid’ is meer staatsopvoeding. Geen woord over ouders die weigeren hun kind Nederlands te leren, over lerarentekort, over 24 % semi-analfabete 15-jarigen, over verengelsing van het hoger onderwijs en de opmars van woke. Diepe armoede.

 

Jeanet Meijs (35 jaar onderwijzeres. Na haar pensioen gaf ze bijlessen).

 • Mijn ouders hadden het niet breed, ik ben niet opgegroeid met boeken en muziek. Maar ik heb op school wel uitstekend leren lezen, rekenen en schrijven.
 • Als jonge vrouw en lerares koesterde ik het verheffingsideaal in de sfeer van de PvdA, namelijk dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, door goed onderwijs vooruit kunnen komen. Dat iedereen goed kan leren lezen en schrijven.
 • In Nederland is het inmiddels haast onmogelijk geworden om je te verheffen uit het milieu waarin je geboren bent. Dat is het resultaat van alle onderwijsvernieuwingen.
 • Als kinderen geen goed taal- en rekenonderwijs hebben genoten en de lesstof wordt niet herhaald, groeit de kans op diagnoses als dyslexie en dyscalculie.
 • Kinderen uit rijke en intellectuele gezinnen hebben een voorsprong, maar ook zij hebben last van al die vernieuwingen.
 • Geen land in Europa kent zoveel laagopgeleide leerkrachten en zoveel ongemotiveerde leerlingen als Nederland. Het gevolg is dat het aantal laaggeletterden fors zal toenemen. Vooral kinderen uit achterstandswijken en migrantenkinderen zijn het slachtoffer. Een kwart van de 14- en 15-jarigen is functioneel analfabeet, dus laaggeletterd.

_______________________________________________________

Witte scholen / Zwarte scholen

Om het bestaan van zwarte en witte scholen tegen te gaan, moet de overheid bepalen naar welke school Amsterdamse kinderen gaan. Dat vindt de Amsterdamse PvdA. Volgens PvdA-raadslid Charlotte Riem Vis helpt dat de kansarme – over het algemeen zwarte – kinderen het meest. Maar ook kansrijke – veelal witte – leerlingen zijn volgens het raadslid ‘niet gebaat bij eilanden van extreme concentraties van privilege.”
Het Parool

 

Kritiek

Kinderen van hoogopgeleide ouders hebben aanzienlijk minder kans op een vwo-advies als zij op een gemengde basisschool zitten. De angst van veel ouders dat hun zoon of dochter minder presteert op een gemengde school is voor een deel gegrond. Dit druist in tegen het streven van het Amsterdamse gemeentebestuur om scholen meer te mengen.
Het Parool, 27 jan 2021

Femke Halsema heeft haar kinderen van de zwarte school afgehaald in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost. De tweeling zat op school met een groot aantal islamitische kinderen. Aanvankelijk ging de fractievoorzitter van GroenLinks er prat op dat deze scholen juist goed zijn voor de ontwikkeling van het kind.
Algemeen Dagblad

 

Prof. Jaap Dronkers (Onderwijssocioloog)

 • Zowel autochtone kinderen als kinderen met een migrantenachtergrond behalen slechtere resultaten op etnisch sterk gemengde scholen dan op etnisch homogene scholen.

 

Cheng Boon Ong (promovendus)

[Autochtone kinderen op zwarte scholen: sneller schooluitval]

 • De kans dat autochtone kinderen zonder diploma van de middelbare school komen, stijgt van 3,6 procent naar 8 procent als er meer dan 77,7 procent allochtone leerlingen op hun basisschool zitten. Dat komt niet door de kwaliteit van het onderwijs. De manier waarop kinderen met elkaar omgaan heeft dat effect.

 

Siep de Haan  (Docent wiskunde)

 • De Engelse zwarte topscholen waarschuwen wethouder Moorman geen energie te steken in het wegwerken van segregatie. De schoolpopulatie gaat toch niet veranderen, zeker niet in zwarte wijken, aldus de experts uit Londen. Ze waarschuwen Nederland dat het zinloos is om de scheiding tussen witte en zwarte scholen op te heffen, zoals veel grote steden in Nederland lijken te doen. Buitenlandse succesdocenten adviseren de energie te steken in het oprichten van hoogwaardige scholen waar elementaire kennisoverdracht het belangrijkste doel is. Door de beste leraren van het land. De Amsterdamse wethouder lijkt het advies niet te willen horen.

____________________________________________________________

Onderwijspartij D66 wil het onderwijs op de schop, om zo te zorgen voor gelijke kansen:

Sezgin Cihangir (Directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Het Nederlands Mathematisch Instituut is ontwikkelaar van het pakket ‘Foutloos Rekenen’)

 • Elk jaar gaan tienduizenden Nederlandse jongeren de arbeidsmarkt op met onvoldoende taal- en rekenvaardigheden. Dat is een handicap voor het leven.
 • Voornaamste punt van de ‘onderwijspartij’ D66: Nederlandse leerlingen moeten een ‘rijke schooldag’ krijgen. Dat is problematisch, omdat scholen er de laatste jaren al steeds meer extra opvoedkundige en maatschappelijke taken bij kregen, zoals het burgerschapsonderwijs. Die verwatering van de primaire educatieve taak van het onderwijs correspondeert niet geheel toevallig met de gestaag dalende leerprestaties.
 • Docenten zijn gefrustreerd geraakt door alle bemoeienis van buitenaf. Docenten moeten volgens de partij nog meer tijd búiten de klas doorbrengen voor ‘ontwikkeling’, ‘professionalisering’ (alsof het eigenlijk amateurs zijn) en ‘hun vak bijhouden’. Maar welke bijscholing hebben de veelgeplaagde leerkrachten precies nodig om kinderen gewoon goed te leren lezen, schrijven en foutloos te laten rekenen?
 • In de D66-visie gaat het voortdurend over ‘tweedeling’ en ‘kansenongelijkheid’. Er wordt gedaan alsof het onderwijs faalt in het opheffen van ongelijke kansen, maar het probleem is dat het huidige onderwijs ongelijke kansen creëert. Een grote groep leerlingen wordt kansen onthouden, door ze niet te geven waar zij recht op hebben: goed taal- en rekenonderwijs. Het is veelzeggend dat in het ambitieuze, omvangrijke plan van D66 waarmee het hele onderwijs op de schop moet, het woord ‘kennisoverdracht’ niet één keer voor komt.
 • De onderwijsvorm die de vernieuwers hebben gecreërd, waarin het kind, zijn ‘persoonsvorming’ en zijn ‘leerbehoeften’ centraal staan, waar ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’, ‘ontdekkend leren’ en ‘realistisch rekenen’ de plaats hebben ingenomen van kennisoverdracht en directe instructie, heeft als gevolg dat kansarme kinderen het juist moeilijker hebben gekregen. Zij raken verder achterop en krijgen niet de elementaire vaardigheden die zij nodig hebben om vooruit te komen in de samenleving waar zij recht op hebben.

 

____________________________________________________

Kansenongelijkheid en de strijd tegen Uitblinkers

Gelijke kansen krijg je ook door de kansen van uitblinkers te verkleinen. De strijd tegen kansenongelijkheid is voor velen dan ook een strijd tegen uitblinkers. De PvdA heeft zijn ongenoegen over het gymnasium de laatste 50 jaar steeds laten blijken. In Amerika zijn onder druk van links (en van woke) op veel scholen de ‘advanced classes’ voor ‘high-achievers’ afgeschaft. Ook het wiskundevak ‘calculus’  (keuzevak, alleen bestemd voor de echte bèta’s)  is in sommige staten helemaal afgeschaft: het zorgt voor ongelijkheid (lees: velen zien het vak als moeilijk).

Vanaf de zeventiger jaren komen linkse partijen hardnekkig met plannen om 12 – 15 jarigen hetzelfde onderwijs te geven, ofwel om leerlingen die meer aankunnen af te remmen.

 

Kritiek op het Gymnasium

 

Een grote ergernis vormen de ouders van HAVO/VWO leerlingen. Het zijn ouders die er voor kiezen om zo vroeg mogelijk hun kinderen apart te zetten door ze op een HAVO/VWO te plaatsen, liefst op een gymnasium.”
Simone Walvisch, Bestuurslid PO-raad, lid van het college van bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere. Ze studeerde zelf op het gymnasium

Wie het blanke gymnasium als dè oplossing van de toekomstige elite afficheert, legitimeert impliciet de witte basisschool en het zwarte VMBO. De aanhangers van ouderwets onderwijs lijken er bovendien op uit te zijn de maatschappelijke orde van vroeger te herstellen.”
Wilma Cornelisse, Onderwijsjournaliste. Over onderwijs verscheen van haar hand een reeks reportages, interviews, analyses, commentaren en columns in kranten, tijdschriften, boeken en op websites

 

Willem Boterman en  Michael Merry (Medewerkers UvA. Merry is hoogleraar onderwijskunde)

[Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft?]

 • Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft? Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Ze houden kansenongelijkheid in stand.
 • Het gymnasium overleefde de egalitaire onderwijshervormingen van de jaren ’60 en ’70. Een vermeend racisme van witte ouders speelt mogelijk een rol.

 

Michael Merry (Hoogleraar onderwijskunde aan de UvA)

[UvA’ers: het gymnasium werkt onderwijsongelijkheid in de hand]

 • Het voorstel van de Onderwijsraad, voor een 3-jarige brugklasperiode, is niet radicaal genoeg. De diepgaande stratificatie van het schoolsysteem blijft immers in stand.
 • Als je begrijpt welke rol het gymnasium speelt in de reproductie van sociale klasse, dan is de voornaamste bijdrage het in stand houden van de habitus van een bepaalde groep. Eenzelfde soort rol die een privéschool als Eton speelt in het Verenigd Koninkrijk.
 • Het gaat dan ook vaak niet om het onderwijsniveau – er is geen reden om aan te nemen dat een gymnasium superieur onderwijs geeft – maar om het doorgeven van gedrag, status en cultuur.
 • Je moet je afvragen of het gymnasium bijdraagt aan een rechtvaardiger samenleving of dat het juist bijdraagt aan het probleem. Mijn korte antwoord is: het laatste.
 • We moeten het behandelen zoals racisme en een eerlijk gesprek aangaan. Als we ongelijkheid willen terugbrengen, maar sommige mensen krijgen prestigieuzer onderwijs omdat ze uit een ander nest komen, dan is dat problematisch.

 

Kritiek op de kritiek op het gymnasium

 

Dat gehak op gymnasia door zogenaamde onderwijshervormers is om doodziek van te worden. Alsof je het onderwijs kan verbeteren door het afschaffen van een paar van de beste scholen.”
Yoeri Albrecht, directeur Cultureel Centrum De Balie

 

Alwin Hietbrink (Rector van het Barlaeus gymnasium)

 • Ik wil het heel graag hebben over gymnasia en kansengelijkheid, maar mijn stellige overtuiging is, en dat zeg ik tegen Merry en tegen de opstellers van het advies van de Onderwijsraad [voor een 3-jarige brugklas], dat je veel kunt doen door nu eens echt in het basisonderwijs te gaan investeren. Tegen de tijd dat ze twaalf zijn, zie je dat die verschillen al zo groot zijn geworden dat je je kunt afvragen wat die driejarige brugperiode precies gaat repareren.

 

Christiaan Weijts  (Columnist NRC)

N.a.v. het voorstel van de Onderwijsraad voor een brede driejarige brugklas voor iedereen en de reactie hierop van Prof. Michael Merry

 • Volgens Michael Merry, onderwijskundige aan de UvA, houden gymnasia net als die dure Engelse privéscholen “de habitus van een bepaalde groep in stand” en werken ze de strijd om een rechtvaardiger samenleving tegen.
 • Alles moet eerlijker, diverser, toegankelijker en de zonderlinge gedachtensprong is dan meestal om alles maar gelijkvormig te maken. Niets zo inclusief als de eenheidsworst.
 • Nee, nee, roepen de voorstanders. Die brugpiepers kunnen binnen die drie jaar juist allemaal al onderwijs volgen op hun eigen niveau. Flexibele roosters, individuele trajecten: er is eerder mee geëxperimenteerd; het werd een fiasco. Alleen al logistiek creëer je een onhanteerbaar gedrocht.
 • Zelf was ik de eerste in mijn familie die naar het gymnasium en vervolgens de universiteit ging. Van die “reproductie van sociale klasse”, die Merry hekelt, was dus geen sprake. Veel klasgenoten (inclusief wat vrienden ‘van kleur’) woonden eveneens in simpele huurhuisjes, en waren net zo opgelucht als ik dat ze eindelijk gestimuleerd werden door gelijkgestemden voor wie plezier hebben in leren plotsklaps géén reden was tot uitsluiting en spot.
 • Al die praktisch- en technisch-georiënteerde buurtgenoten zouden doodongelukkig zijn in onze intellectueel uitdagende gymnasiumomgeving, en andersom.
 • ‘Concerned cultivation’ is het zoveelste sociologen-idioom voor het schandelijke mechanisme dat ouders hun kinderen klaarstomen voor een specifieke maatschappelijke positie door veel met ze te discussiëren, musea te bezoeken en voor te lezen.
 • Mocht u zich hieraan bezondigen: stop hier mee, onmiddellijk. Verstop de leesboeken, blokkeer hun museumkaarten, zet ze met chips achter Nickelodeon. Alleen zo gaan we de ongelijkheid tegen. Weg met het door de staat gesponsorde elite-onderwijs.
 • Als je zo nodig wilt uitblinken is dat prima, maar niet uit de zak van de belastingbetaler. Dan ga je maar lekker naar een privéschool, een Eton in de polder. Als je die kunt betalen.

 

De VS

 

Een aantal staten in de VS bieden geen ‘Accelerated Programs’ meer aan voor ‘high achievers’ en ‘gifted students’ om zo kansenongelijkheid tegen te gaan.

Trustees at the largest school district in British Columbia – the Vancouver Schoolboard – paid for an educational consultant who directed that accelerated math programs should be cancelled because, in her words, gifted programs were racist, elitist, and they had to go.
*WiseMath*

 

 ‘New California Math Curriculum Framework’ 

Recent heeft het ministerie van onderwijs in Californië een voorstel gepubliceerd voor een nieuw K-12-wiskunde-curriculum (6-18 jarigen). Dit bevat een hoog woke-gehalte, maar ik beperk me hier tot de genadeloze aanval tegen de hardwerkende bèta-nerds. By the way Californië, 40 miljoen inwoners, is een high-tech staat en is dus cruciaal afhankelijk van goed bèta-onderwijs. Sinds de invoering van  ‘Common Core Maths’ in 2014 is er al veel schade aangericht, de wiskunde-prestaties van Californië hollen sindsdien achteruit, ook in vergelijking met de rest van de VS.

Eén van de schrijvers van dit framework is de ook in ons land bekende (beruchte) Jo Boaler, hoogleraar onderwijskunde aan Stanford, Californië. Ze werd bij ons vaak aangehaald bij Curriclum.nu

 

Uit: *New California Math Curriculum Framework (2021)*

 • Middelbare scholieren worden het best bediend in heterogene klassen. Hoogbegaafde kinderen blijven in dezelfde klaslokalen als hun minder wiskundig ingestelde leeftijdsgenoten tot ten minste grade 9 (15 jaar). Het nieuwe ‘framework’ heeft als doel om iedereen zo lang mogelijk op hetzelfde niveau te laten leren.
 • Het aanbieden van gedifferentieerde programma’s aan ‘high achievers’ leidt tot fragiliteit en raciale vijandigheid tussen studenten.
 • Verwerp ideeën van ‘natuurlijke gaven’ en ’talenten’. Ieder kind bevindt zich op een ‘growth pathway’.
 • Er bestaat geen methode om te bepalen of het ene kind hoogbegaafd is en het andere niet.
 • Testen zorgen voor wiskunde-angst en vergroten de raciale ongelijkheid.
 • Wiskunde is geen objectief vak.

 

Kritiek

Een aantal STEM-leiders, waaronder honderden hoogleraren in de STEM-vakken (bèta-vakken), hebben in een *open brief*  hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over dit ‘framework’. Naast vernietigende kritiek op de woke-inhoud lezen we:

 • We vinden het immoreel en dwaas om opzettelijk de intellectuele groei van studenten tegen te houden door hen te dwingen tijd te verspillen aan niet-uitdagende lessen.
 • Verschillen in hoogbegaafdheid zijn een realiteit in elk menselijk streven.
 • Californië staat op het punt om K-12 wiskunde (wiskunde voor 6-18 jarigen) op een potentieel rampzalige manier te politiseren. Het voorgestelde Wiskunde raamwerk wordt gepresenteerd als een stap in de richting van sociale rechtvaardigheid en raciale gelijkheid, maar het effect zal het tegenovergestelde zijn: alle Californiërs worden beroofd, vooral de armsten en meest kwetsbaren, die altijd het meest lijden als scholen hun leerlingen geen fatsoenlijk onderwijs geven.
 • Het voorgestelde raamwerk zal in feite de wiskunde ‘de-mathematiseren’.
 • Het ‘framework’ heeft het mis: Wiskunde is een discipline waarvan de taal universeel toegankelijk is met goed onderwijs. De bewering dat wiskunde niet toegankelijk is voor niet-witten, is een belediging voor de niet-westerse wiskundigen uit de afgelopen millennia en wist de bijdragen uit die culturen over de hele wereld aan de wiskunde, zoals we die nu kennen, hebben geleverd. Grote aantallen studenten in ontwikkelingslanden leren momenteel geavanceerde wiskunde, en de Amerikaanse industrie moedigt hen aan om naar de VS te komen om daar te werken.

Uit: *In the Name of Equity, California Will Discourage Students Who Are Gifted at Math*

 • Het ‘framework’ moet ervoor zorgen dat elk kind van wiskunde gaat houden. In grote lijnen houdt dit in dat wiskunde zo eenvoudig en onwiskundig mogelijk moet worden gemaakt.
 • Veel scholen bieden geavanceerde wiskunde aan een selecte groep leerlingen. Dat is niet voor niets: de studenten die van wiskunde houden, moeten de kans krijgen om zo snel mogelijk verder te gaan. Voor alle anderen is geavanceerde wiskunde niet zo belangrijk.

 

 

________________________________________________

Kansenongelijkheid bij wiskunde

 

Jo Boaler (Hoogleraar Maths Education aan Stanford University)

Boaler behoort tot de idolen van het Freudenthal Instituut. Haar werk wordt ook aangehaald bij Curriculum.nu.

 • Massa’s kinderen zijn bij wiskunde getraumatiseerd door het uit het hoofd leren zoals het van buiten leren van de vermenigvuldingstafels en het met de hand delen.
 • Uit onderzoek blijkt dat nauwe wiskunde, vooral algebra, leidt tot ongelijkheid in de klas.
 • Kunnen we geen actie ondernemen om huiswerk af te schaffen? Het zorgt voor stress, ongelijkheid en het verwoest de kindertijd.
 • Het is racistisch om leerlingen af te rekenen op het niet maken van hun huiswerk, omdat vooral leerlingen van kleur hun huiswerk niet maken.

 

Kritiek

 

Stichting Goed Rekenonderwijs ziet het als haar maatschappelijke taak om een dam op te werpen tegen de steeds sterker toenemende kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Niet iedere ouder kan zich de kosten van toetstrainingen en bijlessen veroorloven.”
Henk Tijms, Hoogleraar wiskunde, Voorzitter van de Stichting Goed Rekenonderwijs, waar gratis rekenmateriaal ter beschikking gesteld wordt.

Meer leerlinggecentreerd leren leidt tot slechtere wiskundeprestaties. Dit geldt vooral voor kwetsbare leerlingen.”
Wouter Duyck, Hoogleraar Cognitieve Psychologie aan de Universiteit Gent

 

Marcel Schmeier (Onderwijsadviseur. Schrijver van leerboeken, o.a. ‘Expliciete Directe Instructie’)

 • Het schrappen van breuken uit het lesaanbod op de basisschool zal de bijlesindustrie alleen maar vergroten en de kansenongelijkheid doen toenemen. Vooral kinderen van laagopgeleide ouders zijn de dupe als het basisonderwijs de lat lager legt door leerstof te schrappen of de einddoelen te verlagen. Voor hen is onderwijs de sleutel die toegang geeft tot nieuwe kennis en vaardigheden die ze in hun eigen leefwereld niet tegenkomen.
 • Rijke ouders kopen bijlessen.

 

Jan de Lange (Hoogleraar-directeur van het Freudenthal Instituut)

 • Het wegintegreren van wiskunde in het vmbo is een aanslag op het eigene dat wiskunde biedt en geeft de leerling minder kans belangrijke kwaliteiten te ontwikkelen. Het adagium ‘plaats de leerling centraal’ bereikt op deze manier het tegengestelde van het beoogde.

 

Ted Nutting (Wiskundedocent VS)

[Equitable education: Real math works]

 • Ik ben gealarmeerd door voorstellen om rassenongelijkheid op scholen aan te pakken door over te stappen op ‘onderzoekend leren’.
 • We hebben bewijs dat op scholen, met veel leerlingen uit de minderheidsgroepen, echt wiskundeonderwijs, waar de leraar daadwerkelijk lesgeeft, veel beter werkt.
 • Ik was succesvol met het geven van Differentiaal- Integraalrekening en Algebra. Waarom? Ik overtrad de regels en had echte wiskunde gegeven. Ik presenteerde de stof, stelde regelmatig vragen om de aandacht van leerlingen vast te houden en gaf moeilijke toetsen.

 

Tara Houle (‘Parent advocate’ in Canada)

Houle is initiator van een petitie gericht aan de Minister van Onderwijs van British Columbia om een einde te maken aan ‘Discovery-based maths’.

 • Als je wilt dat je kind een goede wiskundebasis heeft, zul je voor bijlessen moeten betalen.
 • De tarieven voor bijlessen zijn de laatste tijd enorm gestegen, omdat ouders zeker willen zijn dat hun kinderen de basisprincipes goed leren – iets dat in de huidige klaslokalen ontbreekt. De piek in het aantal inschrijvingen hangt samen met een toenemend gebruik van onderzoekend / probleemgestuurd leren op onze scholen.
 • Toch willen onderwijskundigen het fenomeen van bijlessen niet erkennen.
 • Laat de onderwijskundigen niet de enige stem zijn in deze discussie. Vecht voor je kinderen, want het is hun toekomst die op het spel staat.

 

 

___________________________________________________________

 

Leerlingen met leerproblemen:

Mary Turpel-Lafond (‘Child and youth advocate’ in Canada)

[Social Justice in Math Class]

 • I’m very disappointed that there isn’t a single child in care that can take the Math 12 exam.
 • The number one social inequity in our schools today is the continued disenfranchisement of at risk youth through application of learning fads and practices in modern math curricula.
 • Why do our curriculum guidelines suggest that memorization is not intended at the Grade 4 level? Why do they suggest (without any shred of evidence) that memorization is harmful to students.
 • Yet despite all the evidence, our education leaders insist on toting unproven educational resources and fads intent on making snake-oil salesman profit and dumb our kids down even more.
 • There is nothing equitable about sacrificing level playing fields for children in the pursuit of edu- quackery and ignoring solid evidence that supports effective math instruction.

 

 

_________________________________________________________

Radicale aanpak van kansenongelijkheid

Voor een radicale aanpak van kansenongelijkheid: *Woke Math*.

 

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter