What mathematics is important for (future) work?

www.fisme.science.uu.nl/en/fius/rmeconference/2011/handouts/vanderkooij_sat/presentation_vanderkooij.pdf

Je vraagt je af of er een komma mist achter het eerste woord. Kind of? Verder kan ik eigenlijk geen touw vastknopen aan deze presentatie. Wie wel? Inhoudelijk heb ik het al eens eerder geprobeerd met de schrijver, open en eerlijk, zoals altijd:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/wizwijs (onder de openbare les van Mieke, een verhaal apart)

www.beteronderwijsnederland.nl/content/reclame-voor-goede-wiskunde

Maar er was geen interesse in de inhoud. Vorige week is me uit een vriendelijke mail duidelijk geworden dat op weg naar een betere wereld de wiskunde waar toch niemand gelukkig van wordt maar beter vervangen kan worden door denkactiveiten en betekenisvolle gecijferdheid voor iedereen. Gelijke kansen en vooral geen driehoek van Pascal in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Dat heb ik toch goed gehoord op de veldraadpleging van de cTWO/SLO-tussendoelen? Meer over die tussendoelen hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/tussendoelen-en-toekomst-met-talrijk-onderwijs

Weer eens wat anders dan de gebakken lucht die hier gewogen wordt:

Slagter’s gebakken lucht: theorie en experiment

Of niet?

———————————————————————————-

Een eerste reactie die ik kreeg was, van iemand die ook aangesproken werd in voornoemde mail:

Natuurlijk is iedere samenvatting in twintig minuten een aanfluiting. In dit geval dan wel een erge aanfluiting. Maar wie weet, het verhaal is mogelijk iets anders dan de sheets hier suggereren?

Dat verhaal over die piloten: ik heb geen idee of Henk hier de zaken uit zijn context haalt (dat is dubbel, want het onderwerp is uit context halen). Afijn, het onderwerp is natuurlijk TRANSFER. Daar kunnen we in de didactiek van welk vak dan ook niet zo gek veel mee. Het is idioot om in het onderwijs te proberen leerlingen voor te berieden op iedere mogelijke situatie die ze buiten school ooit zouden kunnen tegenkomen. Maar ja, het is wel de filosofie achter context-onderwijs. Als wiskundige zou je onmiddellijk moeten concluderen dat het onzin is, tenzij het mogelijk is om mogelijke situaties te groeperen in een typologie, en als je dat dan consequent doorzet kom je waarschijnlijk uit bij zoiets als een mogelijke indeling van het curriculum in schoolvakken zoals we die nu ook kennen.

Hoyles en Noss komen voor in ‘De toekomst telt’ omdat Arthur Bakker kennelijk daar in de keuken is wezen kijken.

Sheet #36: corollary: schaf onderwijs af, zet leerlingen meteen in de beroepspraktijk. Terug naar het gildensysteem.

Sheet 34: het interpreteren van tabellen en grafieken.
Vanmiddag in Buitenhof nog een mooi voorbeeld, gegeven door Coen Teulings (ooit nog mee samengewerkt): politici begrepen niet allemaal dat een koopkrachtplaatje voor één jaar natuurlijk heel anders eruit komt te zien wanneer je de koopkrachteffecten vermenigvuldigt met vijf (over de volle periode van vijf jaar).

Maar wat moet je met zoiets in het onderwijs? Dat kun je niet voor zijn met wat voor onderwijs dan ook.

————————————————–

Tot zover de eerste reactie. De aanleiding voor deze draad was overigens:

When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

17 Reacties

 1. Uit het voorbeeld van de

  Uit het voorbeeld van de piloot zou ik concluderen: als je iets alleen maar in een bepaalde context hebt geleerd, zonder het te abstraheren en te veralgemeniseren, kun je het blijkbaar niet toepassen in nieuwe situaties. Dus: weg met de contexten. Maar die conclusie zullen ze bij het FI niet bedoeld hebben… Het lijkt er meer op dat ze alle serieuze wiskunde op school de nek willen omdraaien. Wat overigens al voor een deel gelukt is.

 2. Ik zie alle kenmerken van een

  Ik zie alle kenmerken van een geloof. Context is goed want context moet. Met burgerschap(?) als schaamlap.

  "Vroeger" werd wiskunde onderwezen binnen de context van het vak wiskunde. Het praktische nut werd geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en dat was voldoende motivatie voor het belang van wiskunde. "Nu" wordt het ontbreken van wiskundige vaardigheden geweten aan een verkeerde onderwijsmethoden en moeten eerst praktijkproblemen worden uitgekleed om er wat schamelijke wiskunde in te kunnen ontdekken. 

  De logica die daarvoor wordt gebruikt in deze voordracht gaat mank. Omdat sommige mensen liggen te klooien met simpele wiskundige problemen (vergelijkingen; gonio; pythagoras) helpen we iedereen met "slim klooien". Daarmee verhef je geklooi tot wiskunde en verlaag je wiskunde tot geklooi.

  En daar zien we onderhand de kwalijke gevolgen van.

  Het is de hoogste tijd voor geloofsafval en het verdrijven van de hogepriesters. 

 3. Henk van der Kooij bepaalt

  Henk van der Kooij bepaalt nog steeds. Afgelopen schooljaar stond #Koeno2032 Gravemeijer  weer plenair geprogrammeerd bij de studiedag van de NVvW.

 4. Had er niet beter “bepaalde”

  Had er niet beter "bepaalde" kunnen staan in de post van FriendlyFoe van 16 augustus? Henk van der Kooij is met pensioen (zie ook www.wiskundebrief.nl/712.htm en www.wiskundebrief.nl/719.htm ) en sinds de jaarvergadering van de NVvW in november 2015 geen bestuurslid van de vereniging meer. Ook de eindverantwoordelijkheid van de studiedag is overgegaan van Henk naar Michiel Doorman, samen met Lidy Wesker. Zie ook www.nvvw.nl/23694/jaarvergadering. Of zij net zo "bepalend' zullen zijn of worden kunnen we in september aan het definitieve programma zien, maar als eindverantwoordelijken zijn ze ongetwijfeld niet alleen verantwoordelijk, want ook overleg met en verantwoording aan het (nieuwe) bestuur schuldig. 

   

 5. Wel Erik, wat onder regie van

  Wel Erik, wat onder regie van Henk is doorgedrukt dan wel tegengehouden is niet zomaar gecorrigeerd. Denk aan de tussendoelen door @SLO_nl: het uit de onderbouw houden van de 3-hoek van Pascal en het uit de stukken houden van de voorkeur van het veld met betrekking de terugkeer naar de indeling van de wiskunde voor TAL. Ik herinner me overigens nog goed de enthousiaste aankondiging door Lidy van #Koeno2032 toen ik net lid was geworden en eens kwam kijken daar in Nieuwe Gein. Lidy en Henk programmeerden deze onderwijsvandaal afgelopen jaar opnieuw plenair. En naar ik vrees zit Doorman in het bestuur om de belangen van het FI veilig te blijven stellen. Zijn visie op calculus verontrust mij zeer, zie www.beteronderwijsnederland.nl/content/het-epsilon-handboek-voor-de-didactiek-van-de-wiskunde.

 6. Waarde FriendlyFoe: je hebt

  Waarde FriendlyFoe: je hebt helemaal gelijk over wat “grote boosdoener” Henk van der Kooij allemaal heeft “doorgedrukt” en “tegengehouden” en niet zomaar gecorrigeerd kan worden, want nu hij weg is zal het tijd nemen om de supertanker, die het reken- en wiskundeonderwijs nu eenmaal is van koers te doen veranderen.  Misschien dat de nieuwe loodsen Wouter van Joolingen bij het FI en Swier Garst bij de NVvW hierop een gunstige invloed hebben. Alhoewel: er staan veel stuurlui met zeer diverse adviezen aan de wal, ein weites Feld (om het zo maar even te duiden).

  Ik deel je vrees ten aanzien van Michiel Doorman in het bestuur van de NVvW niet zo zeer, zeker nu het FI onder een nieuwe directeur staat en de NVvW een nieuwe voorzitter heeft. Hopelijk delen zij ook jouw visie over de onderwerpen die het SLO uit de tussendoelen wist te weren. Hoe die voorkeuren van het veld gemeten zijn en hoe de samenstelling van dat (“weites”) veld was, ik ben daar niet van op de hoogte, maar ken de discussie die dit alles uitlokte wel.

  In hoeverre Koeno Gravemeijer als onderwijsvandaal getypeerd moet worden weet ik niet, maar hoe jij hem ziet is duidelijk. Ik twijfel niet aan zijn integriteit, zijn visie op zich is een andere zaak. Het programmeren van mensen met kennelijk dissidente meningen leidt in ieder geval tot bekendheid ermee, duidelijkheid, openheid, discussie en oppositie, zo niet tot aan de kaak stellen, mag ik hopen (en ook constateren). Ik vind: wat hij vindt is nog lang niet zo ver en zal er ook zo vast niet van komen.

  De verontrusting die jij hebt rond de visie op calculus van Michiel Doorman is het kennisnemen waard, maar ik kreeg niet de indruk dat je er tot nu toe bij anderen veel potten mee breekt, althans het levert in wiskundeonderwijskringen (nog) geen echte discussies op. Misschien iets voor een workshop op de studiedag van de NVvW? Lijkt me een beter onderwerp dan www.nvvw.nl/forum#/discussion/720/wiskunde-onderwijs-en-de-geestelijke-weerstand-tegen-de-verleiding-van-fundamentalisme

  P.S. De eerste link in bovenstaande column leidt tot niets, helaas.

 7. Waarde Erik, ik weet niet of

  Waarde Erik, ik weet niet of ik zelf de kwalificatie “grote boosdoener” Henk van der Kooij zo gebruikt heb. Ik snap je aanhalingstekens dus niet goed. Henk's negatieve invloed is naar ik nu begrijp ook jou duidelijk.

  Ik heb met beide nieuwe "loodsen" uitgebreid gesproken. Wouter is natuurkundige, hij zal zich niet direct met het wiskundeonderwijs bemoeien vermoed ik. Aardig was hoe hij in zijn oratie dat tot vervelens toe herhaalde verhaal van Drijvers et al over de modelleercirkel doorprikte. Swier is een uitstekende wiskundige en ook een diplomaat. 

  Mijn typering van Koeno is gebaseerd op wat ik van hem gelezen en gezien heb, te weten het TAL-boekje (zie www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf), zijn campagne tegen wiskunde, de in Euclides verschenen versie van zijn voordracht in Nieuwe Gein, zijn oratie in Eindhoven en zijn beoogde rol in het #Schnabel2032 circus. Ik heb met de man destijds lang gesproken en voorgesteld de onderwerpen te duiden waar we het over oneens waren. Daartoe was hij niet bereid.

  Illustratief is www.few.vu.nl/~jhulshof/koeno.html. 

  Vriendelijke groet, Joost.

 8. Geachte FriendlyFoe, Beste

  Geachte FriendlyFoe, Beste Joost,

  De kwalificatie “grote boosdoener” voor Henk van der Kooij is inderdaad niet door jou gebruikt, maar was mijn duiding van het “doordrukken” en “tegenhouden” wat je hem verwijt. Dat ik haakjes gebruik was ironisch bedoeld en moge duidelijk maken dat ik niet geheel deel in de wat jou betreft kennelijk duidelijke negatieve invloed van Henk van der Kooij, want ik kan niet geloven dat slechts één man verantwoordelijk gehouden kan worden voor de ontwikkelingen in het reken- en wiskundeonderwijs van zeg de afgelopen 40, 50 jaar, c.q. sinds 1997, noch ben ik van oordeel dat die ontwikkelingen in alle opzichten negatief zijn.

  Het spijt me voor jou dat Koeno Gravemeijer niet bereid was om de onderwerpen te duiden waar jullie het over oneens waren. De vraag naar het waarom van deze weigering is misschien in het lange gesprek beantwoord? Je somt grosso modo op waarover je het niet met hem eens bent, waarbij ik de zinsnede “zijn campagne tegen wiskunde” nogal intrigerend vond. Daar kon ik me weinig bij voorstellen, alleen dan dat hij een visie op wiskunde moet hebben die jij niet deelt.  Om daarmee het “vandaal” te verklaren? Dat bevordert de bereidheid om ooit verder in gesprek te gaan vast niet.

  Die TAL-boekjes neem ik maar voor wat ze zijn, ik kom ze verder zelden tegen en vind het aardig om er kennis van te nemen zonder me er al te veel aan gelegen te laten liggen. Ik vind er niet te veel van terug in de wiskundeboeken. Je kunt je er ook te druk om maken.

  De laatste link (vergeet de . !) maakt me niets duidelijk, maar misschien moet ik het artikel in Euclides zien op te duikelen om te begrijpen wat je bedoelt met “illustratief”. 

 9. Deze link dus: http://www.few

  Deze link dus: www.few.vu.nl/~jhulshof/koeno.html 

  Daar staat:

  From: josephus hulshof [jhulshof@few.vu.nl
  Sent: Wednesday, October 27, 2010 7:42 AM 
  To: Gravemeijer, K.P.E. 
  Subject: 20×3/4=3/4×20 
  Beste Koeno, 
  In je redenatie voor deze gelijkheid in Euclides komt de factorisatie 20=5×4 voor. 
  Dat suggereert een verband dat er niet is. 
  Met vriendelijke groet, Joost

   

   

 10. Wel Erik, nu suggereer je met

  Wel Erik, nu suggereer je met je "want" dat ik Henk exclusief verantwoordelijk houd. Dat heb ik niet gezegd en ook niet gesuggereerd.

  Koeno brak de communicatie af na het lezen van www.few.vu.nl/~jhulshof/TAL.pdf, na het gesprek dus.

  Illustratief (voor het gebrek aan perceptie) is het gebruik van een overbodig gegeven (de factorisatie 20=5×4) in de uitleg van 20×3/4=3/4×20.

  Jouw duidingen zijn over het algemeen niet op wat geschreven en gezegd is gebaseerd. Dat maakt discussie onmogelijk.

   

   

 11. Joost FriendlyFoe, bedankt

  Joost FriendlyFoe, bedankt voor ook deze reactie.

  Je hebt inderdaad niet gezegd en gesuggereerd dat je Henk van der Kooij exclusief verantwoordelijk houdt, maar ik blijf toch een beetje hangen aan de zin waarmee deze posts-wisseling begon “Henk van der Kooij bepaalt nog steeds”, wat mij deed veronderstellen dat hij, voor jou, een “grote boosdoener” is die verantwoordelijk gehouden kan worden voor dat door jou zo genoemde “bepalen”.

  Het is jammer dat jouw grondige TAL-artikel niet heeft kunnen leiden tot een fundamentele open discussie over de reken-didactische zaken die daarin aan de orde komen, dat had ongetwijfeld de beide standpunten verduidelijkt, juist ook voor diegenen die zelf niet direct te maken hebben met PO-rekenen.

  Je opmerking over die factorisatie zal ik nog moeten bestuderen na raadplegen van het artikel in Euclides. Op zich zegt het me niets. Ik neem aan dat Koeno Gravemeijer deze e-mail niet heeft beantwoord.

  Als mijn interpretatie en eigen weergave (duidingen) van wat geschreven is volgens jou niet daarop gebaseerd is, ja, dan praten we langs elkaar heen en dat maakt discussie inderdaad lastig. Als je discussie onmogelijk vindt, dan moeten nu we maar beëindigen wat een poging daartoe was.

 12. Ik zie dat de link waar de

  Ik zie dat de link waar de draad mee begint inderdaad doodloopt. Deze link dus:

  www.fisme.science.uu.nl/en/fius/rmeconference/2011/handouts/vanderkooij_sat/presentation_vanderkooij.pdf

  Ik (lonesomejoe toen) citeerde hierboven uit een reactie die ik kreeg: 

  Natuurlijk is iedere samenvatting in twintig minuten een aanfluiting. In dit geval dan wel een erge aanfluiting. Maar wie weet, het verhaal is mogelijk iets anders dan de sheets hier suggereren?

  Wat de campagne van #Koeno2032 tegen de wiskunde betreft, ik doel op www.rekenenwiskunde21.nl en vergelijkbare sites.

  Nogmaals Erik, ik ben voldoende expliciet in wat ik wel zeg om toch beleefd te mogen verzoeken geen woorden meer in de mond gelegd te krijgen. Na het afhouden van een inhoudelijke discussie als door mij beoogd vervolg op mijn NVvW-voordracht destijds (hij zette me af op Utrecht CS met de woorden: ik blijf je een hufter vinden) nodigde Henk me jaren later met Ben en Jan uit voor een etentje, en gaf daarbij huiswerk op. Een artikel dat ik moest lezen. Dat heb ik gedaan, en ik schrok er nogal van. Maar Henk wilde het huiswerk niet bespreken. Hij kwam een uur te laat, en had andere zaken aan zijn hoofd. Amusant was dat hij van alles op te merken had over een leerkracht die tussen mij en Jan zat tijdens die tussendoelensessie 's middags met SLO.

   

   

   

 13. Joost: Jouw duidingen zijn

  Joost: Jouw duidingen zijn over het algemeen niet op wat geschreven en gezegd is gebaseerd. Dat maakt discussie onmogelijk.

  Erik: Als je discussie onmogelijk vindt, dan moeten nu we maar beëindigen wat een poging daartoe was.

   

 14. Dank overigens voor je
  Dank overigens voor je kwalificatie van het TAL-stuk. Ik schreef het na vergeefse pogingen om met MvdHP tot een inhoudelijk gesprek te komen. Zie ook het TALtalk voorwerk (vervang .pdf door talk in de link). Koeno2032 was wel bereid tot een gesprek maar verbrak daarna het contact vanwege juist dat TAL-stuk. En MvdHP liet vanwege dat TAL-stuk een uitnodiging voor een voordracht op PANAMA intrekken.

Reacties zijn gesloten.