Dag Marian

De Nederlandse jeugd is aan het watertrappen:

www.nrc.nl/nieuws/2012/12/11/nederlandse-jeugd-blijft-achter-met-taal-en-rekenen/

Ondertussen tekenen de experts petities:

When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

Algemene achtergrond:

Weer een podium voor APS, gecijferdheid en pseudowetenschap

www.beteronderwijsnederland.nl/content/cgo-en-de-kennisbases-van-de-hbo-raad-gemeenschappelijke-noemer-wiva

www.beteronderwijsnederland.nl/content/verbied-de-rekenmachine-bij-rekenen-en-wiskunde

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/opstand-de-wiskunde-e-brief

www.wiskundebrief.nl/618.htm

Hieronder een reactie op een mail die ik van Marian Kollenveld kreeg deze week. Kollenveld is de voorzitter van de Nederlands Vereniging van Wiskundeleraren. Haar mail is helaas niet openbaar.

Dag Marian,

Ik hoor dagelijks over de problemen die je beschrijft in je mail vorige week. Wat de lasten op de schouders van de leraar betreft, ook mijn partner staat voor de klas, dus over hoe zwaar het is om een full time onderwijsbaan te hebben kan ik je wel wat vertellen. Daar komt voor sommige leraren het werk voor Beter Onderwijs Nederland (BON) in de onderwijscooperatie nog bij. Het terugbrengen in de wet van bekwaamheidseisen waarin het weer over vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek gaat is een loodzware klus. Met een hijgende VO-raad in de nek die het lerarenregister liefst gisteren in handen gekregen zou hebben op basis van de 7 SBL/NVvW competenties waarin vakinhoud de helft van 1 van de 7 punten was. BON heeft daar samen met de AOB een stokje voor gestoken.

Wist je dat de leraar onderbouw VO de facto niet eens bestaat in de wet? Precies de leraar die (gelukkig niet) het ctWO-trajectenboek of (helaas nu wel) de SLO-cTWO tussendoelen moet implementeren. Maar ach, wie lezen er stukken? Het blijft ook voordurend opletten om te voorkomen dat vakinhoud weer samengenomen wordt met vakdidactiek. Zullen we in directe relatie daarmee afspreken dat de rekenreferentiekaders van Van Streun voortaan als HET voorbeeld mogen dienen van hoe fout het kan gaan als dat onderscheid niet gemaakt wordt?

Maar goed, de kaalslag die je noemde. Ik heb aan de hand van mijn blogs op het BON forum en onze correspondentie nagezocht wat we daarover besproken hebben. In Leiden, tijdens de startbijeenkomst van PWN hebben we het hierover gehad. Ik heb toen het doen van een poging meer uren te krijgen (waarbij je voor mij een rol zag, ik vermoed vanwege mijn positie in BON) in verband gebracht met de discussie over de inhoudelijke invulling. Ik heb je verwezen naar het cTWO trajectenboek, onder regie van cTWO geschreven door twee van de FI-experts uit de expertgroep van Van Streun.

Nadat de projectleider nog een kansloze poging gewaagd had om de eerste versie van dat trajectenboek te repareren, is het uiteindelijk door OC&W afgewezen, vanwege het gebrek aan onderscheid tussen inhoud en didactiek. Gelukkig, de projectleider liet me destijds weten dat hij de opdracht aan het FI had gegeven omdat dat de minst slechte keuze was, daarbij expliciet refererend aan SLO (enige tijd na de vakdidactiek bijeenkomst op het Mathematisch Congres in Groningen waar hij discussie over dat trajectenboek verbood).

In ons gesprek in Leiden maakte je melding van de nieuwe SLO-cTWO tussendoelen die in plaats komen van het mislukte cTWO-trajectenboek. Die tussendoelen kende ik nog niet, maar waren al bijna klaar begreep ik. Ik heb toen voorgesteld om die tussendoelen nog eens te bekijken en de dag daarna aan een collega verzocht om dat te doen. Daar had ik een goede reden voor. Deze collega had eerder op mijn verzoek in detail naar het trajectenboek gekeken, en daarbij een goede werkrelatie met de cTWO projectleider bereikt die onbesmet was door eerdere ervaringen.

Je hebt me daarna verweten dat ik dat gedaan heb, in een betoog dat vergelijkbaar is met wat je in je laatste mail schrijft. In het bijzonder verkondigde je dat ik had geroepen dat de tussendoelen vol met fouten stonden. Of dat zo was kon ik moeilijk weten want ik had ze nog niet gezien. Je gebruikte daarbij zinsnedes als eerst roepen en dan doorschuiven. Ik kan de mails nog wel boven water halen.

Meer nut heeft het denk ik als ik je wijs op de recente gang van zaken rond de tussendoelen van cTWO/SLO:

staff.science.uva.nl/~craats/#tussendoelen
www.beteronderwijsnederland.nl/content/tussendoelen-en-toekomst-met-talrijk-onderwijs

Ik heb in de tussendoelenblog ook verslag gedaan over de SLO-veldraadpleging, die onder regie stond van Jenneke Krueger, en waarbij NVvW-bestuurslid Henk van der Kooij van het FI voor de NVvW aanwezig was, en bijvoorbeeld de driehoek van Pascal als irrelevant in de onderbouw terzijde schoof, met gezag nota bene. De verslaglegging door SLO (Krueger) van de middag- en avondbijeenkomst in Amersfoort is incompleet en misleidend, om hier geen andere woorden te gebruiken.

We weten allemaal dat de resonansgroep het werk van cTWO voor Wiskunde B in de bovenbouw heeft bijgestuurd. Gelukkig, op basis daarvan zou een nieuwe poging voor meer uren reeel zijn, in relatie tot de goedgekeurde voorstellen van de resonansgroep en de implementatie daarvan, die echter nog verre van voltooid is vrees ik, zie

staff.science.uva.nl/~craats/#lezing

FI en cTWO kunnen weinig bereiken meer in Den Haag is mijn inschatting. En Marian, wanneer ga je onder ogen zien dat Wiskunde A een vak is dat voorbij het eindexamen nauwelijks nog relevantie heeft voor de doelgroep? Voortgezet realistisch rekenen en GR-knoppendrukken, wie heeft daar later nog wat aan? En wat dat rekenen betreft, reken(machine)eindexamens die geen rekenvaardigheden toetsen zijn ook geen oplossing. De opstelling van je bestuur blijft in deze onduidelijk. Wanneer nemen jullie duidelijk afstand van de plannen van de Commissie Schmidt? Het artikel in Examens van Wilbrink, Hulshof en Pfaltzgraff heb je inmiddels.

Tenslotte, die goed opgeleide leraren die je noemt zijn heel belangrijk, met name ook 2-degraadsleraren. Met de nieuwe op CGO en WiVa gebaseerde kennisbasis voor de 2-degraadslerarenopleidingen (het blauwe boekje met de onwaarheden in de inleiding) is echter maar een beperkte stap vooruit gezet. In de onderwijscooperatie doen we ons stinkende best om een register van voor en door de leraar te maken. Het zou fijn zijn als de vakinhoud dan weer eens academisch geborgd kan zijn. Helaas, bij wiskunde zijn het wat en het hoe in de traditie van Van Streun tot een ratjetoe geworden. Henk Pfaltzgraff schreef je deze week in detail daarover. Daar was geen woord Frans bij. Kijk ook eens naar

www.skepsis.nl/congres2012.html

Vriendelijke groet, Joost

6 Reacties

 1. Inside

  Deze posting reageert kennelijk op een (publicatie van?) een zekere Marian. Is het gek dat ik helemaal niet snap waarover het precies gaat, behalve iets rond rekenen en wiskunde. Voor mij is een redenering waarbij je steeds weer een link krijgt niet makkelijk te volgen.

 2. Ik citeer hier toch maar even

  Ik citeer hier toch maar even de volgende reactie op de 3s toetswijzer: 
  Opmerkelijk, in

  staff.science.uva.nl/~craats/Verslag_Veldraadpleging_RTW3S.pdf

  lezen we van Marian:

  Rijswijk, oktober 2012 

  Aan: steunpunt taal en rekenen 

  Betreft: advies over invoering rekenniveau 3s voor vwo 

  Geachte dames en heren, 

  Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de commissie. 

  We hebben grote waardering voor het werk dat door de commissie is verricht, met als resultaat een goed leesbaar en helder stuk. Daaruit blijkt voor ons heel duidelijk dat invoering van 3s voor vwo-leerlingen niet de zinvolle verdieping of verrijking is t.o.v. 3f, die wellicht verwacht kon worden. Het tegendeel is waar. Daarmee is wat ons betreft de grond vervallen onder de invoering; leerlingen, noch scholen noch docenten worden er mee geholpen. 

  We adviseren daarom ten zeerste om af te zien van de invoering van 3s. 

  Graag maken we van de gelegenheid gebruik om tevens de hoop uit te spreken dat de door ons om meerdere redenen als ongewenst beschouwde rekentoetsen in het voortgezet onderwijs een kort bestaan zullen hebben. Uiteraard zijn we desgewenst gaarne bereid tot een nadere toelichting op ons standpunt, 

  hoogachtend, 
  namens het bestuur drs Marian.P.Kollenveld, 
  voorzitter 

  Sterke uitspraken, zonder ook maar een poging tot onderbouwing. 

   

 3.  

   

  Ik citeer hier toch maar even de volgende reactie op de 3s toetswijzer: 

   

  Opmerkelijk, in

   

  staff.science.uva.nl/~craats/Verslag_Veldraadpleging_RTW3S.pdf

   

  lezen we van Marian:

   

  Rijswijk, oktober 2012 

   

  Aan: steunpunt taal en rekenen 

   

  Betreft: advies over invoering rekenniveau 3s voor vwo 

   

  Geachte dames en heren, 

   

  Het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de commissie. We hebben grote waardering voor het werk dat door de commissie is verricht, met als resultaat een goed leesbaar en helder stuk. Daaruit blijkt voor ons heel duidelijk dat invoering van 3s voor vwo-leerlingen niet de zinvolle verdieping of verrijking is t.o.v. 3f, die wellicht verwacht kon worden. Het tegendeel is waar. Daarmee is wat ons betreft de grond vervallen onder de invoering; leerlingen, noch scholen noch docenten worden er mee geholpen. We adviseren daarom ten zeerste om af te zien van de invoering van 3s. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om tevens de hoop uit te spreken dat de door ons om meerdere redenen als ongewenst beschouwde rekentoetsen in het voortgezet onderwijs een kort bestaan zullen hebben. Uiteraard zijn we desgewenst gaarne bereid tot een nadere toelichting op ons standpunt, 

  hoogachtend, namens het bestuur drs Marian.P.Kollenveld, voorzitter 

   

  Sterke uitspraken, zonder ook maar een poging tot onderbouwing.  

 4. Is het nu klaar met

  Is het nu klaar met Kollenveld of regeert ze nog steeds?

 5. Kollenveld zit inmiddels in

  Kollenveld zit inmiddels in de werkgroep bekwaamheid van de onderwijscooperatie.

Reacties zijn gesloten.