Denken en doen: Siersma en de rekenmachinelobby

tuuttuuttuuttuut.jpg

De Toekomst van het Wiskunde Onderwijs, bestond de commissie met die naam nog? Na ongeveer 10 jaar cTWO is er nu een dik rapport uit Utrecht:

www.fisme.science.uu.nl/ctwo/publicaties/docs/CTWO-Eindrapport.pdf

252 pagina's! Gaan we dat allemaal lezen? Zie in ieder geval de redactieblog voor enkele positieve zaken:

www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/wiskundenieuws-ctwo-rapport-en-wiskunde-c-voor-havo

En lees misschien ook wat er aan de hand is in de Nederlandse didactiekwereld, om een en ander ook in realistische context te kunnen plaatsen:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/transfer-en-transitie

www.beteronderwijsnederland.nl/content/verworven-rechten-en-duimzuigerij

Tom Lehrer zong 50 jaar geleden "in the new aproach as you know the important thing is to understand what you're doing, rather than to get the right answer". Nu Paul Drijvers, de spin in het cTWO-FI web, naar CITO vertrekt is het interessant om te citeren uit wat toch wel voor een groot deel (denk bijvoorbeeld aan ICT en denkactiviteiten) zijn rapport genoemd mag worden:

"Belangrijke ijkpunten waren de oplevering van haar visiedocument Rijk aan betekenis in 2007, het programma voor Wiskunde D per 2007, de experimentele examenprogramma’s Wiskunde A, B en D havo en A, B, C en D vwo en de tussendoelen voor de onderbouw. De experimentele examenprogramma’s zijn in 2009 vastgesteld. Hieraan ging een periode vooraf waarin conceptversies onderwerp van veldraadplegingen waren en voorgelegd zijn aan diverse belangengroepen, zoals partijen in het hoger onderwijs, waaronder de HBO-raad en de VSNU, de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en de Resonansgroep". 

Zoals partijen in het hoger onderwijs? Met welke opleidingen is wel gepraat? Denk bijvoorbeeld aan de universitaire opleidingen economie, natuurkunde en biologie.

Ik vond de hierboven geciteerde passage na een search op "resonansgroep". De enige hit. Echt. Mist hier niet wat? Denk bijvoorbeeld aan:

Lieve Maria, u weet wel, de brief van de studenten die de dupe werden van de vanuit het FI geregisseerde hervormingen van het reken- en wiskunde onderwijs? Geen hits.

Kaalslag, denk aan de (met welke gelden gefinancierde?) cTWO-FI "Stop de kaalslag" campagne in de media tegen de adviezen van resonansgroep: geen hits.

Craats, u weet wel, Jan van de. Professor who used to teach at a military academy, zoals de TAL-projectleider en daarna dus FI-professor hem over de hele wereld omschrijft: 1 hit. Maar niet:

staff.science.uva.nl/~craats/Kanttekeningen_open_brief.pdf

En al helemaal niet:

staff.science.uva.nl/~craats/KernWiskunde.pdf

Bijlage I is zo wat de werkelijke gang van zaken betreft een fraai stukje selectieve geschiedschrijving, om maar geen andere woorden te gebruiken:

nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedvervalsing

Ook de namenlijst in Bijlage H van het eindrapport is interessant. Ik ontving een keer:

"Juist nu het erop aankomt om de programma's om te zetten in concreet onderwijs, hebben Mark Peletier en Chris Zaal de commissie vaarwel gezegd. Dat is heel slecht voor het werk". 

Dat was in de periode dat cTWO werkte aan een trajectenboek voor de onderbouw. Toen Chris en Mark nog wel in cTWO zaten speelde behalve wat er in het visiedocument moest komen te staan ook de kwestie rond de module Dynamisch Modelleren. Wat ik buiten de commissie hardop zei kon in de commissie niet gezegd worden, maar het is gelukt om deze module voor Wiskunde D tegen te houden, al staat de betreffende NLT module nu doodleuk op pagina 223 in het VWO Wiskunde D lijstje. Na het afwijzen toen door cTWO voor Wiskunde D is deze module onder de regie van de huidige interim FI-directeur en de nu nieuwe FI-promovenda Jenneke Krüger via zogenaamde anonieme peer review voor NLT (Natuur, Leven en Techniek) geaccrediteerd  en zo via de achterdeur weer binnengehaald bij Wiskunde D. Let wel, de expert op het gebied van wiskundeonderwijs aan de doelgroep moest volgens Jenneke rustig kunnen werken, en zijn of haar naam was daarom (en is nog steeds) geheim.

Niet alleen nuttige en leuke wiskunde maar ook prachtige natuurkunde wordt in de NLT-module van Savelsbergh met PowerSim afgedreven in diens ICT-kliniek. Google tip: Bernoulli aangepast. Zo vond en las ik ook dit weer terug, een inkijkje:

www.math.vu.nl/~jhulshof/ferdinand/actie.pdf

Wiskunde D en NLT, een verhaal apart. Denk hierbij ook aan de relevantie van 3 tot de macht x en de figuur op pagina 128 (!) van het eindrapport.  Over de eigenaardige rol van rare grondtallen, nota bene bij denkactiviteiten, schreef ik al naar aanleiding van "het" handboek voor de didactiek van de wiskunde:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/voorzitter-pwn-neemt-handboek-ontvangst-niet-dus-0

In Euclides is daarover ook dit verhaaltje verschenen: www.math.vu.nl/~jhulshof/2x.pdf

Dat trajectenboek voor de onderbouw was helaas een project dat uitliep op een totale mislukking, verzwegen op pagina 245 onder het kopje 2009. Mocht ook eerder al niet over gepraat worden. Denk hierbij ook aan de keuze van de projectleider om de schrijfopdracht aan het FI te geven. Wie denkt dat uit die mislukking de juiste lering is getrokken heeft het echter mis:

staff.science.uva.nl/~craats/#tussendoelen

Integendeel, de gang van zaken rond de tussendoelen, hierboven nota bene als ijkpunt genoemd, mag een nieuw dieptepunt genoemd worden. Ik schrijf daarover in deze openhartige mail aan de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren:

Dag Marian

Suggesties uit het veld zelf, een veld dat door begint te krijgen dat er iets fundamenteel mis is, zijn weggemoffeld. Ik schrijf meer over deze praktijken, waarbij wederom Jenneke Krüger de regie had, in dit overzicht:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/tussendoelen-en-toekomst-met-talrijk-onderwijs

De onderbouw van het VO blijft nu helaas een drempel waarmee doorlopende leerlijnen in het wiskunde onderwijs vooral zo kort mogelijk worden houden. Denk aan de problematiek die wiskundesecties constateren, namelijk dat de onderbouw onvoldoende voorbereidt op de bovenbouw en met name Wiskunde B. Tot mijn verbazing was ook de rekenproblematiek in het verwoeste basisonderwijs en de consequenties daarvan voor de tussendoelen onbespreekbaar. Denk hierbij ook aan de nooit inhoudelijk toegelichte keuze van het bestuur van de NVvW voor 3f in de rekentoetsproblematiek:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/normering-van-de-rekentoetsen-2f-en-3f

Dat bestuur van de NVvW heeft (ook) in deze echter het heft volledig uit handen te geven. Rekenen vergde immers een andere didactiek (lees: die van de FI-school en haar volgelingen). Denk ook aan het onzalige idee van de rekencoordinatoren, gelanceerd via nota bene de site van Platform Wiskunde Nederland. En stel je voor dat de driehoek van Pascal bijvoorbeeld al in de onderbouw aan de orde komt. Niet relevant volgens de FI/NVvW-bestuurexpert die de lijnen mag blijven uitzetten van het bestuur van de NVvW. Dat zijn dus deze lijnen (u vindt de Godwins verder zelf wel):

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/what-mathematics-important-future-work

Tijd om even tot ongeveer 10 te tellen. Ik heb van de meeste academische collega's in cTWO uitgebreide indrukken gekregen over het functioneren van cTWO. In mijn eigen woorden samengevat: Mark en Chris zijn er uitgestapt omdat ze er voor spek en bonen bij zaten. Denk aan een wiskunde curriculum in de onderbouw zonder rekenmachine dat politiek niet haalbaar is. Siersma heeft het me haarfijn uitgelegd. Hij heeft me nog veel meer uitgelegd. Over de telefoon, want zulke zaken zet je niet in een e-mail. De fixatie op de rekenmachine (pagina 6 van de 252, BON service: zie de bijlage) past geheel in de FI/cTWO traditie:

www.beteronderwijsnederland.nl/forum/future-winston-0

Utrecht en het FI. Denk aan: TALrijke wiskunde. Taalarmige TALtaal. Talentkracht. Dudoc. NLT. ANW. Gecijferdheid. Denkactiviteiten. WiVa en de 7 SBL-competenties. De kennisbasis rekenen voor de PABO, 2/3=0.66. Ontdek de regelmaat in deze rij en vul hem aan. Moeilijk is het niet. Lukt het echt niet kijk dan verder hier over de door inteelt gedegenereerde Nederlandse dudocdagdroomdenkdidactiek:

www.few.vu.nl/~jhulshof/17.pdf

En lees het werk van de nestor van die vakdidactici eens kritisch:

www.benwilbrink.nl/literature/handboek_wiskundedidactiek.htm

Maar goed, het is over en uit nu met cTWO:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/ctwo-thatll-do-genoeg-genoeg

Mede dankzij enig nieuw bloed en de inspanningen van de bij voortduring in kwaad daglicht gestelde resonansgroep liggen er nu eindelijk verbeterde programma's voor Wiskunde A en B.

Na 10 jaar. Terugblikken kan hier:

www.beteronderwijsnederland.nl/content/verbied-de-rekenmachine-bij-rekenen-en-wiskunde

Voor een internationaal en (althans voor mij) onverwacht verhelderend en helaas wederom (dat meen ik, denkend aan Marja vdHP) ontluisterend perspectief:

When Academic Disagreement Becomes Harassment and Persecution

Het zonder enige argumentatie moord en brand schreeuwen en in de hoek zetten van alles en iedereen die inhoudelijke kritiek levert op in zichzelf gekeerd en niet door vakinhoudelijke expertise gehinderd didactisch ontwikkelonderzoek is goed vergelijkbaar met wat we ook in Nederland al jaren zien: 

www.beteronderwijsnederland.nl/content/gezocht-wetenschappelijk-geschoolde-collegas

Denk aan beter onderwijs.

Voor rekenen en de betavakken is zowel de vakinhoud als de vakdidactiek veel en veel te lang in de verkeerde handen geweest:

www.nieuwarchief.nl/serie5/pdf/naw5-2010-11-4-261.pdf

De referenties in dit artikel over het FI zijn interessant. Lees vooral ook hoe Marja terugkijkt:

www.fisme.science.uu.nl/publicaties/literatuur/7270.pdf

Think of the peace we had for forty years. Zoals Jenneke me schreef naar aanleiding van NLT: Namen van experts geven we niet, die moeten ongestoord kunnen werken.

 

35 Reacties

 1. Beste Lonesomejoe,

  Beste Lonesomejoe,

   

  Maar eigenlijk wil ik zeggen:

  Beste Diederik Samsom, even als ingenieurs onder elkaar:

  Ik heb even gegoocheld op “ toekomst wiskunde”. Ik stuitte op een eerder uitgekomen rapport (12 juni 2012), getiteld “Masterplan Toekomst Wiskunde”, productie NWO cluster Chemische en Exacte Wetenschappen.

  Merkwaardig genoeg wordt in het door Lonesomejoe genoemde rapport van cTWO (“Denken en doen”) niet naar het “Masterplan Toekomst Wiskunde” verwezen. Ook is het zeer verrassend dat er twee losstaande commissies zijn die de minister over de toekomst van het wiskundeonderwijs adviseren. Misschien zijn er nog meer commissies? Weet jij hoe het zit Lonesomejoe?

  Ik heb beide rapporten even doorgenomen. Er zijn enkele opvallende verschillen. Ik begin met de bespreking van het rapport “Masterplan Toekomst Wiskunde”. Dit rapport bestaat uit slechts 24 bladzijden en mijn ervaring is dat de kwaliteit van rapporten omgekeerd evenredig zijn met de lengte. Eens kijken of dit wederom klopt. Let op: het betreft hier niet het rapport waar Lonesomejoe hierboven naar verwijst. De bespreking daarvan volgt hierna.

  “Masterplan Toekomst Wiskunde”, NWO

  • 24 bladzijden.
  • Voorzitter: Peter Wennink, Executive Vice President and Chief Financial Officer, ASML.  ASML is een Nederlands hightechbedrijf en een van de belangrijkste leveranciers van machines voor de halfgeleiderindustrie
  • Auteurs: uit de industrie en (technische) universiteiten
  • Het rapport maakt een analyse van wat Nederland in de toekomst nodig heeft. Namelijk: wiskundigen en technici.
  • Een pleidooi voor een de academisch geschoolde wiskundeleraar.
  • Een pleidooi voor een beter aansluiting tussen Universiteit en middelbare school, o.a. door een versterking van samenwerking van universiteiten en middelbare scholen.
  • Een pleidooi voor verbetering van de contacten tussen de wiskundigen, industrie en middelbare scholen (scholieren).

  Mijn commentaar:

  Ik vind het belangrijk om bij het nadenken over ons onderwijs te kijken naar wat er nodig is in de maatschappij. Complimenten dus voor dit leesbare rapport. Kort en bondig, met bovendien nog enkele belangrijke voorbeelden van wiskundige toepassingen in de praktijk. Jammer dat in het rapport niet wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van al deze onderlinge verbindingen tussen het middelbare scholen, universiteiten en de industrie. Ik kan u wel een hint geven. Zowel universiteiten als bedrijven vragen om wiskundige kennis, rekenvaardigheden en algebraïsche vaardigheden. Technische universiteiten geven momenteel bijspijker cursussen wiskunde. In het eerste jaar van verschillende technische faculteiten mag geen Grafische rekenmachine worden gebruikt, is mij verteld.

  Dan nu het rapport "Denken en doen" ,  cTWO (waar Lonesomejoe zich zo’n zorgen om maakt)

  • 252 bladzijden (!)
  • Voorzitter: prof. dr. D. Siersma , professor aan het Mathematisch Instituut, onderzoeksinstituut aan de Universiteit Utrecht.
  • Auteurs: wiskunde leraren, wiskundigen en vakdicactici
  • Geen analyse over waar in Nederland in de toekomst behoefte aan is.
  • Een pleidooi voor wiskundige denkactiviteiten, gebruik van ICT en contexten.
  • Een aanbeveling voor toetsing in tussentoetsen van niet alleen het product, maar ook het proces van oplossen van vraagstukken en wiskundig redeneren.
  • Vervolgopleidingen blijken een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan wiskunde D.
  • Wiskunde D geeft een goede voorbereiding op de vervolgopleidingen bèta en techniek.
  • Overwegen het samenvoegen van wiskunde D met wiskunde B, omdat de positie van de verschillende wiskundevakken binnen de profielstructuur niet ideaal is.

  Mijn commentaar:

  Hoewel cTWO het belang dus inziet van een stevige wiskunde (D), wordt er aanbevolen om wiskunde D met wiskunde B samen te voegen. Op grond waarvan is mij enigszins onduidelijk. Het is in ieder geval niet een roep van de maatschappij. Ik zou zeggen: leg deze overweging nu ook eens neer bij de commissie van “Masterplan Toekomst Wiskunde”. Of in de industrie. Mijn voorspelling is dat ze niet blij zullen zijn.  Ook weet ik niet waar het pleidooi voor “wiskundige denkactiviteiten”, “het proces van oplossen van vraagstukken”, het gebruik van ICT en contexten op is gebaseerd. Ik krijg het gevoel dat dit rapport geschreven is door een wiskundige incrowd. Enkele conclusies zijn mijns inziens gevaarlijk en desastreus voor onze industrie, onze dijken en energiebeleid.

  Afsluitend. Diederik, ik hoop dat je mijn analyse hebt gelezen. Als een van de weinige ingenieurs in de politiek ben jij mijn hoop. Praat alsjebleift met Jet.

  En inderdaad. Volgens mij is wederom bevestigd dat kwaliteit en lengte niet hand in hand gaan.

  wiskundejuf

   

   

   

 2. Beste redactie of moderator,

  Beste redactie of moderator,

  Het lukt me niet meer om mijn commentaar hierboven enigszins aan te passen. Ik vind het stuk onleesbaar geworden door het wegvallen van blanco regels. Bovendien is de lettergrootte van de opsomming  groter dan het commentaar.

  Verder:

  "de kwaliteit van rapporten omgekeerd evenredig is" (ipv zijn)

  "pleidooi voor de academisch" (ipv een de)

  " grafische rekenmachine". (ipv hoofdletter)

  wiskunde-leraren"  (ipv wiskunde leraren)

  alsjeblieft"  (ipv alsjebleift)

  Is er een mogelijkheid dat ik dit zelf kan aanpassen? 

  Ook in deze tekst (as I write) komen verschillede lettergroottes voor. Het lukt me niet om dit te veranderen. Zie ik iets over het hoofd?

  Dank en groet,

  wiskundejuf

   

 3. Een nuttige vergelijking juf.

  Een nuttige vergelijking juf. Overigens bedoel je denk ik Diederik Samson en niet Diederik S. Gezien de volksverlakkerij waar we hier toch wel over moeten spreken, kijk eens naar de Bijlage J bijvoorbeeld, was dat me niet onmiddelijk duidelijk. Ik heb inmiddels een hard copy te leen van mijn buurman hier. Ik zal hem zo eens wat passages laten zien.

   

   

 4. De echte ijkpunten staan er

  De echte ijkpunten staan er niet in. Voor ICT wordt verwezen naar de literatuur: Drijvers, van Streun en Zwaneveld.

 5. Ook over NLT geen waar woord

  Ook over NLT geen waar woord te vinden in dit rapport. Natuurkunde verkwanseld aan Powersim. Ach, wie kan het schelen? FOM heeft belangrijkere zaken aan het hoofd.

 6. Sprak vandaag Wim Groen. Die

  Sprak vandaag Wim Groen. Die wees me op mijn regelmatige verkeerde spelling van de naam van oudvoorzitter van de Resonanscommissie. Een diepe buiging voor Jan. Naar zijn bijdragen wordt niet gerefereerd door cTWO. Dat konden Sierksma en Drijvers niet opbrengen. Maar het goedbestede OC&W geld in deze hele operatie was de instelling zijn commissie.

 7. Van zijn commissie dus, de

  Van zijn commissie dus, de resonanscommissie, met ook Jan Los, held van het onderwijs.

 8. Beste mensen,

  Beste mensen,

   

  Ik merk dat het rapport waar ik hierboven naar verwijs ,lastig is te vinden. Je stuit al snel op een oudere versie uit 2008 (ook mooi). Mijn commentaar betreft de opvolger: Masterplan Toekomst Wiskunde 2.0.

  Zeer de moeite waard om te lezen. 

   

  wiskundejuf

   

 9. Ik heb naar aanleiding van

  Ik heb naar aanleiding van wat er over NLT vooral niet geschreven wordt de tekst hierboven aangepast. NLT en Wiskunde D, een verhaal part. Wiskunde D kan een zeer zinvolle invulling krijgen als de rotzooi vermeden wordt. Op pagina 2 tot de macht 7 van het rapport doet de figuur met 3 tot de macht x het ergste vrezen. Ik verwijs in dit verband naar www.math.vu.nl/~jhulshof/2x.pdf.

   

 10. Beste lonesomejoe,

  Beste lonesomejoe,

  Je begeeft je steeds in het hart van de discussie, dat is zéér te prijzen. Ik merk echter dat voor mij jouw bijdragen met voortdurend gebruik van links echt niet meer te volgen zijn. Ik lees graag een onderwijs-mening, maar kennelijk ben ik niet gemotiveerd genoeg om alle links na te gaan en daar vervolgens een argumentatielijn uit te destilleren. Misschien ben ik de enige…??

 11. Sorry Hinke, ik hoop dat het

  Sorry Hinke, ik hoop dat het in de blog hierboven wel te doen is. Beschouw de links hier direct boven maar als referenties en bewijsstukken. Meer voor de insiders bedoeld die al die haren aan de touwtjes hebben getrokken.

 12. Lichtpuntje in de UK (http:/

  Lichtpuntje in de UK (www.telegraph.co.uk/education/educationnews/9806446/Children-to-be-marked-up-for-using-long-division-in-maths.html) "Pupils aged 11 will be given extra marks for employing traditional methods of calculation in end-of-year Sats tests, it emerged. Children who get the wrong answer but attempt sums using long and short multiplication or adding and subtracting in columns will be rewarded with additional points. Ministers insisted the changes – being introduced from 2016 – were intended to stop pupils using “clumsy, confusing and time-consuming” methods of working out. This includes so-called “chunking” and “gridding” where pupils are encouraged to break problems down into numerous component stages before an answer is reached. The reforms will coincide with the introduction of a new primary school maths curriculum which places a greater emphasis on times tables and mental arithmetic at a young age to prepare children for the demands of secondary education. Ministers have already announced that calculators will be banned in maths tests sat by 11-year-olds at the end of primary school."

 13. Dat is goed nieuws. Hier is

  Dat is goed nieuws. Hier is de rekenmachinelobby via FI en APS een verbond aangegaan om alles dat met systematiek te maken heeft uit het rekenonderwijs te weren. Voor de denkactiviteiten die Van Streun het wiskunde onderwijs heeft opgedrongen zijn rekenvaardigheden immers helemaal niet nodig. En kennis van wiskunde al helemaal niet.

 14. Leuke ervaring: vorige week

  Leuke ervaring: vorige week was er dringend en éénmalig behoefte aan een invaller voor een lesje rekenen bij Techniek. Als taaljuf was ik wel wat zenuwachtig, maar wat schetst mijn verbazing dat ik met mijn Lagere School Rekenen uitstekend uit de voeten kon. Breuken optellen en aftrekken is geen kunst als je ze eerst gelijknamig maakt, delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde (huh??? waarom wist ik dat niet eerder?) etc. Ik voelde me opeens een hele rekenpiet.

 15. Wel Hinke, Henk van der Kooij

  Wel Hinke, Henk van der Kooij, werkzaam op het FI en richtinggevend bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, noemt "delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde" een stompzinnige regel zonder betekenis. Zo toont Henk zich een trouwe volgeling van de nestor van de Nederlands wiskundedidactiek, Anne van Streun, die mede dankzij Henk en het bestuur van de NVvW nog steeds een verstikkende grip op het rekenonderwijs en heeft, en ook op het onderwijs in de betavakken die daarna komen. Het is zo de basis die verrot is, en het rot trekt omhoog. Dat cTWO (lees hier ook Van Streun!) uitgerekend twee FI-rekenexperts van Van Streun's expertgroep voor de gemankeerde referentiekaders van Meijerink vroeg een trajectenboek voor wiskunde in de onderbouw te schrijven, was een teken aan de wand. Veelbetekenend. Uitgerekend. Mijn negende punt in www.beteronderwijsnederland.nl/content/transfer-en-transitie is: Alleen met abstractie wordt wiskunde (weer) betekenisvol (op school). Helaas, zolang Van Streun en Van der Kooij invloed hebben wordt het niet echt beter in de onderbouw, en moet dat nieuwe mooie Wiskunde B programma het zonder enige basis van betekenis in de onderbouw stellen. En dat allemaal vanwege een quasi-socialistisch geloof waarin wiskunde in het dagelijks leven voor iedereen tot een van de basale mensenrechten is gepromoveerd, en de facto tot het belangrijkste einddoel in de onderbouw. Door een sekte die het contact met de werkelijkheid kwijt is en inhoudelijke kritiek steevast als persoonlijke aanvallen presenteert naar de goedgelovende buitenwereld. Soms trappen mensen daar in. Nog steeds.

   

 16. In aanvulling op wat ik net

  In aanvulling op wat ik net schreef, in de draad over Jo Boaler (www.beteronderwijsnederland.nl/forum/when-academic-disagreement-becomes-harassment-and-persecution) is in de post van 8.46, 1-12-12 goed te zien hoe gevangen sommige mensen zitten in een werkelijkheid die alleen die van hen zelf is. Inmiddels is wel voldoende aangetoond hoe leeg alle aantijgingen tegen de critici van Jo Boaler zijn. Maar ja, met een misleidende presentatie kun je hopen van alles voor elkaar krijgen. Dat hebben we met cTWO ook gezien. Naar de kale feiten kijken, ontdaan van in dit geval de realistische new math ideologie, zou niet alleen in het rekenonderwijs verhelderend werken.

 17. Ik wist dat die regel een

  Ik wist dat die regel een beetje taboe was. Kan er iemand iets anders verzinnen (zonder rekenmachine) om te leren delen door een breuk? Ikke niet! De leerlingen waren er trouwens superblij mee.

 18. @Hinke: niks taboe, die regel

  @Hinke: niks taboe, die regel. Ik pas hem zeer geregeld toe in mijn vak Bedrijfseconomie. Voorbeeld: als je weet dat de kostprijs (die je net hebt uitgerekend) 73% van de verkoopprijs is dan is het simpelweg: kostprijs gedeeld door 0,73 – een percentage is immers ook een breuk – en klaar ben je. Dus niets aan veranderen, gewoon toepassen. De liefhebbers kunnen deze regel ook nog uitleggen en afleiden.

 19. Anne van Streun zelf is

  Anne van Streun zelf is verantwoordelijk voor het de leerlingen ontzeggen van deze inzichten. Hoeveel Van Streun zelf begrijpt blijkt uit zijn behandeling van deze vraag: "Een auto van € 22000 wordt 20% goedkoper. De nieuwe prijs wordt daarna nog eens met 10% verlaagd. Wat is het percentage van de totale prijsverlaging?" Wilbrink schrijft er uitgebreid over. Google: Van Streun, Wilbrink, 22.000. Interessant in dit verband: www.beteronderwijsnederland.nl/forum/de-website-van-de-2-na-laatste-fi-directeur

   

 20. Het Masterplan Wiskunde waar

  Het Masterplan Wiskunde waar wiskundejuf naar verwees is inmiddels aangepast…..

 21. Steunpunt taal en rekenen
  Steunpunt taal en rekenen stuurde een glossy rond. Over voorbeeldig rekenonderwijs met een focus op de rekentoets. Vol met functionele zinnetjes. De Realistische Staatspropaganda blijft op dure volle toeren draaien. Dankzij de Telegraaf viel echter deze week, op 4 december nota bene, de #rekentoets lobby door de mand. Eigen gewin is waar het om gaat en kwakzalverij is lucratief. Ook deze week kwam het nieuws dat APS stopt. Maar de harde kern gaat door. Bij SLO en het CvTE wordt het werk van cTWO voortgezet. In de nieuwe wiskundemethoden blijft de GRM leidend en de algebra ver weg, maar we schijnen voorbij het minimum te zijn: f, f’ en f” zijn een klein beetje positief.

 22. Gezien de huidige staat van

  Gezien de huidige staat van het onderwijs hoeft f zelf ook niet positief te zijn…

Reacties zijn gesloten.