Vandaag: de evaluatie van de nieuwe tussendoelen in de VO-onderbouw

Zou de voorzitter van cTWO erbij zijn vandaag? Het gaat voor wiskunde immers om de tussendoelen die zijn commissie binnen het eigen circuit heeft aanbesteed en wel zo dat in ieder geval aan niemand van de resonansgroep om een mening gevraagd is. Eigenaardig, gezien de eerdere noodzaak om dit cTWO-bijsturend orgaan in te stellen en het fiasco van het cTWO-trajectenboek voor de onderbouw.

Ik pas hieronder met permissie een deel van de blog www.beteronderwijsnederland.nl/node/7662 over de tussendoelen wat aan, zo dat er op gereageerd kan worden. Voor wiskunde gaan de ontwikkelingen snel nu. Steeds duidelijker wordt hoe desastreus de gevolgen van de doorgeknipte leerlijnen van Meijerink-Van Streun zijn, zie www.beteronderwijsnederland.nl/node/7883. (Hoe) gaan de tussendoelen hiermee om? Hoe is het bij Nederlands en Engels?

Via onder andere het netwerk van BONners die actief zijn in de onderwijscooperatie heeft BON leraren en andere inhoudelijke experts geworven om op 12 december de expertbijeenkomsten van SLO in Amersfoort bij te wonen. Het betreft hier de nieuwe tussendoelen van SLO voor de onderbouw. De vakken waar het om gaat zijn Nederlands, Engels en Wiskunde (dat wordt aangeduid met Rekenen/Wiskunde). Voor wiskunde is de regie in handen van Jenneke Krueger, bekend van de NLT-stuurgroep. Jan van de Craats heeft zijn inhoudelijk commentaar op de tussendoelen voor (rekenen) en wiskunde beschikbaar gesteld op zijn home page: staff.science.uva.nl/~craats/#tussendoelen. Het zou goed zijn als er ook voor de andere twee vakken heldere evaluaties komen en dat deze ook van te voren (!) aan de deelnemers worden toegestuurd (als weblink).

Bij de bespreking van de tussendoelen voor wiskunde is het goed om op de hoogte te zijn van de problemen met de rekentoetsen, zie beteronderwijsnederland.net/node/8056. De rekentoetswijzer voor deze toetsen is door SLO ontworpen. Het doel was natuurlijk om het probleem van de teruggelopen rekenvaardigheden bij de schooljeugd aan te pakken, een probleem dat veroorzaakt is door het realistisch rekenonderwijs, dat middels de referentiekaders van Meijerink in de wet als staatsdidactiek is verankerd. Omdat de Commissie Schmidt zich, gewongen door de wet, op de referentiekaders baseerde is de rekentoetswijzer een falikante mislukking geworden. Dat op zich is SLO nauwelijks aan te rekenen want hoe kon het ook anders? De alarmkreet van Hans Spoor in de Wiskunde E brief is om precies deze reden volkomen terecht. De nu geformuleerde tussendoelen voor wiskunde liggen in het verlengde van de gemankeerde staatsdidactiek, en breiden de onwerkbare en onzinnige indeling die de expertgroep van Van Streun het rekenveld heeft opgedrongen nu verder uit naar de wiskunde. Ook in de nieuwe tussendoelen is een bijkomend kenmerk van deze didactiek de warrige manier van formuleren die in schril contrast staan tot de concrete en heldere stijl van het genegeerde staff.science.uva.nl/~craats/KernWiskunde.pdf. Net als de rekentoetsen bouwen de tussendoelen zo voort op de zak niet eens gebakken lucht die in 2007 onder bepalende realistische invloed van Anne van Streun en de schrijvers van het inmiddels gelukkig teruggetrokken cTWO-onderbouwtrajectenboek Monica Weijers en Truus Dekker door een terzake onkundig OCW tot wet is verheven. Onzin is zo de standaard geworden. Kijk ook eens naar www.beteronderwijsnederland.nl/node/8099. Goed reken- en wiskundeonderwijs zijn afgeschaft onder het nu 40-jarige bewind van de realistische kerk.

Fredrik Smit van ITS heeft het inmiddels in de gaten, zie
www.beteronderwijsnederland.nl/node/8071#comment-66268.

De Leidse psychologen hebben het in de gaten, zie
www.beteronderwijsnederland.nl/node/7997.

Nu het onder controle van het FI staande cTWO en Den Haag nog. Lees ook verder op
www.beteronderwijsnederland.nl/node/7883
.
Om terug te komen op de tussendoelen, hoe gaan we om met de toetsmanie? Wat voorkomen moet worden is dat schoolbesturen weer gaan sturen richting trainen op toetsen, en dat instanties als APS leraren weer duurbetaald gaan helpen om daar op voor te bereiden. We hebben gezien hoe bij de mislukte rekentoetsen dit circus al weer klaar staat. Uit en weg daarmee, TOT HIER EN NIET VERDER!

3 Reacties

 1. Verkeerd gebruik van begrippen
  Net de tussendoelen voor HAVO/VWO wiskunde gelezen. Een aantal dingen in de ‘vorm’ viel me meteen op. Op de inhoud zal ik het maar aan Jan van de Craats overlaten…

  Subdomein A3 is Wiskundig redeneren, dus ik denk naief dat het daar over bewijzen en logica zal geen. Nee hoor, wat staat er:

  De leerling kan reflecteren op eigen wiskundige activiteiten, die activiteiten beschrijven en die van anderen kritisch beoordelen.

  Vervang ‘wiskundige’ hier door ‘scheikundige’ en het kan zo in de tussendoelen scheikunde. Nietszeggend dus.

  In Subdomein B1 komen we tegen:

  De leerling kan positieve en negatieve getallen, grote getallen, breuken en decimale getallen gebruiken en hun onderlinge samenhang toelichten en beschrijven.

  Nu zijn ‘grote getallen’ blijkbaar een getalsoort geworden…

  In punt 4.6 zijn een ‘getallenlijn’ en een ‘coördinaatas’ blijkbaar verschillende dingen. De mensen van SLO mogen mij het verschil uit komen leggen…

  Punt 5.3 is

  De leerling kan een uitkomst van een berekening vooraf schatten en de correctheid van rekenkundige redeneringen verifiëren.

  Door hier de connectie te maken met schatten geeft SLO een geheel eigen interpretatie aan de term ‘rekenkundige redeneringen verifiëren’.

  In punt 8.3 zien we

  De leerling kan [..] verschillende rekenstrategieën hanteren.

  Hier is ‘verschillende rekenstrategieën hanteren’ dus doel op zich geworden.

 2. De tussendoelen van de SLO
  De tussendoelen van de SLO zakken door de mand op A1: ‘passende vaktaal voor wiskunde herkennen en gebruiken’

  De commentaar van Jan van de Craats op deze tussendoelen lijkt me juist.

  De psychologie, zoals ‘herkennen’, inderdaad gewoon weglaten.

  Domein A: ‘Inzicht en handelen’, is een soort meta-domein. Dit bewijst niemand een dienst, kan beter weg.

  A 2.1 ‘wiskundig model opstellen’ is ook een algemeen doel, dat in zijn algemeenheid niet echt enige zin heeft.

  A 3. Leerlingen laten reflecteren, moet worden verboden. ‘Marietje, reflecteer hier eens op ….. .’

  Bij zo’n begin van een doelenformulering haak ik liever meteen af. Waarom niet kort en helder?

  Ik zie overigens alleen een onderwerpen-opsomming. Wat is daar ‘diagnostisch’ aan? Maar ik ken dan ok de achterliggende wet en regelgeving niet. Kennelijk is de bedoeling van de minister om meer controle op het onderwijs te krijgen.

  Over diagnostiek gesproken. Er is een interessant proefschrift over precies die vraag, eind onderbouw.

  Cor Sluijter (1998). Toetsen en beslissen: Toetsing bij doorstroombeslissingen in het voortgezet onderwijs. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. pdf

  Zijn conclusie is dat er in die situatie geen goed voorspellende toetsen zijn te construeren. Dus wat kan de betekenis zijn van de diagnostische toetsen van Van Bijsterveldt?

Geef een reactie