Plan Dijksma tegen segregatie op de helling

Een ding moet men minister van Bijsterveldt nageven: pilotprojecten die eigenlijk geen aanwijsbare toegevoegde waarde opleveren voor het onderwijsproces worden gestopt! Dat gebeurde bijvoorbeeld met het pilotproject spreiding eindexamens uit 2006. En nu sneuvelt dus het pilotproject bestrijding segregatie uit 2008. [31293 – 3] [31293 – 13]

Voor de minister is het klip en klaar dat vergrijzen van zwarte scholen niet maakbaar is, een opvatting die al langer binnen het CDA leefde. [Art.1 – 2003]
Jaap Dronkers deelt die mening, en meent dit via analyses van leerprestaties van 3VO-ers (PISA 2006) te kunnen onderbouwen.[Inaugurale rede UM – 2010] [Dronkers-papers]
Guido Walraven is not amused. Zijn kenniscentrum gemengde scholen draait net 4 jaar.
In EO – ditisdedag proberen beide heren elkaar te overtuigen van hun eigen gelijk.
[ditisdedag – 8 februari 2011]

Die avond mag minister van Bijsterveldt bij P&W de kritiek pareren [P&W – 8 februari 2011] [anders]
Het item wordt de volgende avond dunnetjes overgedaan door Roemer (SP) en Sterk (CDA)
[P&W – 9 februari 2011] [anders]

Juni 2010 verscheen het eindrapport tussenmeting Tegengaan segregatie in het basisonderwijs – monitoring ocw-pilots van RegioPlan.
Het kenniscentrum van Walraven kwam met een eigen onderzoek De knelpunten analyse 2010.
Ook Amsterdam deed onderzoek en kwam met Eindrapportage segregatie pilots in het basisonderwijs.

Uit deze onderzoeken blijkt dat opheffen van segregatie veel overeenkomst heeft met trekken aan een dood paard.

Woensdag 16 februari 19:00 zou de Kamer debatteren over de prestaties van de gemengde scholen. In dit debat zou het kabinet ook reageren op de rede van prof. Dronkers. Maar door het uit de hand lopen van het gevecht rond passend onderwijs [7425] verschoof dit segregatiedebat naar vrijdag 10 maart 2011 waar inmiddels twee ministers in vak K verschenen. [TK59 – 10 maart 2011] [Debat gemist]

Ook in dit debat een poging van de oppositie de huidige regering te bewegen het beleid van de vorige coalitie te continueren. Volgens integratiespecialist Van Dam (PvdA) zijn er wel degelijk signalen dat de in gang gezette projecten werken. (Deventer uit RegioPlan)

Uiteraard had de oppositie geen oog voor de bevindingen van Prof. Dronkers. Voor Dijkgraaf (SGP) aanleiding de heren te wijzen op de H-index van de wetenschapper: 19 publicaties zijn elk tenminste 19 keer geciteerd! Het maakt weinig indruk.
Van Dam (PvdA) blijft erbij dat Dronkers alleen iets zegt over mono-etnische scholen…