Curriculum.nu: wordt vervolgd

 

Curriculum.nu: wordt vervolgd

Op 23 juni heeft de Tweede Kamer ingestemd met de voorstellen van minister Slob over de volgende fase in de invoeringvan Curriculum.nu. (Lees hier de brief van de minister.) Dat is opmerkelijk want er is nog steeds geen goede analyse van het probleem dat door de invoering van Curriculum.nu opgelost zou moeten worden, een degelijke wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, er is te weinig aandacht voor vakinhoudelijke kennis en te veel voor zogenaamde generieke vaardigheden (om de term 21st century skills te vermijden). Als leraren al op de hoogte zijn van de plannen, is er nauwelijks draagvlak. (Lees hier het rapport over de enquête die AOb gehouden heeft.)

 

De werkwijze met de ontwikkelteams wordt niet voortgezet maar er komen wel kerndoelenteams. Binnenkort al zal een wetenschappelijke curriculumcommissie ingesteld worden. Deze weteschappelijke curriculumcommissie, geleid door Roel Kuiper, krijgt een beperkt mandaat met uitsluitend een adviserende functie.

Het samenvoegen van vakken lijkt teruggedraaid te zijn maar de vraag is of dit zo zal blijven.

De SLO heeft van OCW de opdracht gekregen om kerndoelen en eindtermen te ontwikkelen. De werving van enthousiaste leraren is inmiddels in volle gang. De vraag is echter of de leraren invloed zullen kunnen uitoefenen op de nieuwe plannen en in hoeverre er ruimte zal zijn voor aanpassingen buiten het straatje van het curriculumtraject. In de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 zullen proefprojecten gedraaid worden maar ook in deze fase is niet duidelijk in welke mate er ruimte is voor aanpassingen. Volgens de planning van de minister moet in de loop van 2023 de politieke besluitvorming afgerond worden. Het wordt dus weer haastwerk.

De minister stelt voor snel voorbereidingen te treffen voor vernieuwingen bij de vakken Nederlands, de moderne vreemde talen en wiskunde. De aandacht voor Nederlands lijkt een positieve ontwikkeling om het dalende leesniveau aan te pakken. Voorwaarde is wel dat er voldoende aandacht komt voor een degelijke vakinhoudelijke basis met meer aandacht voor de verschillende onderdelen van het vak Nederlands. Ook voor de moderne vreemde talen moet meer aandacht zijn. De vakken Duits en Frans komen er in de voorstellen voor Curriculum.nu wel heel bekaaid vanaf. (Lees hier de bijdrage van Charlotte Goulmy, in het bijzonder bijlage 1.)

 

De minister schrijft dat voor het vervolg een goede balans tussen wetenschappelijke onderbouwing, praktische toepasbaarheid en breed draagvlak cruciaal is. Dat is opmerkelijk. Het lijkt alsof achteraf een wetenschappelijke onderbouwing “op maat” gemaakt wordt. Waarom wordt er geen nieuw systeem gekozen dat zich op basis van wetenschappelijke argumenten al bewezen heeft? En welk probleem moest er ook al weer opgelost worden? (Lees hier een uitgebreide analyse van Wim van de Hulst.)

 

Voor BON zijn de aanpassingen een bescheiden stap in de goede richting maar het is niet voldoende. Als het niveau van het vak Nederlands zal verbeteren en leerlingen weer fatsoenlijk kunnen lezen (en schrijven), zal dat ook een positieve uitwerking hebben op de andere vakken. Er zal dan wel ruimschoots aandacht besteed moeten worden aan een degelijke vakinhoudelijke basis van die andere vakken.

BON vindt het verstandig om ook in te zetten op het behouden van de leraren door de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door klassen te verkleinen, de werkdruk te verlagen en een fatsoenlijk salaris te betalen, zal een positief signaal afgegeven worden dat werken in het onderwijs gewaardeerd wordt. De uitstroom zal verminderd worden en door de verbeteringen zullen meer mensen de stap naar het onderwijs durven maken en daar ook blijven werken. Ook leraren kunnen niet leven van waardering en applaus!

 

 

2 Reacties

  1. Het Eindhovens Dagblad heeft op 1 september een stuk van mij geplaatst met adviezen aan Slob. Onder meer curriculum.nu komt daarin ter sprake. Ik zou dat graag doorsturen, maar ik weet niet hoe.
    Eef

Laat een reactie achter