Geen afbeelding

Leve de middelmaat

30 januari 2008 b.verkroost 3

Staatssecretaris Van Bijsterveldt is tegen de dictatuur van de middelmaat. De scholen moeten, heel modern, gaan voor excellentie. Op deze redenering baseert ze ook het beboeten van de scholen die de 1040 urennorm niet hebben gehaald hoewel ze wel goed tot zeer goed bleken te hebben gepresteerd. Daarmee hadden deze scholen namelijk volgens haar juist geen genoegen moeten nemen. Ze hadden moeten gaan voor excellentie !

Geen afbeelding

Leraren verdienen beter

24 december 2007 b.verkroost 25

Interessant artikel van Peter Langerak in de laatste Vakwerk. Het sluit aan bij wat ik op dit blog al eens heb beweerd nl. dat het bij grote instellingen in het onderwijs niet gaat om wel of geen management maar om slecht of goed management. En dat er een echte communicatie tot stand moet komen tussen management en professionals. Op andere punten ben ik het minder met Langerak eens.

Geen afbeelding

Nep- of echte wetenschap ?

3 december 2007 b.verkroost 11

Onderscheid tussen echte en nepwetenschap is in de sociale wetenschappen niet gemakkelijk te maken. Bij de verhoren voor de commissie Dijsselbloem lobbyden onderzoekers die gehoord werden er lustig op t.b.v. het eigen instituut. Dat is hun goed recht en ze zullen allemaal wel overtuigd zijn van de onmisbare waarde van het eigen onderzoek en de werkgelegenheid op het instituut. Ik heb niets tegen goed onderzoek, integendeel maar er gaat natuurlijk wel een hoop gemeenschapsgeld in om en het is daarom van belang dat het geld goed besteed wordt. Twee vragen mijnerzijds.

Geen afbeelding

Dagje Dijsselbloem

26 november 2007 b.verkroost 1

Bijna de gehele dag voor het scherm doorgebracht vanwege de commissie Dijsselbloem en in verwarring achtergebleven. Een paar vraagjes. Waarom noemde Jolles, die overigens een boeiend verhaal had, man en paard niet toen hem werd gevraagd naar Nederlandse instellingen die het hart-brein leren propageren. Hij had alleen maar hoeven zeggen: dame en heren bekijkt u de site van het APS eens.

Geen afbeelding

De visie van Verbrugge

14 september 2007 b.verkroost 2

Ik weet niet of dit al dan niet geoorloofde reclame is maar ik zou de lezers van dit forum aanraden deze week het blad Opinio aan te schaffen en in het bijzonder blz. 4 en 5 . Daar staat een goed, cultuurfilosofisch onderbouwd betoog van Ad Verbrugge over de problemen in het onderwijs en de betekenis van vakmanschap Voor Bonners waarschijnlijk niet nieuw, dat wel. Ook de andere bijdragen op deze pagina over hetzelfde onderwerp zijn helder en overtuigend naar mijn mening. En dat voor maar 1 euro. Het nummer is in zijn geheel trouwens wel de moeite waard.

Geen afbeelding

Zesjescultuur

11 september 2007 b.verkroost 6

Ik denk toch dat Plasterk gelijk heeft de aanbeveling van de Onderwijsraad betreffende de aanscherping van de exameneisen voor HAVO en VWO op dit moment niet over te nemen. Om een werkelijke cultuuromslag te realiseren zullen eerst o.a. de overige aanbevelingen van de Onderwijsraad in deze gerealiseerd moeten worden. Dat is een kwestie van een wat langere adem maar cultuur verander je niet zo maar met een wat gemakkelijke ingreep. De examencijfers komen helemaal aan het einde van het proces. De vraag is: wat zit er achter een vijf of een zes.

Geen afbeelding

Van Hanegem

8 juni 2007 b.verkroost 3

Volgens minister Plasterk van onderwijs is het prikkelen van de student toch vooral een taak van de docent. “Een leraar moet iemand zijn voor wie je je best wilt doen. Zeg maar het Willem-van-Hanegem-effekt” (Volkskrant, 8 mei j.l.). Hij zei dat in een discussie met studenten en docenten over het nieuwe leren. In deze discussie stond een meerderheid van de deelnemers zeer kritisch tegenover het nieuwe leren en kreeg de stelling “het nieuwe leren stuurt studenten de afgrond in” veel bijval. “Het nieuwe leren is hier en daar erg ver doorgeschoten, maar we moeten niet terug naar af” vindt de minister en “competenties zijn net zo goed belangrijk als kennis. We moeten niet alleen rijtjes grammatica stampen”.

Geen afbeelding

Berenschot

6 mei 2007 b.verkroost 10

Voor degenen, die vooral vraagtekens hebben bij de inhoudelijke kant van de invoering van CGO in het MBO bevat het onderzoek van Berenschot in eerste instantie weinig interessants. Er wordt immers ervan uitgegaan dat CGO een adekwaat antwoord is op de maatschappelijke problemen rond schooluitval en gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk alsmede dat de noodzaak ervan door alle betrokken actoren (stakeholders!) wordt onderschreven. Dat is nu juist wat ik wel eens onderzocht zou willen zien: in hoeverre wordt met dit “herontwerp” ingestemd door met name docenten, ouders, leerlingen en bedrijfsleven. De schrijvers van het onderzoek vinden echter veel kritische geluiden niet relevant want het gevolg van “populistische en ongenuanceerde publiciteit”. Nu deze kritiek dus is weggewuifd leidt het onderzoek tot de toch verbijsterende conclusie dat op organisatie, aansturing en uitvoering van de gehele operatie van alles en nog wat is aan te merken. Populistisch gezegd: “er klopt vooralsnog geen bal van”. Om die reden woren allerlei reparaties voorgesteld en aanbevelingen gedaan zoals dat de instellingen moeten komen met een “plan van aanpak voor de implementatie van de nieuwe opleiding waarbij uitgegaan moet worden van een adequaat implementatietempo”. OF:”ondersteuning van instellingen met majeure kwaliteitsproblemen en stroomlijning, versterking en verbetering van het professionaliseringsaanbod voor docenten en managers”. Kortom, een hoop werk aan de winkel van adviesbureaus en scholingsinstellingen. Ook moeten communicatie en voorlichting veel beter worden aangepakt door middel van een campagne-achtige strategie.

Geen afbeelding

Democratisering nieuw leven inblazen

13 april 2007 b.verkroost 0

De impasse van bureaucratisering en grootschaligheid moet op de een of andere manier worden doorbroken. Het regeeraccoord wijdt hieraan een voorzichtige passage: “het kleinschalig organiseren van scholen eventueel binnen bestaande grootschalige verbanden, zal worden bevorderd”. “Tsja” zou een bekende columnist zeggen. Dat kleinschalig organiseren lukt volgens mij alleen wanneer je docenten en studenten/leerlingen daar nauw bij betrekt. Een stuk reële zeggenschap over inhoud en vormgeving van het onderwijs. De democratisering van het onderwijs moet een nieuwe impuls krijgen. In de jaren zestig/zeventig ging het om de bestrijding van autoritaire besturen en (hoog)leraren.