15 april Algemene Ledenvergadering in ‘s-Hertogenbosch

Wegens omstandigheden kon het Symposium van Beter Onderwijs Nederland helaas niet doorgaan. Het bestuur zal later een besluit nemen over een mogelijk alternatief.

De Algemene Ledenvergadering is wel gewoon doorgegaan maar op een andere locatie: in De Knillispoort, Korte Waterstraat 15, 5211 NR in ’s-Hertogenbosch.

Wel willen wij u informeren over de hoogte van de contributie.  De ALV is akkoord gegaan met het voorstel van de penningmeester om de jaarcontributie per 1 januari 2024  met € 5,00 te verhogen naar € 25,00.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2023:

1. 10.30 – 10.35   Opening door de voorzitter (de heer Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan de heer Presley Bergen
2. 10.35 – 10.40  Mededelingen
3. 10.40 – 10.45  Notulen ALV van 21 mei 2022 (zie bijlage)
4. 10.45 – 11.05   Jaarverslag 2022 / verantwoording over 2022
a. Jaarverslag 2022 (zie bijlage)
b. Financieel verslag 2022 (zie bijlage balans) en (zie bijlage resultatenrekening 2022)
c. Verslag en verklaring kascommissie (zie bijlage)
d. Aftreden en benoemen kascommissie (zie bijlage)
5. 11.05 – 11.10   Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2022
6. 11.10 – 11.15    Begroting 2023 (zie bijlage)
7. 11.15 – 11.20   Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden (zie bijlage)
8. 11.20 – 11.50   Strategie BON n.a.v. de ledenenquête – in gesprek met de leden
9. 11.50 – 12.10   Behandeling van ingediende voorstellen, moties en ingekomen stukken (werkwijze zie bijlage)
10. 12.10 – 12.25 Rondvraag
11. 12.25 – 12.30 Sluiting

Toelichting agenda

Ad 9) Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur

Ad 9) Ingediende Motie Lumpsum (zie bijlage)

 

Hieronder kunt u zich inschrijven voor de ALV:

    Geef als eerste een reactie

    Laat een reactie achter