Online ledenvergadering BON op 26 juni

"Meet Here" by Joe Shlabotnik is licensed under CC BY 2.0

We houden onze ledenvergadering op 26 juni aanstaande. Helaas nog steeds online, houd uw mail in de gaten voor meer info

1   10.00 – 10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan Presley Bergen

2   10.05 – 10.10 Mededelingen

3   10.10 – 10.15 Notulen ALV van 30 maart 2019 (zie bijlage)

3b.10.15 – 10.35 Jaarverslag 2019/2020 / verantwoording over 2019/2020

4   Financieel verslag 2019+2020 (zie bijlage)

Verslag en verklaring kascommissie (zie bijlage)

Aftreden en benoemen kascommissie (zie bijlage)

5   10.35 – 10.40 Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2019+2020

6   10.40 – 10.45 Begroting 2021 (zie bijlage)

7   10.45 – 10.50 Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden (zie bijlage)

8   10.50 – 11.05 Veranderend landschap

9   11.05 – 11.25 Behandeling van ingediende voorstellen, moties en ingekomen stukken (werkwijze zie bijlage)

10  11.25 – 11.40 Rondvraag

11   11.40 – 11.45 Sluiting

Documenten:

3 VERSLAG ALV 2019

4a JAARVERSLAG 2019en2021 def

4b1 Resultatenrekening van 2019 en 2020

4b2 BON balans 2020_definitief

4b3 Toelichting op de financiële jaarverslagenvan2019en2020

4c Verslag kascommissie 2019en2020

4d ALV rooster van aftreden kascommissie

6 Begroting 2021_definitief

6b Toelichting op de begroting 2021

7 ALV Bestuurssamenstelling rooster van aftredenversie2021

9 Bijlage bij punt 9 Werkwijze indienen voorstellenenmotiesALV20211

9a voorstel Ben Verkroost poezieonderwijs

Agenda Algemene Leden Vergadering 2021

 

Toelichting agenda

Ad 9)

Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter