Onderwijs2032 wordt Curriculum.nu

Op 19 mei 2017 berichtte BON over het voortdenderende project Onderwijs2032. De gespreksnotitie die BON toen onder ogen kreeg, bevestigde nogmaals het vermoeden dat een vervolgtraject nauwelijks rekening houdt met breed gedragen bezwaren. Dat vervolg lijkt er nu daadwerkelijk te komen. Onderwijs2032 gaat verder onder de naam Curriculum.nu. De verschillende moties van het Kamerdebat van 20 april zijn volgens de website in dit project meegenomen.

Curriculum.nu is een initiatief van een coördinatiegroep die bestaat uit de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Na de zomervakantie start een wervingscampagne met als doel 100 leraren en 20 schoolleiders bij elkaar te brengen in negen ontwikkelteams. De ontwikkelteams, die begin 2018 starten, gaan zich richten op de vakgebieden Nederlands, Engels, burgerschap, digitale geletterdheid, Rekenen & Wiskunde, Bewegen & Sport, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur. De ontwikkelteams worden volgens de website van Curriculum.nu geadviseerd door een adviesgroep van (internationale) wetenschappers en leraren die ervaring hebben met curriculumherziening. Bevindingen worden, voor verdere besluitvorming en voor het bepalen van het vervolg, begin 2019 met de Tweede Kamer gedeeld.

BON was tegen Onderwijs2032. Dat wordt niet anders nu het project is omgedoopt in Curriculum.nu. De betrokkenheid van leraren en schoolleiders moet vooral aantonen dat er draagvlak is voor de curriculumherziening waardoor de uitvoerbaarheid van dat vernieuwd curriculum is gegarandeerd. Het is echter ongewenst dat een groep van slechts 100 leraren en 20 schoolleiders bepaalt wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Zij zijn niet representatief voor het totale onderwijsveld. Het risico is aanwezig dat ideologieën zonder wetenschappelijke onderbouwing de uitkomst bepalen. Dat is in het verleden herhaaldelijk gebeurd. Niet alleen bij de vernieuwingen van de tweede fase, het studiehuis en het competentieleren, maar ook bij de verdiepingsfase van Onderwijs2032. Nu wordt op de website van Curriculum.nu beweerd dat ‘de visie van Onderwijs 2032 in de praktijk is verdiept en getoetst en het draagvlak voor de visie onder leraren is onderzocht.’ Dat is niet waar. Zowel de visie als het draagvlak zijn nooit op overtuigende wijze getoetst. Het is des te zorgelijker dat een dergelijke bewering wordt gemaakt.

Het curriculum van verschillende vakken is de laatste jaren regelmatig herzien. Dat was onder andere het geval bij natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde, biologie en wiskunde op havo en vwo. Hierbij was sprake van een breed draagvlak onder alle betrokkenen. Met deze methode is niets mis. Het idee dat een coördinatiegroep dit proces opnieuw moet bekijken, geeft blijk van weinig vertrouwen in de aanpak van verschillende vakorganisaties. Verder baren de genoemde vakgebieden BON zorgen. Hoewel eerder afstand is genomen van kennisdomeinen, wordt nu gesproken over verschillende vakgebieden waarin vakken worden ondergebracht. Ook wordt nog altijd gesproken over meer samenhang in het curriculum. Het lijkt er dus op dat alsnog voldoende ruimte ontstaat voor vakoverstijgende vaardigheden. Samenhang tussen vakken kan het beste gerealiseerd worden door hoogopgeleide docenten aan de hand van praktijkvoorbeelden. Maar leerlingen hebben hier een gedegen kennisbasis voor nodig. De wijze waarop vakoverstijgend werken werd benadrukt tijdens het proces rond Onderwijs2032 biedt weinig perspectief dat hier zorgvuldig mee wordt omgegaan. Het lijkt er dus sterk op dat Curriculum.nu niet zozeer een herziening binnen de vakken beoogt, maar veeleer een ingrijpende en brede verandering. Een dergelijke herziening is door de Tweede Kamer afgeblazen, maar langs een omweg via de vakverenigingen moet die vernieuwing kost wat kost worden doorgedrukt. BON is tegen een dergelijke vernieuwing. Voorts heeft BON weinig vertrouwen in de coördinerende partij die deze vernieuwing vorm moet geven. BON roept de overheid op om deze trein te stoppen, voordat het te laat is.

Tot slot blijft BON de boodschap herhalen dat deze curriculumherziening in geen enkel opzicht aansluit bij de huidige onderwijsproblemen. We hebben in Nederland te maken met dalende prestaties op het gebied van lezen en rekenen en met een toenemend lerarentekort. Onderwijsvernieuwingen van de laatste jaren hebben zeker bijgedragen aan deze problemen. Die fout mogen we dus niet meer maken.

1 Reactie

  1. Zeker is dat veel ouders niet zo goed op de hoogte zijn van de verschillende vaak met elkaar in tegenspraak zijnde onderwijsideologieën en ook de scholing missen om de geloofwaardigheid van de vaak niet onbestreden leertheorieën te kunnen aanvechten. Misschien was dat een reden om geen ouders in curriculum.nu op te nemen. Maar omdat het in de eerste plaats de ouders zijn die hun eigen kinderen opvoeden en onderwijs deel van de opvoeding uitmaakt moeten de onderwijshervormers de ouders niet voorschrijven hoe de scholing van hun kind er uit moet zien maar juist het aantal keuzemogelijkheden vergroten met nieuwe hunsinziens betere mogelijkheden. En ook omdat de ideeën over wat goed onderwijs is zeer uiteenlopen en vaak niet met elkaar in overeenstemming zijn moeten zij de ouders niets voorschrijven maar oude mogelijkheden herstellen. Hoofdbeslisser op het gebied vanonderwijs zijn is volgens UVRM26.3 een grondrecht van de ouder. De bezorgdheid van de Onderwijsraad dat toegeven aan de wensen van ouders een groter, namelijk algemeen, belang schaadt maakt duidelijk dat zij aan dat grondrecht geen boodschap hbben.

Laat een reactie achter