(Onderwijs onder Trump volgt het Nederlandse voorbeeld)?

Het verhaal van Maarten Huygen met de gelijke titel (zonder vraagteken) in de NRC van 20 januari 2017 lijkt wel ironisch bedoeld. 100 jaar geleden vond in Nedeland de Onderwijspacifictie plaats.Daarbij ging het er in de eerste plaats om confessioneel onderwijs mogelijk te maken. Onderwijsminister Devos in de USA is van gereformeerde afkomst. 100 jaar terug in de tijd. En toen werd het in Nederland ook mondjesmaat mogelijk gesubsidieerd niet-religieus onderwijs te verwezenlijken. Die mogelijk komt er nu ook in de VS. Maar hier in Nederland is de behoefte hier aan confessioneel onderwijs sterk teruggedrongen. Er waren ouders die hun kinderen om oneigenlijke redenen naar scholen op confessionele basis stuurden. Sommige van dat type scholen verschoten in de afgelopen decennia van kleur om grote scholengemeenschappen  mogelijk te maken. Parlementriër Klaver wil in het kader van een links blok het confessioneel onderwijs afschaffen. Links wil de ongelijkheid in de samenleving bestrijden door alle leerlingen die in afkomst of capaciteiten verschillen lang bij elkaar houden. Uniformering van het onderwijs in het kader van O2032. Niks vrijheid van onderwijs. Het stichten van nieuwe scholen is bijna onmogelijk gemaakt; in het bijzonder van kleine scholen met homogne klassen. Met afgrijzen zien de meeste Nederlanders dat het nog wel mogelijk is om Islamitische scholen te stichten. Rutten heeft vanuit zijn liberale gedachtengoed de inburgering om zeep geholpen. Daarvoor steunde hij het ontstaan van grote scholengemeenschappen omdat daarmee de effiicëntie van het onderwijs zou toenemen. Asscher beweert dat Wilders de grondwet in de fik steekt. Maar het was vooral de PvdA die de grondrechten van ouders m.b.t. vrijheid van opvoeding in de fik stak toen hij het goede op de voorbereiding op universiteiten onderwijs gerichte onderwijs met middenschool, basisvorming, opleuking en accent op vaardigheden en het wegpesten van eerstegraders  naar een lager niveau  bracht.

Met het mogelijk maken van gesubsidieerd confessioneel onderwijs heeft Devos in de eerste plaats een handrijking gedaan naar de orthodox-christelijke component van de Republiekijnen. Bovendien: als je in een arme stadswijk woorde kregen je kinderen slecht onderwijs. Daar wil zij met charterscholen en vouchers een einde maken. In Amsterdam bepaalt het toeval of jou kind naar een school van jouw keuze kan en als je pech hebt loot je in voor een slechte school. Je kunt haast niet met je medepechvogels een nieuwe gesubidieerde school oprichten.  In Amerika kan dat nu wel. Daarom is het raar te suggereren dat Amerika van Nederland leren kan. De bewering van Huygens dat het Nederlandse voorbeeld bewijst dat vrije keuze tussen gesubsidieerde scholen, eenmaal ingevoerd, kan worden beperkt maar moeilijk kan worden afgeschaft heeft hooguit nog betrekking op Islamietische scholen. De verkondiging van Trump dat de pers niet te vertrouwen is lijkt hout te snijden als we bedenken dat de NRC jaren geleden gestopt is met het plaatsen van kritische artikelen over het Nederlandse onderwijs geschreven door Leo  prick.

3 Reacties

 1. Het rekenonderwijs op de

  Het rekenonderwijs op de basisschool faalde. Daarom zouden vwo-leerlingen vlak voor het eindexamen, om hun vwo-diplama te mogen ontvangen, eerst nog een rekenexamen moeten afleggen. Nu zijn er politici die pleiten voor een revisie van het juffenoordeel twee jaar nadat die bepaald hebben voor welk type vervolgschool een kind geschikt is. Voor de hand zou liggen er voor te zorgen dat zowel het rekenen als de determinatie voor het vervolgonderwijs op de basisschool verbetert. Het kan nauwelijks gekker in ons onderijs. .

 2. Intelligente, leergierige

  Intelligente, leergierige kinderen hebben recht op een programma en leefomgeving die bij hen past. Maar dat wordt natuurlijk bemoeilijkt wanneer de intelligentie van een kind t.o.v. andere kinderen bij het ouder worden sterk verandert. Rita Kohntamm schrijft in haar boek Kleine ontwikkelingspsychologie III : De stabiliteit van de intelligentie, uitgedrukt in het intelligentiequotient, neemt met het ouder worden toe. Er is al enig verband tussen het IQ van een groep kinderen tussen één en vijf jaar en dat van dezelfde kinderen als ze achtien zijn maar dat is nog niet zo sterk. maar de correlatie tussen het IQ dat ze op de intelligentietest halen als ze tussn de vijf en elf jaar zijn en wanneer ze achtien zijn is echter wel tamelijk hoog. En tussen elf en …..   Op de volgende pagina 43 of 44 gaat het verhaal verder maar die krijg ik niet te zien. Waarschijnlijk is zij van mening dat daarna het IQ in de meeste gevallen ongeveer hertzelfde blijft. Dat pleit voor een zorgvuldige selectie op 12-jarige leeftijd met bijbehorende streaming. Helaas komen andere onderzoekers met betrekking tot intelligentieverandering tot andere conclusies maar die mogen het recht van een kind om onderwijs te volgen dat bij hem past natuurlijk niet aantasten.

  BON is voor homogene klassen. Wat is háár mening over selectie op twaalfjarige leeftijd?

   
 3. Ik heb goed nieuws voor Klaas

  Ik heb goed nieuws voor Klaas Wilms (= wms ). Ik begrijp niet waarom BON onze gelederen niet met ontevreden ouders versterkt heeft. Ik dacht daarvoor goede argumenten te hebben en heb gevraagd of iemand dat mij kon uitleggen waarom ik ongelijk heb  maar er is niemand die die uitleg wil geven. (Mijn leetste expliciete verzoek daarom is trouwens door de censor niet geplaatst). BON heeft al twee keer geen gebruik gemaakt van de verkiezingen voor de Tweede kamer. Ik geloof niet meer in de werking van mijn bijdragen en ook  niet meer in het succes van BON. Het goede nieuws voor sommige BONleden is dat ik mijn "bijdragen" als schrijver op de BONwebsite stop. Mijn bijdrage als contribuant blijf ik echter geven.  Het is de enige onbetwistbare bijdrage aan beter onderwijs die ik nog geven kan. Seger Weehuizen 
   

Geef een reactie