NIEUWE Uitspraken

 

Video's op leraar 24

Video's [Breinbewust onderwijs: leren] [Breinbewust onderwijs: relatie] [Breinbewust onderwijs: de leeromgeving] [Breinbewust onderwijs: tips]

In deze video's houdt Kees Vreugdenhil een monoloog. Hij wordt er aangekondigd als ‘expert hersenontwikkeling en leerprocessen’.

Commentaar bij één van de video's: “Brein expert Kees Vreugdenhil legt uit hoe het kinderbrein zich ontwikkelt en hoe je als leraar hier rekening mee kunt houden in het leerproces.”

Brein expert Kees Vreugdenhil (elders in dit blog besproken) studeerde sociale pedagogiek en heeft een eigen adviesbureau: ‘Vreugdenhil Onderwijsontwikkeling’.

Quote's uit de video's:

 • Uit neurowetenschappelijk onderzoek weten we nu dat we bij het leerproces de context iedere keer moeten veranderen, net ietsje anders, want anders slijt het niet in.
 • Het is bij neurowetenschappers vrijwel onomstreden dat het brein zich ook ontwikkeld onder invloed van de omgeving.
 • We moeten naar een doelgerichte rijke leeromgeving. Een kale ruimte, zoals je die in het voortgezet onderwijs vaak tegenkomt, is niet zo’n geslaagd fenomeen.
 • ’ADHD-achtige’ leerlingen hebben een rustige leeromgeving nodig.
 • Neurologen weten nu precies waar de verschillen tussen jongens en meisjes in het brein aanwezig zijn. We weten nu dat jongens meer handelendgericht moeten leren rekenen en meisjes moeten meer talig leren rekenen.

De beelden aan het begin van een paar video's suggereren dat Vreugdenhil bezig is met breinonderzoek. Er verschijnt het onderschrift 'expert hersenontwikkeling en leerprocessen'. Dat hij een adviesbureau heeft wordt verzwegen.   

 

 

 

 

 

Rekenen door denken.

portal3.rdmc.ou.nl/rib/app/player.jsp?topic=762.

Vermenigvuldigen betekent ‘tot een veelvoud maken’ of ‘in aantal doen toenemen’. Denk maar eens aan de konijnenberg: konijnen vermenigvuldigen zich.”  ‘Rekenen door denken’, Ruud de Moor Centrum OU

Vermenigvuldigen wordt te vaak vooral, of zelfs alleen gekoppeld aan de verkorte notatie. Het symbool ‘x’ staat centraal. Dit lijkt overigens erg op ‘+’ wat voor sommige kinderen verwarrend is, het zijn allebei kruisjes. Verkorte notatie met symbolen wordt soms te gemakkelijk en te vroeg ingezet, zodat het betekenisloos is.”  ‘Rekenen door denken’, Ruud de Moor Centrum OU

Het aanleren van de tafels is uiteraard een proces op zich. Het gevaar is dat je gedachteloos maar wat voor je uit zit te zeggen.” Rekenen door denken, ‘Ruud de Moor Centrum’ OU

 

www.openuniversiteit.nl/eCache/DEF/2/41/233.html  .

 

"Dr. Maarten de Laat is door het College van bestuur benoemd tot hoogleraar bij het Ruud de Moor Centrum van de Open Universiteit op de leerstoel 'De leraar als lerende netwerker in de sociale ruimte'. Met deze leerstoel wil het RdMC via onderzoek een bijdrage leveren aan de kennisopbouw over een leven lang leren van leraren op de werkplek en meer specifiek de rol die sociale netwerken hierin spelen. Maarten de Laat zal zijn onderzoek richten op de sociale aspecten van professionele ontwikkeling van leraren, de rol die ict hierbij kan spelen en de impact ervan op het organiseren van leren en werken in lerende organisaties. Hoe breidt men zijn netwerk uit en hoe kunnen vormen van waardecreatie die ontstaan in deze netwerken een plaats krijgen in het formele personeelsbeleid van de scholen? Er is een stijgende interesse voor de sociale aspecten die leren en professionele ontwikkeling beïnvloeden. Bij de ontwikkeling van sociaal kapitaal in organisaties ligt de nadruk steeds meer op het belang van spontane en informele leerprocessen. Onderzoek en theorievorming rondom netwerkleren en de relatie met professionalisering van leraren staat echter nog in de kinderschoenen. In het RdMC-onderzoeksprogramma sociaal leren en in de leeropdracht van De Laat staat de manier waarop leraren de sociale ruimte in trekken ten gunste van hun professionele ontwikkeling centraal. Hoe beïnvloeden sociale contacten het leren in de dagelijkse praktijk? Hoe en waar leert men? Welke sociale aspecten spelen hierbij een rol? Hoe breidt men zijn netwerk uit en hoe kunnen vormen van waardecreatie die ontstaan in deze netwerken een plaats krijgen in het formele personeelsbeleid van de scholen? Het is de ambitie om vanuit de leeropdracht een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale onderzoeksagenda rondom professionaliseringsvraagstukken en daarbij ook een hoge relevantie voor de onderwijspraktijk te hebben" Open Universiteit

Wim Bouman (Hij was hij accountmanager bij Stegeman en bij Aldipress. Hij is nu eigenaar van BouwmanCoaching)

Wim Bouman is ontwikkelaar van de Kernvisie methode.

“Een groot aantal zorgverzekeraars vergoeden (gedeeltelijk) de consulten met de Kernvisie methode.” Website BoumanCoaching

[BouwmanCoaching] [Kernvisiemethode]

 • De Kernvisie methode is door mij ontwikkeld: door de leerling de informatie rechtreeks in het lange termijngeheugen te laten zetten hoeft het niet meer te herhalen. Dit in het hoofd zetten doet de leerling door de informatie in het hoofd te projecteren, waardoor de hersenen, bijvoorbeeld het woordbeeld hebben geregistreerd. Voor rechtsgeoriënteerde leerlingen een eenvoudige actie, welke direct tot resultaat leidt.
 • Tijdens presentaties wordt me vaak gevraagd: “Is de Kernvisie methode wetenschappelijk bewezen?” Mijn tegenvraag is “Wat is wetenschappelijk?” En is dat de waarheid? Hoe wetenschappelijk bewezen is de dyslexie aanpak door ‘erkende instituten’ nou eigenlijk? Ik durf te beweren dat kinderen, die in een dyslexie-instituut behandeling hebben gehad, niet beter uit de bus komen, dan wanneer zij zich de Kernvisie methode eigen hebben gemaakt. Ik durf de uitdaging wel aan. De wetenschap ook?
 • Ieder mens denkt op 4 verschillende manieren; visueel , auditief, kinesthetisch en digitaal (met het verstand).
 • Door de oogbewegingen van kinderen te observeren kan je zien van welk denksysteem zij op dat moment gebruikmaken.
 • Het overgrote deel van de dyslectische  kinderen heeft de voorkeur om visueel te denken.De wetenschap rondom dyslexie negeert het fenomeen beelddenken volledig.
 • Zet kinderen met een rechtsgeoriënteerde leerstijl aan de zijkant of achterin de klas.
 • Onze samenleving wordt steeds meer visueel. Het onderwijs houdt geen gelijke tred met deze ontwikkeling.
 •  Wist u dat wij mensen worden geboren met uitsluitend een activiteit in onze rechterhersenhelft? Hierin zitten alle zaken, die wij nodig hebben om te kunnen overleven. In een proces tot ons tiende jaar wordt de linkerhersenhelft erbij betrokken.

 

jp.twitter.com/GerjanneDirksen/status/266954935499886592.

 

Gerjanne dirksen (Directeur BreinCentraalLeren Instituut)

 • 2 minuten op een triplaat met 30 Hz gedurende 5 dagen per week is voor mensen met ADHD net zo effectief als ritalin. Ook aandacht, het geheugen en de cognitieve performance worden beter door de trilplaat.

 

Gertjan Kleinpaste (Waarnemend schoolleider bij Dordtse Vrije School. Managementcoach. Trainer GroenLinks Academie)

Kleinpaste is schrijver van het boek ‘Een andere blik op leren’.

 • Wat we moeten ontwikkelen bij kinderen is het vermogen om zich steeds weer aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Om over de vaardigheden te beschikken deze ontwikkelingen de baas te blijven. Dat vraagt om een andere benadering van het leren nu.
 • In mijn boek luidt één van de stellingen: ‘kennis is te googlen’. Waar het om gaat is dat wij volgende generaties leren informatie te generen, te analyseren en te managen. Dat wij hen vaardigheden bijbrengen om op die manier steeds nieuwe kennis te omarmen en dat zij leren die kennis te verbinden met waar zij zelf vandaan komen. Dat laatste maakt kennis immers betekenisvol.
 • Een club als BON bestrijdt doorgaans de vernieuwingen en publiceerde onlangs nog vijftien bezwaren tegen de ‘tablet van Nijpels’. Het is een defensieve reactie op vernieuwing die leidt tot behoud van ellende. Nederland kent een goed onderwijssysteem, maar daarop is de wet van de remmende voorsprong van kracht.
 • Wanneer we als uitgangspunt nemen dat wij onze jeugd ‘fit for future jobs’ willen laten zijn en in staat willen stellen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de problemen die zij voor de kiezen krijgen, is het zaak alle inspanningen om dat te bereiken te bundelen.
 • Nu maar hopen dat in politiek Den Haag, in de onderwijskoepels en overal in schoolbesturen die roep wordt gehoord en beantwoord en dat we met elkaar daadwerkelijk willen gaan bouwen aan onderwijs waarin het kind echt centraal staat en het curriculum toekomstbestendig

 www.onderwijsvanmorgen.nl/experimenteren-met-kinderen/  .

Erno Mijland (Projectleider 'Onderwijsontwikkeling' bij ROC Eindhoven. Hij heeft een eigen bedrijf ‘Erno Mijland & Ineke van Aaken VOF’)

 • Je mag niet experimenteren met kinderen.’ Kent u die uitdrukking? Je hoort hem vaak als reactie op een idee voor een vernieuwende aanpak in het onderwijs. Ik zeg: ‘Je moet experimenteren met kinderen.’  Experimenteren met leerlingen is belangrijker dan ooit. Met zijn ‘survival of the fittest’ doelde Charles Darwin op het principe dat zij die zich het best aan kunnen passen aan de omstandigheden de grootste overlevingskansen hebben. Die omstandigheden veranderen momenteel snel, razendsnel. 

 

Mieke van Groenestijn, Gerjan van Dijken, Dolf Janson (van Groenestijn is hiervoor besproken. Van Dijken is docent rekenproblemen en dyscalculie aan de Hogeschool Utrecht. Janson is trainer/consultant bij het onderwijsadviesbureau APS)

Deze drie zijn de schrijvers van het 'Protocol Ernstige RekenWiskunde-problemen en Dyscalculie deel 2'. Het voorgaand protocol was bestemd voor het basisonderwijs, dit protocol deel 2 is bestemd voor het voortgezet onderwijs. 

[Samenvatting Protocol ERWD voor het VO]

 • Wat rekenonderwijs ‘goed’ maakt voor zwakke rekenaars is ook goed voor alle andere rekenaars.
 • Iedere leerling is anders en dit heeft ook consequenties bij leren rekenen.
 • Ernstige rekenproblemen kunnen ontstaan als er onvoldoende afstemming wordt gerealiseerd tussen het (reken)onderwijs en de onderwijsbehoeften van de leerling. De kenmerken van het onderwijs sluiten dan niet of onvoldoende aan bij de (aangeboren en verworven) kenmerken van de leerling
 • Wij geven een beeld van de gevarieerde mate van rekenvaardigheid van leerlingen bij hun instroom in het vo. Hoe eerder deze diversiteit wordt onderkend, hoe beter het vo op deze verschillen kan inspelen, hoe beter de leerlingen zijn geholpen en hoe hoger uiteindelijk het onderwijsrendement zal zijn.
 • De kern van de grote uitdaging voor het rekenonderwijs in het vo is een aanbod te leveren dat aansluit op de onderwijsbehoeften van leerlingen met een grote variëteit aan rekenvaardigheid.

 

Jaap Vedder (Voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO))        

[Nog wereld te winnen in rekenonderwijs]

 • De leraar heeft zelf veelal 'formeel' rekenen geleerd. Hij maakt breuken gelijknamig. Maar de leerling van nu is informeel ingesteld, die maakt breuken visueel met pizzapunten. Zo is het net of leerling en leraar allebei een vreemde taal spreken.

 

Hartger Wassink (Onderzoeker bij het Ruud de Moorcentrum van de Open Universiteit. Medewerker Lectoraat Normatieve Professionalisering aan de Hogeschool Utrecht)

Het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ richt zich op de levensbeschouwelijke en normatieve dimensie van het functioneren van de onderwijsprofessional. Het ontwikkelen van deze professionaliteit heeft te maken met het vergroten van vaardigheden en kennis van leraren over de eigen professionele en persoonlijke identiteit; hun dieper gelegen opvattingen over burgerschap en de rol van onderwijs in de samenleving. Dit sluit aan bij een groeiende, brede aandacht voor de betekenis van zingeving, bezieling en/of spiritualiteit voor de kwaliteit van het werken en handelen van professionals in hun omgeving.

[De Professionele Dialoog]

 • Te veel nadruk op smalle kwaliteit van onderwijs leidt tot uitholling van de professionaliteit van leraren.
 • Finse leraren stellen er een eer in om iedere leerling het onderwijs te geven dat hij of zij verdient. Finland kent inspectie, noch Cito.
 • Je kunt de wiskundelessen niet los zien van techniek, Engels niet van Frans en Nederlands niet van aardrijkskunde. En die accenten liggen voor Nick ook nog eens anders dan voor Nilgün. Het is een illusie dat vanuit Den Haag te willen sturen.
 • In het boek ‘Natuurlijk leren: Systeemdenken in een lerende school’ van Jan Jutten, wordt het begrip systeemdenken op een heel praktisch bruikbare manier uitgewerkt voor het onderwijs. Stap voor stap legt hij uit hoe het opstellen en het gebruik van zogenaamde ‘causale lussen’ kan bijdragen aan het voeren van de dialoog in de klas en de lerarenkamer, maar ook daarbuiten.
 • Jos Elbers is geen schurk. Geert Dales is geen opportunist. Ze zijn beiden energieke bestuurders, die gewend zijn volle kracht vooruit te gaan. Juist daarom is er een stevig toezicht nodig, dat een tegenwicht kan bieden tegen al te veel dadendrang, om te voorkomen dat er brokken worden gemaakt in de organisatie.
 • Echte kernreflectie, die raakt aan je persoonlijke en professionele identiteit, op datgene waar je ten diepste voor staat, is een wederkerig proces. Dat vraagt moed, en voor de hand liggende, maar heel lastig in de praktijk te brengen vaardigheden als luisteren, erkennen, benoemen en verzoenen. Die wederkerigheid missen studenten in hun opleiding. Zij schrijven wel reflectieverslagen, maar krijgen daar nauwelijks feedback op.
 • Als je niet weet wie je bent, kun je ook niet lesgeven. Als je bang bent te onderzoeken wie je bent, kun je je identiteit niet ontwikkelen, en kun je je ook niet als docent ontwikkelen.
 • Tourwinnaar Greg Lemond omschreef Armstrong als ‘the biggest fraud in sports history’. Laat ik eens een boude uitspraak doen. Ik denk wel eens dat opbrengstgericht werken over een tijdje ‘the biggest fraud in educational history’ zou kunnen zijn. Onder ‘opbrengstgericht werken’ versta ik een manier van werken in de school die de nadruk legt op het behalen van cognitieve prestaties, vooral op taal en rekenen. Dat uit zich in het PO in een toetscircus dat in de wereld z’n weerga niet kent. In het MBO en HBO door het schrappen van vakgericht onderwijs om leerlingen te trainen voor de verplichte taal- en rekentoetsen.

1 Reactie

 1. jl
  Deze keer een heel mooie nieuwe oogst, jl, van een collectie die al heel mooi is en niet genoeg geprezen kan worden. Hoed af.

  Willem Smit

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.