Geen afbeelding

Verdubbelde huisvestingskosten

24 februari 2012 Duijvestijn 14

Ik weet dat geld op dit forum geen sexy onderwerp is, maar de manier waarop het besteed wordt heeft direct effect op de kwaliteit van ons onderwijs en daarom moeten we het er zo nu en dan toch over hebben.

In 1997 zijn in het MBO de schoolgebouwen overgedragen aan de gelijktijdig gevormde ROC’s. Het budget waaruit tot dan toe jaarlijks nieuwe scholen werden gebouwd (en oude gerenoveerd) werd verdeeld over de ongeveer 70 instellingen naar rato van het aantal leerlingen. Dat gebeurde budgetneutraal, dus er kwam geen geld bij. De schoolbesturen kregen tot taak eventuele nieuwbouw zelf te financieren. In principe zijn daarvoor twee mogelijkheden.

Geen afbeelding

Gratis Eigen Vermogen

25 september 2011 Duijvestijn 3

Bij de invoering van de lump-sum bekostiging, nu zo’n 15 jaar geleden, is besloten dat overschotten op de exploitatie van scholen mochten worden toegevoegd aan het eigen vermogen van de betrokken school. De gedachte hierachter was, dat je daarmee een zuinig omgaan met overheidsgeld stimuleerde.