Curriculum.nu: een overzicht

In januari 2016 presenteerde het Platform Onderwijs2032 onder leiding van Paul Schnabel een advies over een nieuw curriculum voor het po en het vo. Het Platform gaf adviezen om het onderwijs toekomstgericht te maken en om de leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige plaats in de maatschappij.

De aanleiding was de klacht dat het curriculum te overladen zou zijn en te veel gericht zou zijn op cognitieve prestaties. Het Platform adviseerde om minder aandacht te besteden aan het verwerven van kennis en meer nadruk te leggen op persoonsvorming en op maatschappelijke vorming. Er werd ook gesproken over het integreren van vakken.

Omdat het voor de Tweede Kamer niet duidelijk was of er bij de leraren wel voldoende draagvlak was, werd er een Verdiepingsgroep opgericht. De Onderwijscoöperatie kreeg de opdracht om dit onderzoek uit te voeren. Twee vragen werden voorgelegd aan de leraren. Geeft het advies van Platform Onderwijs2032 de juiste richting voor een nieuw curriculum? En hoe kunnen en willen leraren invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?

Al snel werd duidelijk dat BON zich niet kon vinden in de gekozen aanpak. De vraag was immers niet of er wel een nieuw curriculum moest komen. Uit onvrede over de gang van zaken verliet BON in oktober 2016 eerst de Verdiepingsgroep en daarna de Onderwijscoöperatie. (Lees hier de ervaringen van Huub Philippens en van Frans van Haandel.)

In november 2016 werden de conclusies van de Verdiepingsgroep gepubliceerd. Voor veel leraren was nog steeds niet duidelijk wat Onderwijs2032 inhield. Bovendien beschouwden de leraren Onderwijs2032 weer als een plan dat zonder hun inbreng van bovenaf opgelegd zou worden. Leraren willen graag meewerken aan vernieuwingen maar dan moeten er wel faciliteiten zijn: autonomie voor de leraren en voldoende tijd. (Lees hier het artikel van Johannes Visser over Onderwijs2032.)

De term Onderwijs2032 werd vervolgens veranderd in Curriculum.nu, maar de inhoud bleef gelijk. Het integreren van vakken is inmiddels van de baan. Er zijn wel leergebieden ingericht: Digitale geletterdheid, Engels/MVT, Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Mens & Natuur, Mens & Maatschappij. Het gymnasium heeft men daarbij over het hoofd gezien. De Vereniging Classici Nederland heeft dit tijdig opgemerkt en heeft zelf een Volgteam in het leven geroepen.

De invoering van Curriculum.nu wordt doorgezet, ondanks het ontbreken van draagvlak bij de leraren. Op diverse platforms wordt regelmatig kritiek geuit op het gebrek aan aandacht voor vakkennis en op de vage terminologie. Zo onstond er veel onrust toen het ontwikkelteam van Rekenen & Wiskunde voorstelde om rekenen met breuken af te schaffen voor het po. Het zou te moeilijk zijn voor de huidige generatie leerlingen. Een andere veelgehoorde klacht gaat over de aandacht voor de 21st-century skills en voor burgerschap. Veel leraren zijn bang dat hierdoor de vakinhoud overschaduwd zal worden. (Lees hier het artikel van Martin Ringenaldus over de ontwikkelingen rond het vak Duits.)

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter