Algemene ledenvergadering 2019

Op zaterdag 30 maart vindt ons jaarlijkse ALV plaats, vanaf 10.00 uur bij de IVA, Buntlaan 2 te Driebergen. Hieronder vindt u de agenda en de relevante stukken. Na afloop is op dezelfde locatie ons symposium met thema ‘Lees maar: er staat niet wat er staat’.

1. 10.00–10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)
2. 10.05–10.10 Mededelingen
3. 10.10–10.15 Notulen ALV van 21 april 2018
4. 10.15–10.35 Jaarverslag 2018 / rekening en verantwoording over 2018
a. Jaarverslag 2018
b. Financieel verslag 2018
c. Verslag en verklaring kascommissie
d. Aftreden en benoeming kascommissie
5. 10.35–10.40 Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2018
6. 10.40–10.45 Begroting 2019
7. 10.45–10.50 Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden
8. 10.50–11.05 Veranderend landschap: Curriculum.nu/Deelnemersvergadering/Rechtszaak verengelsing
9. 11.05–11.25 Behandeling van ingediende voorstellen, moties en ingekomen stukken (werkwijze indienen voorstellen en moties)
(Ingezonden stuk: ‘Kan de kleuterjuf ook lassen?‘ van Toon Rekkers)
10. 11.25–11.40 Rondvraag
11. 11.40–11.45 Sluiting ALV

Toelichting agenda

Ad 9)

Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter