Algemene ledenvergadering 2018

Jeppesen handleiding voor piloten

Op zaterdag 21 april vindt ons jaarlijkse ALV plaats, vanaf 10.00 uur bij de IVA, Buntlaan 2 te Driebergen. Hieronder vindt u de agenda en de relevante stukken. Na afloop is op dezelfde locatie ons symposium met thema ‘Taal en vakmanschap’.

U kunt zich inschrijven (voor ALV en/of symposium) op deze pagina.

1. 10.00–10.05 Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering aan de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)
2. 10.05–10.10 Mededelingen
3. 10.10–10.15 Notulen ALV van 20 mei 2017
4. 10.15–10.35 Jaarverslag 2017 / rekening en verantwoording over 2017 Nw_Bijlage bij punt 3 VERSLAG ALV 20 mei 2017
a. Jaarverslag 2017 JAARVERSLAG 2017 Def
b. Financieel verslag 2017 NwBON resultaten 2017 punt 4b (1) NwBON balans 2017 punt 4b
c. Verslag en verklaring kascommissie
d. Aftreden en benoeming kascommissie (pdf)
5. 10.35–10.40 Decharge verlenen aan het bestuur over het totale beleid boekjaar 2017
6. 10.40–10.45 Begroting 2018 NwBON begroting 2018 punt 6 (1)
7. 10.45–10.50 Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden nieuwe bestuursleden (pdf)
8. 10.50–11.05 Veranderend landschap: Onderwijscoöperatie/Deelnemersvergadering/Rechtszaak verengelsing
9. 11.05–11.25 Behandeling van ingediende voorstellen en moties (werkwijze). NwMOTIE S. WEEHUIZEN UVRM26.3 NwVerslag werkgroep
10. 11.25–11.40 Rondvraag
11. 11.40–11.45 Sluiting ALV

Toelichting agenda

Ad 9)

Voorstellen kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter