Onderwijscoöperatie neemt stelling tegen lerarenagenda

De Onderwijscoöperatie heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in duidelijke bewoordingen stelling genomen tegen de invulling van de lerarenagenda door de minister en de staatssecretaris.

De OC stelt onder meer:

 De Onderwijscoöperatie heeft kennis genomen van de opvattingen van Staatssecretaris Dekker met betrekking tot het leraarschap, zoals neergelegd in de 'Lerarenagenda' en de 'Hoofdlijnennotitie register'. Wij komen tot de conclusie dat deze sterk afwijken van het gedachtegoed waarop de coöperatie gegrondvest is, zoals beschreven in 'Tekenen voor kwaliteit' en 'Een uitnodigend lerarenregister'. Tevens stellen wij vast dat er sprake is van een belangrijke koerswijziging van de overheid waar het de leraar betreft, en dat de nu gekozen koers op gespannen voet staat met het bestuursakkoord met de coöperatie.

Centraal staat bij ons dat het eigenaarschap van het beroep toekomt aan de beroepsbeoefenaren op individueel en collectief niveau: leraren beslissen zelf over hun professionele ontwikkeling, en de beroepsgroep van leraren beslist in gezamenlijkheid over de definitie van het beroep, de toegang tot de beroepsgroep en ontzetting daar uit. Wij spreken hier van autonomie, waarbij de beroepsgroep in een omgeving van vertrouwen de verantwoordelijkheid krijgt en de bijbehorende verantwoording voor haar rekening neemt.

Hiermee deelt de OC de kritiek van BON op de minister die de essentie van het lerarenregister lijkt te willen veranderen, van een register door en voor leraren, naar een register van en voor de schoolbesturen en de raden.

2 Reacties

  1. Ter wille van derden zou het

    Ter wille van derden zou het beter geweest zijn om in de brief niet van : de besturen” maar van “de scholenbesturen” te spreken. Verder is het een zeer goede brief.

    Het lerarenregister dat de minister wil invoeren vergemakkelijkt niet alleen cover-ups door schoolbesturen maar het timmert ook de structuur van het onderwijs verder dicht. Het maakt het in het leven roepen van lerarencollectieven of lerarenmaatschappen nog moeilijker en ook initiatieven van ouders of van ouders en leraren om een school op te richten worden er door gefnuikt. Voor de leraren betekent de realisatie van de keuzes van de minister een definitief afscheid van een mogelijke status gelijk aan die van artsen en definitieve verbanning van de leraren naar een fabricagehal. In het voorstel van de Onderwijscoöperatie komen rechten en verplichtingen van leraren wel met die van artsen overeen. Voor de kwaliteit het onderwijs is uitvoering van de voorstellen van “de beschermvrouw van de schoolbesturen” een ramp maar dat geldt ook voor de leraren. Daarom zou het goed zijn als de leraren nu al door een staking van één dag geloofwaardig maken dat ze bij uitvoering van de plannen van het politieke dier Jet Bussemaker  zullen staken. Het zou ook goed zijn als er een dag geprikt wordt waarop plotseling zeer veel kinderen “ziek” zijn zodat ook de falende politici een “bezint voor gij begint” van een groot aantal ouders krijgen. Dat laatste blijft helaas in elk geval voorlopig een fata morgana.

  2. Ik heb even gekeken op

    Ik heb even gekeken op Registerleraar van de Onderwijscooperatie. Van de school van mijn zoon (een gecombineerde SO/VSO-school) staan er drie namen van leerkrachten in, maar voor welk vak en voor welk niveau men bevoegd is staat er niet bij. Het nut lijkt me vooralsnog beperkt. Of kijk ik verkeerd en staat er toch meer informatie in?

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.