Onderwijshervormingen Vlaanderen: competenties!

De Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet heeft plannen ontvouwd om het Vlaamse onderwijs te hervormen. Het lijkt erop dat hij , zoals ook in Nederland is gebeurd, de weg van het competentiegericht onderwijs in wil slaan.

Uit de samenvatting van deze nota: "Bij de hervormingen van het secundair onderwijs wordt er resoluut gekozen voor een onderwijsbeleid dat gericht is op het verwerven van competenties"

Zie: Scienceguide en de onderwijsnota van Smet.

12 Reacties

 1. In Vlaanderen zien

  In Vlaanderen zien verstandige mensen in organisaties en bladen als DIROO en de Onderwijskrant dit al lang aankomen en ze wijzen de minister erop dat Vlaanderen nog behoed kan worden voor de rampen die we in Nederland aantreffen.

  Afgelopen vrijdag hoorde ik onze minister van onderwijs overigens verklaren dat de volgende SUMMIT eventueel in België gehouden kon worden, ook al vanwege de naam en faam van het onderwijs aldaar. Heeft ze niet door dat ze daar naar een "competentietop" willen gaan klimmen, waar wij nu net proberen van af te glijden?

 2. Betrouwbaar leraren

  Betrouwbaar leraren beoordelen onttrekt lerarentijd en goede leraren aan het primaire proces dus je moet wel heel erg overtuigd zijn dat het werkt om het te gaan inzetten. Voor Nederland geldt in elk geval: geld gebruiken om de leraren beter in hun leervak opleiden is verstandiger want daarvan wordt algemeen erkend dat het goed werkt bij het beter maken van het onderwijs. Maar misschien zijn de Belgische leraren nog steeds goed opgeleid.

  Is het echt zo dat in Vlaanderen kinderen uit eenvoudig milieu niet op goede scholen komen vanwege het neerkijken op de lage sociaal-economische status van hun ouders of zit dat in de kinderen zelf, dwz de manier waarop ze zijn opgevoed; de verwachtingen over het onderwijs die ze meegekregen hebben, de gebrekkige hersentraining die ze van huis uit achter de rug hebben of in een gemiddeld lagere aangeboren intelligentie?

  Het gebruik van Engelse namen, termen en slogans maakt het waarschijnlijker dat we weer met een van die vele verbeteringen te maken hebben die een verslechtering blijken te zijn. ‘De lat hoger en de kloof smaller” is even kort en duidelijk  dus het gebruik van Engels wijst hier op het zoeken naar klatergoud. 

 3.  

   

  Andreas Schleicher (Bildungsforscher, PISA-chef): 

  "Wir können verzichten auf Fachwissen, das sich abfragen lässt. Natürlich ist Wissen entscheidend. Aber heute lässt sich fast jede Multiple-choice-Aufgabe mit Hilfe eines Smartphones in Sekundenschnelle lösen."

 4. Europees verdrag voor de

  Europees verdrag voor de rechten van de mens

   

  Artikel 2 – Recht op onderwijs

  Niemand mag het recht op onderwijs worden ontzegd. Bij de uitoefening van alle functies die de Staat in verband met de opvoeding en het onderwijs op zich neemt, eerbiedigt de Staat het recht van ouders om zich van die opvoeding en van dat onderwijs te verzekeren, die overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en filosofische overtuigingen.

  www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/655FDBCF-1D46-4B36-9DAB-99F4CB59863C/0/DutchN%C3%A9erlandais.pdf (aanvullend protocol, p. 35; p. 19 in pdf)

   

 5. Universele Verklaring van de

  Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (Verenigde Naties)

   

  Article 26.

  (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.

  (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.

  (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children.

  www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml#a26

   

 6. De Europese onderwijsvakbond

  De Europese onderwijsvakbond (incl. AOb, CNVO) is akkoord gegaan met het levenslang leren. In Europees verband lopen de ‘werkgevers’ en ‘werknemers’ gelijk op. etuce.homestead.com/Projects/CoReg/Joint_Guidelines_CoREgLLL_final.pdf (project results – joint guidelines, trans-regional cooperation in Lifelong Learning among education stakeholders– teacher trade unions, school student unions and education employer representatives), via: etuce.homestead.com/ETUCE_CoReg.html (onderaan), leden van EUTUCE, etuce.homestead.com/ETUCE_MO.html#anchor_129. Een ontroerende eensgezindheid, tot buiten het Europese continent.

   

 7. “In 2002, the Council of

  “In 2002, the Council of Ministers of Education adopted a Resolution committing Member States to set in place coherent and comprehensive lifelong learning strategies by 2006.”

  etuce.homestead.com/ETUCE_CoReg.html (via: etuce.homestead.com/ETUCE_Projects.html), en nl.wikipedia.org/wiki/Corporatisme

   

  Denk aan strategie van Lissabon – “kenniseconomie” (niet lachen). Het onderwijs valt, ook al stelt het verdrag anders, via 'peer group pressure' onder het technocratische EU-beleid. Op papier zou EEG/EU nationale onderwijssystemen ongemoeid laten. Federatie, www.free-europe.org/dutch/2005/05/de-vijf-stappen-naar-een-europese-federatie. Grondrecht vrijheid van onderwijs geeft burgers de vrijheid onderwijs naar keuze te volgen. Eenheidsstreven doet grondrecht teniet. Centraal opgelegde 'innovatie' miskent individuele menselijke talenten. Zie de resultaten in Nederland.

 8. “Joint Guidelines from

  “Joint Guidelines from teacher unions, student organisations and employers in education have been developed. They define:

  – how to improve school education contribution to the achievement of key competences for LLL as defined in the 2006 ERF

  – how learners and education practitioners needs and demands were to be included in the NLLS

  – how to successfully involve all stakeholders group in the implementation of the national LLL strategies”

   

  “Furthermore, a booklet with five success stories on implementation of NLLS and stakeholders’ involvement will be drafted. The Booklet will also include the guidelines from teacher unions, student organisations and employers in education on the implementation of NLLS and contribution of general school education to LLL participation.”

  etuce.homestead.com/ETUCE_CoReg.html (via: etuce.homestead.com/ETUCE_Projects.html) [ERF: 2006 European Reference Framework, ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_en.pdf, CERF, www.cerf.gr; NLLS: National Lifelong Learning Strategies, uil.unesco.org/home/programme-areas/lifelong-learning-policies-and-strategies, en www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/educ/104236.pdf – 'priority area 1: encourage the lifelong acquisition of career management skills', Annex, p. 5 – Arbeidsmarkt en mobiliteit. Onderwijs als bedrijfsopleiding voor internationaal verhuizende flexibele werknemers – ZZP'ers? – die goed zijn met de computer om 'skills gaps' te overbruggen. Welke weet men nog niet: 'to move to new jobs'. Welke sectoren weet men ook niet. Daarom gooien we het gehele onderwijs overhoop. In de kenniseconomie hebben we geen kennis maar competenties nodig. Ja, natuurlijk.]

 9. Sympathisant, u overvoert ons

  Sympathisant, u overvoert ons. Wel blijkt dus dat ouders het volle recht hebben onderwijs te kiezen dat past binnen hun opvattingen. Het lijkt Nederland wel, voordat in de zeventiger jaren het verlangen naar gelijkschakeling toesloeg!

  Het verkondigt de vrijheid van het bijzonder onderwijs die in Nederland, voordat de samenwerkingsverbanden toesloegen b.v., heel gangbaar was. Vrije Scholen mochten inderdaad vrij van de overheid zijn. Kees Boeke mocht raar experimenteren en zelfs het koningshuis wilde meedoen. maria Motessori mocht haar inzichten op vrije scholen toepassen. reformatorische scholen mochten hun onderwijs verzorgen vanuit bijbelse noties, enz.

  Maar intussen is, ondanks die fraai verwoorde 'rechten', de grote gelijkschakeling van het onderwijs allang begonnen en wel vooral door en onder de vernieuwers! Rechten die op papier staan blijke dus geen garantie voor de ECHTE vrijheid van onderwijs en dat moeten wij onze overheden ZEER kwalijk nemen! ZIj beloven veel maar geven weinig in de veronderstelling dat de gek daarmee in vrede leeft. Ik heb mijn vertrouwen in deze overheden helemaal verloren. Zij hebben een agenda die kennelijk ksote wat het koste moet worden doorgevoerd. Een agenda die NIET de agenda is van vele ouders en leerkrachten! Soms lijkt het wel alsof je een dissident bent binnen een Sovjet-systeem.

 10. Kan Nederland/BON het verzoek

  Kan Nederland/BON het verzoek doen een bijdrage te leveren aan het boekje – zie hiervoor – met succesverhalen over de implementatie van competentiegericht leren in het onderwijs? Of kan er een alternatief zwartboek worden gepubliceerd? Volgens mij is dat een ander burgerrecht: vrijheid van meningsuiting. Hoe 'vrij' zijn we (nog)?

   

  Men is tevreden met de eensgezindheid van overheden, bureaucratie, IT-industrie, multimedia-uitgeverijen, lobby-organisaties van multinationale ondernemingen, organisatieadviesbureaus, 'werkgevers', 'werknemers' (tenminste de 'representatieve' vakbonden) op het Europese continent en erbuiten. Er is samenwerking met VS en Canada gezocht. Het loopt als een trein.. Individuele politici en politieke partijen hebben hierop geen andere invloed dan buikspreekpop van het beleid te zijn dan wel uitspraken voor de bühne te doen. Protesten passen niet in de eensgezindheid, en worden als niet-modernistisch in de hoek gezet. Vanuit politicologisch standpunt een zeer interessant perspectief. Ik hoor het woord (neo-) 'corporatisme' wel eens vallen. Zie nl.wikipedia.org/wiki/Corporatisme  of en.wikipedia.org/wiki/Corporatism. Dat wilden 'we' toch niet meer? Er is een moderne superstaat ontstaan die 'vooruitgang' dirigeert. Tegen mondialisering zou niets te ondernemen zijn, anders dan mee te doen. Is dat zo? Om het terug te brengen op het kernpunt: brengt onderwijs in vaardigheden 'vooruitgang'? Is er ruimte voor diversiteit in het centralistische besturingsmodel? Gaat de overheid zowel over het 'wat' als het 'hoe' in het onderwijs? Welke burgerrechten heeft men (nog)?

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.