Registerleraar

Waarom doet BON mee aan de bureaucratische onzin van het lerarenregister. Graag beter antwoord dan “als we niet meedoen hebben we er helemaal geen invloed meer op”. 😛

27 Reacties

 1. En wie zich niet inschrijft
  wordt daarmee bijna vanzelf een tweederangs leraar.
  Bekijkt u het maar.
  Kwaliteit is een zaak van de school, zeker in het basisonderwijs.

  • Dag in dag uit horen we
   Dag in dag uit horen we mensen preken die zeggen te weten hoe alles globaal zou moeten.
   Vandaag ook weer op BNR-radio: Hans de Boer die vindt dat het onderwijs innovatiever moet zijn en dat dit centraal geregeld moet worden omdat innovatief onderwijs tot dusver veel te vrijblijvend zou zijn. Met innovatief onderwijs wordt dan vooral bedoeld: onderwijs met ict.
   Het kenmerk van innovatieve producten is echter dat deze met graagte worden afgenomen: men vindt ze leuker, handiger, goedkoper, mooier en wat niet al.
   Niemand zit centraal te regelen dat tieners aan de smartphones zijn.
   Als er hindernissen blijken te zijn in het onderwijs, zijn die misschien wel terecht. Bovendien betekent vrijheid van onderwijs ook dat er diverse stromingen kunnen bestaan.

   De vergelijking met iets als registeraccountant gaat m.i. mank. De registeraccountant is een soort titel (universitair opgeleid) net als AA (HBO-accountant) mr., drs. of dr. Leraren met een titel en een afgeronde vooropleiding bestaan al. Een achtervoegsel als RL (registerleraar) voegt niets toe.

   Laat de scholen het zelf uitzoeken. Hun ‘klanten’ (ouders) staan dichtbij en kunnen gewon weglopen als de school hen niet bevalt, zeker op de kleine schaal van het basisonderwijs.
   Het zou mij niet verbazen als op de duur de politiek gaat menen registerleraren extra te belonen; zo ‘bevorderen zij de kwaliteit die van de basis komt’ (dat zal de holpraat zijn richting publiek).

   • Op de site van coöperatie
    Dit staat er:
    lerarenregister

    Een lerarenregister is belangrijk in de keten van activiteiten om de beroepskwaliteit te waarborgen, net als dat geldt voor bekwaamheidseisen of goede lerarenopleidingen. In een register wordt het onderhouden van bekwaamheid zichtbaar. De Onderwijscoöperatie begint daarom met de instelling van een landelijk lerarenregister. Leraren die zich willen registreren, moeten voldoen aan een aantal harde kwaliteitseisen, zoals type opleiding en een minimaal aantal lesuren. De inschrijving is gratis en gebeurt op basis van vrijwilligheid. Het is de persoonlijke verantwoordelijkheid van leraren om zich te registreren. Zij kunnen in het register aangeven hoe zij, bijvoorbeeld met nascholing, of een andere, persoonlijke vorm van professionalisering, hun kwaliteit op peil houden of verbeteren. De inschrijving is vier jaar geldig.

    Het register moet leraren uitnodigen om te professionaliseren; het doet een appèl op hun beroepstrots. Het gaat niet om dwang of ‘afvinken van behaalde puntjes’. Vanaf 15 februari 2012 kunnen de eersten zich registreren. In de maanden erna wordt het systeem verder uitgebouwd.

    • Professionaliseren
     Nou weet ik niet heel precies wat jij verstaat onder ‘professionaliseren’, maar voor mij is het een woord waarvan ik heel achterdochtig wordt.
     Ben ik als bevoegd zoveelstegraads docent niet geprofessionaliseerd genoeg?

     • Citaat
      Ik citeer, Hinke, het woord komt niet van mij.
      Maar ik voor mij is ‘professionaliseren’ dat je je boeken leest en je zo je kennis bijhoudt. En voor mensen die onbevoegd binnenkomen betekent dat wel heel veel meer.

     • raar
      Sowieso vind ik het wel raar dat ik me, bevoegd en wel en met 15 jaar onderwijs achter de kiezen, niet kan registreren omdat ik op _dit_ moment geen lesgeef (wel aan een methode meeschrijf b.t.w.).

   • Toverdrank
    Ik heb al eens eerder voorgesteld mijn spellingscorrector die het woord ‘googelen’ automatisch verandert in goochelen blindelings te volgen. De leerling creëert zijn eigen leren, dat wil zeggen hij ontwikkelt een schijnwereld waarin hij zichzelf ook nog eens voor gek weet te zetten. De buitenwereld kijkt ademloos toe en na de act pas realiseert een intelligente toeschouwer zich pas dat het allemaal fake is en geen echt inzicht oplevert.
    BNR heeft er een handje van om de nieuwe toverdrank (ict, het gaat er in als thee) te propageren. Zo beluisterde ik een van de afgelopen nachten het programma ‘Einstein’ dat vaker wordt uitgezonden. Daarin kwam een mbo-leerling aan het woord die tijdens de lessen zijn huiswerk maakte (dat kan in zo’n digitale leeromgeving) om in de pauzes en thuis aan zijn ict-bedrijf te werken en geld te verdienen. De programmaleider kon zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen.
    Geen vraag naar de kwaliteit van dat onderwijs, geen benul van onderwijs. Maar zich ademloos vergapen aan schijnwetenschap.

    • innovatief: gaaap
     Het begrip ‘innovatief’ gaat net zo’n leeg begrip worden als het begrip ‘kwaliteit’.
     Jaar in jaar uit hoort de leerkracht dat ‘de’ kwaliteit omhoog moet, beter is geworden, beter moet, nog beter moet, beter is geworden, weer beter kan, beter moet, weer beter moet en nog weer beter moet.
     Met ‘innovatie’ idem. Verveeld nadat het digibord zijn intrede had gedaan, wordt er weer geroepen: ‘Het onderwijs moet innovatiever, kan innovatiever, moet weer innovatiever en weer innovatiever want de vorige innovatie verveelt ons alweer!’

 2. net als het BIG-register?
  Is dit lerarenregister voor de registerleraar iets als het BIG-register in de zorg? Die vergelijking gaat, qua nut en noodzaak, niet op. Een patient kan er baat bij hebben zekerheid te verkrijgen omtrent de bevoegdheden van zelfstandig opererende zorgverleners. Die zorgverleners staan tevens onder een tuchtrecht.

  Leraren werken niet zelfstandig maar binnen schoolverband. Hun bevoegdheden zijn bij aanstelling al gecontroleerd en zij staan vanwege hun benoeming onder de tucht van hun werkgever.
  Daarom kan een lerarenregister voor de registerleraar niet eenzelfde functie vervullen als het BIG-register in de zorg. Er ontbreekt dus een noodzaak.

  (voor de lezer: ik ben geen BON-lid)

 3. Gereglementeerde beroepen
  * Europese commissie, Free movement of professionals*
  * Database of regulated professions* (EU, EEA, Switzerland)
  * Statistics on development*, global*.
  * Ranking* met no. 1: ‘Secondary school teacher (34058)’ Yes! 🙂 – pas op voor no. 2 en 3, de artsen en verpleegsters.

  Wetgeving:
  * Richtlijn 2005/36/EC: Professional Qualifications Directive* (via*)
  * Komende modernisering EU-richtlijn*: Europese beroepskaart per beroepsbeoefenaar in ‘informatiesysteem interne markt’, IMI-systeem*, geeft transparantie, synergie en minder administratie voor 26 lidstaten :-).
  * Scoreboard implementatie*, 2e versie, 15 april 2010

 4. Gereglementeerde beroepen (2)
  Leraar is een gereglementeerd beroep. Zie bijv. Memorie van Toelichting* (ook*) bij wet, artikel 2 Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties Onderwijspersoneel.

  * Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties* (zie* ook*)
  * Lijst van beroepen*; * wetsinformatie*
  * Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties onderwijspersoneel* (ogv artikelen 33, 36 wet): artikel 2 – gereglementeerde beroepen in het onderwijs.
  * Eenvoudig toegankelijke EU-beroepsregisters zoals deze*.

  Wet
  Artikel 1. Definities – Gereglementeerd beroep:
  “1°. beroepswerkzaamheid of geheel van beroepswerkzaamheden waarvoor geldt dat de toegang daartoe of uitoefening daarvan, waaronder het voeren van een beroepstitel, bij of krachtens wet direct of indirect afhankelijk is gesteld van het bezit van bepaalde beroepskwalificaties, of
  2°. beroep dat wordt uitgeoefend door de leden van de verenigingen of organisaties die zijn genoemd in bijlage I van de richtlijn;”

  Artikel 29. Gegevens voor afnemers van de dienst: o.m. openbaar register
  Artikel 35. Registratie: “Onze minister die het aangaat draagt zorg voor registratie van de wijze van afhandeling van de aanvragen om erkenning van beroepskwalificaties en van de controles, bedoeld in artikel 27.”
  Artikelen 42-47: wijzigingen van onderwijswetten.

 5. Gereglementeerde beroepen (3)
  Regeling
  Artikel 2. Gereglementeerde beroepen in het onderwijs
  “Deze regeling is van toepassing op:
  a. de aanvraag van een migrerende beroepsbeoefenaar tot het verlenen van erkenning van beroepskwalificaties voor de toegang tot of uitoefening van de volgende gereglementeerde beroepen:
  1°. directeur, adjunct-directeur en leraar als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs;
  2°. directeur, adjunct-directeur en leraar als bedoeld in de Wet op de expertisecentra;
  3°. rector, directeur, conrector, adjunct-directeur en leraar als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;
  4°. docent als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
  b. de verklaring vooraf, bedoeld in artikel 23 van de wet, van een dienstverrichter die een gereglementeerd beroep als bedoeld onder a wenst uit te oefenen.”

  Memorie van Toelichting bij wet
  “Het algemeen stelsel is, zoals gezegd, gebaseerd op wederzijdse erkenning van diploma’s, zonder voorafgaande harmonisatie van studieprogramma’s.” (onder 4.1.b MvT) [Let op bij ‘compenserende maatregelen’ en ‘gemeenschappelijk platform’]

  “Ter bevordering van het vrije verkeer van beroepsbeoefenaren geeft de nieuwe richtlijn aan lidstaten en aan beroepsverenigingen of -organisaties die op nationaal en Europees niveau representatief zijn de mogelijkheid om op Europees niveau gemeenschappelijke platforms voor te stellen. De term platform kan hier tot verwarring leiden; het gaat namelijk niet om een forum of overlegorgaan. Gemeenschappelijke platforms zijn criteria voor beroepskwalificaties die het mogelijk maken wezenlijke verschillen tussen opleidingen van lidstaten te overbruggen.” (onder 4.2.4 MvT)

  Verwerking van persoonsgegevens 5.5 MvT

 6. Leraar 2020
  * OCW, Kamerbrief actieplannen*, 23 mei 2011 met:
  * OCW, Actieplan Leraar 2020* (via*), Kwaliteit lerarenopleidingen*.

  “Werknemers registreren zich als bekwame leraar. Zij ondernemen activiteiten om die registratie te behouden. Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid om de werknemers in staat te stellen hun bekwaamheid te onderhouden. In 2011 wordt daarom een start gemaakt met het lerarenregister. In 2018 zijn alle leraren in dit register opgenomen en heeft het civiel effect. Alleen leraren die hun bekwaamheid daadwerkelijk onderhouden en voldoen aan de criteria van het register kunnen hun registratie behouden. Voor professionalisering worden vanaf 2012 extra middelen beschikbaar gesteld oplopend tot € 150 miljoen in 2013 voor po, vo, mbo en kwaliteitsverbetering van de lerarenopleidingen.” (p. 2)

 7. Leraar 2020 (2)
  * Van 2012 t/m 2015 vindt in po, vo en mbo met extra middelen verdere professionalisering van leraren en schoolleiders voor wie dat nodig is plaats. In 2016 hebben leraren in po, vo en mbo voor zover van toepassing hun deficiënties in het omgaan met verschillen tussen leerlingen, het bieden van onderwijs op maat, opbrengstgericht werken en beroepsgerichte voorbereiding weggewerkt.
  * In 2016 voldoen schoolleiders in het po, vo en teamleiding/middenmanagement in het mbo aan de dan geldende (bekwaamheids)eisen.
  * In 2016 hebben de hbo-instellingen voor hun personeel het systeem van basis- en seniorkwalificaties onderwijs ingevoerd.
  * Met ingang van 2012 wordt het budget voor de lerarenbeurs exclusief ingezet voor bachelor-, masteropleidingen en promotietrajecten.
  * Eind 2011/begin 2012 wordt het register voor leraren geopend.
  * In 2018 zijn alle leraren po, vo en mbo opgenomen in het register en heeft het register civiel effect.” (p. 3)

  • Dank, Sympathisant
   In een naieve bui denk je soms dat ontwikkelingen ‘vanzelf’ of ‘ad hoc’ plaatsvinden. Maar bovenstaande plannen laten weer eens zien dat er sprake is van een zeer planmatige ontwikkeling, waarschijnlijk in EU-verband: de Grote Gelijkschakeling van het onderwijs in een Unie:
   – onderwijs op maat (een valse voorstelling van zaken)
   – omgaan met verschillen (= (niet) passend onderwijs in grote klassen)
   – opbrengstgericht werken (niemand weet wat dat is: het is zeker NIET het leerstofgerichte traditionele klassikale onderwijs! De term is bedoeld ter misleiding)
   – beroepsgerichte voorbereiding (zal ongetwijfeld een eufemisme zijn voor het subjectieve begrip ‘competenties’, ‘gewenst gedrag’ dus).

   Registerleraren dienen dus aan deze eisen te voldoen, cursussen daartoe te volgen en dit en publique zichtbaar te maken (voor heel Nederland en Europa).
   Hiermee worden de afvalligen buiten het schip gehouden. De ketters zijn bij voorbaat tentoongesteld door zich niet in te schrijven in de kultuurkamer. Alleen ‘de goeden’ (die waardeloos onderwijs willen) worden zichtbaar als registerleraren in het lerarenregister. Zij hebben het keurmerk ontvangen.
   Al die andere zeer bekwame leraren die andere opvattingen hebben over goed onderwijs, tellen niet meer mee.

   En BON blijkt zich voor een politiek karretje te hebben laten spannen. Jammer.

   Harde woorden? Jazeker. Maar ik kan het niet anders zien.

 8. Nationale soevereiniteit
  Euractiv*, ‘Europe 2020’: Green growth and jobs?*, 24 februari 2010

  “After heated discussions, EU heads of state and government signed up to the EU-wide targets at a summit in June 2010 and agreed on their national contribution to the European effort (see full table with targets broken down per country*).

  Some objectives were watered down during the negotiations. Germany, for instance, *disputed* the EU’s right to set targets on education matters and only *dropped its resistance*, after receiving assurances that it would maintain its national sovereignty on education and training.

  Britain, for its part, simply refused to sign up to the *education* and jobs objectives*, arguing that sovereign countries should “set their own level of ambition” when it comes to defining national policies.”
  [tabbladen: summary*; issues*; positions*; timeline*; external links*] Zie* ook*.

  **
  Euractiv*, “*What happens if the education target is not achieved?* (onderaan):
  ”Voting follows the principles of the open method* of coordination*,” she replied.
  This method does not provide for any sanctioning mechanism by the Commission, although reporting requirements and comparative monitoring by the Commission increase the pressure on the member states to act.”

 9. Kwalificaties
  Euractiv*, the Lifelong learning dossier* (2006-2008), European Qualifications Framework* (EQF) for lifelong learning’ (tabblad ‘issues’):
  “The proposed EQF is designed to function as a ‘translation device’ to make relationships between education and training qualifications of different national systems clearer. It is expected to make European general and adult education, vocational education and training systems more transparent and accessible and is, therefore, expected to enhance student and worker mobility.”

  Euractiv*, the Lifelong learning dossier (2006-2008) – Eurochambers* (tabblad ‘positions’):
  Eurochambers* (ook*) believes that the European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF) will “improve transparency between different qualification systems and therefore contribute to the continuation of the Copenhagen process [enhanced co-operation in European vocational education and training], strengthen lifelong learning and mobility and help reach the Lisbon goals”. However, Eurochambers believes that the currently proposed EQF is “very complicated” and should be brought closer to companies and individuals. It also thinks that eight reference levels regarding the learning outcomes are too many.

  Democratie:
  * ETUC*, UNICE*, CEEP* (sociale partners), Framework of actions for the lifelong development of competencies and qualifications*, 28 February 2002
  * ETUCE*, Teacher Education in Europe*, an ETUCE policy paper, 14 april 2008 (via*)

 10. Brusselse gedachten
  Mag ik constateren dat de EU (‘Europa’; ‘Brussel’) voor aan aantal mensen mooie vergezichten biedt? Waarbij het kan zijn dat men de vergezichten niet te dicht moet naderen omdat je dan de kans loopt een akelige werkelijkheid te zien? 😉 De EU heeft iets dwangmatigs, waar zij circa 500 miljoen mensen van 27 (bijna 28) lidstaten met de neuzen dezelfde kant uit wil brengen. Wat voor nut heeft het alle leraren in de EU aan dezelfde criteria te laten voldoen? De ‘kenniseconomie’?

  Nieuw is dat – laat ik er niet naast zitten – sinds de Lissabonstrategie (2000) nationale soevereiniteit (dwz democratie) omtrent onderwijs van binnenuit wordt uitgehold. De open* coördinatiemethode* biedt de mogelijkheid van indicatoren, ‘benchmarking’, ‘peer pressure’, en ‘naming and shaming’. Het is een uitbreiding van bevoegdheden van de EU, denk aan onderwijs, cultuur en onderzoek, maar ook aan werkgelegenheid, pensioenen en gezondheidszorg. Bijvoorbeeld iemand als Cor Meijer (WSNS) is enthousiast directeur geworden van de European Agency for Development in Special Needs Education*. De indicatoren en ‘benchmarks’ zijn onderweg. Marco Snoek is lid van de Thematic Working Group Professional Development of Teachers* (EC), welke EU-breed de competenties van leraren beschrijft en definieert. Enzovoort enzoverder.

 11. Brusselse gedachten (2)
  In nationale parlementen worden wetsvoorstellen gepresenteerd, die in wezen EU-beleid betreffen. Hier komen we bij het gevoelige punt. De Raad van Ministers* (vakministers) heeft op intergouvernementeel niveau* afspraken gemaakt, terwijl het nationale parlement er nog niet aan te pas is gekomen. En dat ten aanzien van onderwerpen die niet voor niets van oudsher onder de nationale soevereiniteit vallen. De bewegingsruimte blijkt vervolgens klein te zijn. Ik vind dat het stil is ten aanzien van de invloed van de EU op het onderwijs en de sociale politiek. Neem me niet kwalijk, soms denk ik dat kikkers op lage temperatuur aan de kook moeten worden gebracht.

  Begrijp me niet verkeerd, het nut van de EU is evident, maar de vraag is bijvoorbeeld of de EU-onderwijspolitiek wel op het juiste spoor zit. Veel mensen bekruipt een gevoel van machteloosheid als het over ‘Brussel’ gaat. Een natuurkracht die nuttig voor ons schijnt te zijn, en ons leven tot in de diepste vezels is gaan beheersen. ‘Nationalisme’ is inmiddels een scheldwoord, terwijl de lidstaten in de EU van niets anders blijk geven.

  Via vergaande integratie van de interne markt wordt de ‘EU-kenniseconomie’ tot stand gebracht. Denk aan een leven lang leren (HNL), competenties, IT en onderwijs, 40% hoger opgeleiden, kwalificatieraamwerk, beroepsregisters enz. Na de onderwijshervormingen kwam de EU als geroepen. 😉 De wetsvoorstellen volgen elkaar in hoog tempo op. Het lijkt dat de onderwijscoöperatie in hetzelfde schuitje als het nationale parlement is beland. Met de nadruk op ‘lijkt’. Daarom heb ik bijvoorbeeld Marco* Snoek* (a*b*) van Velon* genoemd. Hoe groot is daadwerkelijk de bewegingsruimte van de onderwijscoöperatie?

  • subsidiariteitsbeginsel als de vlag op de modderschuit
   Op papier regelt de Europese Federatie niet wat landen prima zelf kunnen regelen: volgens het subsidiariteitsbeginsel.
   Het beginsel blijkt echter keer op keer met voeten te worden getreden terwijl protesten uitblijven!
   Elk land is uitstekend in staat zelf zijn onderwijs te regelen, dat heeft de pre-EU geschiedenis bewezen. Ik heb er GEEN ENKELE behoefte aan het onderwijs in Italie recht te breien naar eigen wensen, b.v.

   Blijft slechts over de vraag of buitenlandse diploma’s ook in Nederland geldig kunnen zijn. Ik denk dat een kleine deskundige landelijke commissie voldoende mogelijkheden heeft hierover te oordelen. Dan blijft de nationale souvereiniteit gewaarborgd en kan er toch internationale uitwisseling plaatsvinden.
   Die internationale uitwisseling blijkt echter een misleidend argument te zijn voor de EU om zich te mogen gaan bedienen van zeer verregaande bemoeizucht met nationale aangelegenheden, in dit geval het onderwijs. Het lerarenregister (b)lijkt onderdeel van zulk streven.
   DAT maakt dat zo’n unie door velen diep wordt gewantrouwd, en zeer terecht in mijn ogen.
   Onderwijs blijkt een politieke zaak bij uitstek te worden.

   • Zuiver opportunisme
    Ik heb overigens geprobeerd in Brussel te horen te krijgen dat het feitelijk monopolie in het oprichten en exploiteren van scholen dat de schoolbesturen van “de politiek” gekregen hebben in strijd was met het vrijhandelsbeginsel dat de basis vormde van de Europese Economische Gemeenschap, de voorloper van de Europese Unie.Het Nederlandse onderwijsland had naar mijn waarneming het karakter van een markt met monopolisten. Ik kreeg toen als antwoord dat het onderwijs onder de verantwoording van de afzonderlijke lidstaten viel. Bovendien kreeg ik een antwoord in het Nederlands wat mij het gevoel gaf dat verzoek afgehandeld was door een Nederlandse lobby. Ik had mijn brief in het Frans opgesteld.
    Seger Weehuizen

 12. ICT
  Online Educa Berlin* (a* b*), *Empowering educators towards Europe 2020*, 16 november 2011

  “Launched last year, the Europe 2020 strategy* (rechtsboven NL; a*) is an intricate ten-year plan to revive employment and stimulate the economy of the European Union. Such a plan requires educational goals that are simultaneously ambitious yet tenable, explains Lieve Van den Brande* (a*), a Principal Administrator* at the Directorate-General* for Education and Culture* (a*b*) of the European Commission*. Her focus areas are ‘ICT for Learning* (a*) and the Lifelong Learning* Programme* (a*b*). She spoke to ONLINE EDUCA BERLIN* about the educational dimension of the Europe 2020 strategy and how creativity* and innovation* in classrooms will be essential for the success of Europe 2020.”

 13. De kwaliteit van de leraar
  Euractiv*, Parliament focuses on teaching quality in education reform*, 19 december 2008 (zie* ook*)

  “The quality of teaching and teachers also featured prominently in the Commission’s new skills initiative, which is based on the assumption that the labour market will drastically change by 2020. Around 20 million new jobs could be created, many of them in ICT or ‘green’ technologies, the EU executive argued.

  Ligia Deca, chairperson of the European Students’ Union (ESU), told EurActiv that focusing on the quality of teaching was “critical” because it created a link between higher education and research. What is needed are “concrete benchmarks” to encourage countries to “actually take actions”, she said.”

  De 100% werkgelegenheid voor de ambtelijke denktanks* (a*b*c*d*), is in ieder geval gegarandeerd. Uitdagend werk: 500 miljoen mensen; burgers; consumenten; werknemers. Rol maar uit. Met een ‘kenniseconomie’ is het onderwijspersoneel het haasje. De motieven zijn bekend: vergrijzing, ‘outsourcing’ en ‘offshoring’ naar lagelonenlanden. Is Europa ‘out’? En dan: vergrijzing (bijv. één-kind-politiek China); welvaartsgroei met looneisen en kortere werkweken; meer democratie? Voer voor langetermijnplanners (EU). Het onderwijs was goed; dat is het vervelende.

  • Nederland als beste kind in de EU-onderwijsklas
   De EU kwam als geroepen om het hervormende arbeidspotentieel na de desastreus verlopen onderwijshervormingen aan het werk te houden. Het lijkt dat de doelstellingen niet altijd op Nederland (en West-Europa, Scandinavië) slaan. De kwaliteit moet verder omhoog? [VK, DK en SE* geen Eurolanden; andere eurocrisis]

   Euractiv*, Poor governance sinks ‘Europe 2020’ strategy*: Report. 20 oktober 2011 (*ook*) – nav rapport van Europese Groenen die teleurgesteld zijn.

   “It claims that the Commission’s Annual Growth Survey* (p.13) (AGS) (a*b*c*; NL taal r.bov.) uses too many benchmarks, and that there are too many overlaps and inconsistencies in its contents. (…) There is no internal consistency in the AGS, the report finds, claiming that top performers in some categories – such as Sweden and the Netherlands in education – are treated equally with laggard countries, such as Ireland and Slovakia.
   It claims that the Council, which represents the 27 EU member states, dilutes its recommendations and in some cases deletes them from the final report for political purposes, such as references to congestion in the Netherlands.”
   [kopje erna: ‘Dangerous democratic deficit’, enz.]
   “The report reveals the extent to which the Commission attaches inconsistent criteria. It’s like Animal Farm: all countries are supposedly equal, but some are more equal than others,” according to MEP Bas Eickhout (the Netherlands, Greens/European Free Alliance).” (zie ‘Positions’ onderaan). Dat krijg je met 27 (bijna 28) lidstaten.

 14. een positief puntje
  Meende ergens gelezen te hebben dat er met succes was gestreden om niet de verdoezelingstruc van het ministerie (bevoegd/bekwaam) het register te laten vervuilen. En inderdaad zie ik bij punt 3 van de veelgestelde vragen staan: “Kan ik mij als onbevoegd leraar in het register laten registreren?”. Antwoord: “Nee, dat is niet mogelijk”.

  Geen voorbehoud, geen zijwegen, geen “voor wie zich enthousiast betoont t.o.v. de onderwijsaanpak die wij willen maken we op het gebied van opleiding een uitzondering”. Nee, gewoon “dat is niet mogelijk”.

  • Klopt dat
   Als ik de zorgvuldig opgebouwde informatie van sympathisant lees, hebben de MBO’s de tijd tot 2018 om hun onbevoegde leraren op te leiden.
   Maar nu is het weer uitkijken naar ultralichte cursusjes waarmee ze binnen de kortste keren hun krakkemikkige treintjes weer op de rails zetten. En daarnaast geldt op het MBO de regel dat wie een pedagogisch-didactische aantekening heeft al bevoegd is. “Ze hebben er voor gezorgd dat iedere boerenlul daar les kan geven”, hoorde ik van een ingewijde vakbondsman.
   Er zal nog veel wetgeving nodig zijn om deze wantoestanden op te heffen. We zijn er nog lang niet.
   Maar het ministerie zal toch eens moeten begrijpen dat 2018 genoeg tijd is om geldverslindende molochs op te splitsen, kwaliteitscursussen op te zetten zonder competentiekolonisten die mensen van hun vakkennis en vakdidactiek afhouden. Als dat niet tijdig wordt gerepareerd -bijvoorbeeld door verstandige mensen uit de coöperatie te laten accrediteren, dan zijn de desbetreffende bewindslieden voor mij mislukt. En dan pek en veren!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.