ICT op school door Juliette Vastermans NRC 07 jn 2016

Een boek is er amper meer bij. <newline>
Online lesgeven rukt op. <newline)
 Leraren maken zelf lesmateriaal en houden leerlingen in de gaten. <newline>
staan boven het krantenartikel <newline>
Qua leermiddelen  is er duidelijk een vijfde  stadium in de onderwijs. Eerst was er niets, toen kwam het schoolbord, toen kwamen leerboeken geshreven door één of twee leraren met veel onderijservaring, toen kwamen de methoden geschreven door veel leraren en andere deskundigen die de vrijheid van de docent inengden en nu mogen leraren blijkbaar weer eigen lesmateriaal maken maar het moet wel ict zij en zonder leerboeken en schoolbord.  Voor de leraren is de laatste verandering een terugkeer naar een eigen verantwoordelijkheid van de leraar voor het leerproces maar het karakter van het beroep is wel duidelijk veranderd. Bovendien worden nu alle leerlingen goed in de gaten gehouden en niet zo zeer de potentiële raddraaiers in de klas. <newline>
Verder is er de "flip the classroom"  De leerlingen maken thuis hun eerste kennis met nieuwe leerstof en huiswerk maken gebeurt op school. De leraren runnen op school een huiwerkbegeleidingsinstituut, dwz controleren of de leerlingen goed bezig zijn in de klas en vullen lacunes in kennis of inzicht van de individuele leerlingen aan. <newline>
De vragen voor overheid en ouders zijn:  Wat leren ze bij het ict-onderwijs; is dat voldoende en leren en ook wat ze zouden moeten leren; wat is het rendement van het onderwijs en is voor (bijna) alle leerlingen de nieuwe manier van lesgeven de beste? Voor ouders zijn  bovendien van belang: Is de lesmethode voor mijn kind de beste, leert het kind voldoende van wat ik wil dat het kind leert en in hoeverre wil de overheid toestaan dat mijn kind onderwijs met andere accenten, (ook) andere doelstellingen of met een andere lesmethode krijgt? < newline>
In het krantenartikel gaat het vooral om het vak Nederlands. In de tijd dat ik eindexamen Nederlands deed bestond dat uit drie delen: Het schrijven van een opstel, het schrijven van een tekstverklaring (in eigen woorden schriftelijk samenvatten wat de auteur van een bepaalde tekst geschreven heeft en wat de strekking ervan is), en de mondelinge bespreking van een stuk poëzie of prosa in aanwezigheid of met deelname van een gecommitteerde. <newline>
Wat werd daarbij gemeten althans zou daarbij gemeten moeten worden (want subjectiviteit lag hierbij op de loer)? Bij het opstel: De kennis en de vaardigheid om in het Nederlands helder een mening over te brengen of een verhaal te vertellen. (actief gebruik van de Nederlandse taal). Bij de tekstverklaring: Kritisch en analytisch een tekst te kunnen lezen en die samen te vatten. (actief en passief gebruik van Nederlands). Bij mondeling: Het vermogen om diep in te gaan op belletrie. Bij de HBS behoorde bovendin bij het vak Nederlands het zelfstandig lezen en begrijpen van literair waardevolle boeken uit verschillende cultuurperioden. Zouden de huidige VWO-leerlingen deze examenonderdelen met goed of voldoende gevolg kunnen afleggen? Of is dat niet meer nodig? Als wat zo gemeten werd nog steeds een terechte vereiste is voor het volgen van universitair onderwijs ligt dan het rendement van het moderne onderwijs lager dan dat dat door de Mammouthwet vertrapt is? Is het terecht dat leerlingen niet meer ouderwets onderwijs met ouderwetse doelstellingen mogen en kunnen volgen? De doelstellingen die de genoemde leraren met behulp van ict willen verwezenlijken en de impact die de nieuwe onderwijsmethoden en doelstellingen hebben bij het verloren gaan van "ouderwetse" blijft in het krantenartikel buiten beschouwing.

9 Reacties

 1. Onze buurjongen van amper 8

  Onze buurjongen van amper 8 jaar, groep 3, gaat een spreekbeurt houden over konijnen. Wat is daar bijzonder aan ? Let op.

   

  Zijn respons op de uitleg van de juf over toekomstige (want groep 4) spreekbeurten, zijn idee dus, kwam op omdat hij zelf 1 konijn houdt, Dat konijn is door de familie tijdens de kerstmis-waken gespaard gebleven  –  zie ook Obama, thanksgiving en kalkoenen. 

   

  Volgens de Inspectie en andere onderwijs-betweters hoort een eerste spreekbeurt in de carrière van een nederlandse leerling in groep 4 thuis. Wie, welke klungel, heeft toch die zinderende groeps-aanduiding bedacht  –  Google didn't elucidate me. Goed, groep 3 dus.

   

  Aan het werk. Zijn waarnemingen dusverre : konijnen zijn slim, en ze zijn snel. Verder reikte zijn sensiviteit niet. Echter, lang voordat suggesties van omstanders (ouders, boswachter, veldbioloog, boer, konijnen-fokkers en culinaire keuken-koks) de periferie van zijn nog jonge en rijkelijk beinvloedbare brein hadden bereikt, stond voor hem vast : Google, op konijn.

  Dat vond ik, in mijn belevenis, een Hond'se ervaring. Daarbij de aantekening dat het verband tussen konijn en Hond nader dient te worden onderzocht  –  bijvoorkeur door groep-3-ers.

   

  De moraal van dit verhaal ? Kinderen kennen de habitaten en gebruiken van konijnen beter dan je denkt.

  Maar nog dit. Toevallig ook vandaag  :  twee happenings, de ene terecht, de andere mene mene tekel  ;  beide Googleliaans.

  De politie-chef in Keulen heeft de zak gekregen omdat hij (oudejaarsavond @
  Hauptbahnhof Keulen) het niet op tijd had horen donderen (toch een gewoonte in Keulen ?).

  En, ook donderend, het nieuws dat er vandaag een frisse editie van Mein Kampf in duitse boekwinkels is verschenen  –  wie daarvoor de zak krijgt, is nog ongewis. Misschien goed onderwerp voor een spreekbeurt als dat joch 15 geworden is ? Google, Google boven alles. Wat zei Herman Finkers ook al weer @ oudejaarsconferentie ?

 2. Waarde hb2944,

  Waarde hb2944,

   

  Helaas, mijn ironie (Google, Google über alles) is je ontgaan, en dat nog wel ondanks nauwelijks verhulde verwijzing naar de ultimate usurpator van de originele melodie-lijn, door Joseph Haydn (17-18) geschreven in zijn "Kaiser" quartet  in C major, op. 76 nr 3, tweede deel adagio : 

  www.youtube.com/watch?v=s2IaFalfmno

   

  Haydn deed zijn broodheer daarmee deugd, die speelde tweede viool, niet onverdienstelijk maar minder goed dan Janine Janssen.

  Even later hymniseerde Haydn de tekst  "Gott erhalte Franz den Kaiser, unserm guten Kaiser Franz – -". De verontschuldiging voor deze laps van Haydn is wel dat de fransen voor de poorten van Wenen stonden, met minder oorbare bedoelingen  –  laten we zeggen een attenuendo van die andere historische disruptie, de turkse belegering van diezelfde stad in 1683. Honderd jaar later zou Mozart bijtende muzikale ironie leveren op die verijdelde poging tot islamisering.

  Over de eerste viool-partij die uns'r Kaiser Franz in de Hofburg, en daarmee in Europa en Rusland speelde, is nooit enrstig nagedacht, ten detrimente van politieke situaties nu  –  Oost Europa, Balkan, Ukraine, Midden Oosten. Oostenrijk is nooit toegekomen aan retrospectie, aan wat er mis was aan usurpatie, kolonisering. 

   

  Enige parallel met situaties nu (oudersonline,nl, over groep 3 en andere déraillance) is toevallig en non-conclusive, zeg ik er ironisch bijtend bij.  Het grandiose vermengt zich onopvallend met het minimaalste, Aesopus vermeldt dat al. 

   

  De geschiedenis gaat drie honderd jaar verder, gebeurtenissen verscherpen zich, Fransen en Duitsers slachtten elkaar in successies af, mede op de muziek van Pomp en circumstances (Edward Elgar, 1904 – 1930)  en, ja natuurlijk, Deutschland Deutschland über alles".

   

  Haydn was een veel betere musikant dan Elgar. Ook de aanleidingen en oorzaken van oorlogen en veldslagen waren vroeger meer plausibel dan tegenwoordig. Totdat die ene tegendraadse usurpator de hele völkische massa van één, twee, drie, vier landen mobiliseerde en de geschiedenis ad usum op zijn kop zette, tot in het waanzinnige, de auteur van dat juist gisteren heruitgegeven schotschrift. Lees het en vergis je niet, er is publiek voor, sympathie, aanhangers, meelopers. Er zijn genoeg idioten die opnieuw zo'n avontuur willen entameren  –  te beginnen  in den Haag, de politieke circuits  niet uitgesloten, of in de stad of dorp waar jij woont.

   

  Is dat alles te ver gezocht ? Dacht het niet. De toekomst wordt gevormd door wat vandaag gebeurt. In een verkleinde trap  :  wat ouders van nu (on dan wel off line) "pikken" (bedoeld wordt : in zake onderwijs, hun kinderen, zeggenschap, beslis-momenten) bepaalt grotelijks hoe het in 2035 eruit zal zien. Voor wat mijzelf betreft, ik zoek nog een onbewoond eiland (ver weg en ver boven NAP), ook al omdat door de litter en vuilnis de kluizenaars-hutten in de Himalaya onleefbaar worden  –  plastic troep als epitheton orrnans voor de Untergang van Spengler, die overigens de Untergang van het onderwijs  niet zag aankomen. Google, Google über alles.  ICT fascisme über alles. 

   

 3. Ik ie ook nog een verband

  Ik ie ook nog een verband tusswn het gebruik van ict en de kennis en het leren van moderne levende talen. Toen ik op het gymnaium zat waren Duits, Engels en Frans voor Nederlanders even belangrijke talen en werden ze ook gelijkwaardig behandeld. Als je op het eindexamen een voldoende voor die talen haalt kun je schriftelijk passief meedoen aan de Europese cultuur. Omdat je in de onderbouw een grondige grammaticale kennis hebt opgedaan kon je zelfstandig voor een all rond kennis zorgen: actief zowel als passief en mondeling zowel als schriftelijk. Omdat de werel niet meer Eurocentrisch is  is het nodig om al een all round kennis van Engels te hebben als je het VWO verlaat. Maar waarom mogen Frans en Engels niet meer zoals vroeger onderwezen worden? Want juist nu Globish de taal geworden is waarmee men haast overal ter wereld met mensen over praktische zaken en natuurwetenschappen kan communiceren is het culturele aspect van de andere talen relatief groter geworden. Wie weet nog dat Charles le Téméraire Karel de Stoute is? Wie kent nog het verschil tussen Bann en Acht? Wie wil met ogen volonbegrip staan als iemand over der Untergang des Abendlandes gaat? Hetzelfde geldt voor Les Particules élémentaires. Je wilt toch graag boeken en krantenartikelen in de oorspronkelijke taal kunnen lezen!
  Waarom zou je bij Frans en Duits van de onderwijsmaffia niet mogen terugkeren naar het vroegere onderwijs? In de eerste plaats omdat je dan voor het onderwijs in die talen hoog in hun vak en ook hoog algemeen opgeleide leraren nodig hebt met culturle en historische belangstelling die goed opgeleid zijn en zowel de te doceren taal als Nedelands zeer goed moeten beheersen. Om de leerlingen enthousiast te kunnen maken maar ook omdat goed vertalen moeilijk is. Les in Duits en Frans zou in een intellectuele ambiance plaats vinden. De daarvoor geschikte leraren zijn duur. En dat is dus een voldoende reden voor de onderwijsmaffia om zoiets tegen te houden. En met ict lukt al helemaal niet om leerlingen te leren vertalen en hen bewust van en bekend met de diversiteit van woordbetekenissen en uitdrukkingen te maken. Het onderwijs is er niet ten bate van de leerlingen maar voor het in stand houden van de macht en de rijkdom van de top van de onderwijsmaffia en de itc-belangengroep.
 4. Dat is allemaal waar. o

  Dat is allemaal waar. o malmai (optativ). Ook waar is dat het probleem veel dieper ligt. Het gymnasium werd ge-excommucieerd omdat omstanders het beter wisten en de völkische Beobachter (meervoud, het kiezersvee) met de Untergang instemden. Lucebert zei daar iets over, achteraf, toen het te laat was. Wie er voor iets er van zei, werd afgevoerd en vermoord. 

  Tussen 2015 en 1923 liggen negentig jaren (vergeef me deze wiskundige onnauwkeurigheid, twee jaar). Het gymnasiale verval begon 50 jaar geleden, en het zet nog steeds door. ITC is de Dritte im Bunde.

  Hoe anders, onder veel meer argumenten, valt de Hond'se constatering van vandaag te verteren, dat een éénmanspartijtje 41 stoeltjes wint in wat we toch als democratisch instituut proberen te zien ? Keulen ? Ja. De  nieuwe druk van het fameuze schotschrift van een schildersleerling in 1923 ? Ook. Het feit dat deze regering al lang alle legitimiteit tot handelen heeft verloren en toch niet opgeeft ? Ook dat. Zou de Hond'se kruistocht voor itc dan toch verdienste zijn ? Dat niet. Maar het stemvee vindt van wel  –  vonden ze ook in 1933 in Berlijn. Daarna ging het snel. De meeste stemmen behoren aan de kaffers (nederlands spreekwoord, mag niet meer, maar wel even oud als Zwarte Piet, voor deze keer dan), toen, en nu weer. R.I.P. gymnasium.      

 5. Ik heb het altijd

  Ik heb het altijd verbazingwekkend gevonden dat ik Mein Kampf niet heb mogen lezen. Je wilt toch weten hoe iemand die aan 35 miljoen moorden schuldig is heeft gedacht. Al blijft daarmee het gebeurde onvoorstelbaar, je zoekt toch naar een verklaring. Het uitbrengen van een zwaar geannoteerde uitgave was een goed idee.Ook het vertrtouwen in geschiedenisonderwijs wordt geschaad als er verboden boeken zijn. Eerder werden facsimiles van Der Sturmer of Die Völkische Beobachter (ik weet niet meer welke het was maar de Auteursrechten berustten bij de Freisaat Bayern) verboden. Het lezen ervan kan de lezer duidelijk maken hoe het voelde om in Hitlerduitsland te leven. eersteklas lesmateriaal!

  In 1923 werd de eerste Vrije School naar Rudolf teiner opgericht

 6. @ malmaison

  @ malmaison

  Lezen mocht altijd. Het werd bemoeilijkt (FreyStat Bayern en complices in Karlsruhe) door publicatie-verbod (auteursrechten, tot nu toe) en door bibliotheken die hun exemplaren achter slot hielden. Wel begrijpelijk als je ziet hoe allerlei neo-nazi tuig met die erfenis om ging en -gaat. Vroege voorlopers van hen heb ik, in vroeger jaren al, bij de vleet ontmoet, gesproken en ruzie mee genmaakt in onze jaren in Zuid Amerika  –  het Autobahn verhaal van de goede (onfortuinlijke, snik) A.H., en andere quipps. 

  Je zult nu zien dat, anders dan de annotated kritische uitgave, er een stroom van nadrukken en 'bloem'lezingen op gang komt, ten gerieve van het tuig. Keulen is maar een klein  exces-je in vergelijking met wat nog komen gaat.

  Lezen zal niet helpen. Democratie functioneert door middel van stemvee, de meeste stemmen behoren aan de – – k – – (mag niet zeggen). Binnenkort ook in de Tweede Kamer.

   

  Het tuig, die laatsten, nu ! Voetbal liefhebbers in Rome of antoagonisten in Steenbergen en ni n de Tweede Kamer, , Ze zijn het (massale) stemvee, Keulen, Zweden, Nederland niet uitgezonderd. Die zullen Wilders en vrienden binnenkort 

 7. @ hierboven

  @ hierboven

  Er ging iets mis (dat komt ervan als een bedaagde reacteur (ik, geen d) vroeger nooit (jeugdig) itc lessen heeft kunnen genieten die Hond'en en andere intelligente debielen tegenwoordig ongevraagd (maar dankbaar ontvangen) rondstrooien. Hier de staart van bovenstaande text  :

   

  Het tuig – – Voetbal liefhebbers (Rome) of oproerkraaiers zoals  – –  antagonisten in Steenbergen. Binnenkort ook in de Tweede Kamer, courtesy stemvee. Van der Laan ("Amsterdammers zijn lief voor elkaar") gaat mogelijk nog betreuren wat hij heeft gezegd. Dat stemvee (Keulen, Zweden, waar niet ?), Nederland niet uitgezonderd, bepaalt de agenda ; want democratisch. Het protocol van routineuze gebruiken, zoals de bezoekjes aan de koning (na de verkiezingen) doet de rest. Gebeurt vaker, laatstelijk nog januari 1933, met veel kristal aan scherven. Het uitzicht op de verkiezingen van de Tweede Kamer staat feitelijk vast  –  het stemvee principe  –  des te meer als Keulen zich zou herhalen in Amsterdam.

Laat een reactie achter