Ontzet ROC Leiden en geen publiek geld naar schuldeisers.

Het nieuws de afgelopen tijd over het faillissement van ROC Leiden deed mij af en toe denken aan het Beleg van Leiden (1573-1574) tijdens de Tachtigjarige Oorlog en dat eindigde met het Leids Ontzet op 3 okotober 1574. Het Leids Ontzet zou trouwens een prima model zijn om het financiële geknoei rondom deze school af te handelen. Ontzet het onderwijsdeel, inclusief leerlingen en medewerkers, en red het daarmee uit het "Spaanse beleg" van de schuldeisers. Onder de huidige onderwijs- en faillissements wetgeving is dat prima mogelijk en ook in de praktijk is het een goed gebruik om de gezonde en vitale onderdelen buiten het faillissement te houden. Daarmee voorkom je dat publiek geld, bestemd voor goed onderwijs, ten onrechte verdwijnt in de zakken van vastgoedspeculanten en andere schuldeisers. Maar nog belangrijker is dat hiermee het onderwijs , en het bijbehorende geld, wordt gered en niet wordt meegezogen in de vrije val van knoeiende onderwijsbestuurders en speculanten. Eventueel kunnen de onderwijsonderdelen, inclusief leerlingen en medewerkers, 'geruisloos' worden ingebracht bij naburige mbo-scholen. Het geld dat hiervoor nodig is, minister Bussemaker spreekt over 18 to 40 miljoen euro, moet de minister maar ophalen uit de overheidskas (algemene middelen) en niet korten op de budgetten van de andere instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs. 

Het gremium van bestuur van ROC Leiden moet onmiddellijk failliet worden verklaard en de bestuurders dienen met terugwerkende kracht hoofdelijk aansprakelijk te worden gesteld op basis van 'onbehoorlijk bestuur' voor hun geknoei in het verleden. Daarnaast zal het ook zolang als nodig is het gebouw buiten het faillissement moeten worden gehouden om het onderwijs doorgang te laten vinden.  

7 Reacties

 1. Ik ben in het algemeen geen

  Ik ben in het algemeen geen voorstander van flitsfaillissementen, maar de situatie van ROC Leiden lijkt mij nu precies een situatie waarin zo een flitsfaillissement redelijk is: laat meneer Zeeman en de banken maar met de schulden zitten en maak een doortstart met de leraren en leerlingen (en met nieuwe bestuurders).

 2. Prima om de

  Prima om de onverantwoordelijke geldschieters in hun portemonnee te pakken, maar mijn eerste zorg ligt toch bij de leerlingen.

   

 3. O, gij stad van Lijden!Dit

  O, gij stad van Lijden!
  Dit stuk bemerk;
  En laat toch verbreiden Jetss wonderwerk

 4. Omdat de alinea’s hierboven

  Mooie vergelijking Toonrekkers maar als het aan de minister Bussemaker ligt komt er geen Leids Ontzet, wordt nog deze week 18 miljoen euro overgemaakt en later dit jaar de overige 22 miljoen. Tel daarbij nog op wat de afgelopen jaren is ingeteerd op de reserves en bespaard op personeel en je zit ver boven die 40 miljoen euro.Inmiddels wordt dat bedrag voorgesteld als een koopje. Ricardo Winter, de kersverse bestuursvoorzitter van ROC Leiden zegt in een interview gisteren (VK 22 juni) 

    “ Ik voorspel bovendien dat een faillissement veel meer gaat kosten dan 40 miljoen voor het reddingsplan. Dat is 150 miljoen euro, inclusief wachtgeld.”

   

  Ook de minister liet in het live te volgen overleg met de Vaste Kamercommissie Onderwijs weten dat bij een faillissement de kosten veel hoger zullen zijn dan bij een doorstart namelijk 110 miljoen. 

  Zonder blikken of blozen legde ze uit dat die extra miljoenen het gevolg zijn van beleid van de werkgevers/bestuurders van mbo-instellingen om geen oudere leraren in dienst te nemen. Dat beleid blijkt volgens de minister uit de statistieken. De hoge kosten ontstaan doordat deze oudere werknemers op kosten van de mbo-sector de wachtgeldregeling worden ingeduwd.Voor mij en alle andere belastingbetalende burgers zijn die statistieken niet te herleiden tot afzonderlijke instellingen. Dus maar hopen dat onze volksvertegenwoordigers de minister durven aanspreken op deze chantage met leeftijdsdiscriminatie.  

   

  Een andere terugkerende redenering – ook van de minister – is dat de 40 miljoen euro in tweede instantie gaat bijdragen aan de verbetering van onderwijskwaliteit op het ROC Leiden. Gaan de banken en meneer Zeeman die 40 miljoen dan op termijn terugstorten? Snapt iemand het nog?

   

  De minister vertelde ook iets over haar eigen rol in het geheel. Om de toedracht van het debacle te achterhalen had ze financieel specialisten onderzoek laten doen bij ROC Leiden. Het bleek deze mensen maanden gekost te hebben om te achterhalen hoe de zaak financieel en juridisch in elkaar stak.

   

  Interessant is in dit verband het gekoketteer met medezeggenschap. Een doorstart van het ROC biedt personeel en studenten een mooie gelegenheid om mee te praten over de toekomst van hun school zei de minister. Over het ontbreken daarvan de afgelopen jaren hoorde ik de minister niet.

  Begrijpelijk als je bedenkt dat de Wet op de Medezeggenschap de democratische onderlegger zou moeten zijn van de miljardenoverdrachten van de Nederlandse staat naar onderwijsbestuurders. Keer op keer blijken die bestuurders daar lak aan te hebben.  

  De leden van de Vaste Commissie Onderwijs lieten hun controlerende taak ook nu gewoon liggen. Mevrouw Jadnanasing van de PvdA verschanste zich zelfs urenlang achter een emotionele bijdrage over duivelse dilemma’s en zielige gedupeerden.

   

  In z’n column in de NRC van afgelopen zaterdag schreef Bas Heijne dat de zelfonttakeling van de PvdA griezelige trekken begint te krijgen. Dat ging over de btw-verhoging op cultuuruitingen. De ontwikkelingen in het onderwijs kunnen wat mij betreft bovenaan staan. Nota bene blijft de minister volhouden dat de bestuurders van ROC Leiden goede ideeën hadden en dat ze slechts naïef waren geweest bij de uitvoering van hun plannen.

 5. Ik herhaal mijzelf, als vaker

  Ik herhaal mijzelf, als vaker. Maar ik las regelmatig Jeronimoon en dan dacht ik vaak "Hij heeft wel gelijk, maar ik denk dat hij wel overdrijft".

  Want dan reed ik langs dat ROC gebouw in Leiden dat bij Lammenschans staat, dat zeer futuristisch ogende gebouw,  en dan dacht ik steeds: "Kijk, dat mooie gebouw staat er dus, zonder poblemen".

  En intussen weten we du dat dat mooie glossy gebouw onbetaalbaar is. en koste van het onderwijs. En krijgt Jeronimoon dus weer gelijk.

  Maarrrr … BON mag vooral niet triomfatalistisch  zijn!

  Zich beroemen op eigen uiteindelijk gelijk = UIT DEN BOZE.

  Zie ook het hernieuwde voorstel de MAVO weer in te voeren (iets dat ik van meet af aan heb bepleit; beter gezegd: het plan dat ik van meet af aan heb verworpen, met argumenten).

 6. Correct formuleren, hoe

  Correct formuleren, hoe belangrijk is dat? Ben ik het slachtoffer van "ze begrijpen me wel"?

  Want die laatste opmerking tussen haakjes is, tussen haakjes, natuurlijk helemaal verkeerd. Het moet zijn: "Het plan de Mavo op te heffen en te integreren in het LBO en dat als VMBO een naam zou gaan krijgen, heb ik van meet af aan verworpen, met argumenten."

 7. Besluit van de Minister van

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 april 2015, nr. WJZ/735892 (10573), houdende instelling van de Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden (Instellingsbesluit Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden)

   

  "1. Er is een Commissie onderzoek huisvesting ROC Leiden.

  2. De commissie heeft tot taak:

  a. een oordeel te vormen over de besluitvorming rond de huisvesting die geleid heeft tot de financiële situatie waarin het ROC Leiden zich in 2015 bevindt, waarbij in het bijzonder aandacht is voor:

  i. de wijze waarop het college van bestuur langetermijnrisico’s van beslissingen met betrekking tot de huisvesting heeft gewogen;

  ii. hoe het intern toezicht heeft gefunctioneerd rond deze beslissingen; en

  iii. wat de rol is geweest van externe adviseurs bij de besluitvorming;

  b. in het licht van het oordeel, bedoeld onder a:

  i. na te gaan hoe het handelen van de opeenvolgende leden van het college van bestuur zich verhoudt tot de juridische verplichting van bestuurders tot een behoorlijke vervulling van hun taak als bedoeld in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

  ii. te adviseren over mogelijke aanvullende karakteristieken in houding, kennis en gedrag die van belang zijn voor bestuurders van grote onderwijs instellingen, een en ander in aanvulling op de adviezen van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis;

  iii. aanbevelingen te doen hoe de interne toezichthouder effectief controle kan uitoefenen op besluitvorming met consequenties voor de lange termijn en hoe op deze beslissingen wanneer nodig bijgestuurd kan worden;

  c. aanbevelingen te doen op welke wijze een expertisecentrum ingericht kan worden om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het realiseren van nieuwe huisvesting; en

  d. op basis van een door de Inspectie van het Onderwijs op te stellen zelfevaluatie te bezien of het handhavingskader en in het bijzonder de interventieladder van de Inspectie voor het onderwijs aangescherpt kan worden op het punt van het financieel toezicht bij opleidingen die kwalitatief onvoldoende scoren.

  3. Het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, onder a, beperkt zich tot de periode vanaf 1 januari 2006, alsmede de daaraan voorafgaande periode voor zover deze in het licht van het onderzoek van belang is."

  "Artikel 5. Leden

  Tot leden van de commissie worden benoemd:

  a. mevrouw P.L. Meurs te Bilthoven, tevens voorzitter; [PvdA]

  b. mevrouw I. Brakman te Wormer; [jurist(e); veelbestuurder]

  c. de heer H. van Moorsel te Vinkeveen." [vh onderzoekscommissie Amarantis; auditor, organisatieadviseur publieke domein]

   

  "Artikel 9. Eindrapport

  1. De commissie brengt vóór 15 oktober 2015 haar eindrapport uit aan de minister."

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.