Promotie-onderzoek: VMBO-leerlingen niet gebaat bij contexten

Laat Kees Hoogland dit lezen. 

Dr Gerdinke van Silfhout is gepromoveerd op de begrijpelijkheid van studieteksten.

In een artikel over haar promo­tieon­derzoek poneert zij de stel­ling dat leer­stof met verha­lende teksten en 'opge­leukte' contex­ten binnen het vmbo niet effec­tief is. Leerlin­gen uit het vmbo zijn volgens Gerdine van Silf­hout veel meer gebaat met zakelij­ke tekst zonder opsmuk.

De resulta­ten van het onder­zoek van Silf­hout laten zien dat studie­materia­len en toets­vragen kort, bondig, en duide­lijk moeten zijn. Leerlin­gen begrij­pen derge­lijke teksten beter, stellen derge­lijke teksten meer op prijs en ervaren ze als gemakke­lijker.

Het onder­zoek van Silf­hout laat verder zien dat het diffe­rentië­ren van tekst­boeken op basis van leerwe­gen hele­maal niet nodig is. Onge­acht leerweg, lees­vaardig­heid en voorken­nis hebben leerlin­gen het meeste baat bij teksten waarin 'to the point' de leer­stof wordt aangebo­den. Aller­lei opsmuk, details en toege­voegde verha­lende ingredi­ënten kunnen dus achter­wege gelaten worden.

 

 

Bron: www.wiskundebrief.nl/  696

6 Reacties

 1. Al is de context-leugen nog

  Al is de context-leugen nog zo snel, de reken-waarheid achterhaalt hem wel.

  Het is dieptriest dat onderwijskundigen met hun gepruts en getreutel zoveel schade hebben kunnen veroorzaken aan het onderwijs. Gaat heen en schaamt U diep.

 2. Kees Hoogland zit nog steeds

  Kees Hoogland zit nog steeds in de Commissie Onderwijs van Platform Wiskunde Nederland.

 3. Ik hoor dat Hoogland volgende
  Ik hoor dat Hoogland volgende week in Eindhoven promoveert.

Reacties zijn gesloten.