Levée en Masse

Prima Pars

In mijn Gymnasiumtijd moest ik mij op een bepaald moment elke morgen vóór het begin van de lessen bij de conciërge melden om hem te laten zien dat ik mijn agenda correct had ingevuld. dat was mij natuurlijk onaangenaam maar ik heb geen moment maar aan de mogelijkheid gedacht dat men mij te DOM zou vinden om mijn agenda goed in te vullen. De controle heeft niet lang geduurd want tegen kerstmis werd op school algemene amnesie afgekondigd en ik zag een mooie kans om aan de vernedering een einde te maken door die dagelijkse gang naar de conciërge als een straf te interpreteren. Vele jaren later zag in het programma van de basisvorming opgenomen alle leerlingen waaronder de VWO-leerlingen  helder te maken hoe een schoolagenda moest worden ingevuld. Ik denk niet dat de klasseleraar? die mij verplichtte elke ochtend mijn agenda te laten inspecteren ooit gedacht heeft dat ik niet zou begrijpen HOE een agenda het beste kan worden ingevuld. Maar nu was dat leerstof voor het VWO geworden! De mensen die de basisvorming bedacht hadden waren echt mesjogge! Toen ik in de eerste klas gymnasium zat kreeg ik Latijn, Euklidische Meetkunde en Frans dat voortbouwde op 3 jaar Frans op de Lagere school. Zinsontleding had ik toen al achter de rug. Het blijkt dat kinderen tegenwoordig op de lagere school Engels leren maar dat stelt zo weinig voor dat je er niet op kunt voortbouwen. Het onderwijs is nog steeds in handen van een stelletje gekken.

Ook ik ben een groot voorstander van basisvorming. Het Gymnasium-β van vóór de Mammoetwet leek mij daar uitermate geschikt voor Een pittig programma met een goed evenwicht tussen α- enβ-vakken. 2 à 3 klassieke talen, 3 moderne vreemde talen, Euklidische Meetkunde en Analytische Meetkunde etc. Een uitstekende vaardigheid om je goed uit te drukkn in de Nederlandse taal. De bezitter van dat diploma was veelzijdig ontwikkeld en de leerling kon nog alle kanten op. Maar wat de onderwijhervormers als basisvorming beschouwden was miezerig en pietepeuterig en beledigend voor iedereen met een IQ groter dan 100. Vespilling van overheidsgeld en de tijd van de leerlingen. Dat is ook wel gebleken want de hervormers moesten zelf na enige jaren hun rotzooi opruimen. Monopolievorming was normaal geworden.

BON heeft onderwijswensen die sterk overeenkomen met de werkelijkheid van vóór de Mammouthwet. Mijn kinderen zouden beslist beter afgeweest zijn als BON het in het onderwijs voor het zeggen gehad zou hebben. Maar dat betekent nog niet dat BON’s onderwijs voor alle kinderemn het beste zou zijn. Ik denk wel voor verreweg de meeste leerlingen die bereid zijn om energie te steken in het opdoen van schoolse kennis. Maar er zijn nog steeds kinderen die op een andere manier tot betere en sneller behaalde schoolprestaties komen. Van mezelf denk ik niet alleen dat ik met het huidige VWO-onderwijs veel slechter af zou zijn dan met het vroegere maar ook dat ik het met afstandsonderwijs veel bter zou hebben gedaan. Ik heb zelf colleges informatica gevolgd op de Fernuniversität zu Hagen en een cursus copywriting van het LOI. Deze aard van studeren beviel mij goed. Een belangrijk kenmerk van dit soort onderwijs i dat je verplicht bent om na elke 14 dagen een hoeveelheid huiswerk in te leveren maar ook dat je je met de leerstof kunt bezig houden op het tijdstip dat het jou het best uitkomt. Die periode van 14 dagen leidt ertoe dat je aan het begin van elke periode stevig aan de slag gaat. In een klas is het risico zeer groot dat je na 5 minuten aan heel andere dingen aan het denken bent. En samenwerken met meer dan één persoon is flauwekul. Je wordt permanent afgeleid door mensen die het echt niet beter weten dan het leerboek en meestal niet beter kunnen denken dan jijzelf. Ik vermoed dat ik dan mijn Gymnasiumdiploma na 5 jaar gehaald zou hebben in plaats van 8. BON zou dus m.i. moeten pleiten voor coëxistentie. Bovendien zouden de bestaande scholen dan kunnen voortgaan zoals ze nu bezig zijn.

Pars Secunda volgt

3 Reacties

 1. Onwetendheid is het begin van

  Onwetendheid is het begin van alle dwaling.

   

  Vandaar dat goed onderwijs zo belangrijk is en men destijds vele stokken achter de deur had om leerlingen die niet altijd intrinsiek gemotiveerd waren (ze konden het belang van de leerstof nu eenmaal niet helemaal overzien) toch tot beweging te brengen.

  Overigens was het plannen van de leerstof door de leerling iets heel anders dan het door de leraar opgegeven huiswerk, onder de juiste datum in te vullen. De vergelijking lijkt me dus enigszins mank te gaan.

   

 2. Pars Secunda

  Pars Secunda

  Het geld dat ouders nodig hebben om hun kinderen een goede scholing te geven wordt rondgepompt en herverdeeld. Het is niet terecht dat de ouders er daarna niets meer te vertellen hebben over hoe dat geld  in het geval van hun eigen kinderen gebruikt gaat worden. Het gesubsidieerde onderwijs is vanuit socialistisch perspectief ontstaan om alle kinderen in de gelegenheid te stellen om hetzelfde onderwijs te volgen dat aan kinderen van ouders die schoolgeld konden betalen gegeven werd en zo deelachtig te laten worden aan de betere banen en de cultuur van de bovenlaag.

  Om te beginnen bepaalt een juf op de basisschool of je kind een zelfstandig gymnasium binnen mag stappen of ondersteunend VMBO moet volgen of iets tussen VWO en ondersteunend onderwijs in. Maar ouders zijn ook gebonden aan de uitslag van een CITO-toets. Je hebt als ouder alleen nog maar het recht om kinderen naar een gemakkelijker schooltype te sturen dan het type waarvoor geadviseerd wordt. Onlangs hoorde ik van een geval van een VWO+leerling die hoogbegaafd was en toch moest blijven zitten. Als de ouders die beslissing niet accepteren moeten zij voor hun kind een oplossing vinden die zij zelf betalen moeten en dan nog maar hopen dat de inspecteur hen niet voor de rechter sleept wegens het ontduiken van de leerplichtwet. Veel in Nederland is op een stompzinnige wijze geformaliseerd en dat geldt in het bijzonder voor het onderwijs, een speelbal voor politici. BON houdt zich ver van het aspect van de onderdrukking van ouderrechten en jaagt zo misschien wel een heleboel mensen die in de mogelijkheid van beter onderwijs in Nederland geloven weg.

  Het staat buiten enige twijfel dat het bestuur van BON zich kundig en belangeloos inzet voor BON en meer inspanningen van het bestuur nooit aan de orde zullen komen. Maar besturen is ook delegeren: naar mijn weten heeft BON nooit geprobeerd een commissie van niet-bestuursleden samen te stellen die de opdracht heeft om ouders duidelijk te maken dat wat BON nastreeft ook in het belang is van ouders en hun kinderen en om eventueel met voorstellen te komen om de 10 geboden zo aan te passen dat ze voor ouders aantrekkelijker worden. Zo zou BON bovendien het imago kunnen kwijt raken dat zij een belangenvereniging van leraren is. Enover afzienbare tijd zouden de BONners barricades tegen het ancien régime in onderwijsland kunnen oprichten, beklimmen en verdedigen

  Pars Tertia volgt

 3. Pars Tertis van Levée en

  Pars Tertis van Levée en Masse

  Waarom heet mijn discusiebijdrage “Levée en Masse”? Iedereen weet wel dat nadat de revolutionaire bourgoisie in Frankrijk de koning vermoord had alle Europese staten met gekroonde hoofden geprobeerd hebben om de Franse onthoofdmachine en de Franse revolutie te stoppen en dat Frankrijk dat heeft weten te voorkomen door de algemene dienstplicht voor jonge ongehuwde mannen in te voeren. Zo denk ik dat ook BON een massa “vrienden” en nieuwe leden nodig heeft om het op te nemen tegen het Ancien Régime in Nederland, de driekoppige slang van PvdA, VVD en CDA, de drie “oude”partijen, waarvan er in de na-oorlogse jaren altijd wel eentje in een regeringscoalitie zat en dan altijd een minister van Onderwijs leverde. De politici van de PvdA. CDA en VVD zitten verstrikt inn een belangennetwerk van onderwijs en politiek en daarom heeft BON niets van deze partijen te verwachten.

  Anders dan het bestuur en de meeste leden van BON ben ik me steeds meer vragen gaan stellen over de grondslagen van gesubsidieerd onderwijs. De overheid heeft het onderwijs toen zij het ging subsidiëren afgepakt van de welgestelden en is er in toenemende mate oneigenlijk gebruik van gaan maken. Goed onderwijs creëren om iedereen gelijke kansen op ontwikkeling en welvaart te geven is wat anders dan onderwijs misbruiken om sociale gelijkheid af te dwingen; liever allemaal arm en gelijk dan niet allemaal even rijk. De corrupte manier van politici om naar onderwijs te kijken heeft vervolgens corrupte onderwijsleiders aangetrokken.

  Het onderwijs is nu zo verziekt dat er wel een levée en masse nodig is (een heleboel mensen hebben nog nooit van de levée en masse gehoord omdat ze gebrekkig geschiedenisonderwijs gehad hebben en de Franse taal niet machtig zijn en het is me niet duidelijk wat ze, behalve in het Engels wauwelen, dan wel geleerd hebben) om het weer op de rails te krijgen. Het is tijd om de gouden handdrukken die de schuldigen ontvangen hebben te vervangen door een bijltjesdag. Voor alle duidelijkheid: Ik roep hier niet op tot handelingen die schuldigen en mogelijk zelfs onschuldigen letterlijk de kop kost.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.