Een onbereikbare reddingsboot?

CITAAT-BEGIN Dat het voor een samenleving goed is als de vruchtbaarheid van hoogopgeleiden toeneemt, heeft niets te maken met een sociobiologisch mensbeeld (intelligentie en succes zijn erfelijk), vindt Lans Bovenberg. Kinderen van hoogopgeleide ouders groeien op in een milieu waarin zelfontplooiing en scholing belangrijk worden geacht. Dat heeft grote invloed op hen
CITAAT-END
Met dit citaat kan de auteur Kees Versluis van “Hoogopgeleiden krijgen veel te weinig kinderen” (intermediair31 juli 2008) zich geen buil vallen. Geen enkele Intermediair-lezer zal zo het gevoel krijgen dat ondanks zijn/haar HBO-opleiding zijn/haar genen inferieur zijn en hij/zij zich beter niet kan voortplanten. Maar wanneer de auteur ook maar enige behoefte aan waarheidsvinding zou hebben gehad zou hij het woord sociobiologisch MENSBEELD niet geslikt hebben maar het FEIT vermeld hebben dat uit erfelijkheidsonderzoek naar voren gekomen is dat de hoogte van het IQ in hoge mate door erfelijkheid bepaald wordt. Er had bij Versluis ook een alarmlichtje moeten gaan branden toen hij het woordje sociobiologisch overschreef. De pionier van het sociobiologisch onderzoek in Nederland, Buikhuisen, is hier uit de wetenschap weggejaagd omdat hij een politiek incorrecte boodschap verkondigde.
Wat de oorzaak ervan ook zij, kinderen van hoogopgeleide moeders presteren gemiddeld beter op school en in de maatschappij dan kinderen van laagopgeleide moeders. Nederland kan dus het rendement van het onderwijs vergroten door hoogopgeleide vrouwen zo ver te krijgen dat ze meer kinderen baren. Hoge kinderbijslag of Mutterschaftsgeld is daarvoor een verkeerd middel, zeker als de bedragen niet positief gekoppeld zijn aan het inkomen van de ouders. In dat geval worden vooral laagopgeleide moeders gestimuleerd om veel kinderen te krijgen. Een compensatie voor inkomensverlies zou enigszins in de goede richting gaan. Uit Frankrijk en Scandinavië blijkt dat een kinderopvang die voor ouders geen extra kosten met zich meebrengt wel een werkzaam middel is.
Wanneer we weer erfelijkheid in beeld brengen moeten we eigenlijk blij zijn dat de mens in principe natuurlijke selectie kan uitvoeren zonder de gruwelen van de survival of the fittest in te schakelen.
Het idee dat er een statistische samenhang bestaat tussen de voortreffelijkheid van ouders en hun kinderen is in veel culturen aanwazig. De Griekse helden pochten niet voor niets dat hun voorouders goden waren. Hirshi Ayaan wist zo een hele lange rij van voorouders op te noemen. Singapoer, verstoken van delfstoffen, stimuleert openlijk (maar met weinig succes) de vruchtbaarheid van de hoger opgeleiden. In communistische landen is het een dogma dat milieu voor mens en plant allesbepalend is. Toch was Margot Honnecker bezig een geheim programma op te zetten om door teeltkeus het aantal hoogbegaafden in de DDR te vergroten.
Het stimuleren van hoogopgeleide vrouwen om meer kinderen te krijgen zou een wezenlijk bestanddeel moeten zijn van een Nederlandse onderwijspolitiek voor de lange termijn.

11 Reacties

 1. Een verwerpelijk idee
  Wie moet dat stimuleren van selectieve voortplanting doen? Waartoe?? De staat??? Niet doen!!!!
  Intelligente hoogopgeleide mensen zijn in staat om zelf afwegingen te maken die door “de politici” dienen te worden geaccepteerd. Alle ervaringen met sturing van staatswege, zoals in het onderwijs, moeten tot grote argwaan leiden. Denk aan de muis (de regering) die met de olifant(de natuur) over de brug loopt en zegt “Wat stampen we lekker hé”.

 2. Domme gansjes…
  …kunnen ook heel leuk zijn.
  Citaat:’Het stimuleren van Nederland kan dus het rendement van het onderwijs vergroten door hoogopgeleide vrouwen zo ver te krijgen dat ze meer kinderen baren. Het stimuleren van hoogopgeleide vrouwen om meer kinderen te krijgen zou een wezenlijk bestanddeel moeten zijn van een Nederlandse onderwijspolitiek voor de lange termijn.’
  Ik dacht eerst dat Seger het wilde hebben over het FEIT dat uit erfelijkheidsonderzoek naar voren is gekomen dat de hoogte van het IQ in hoge mate door erfelijkheid bepaald wordt, maar zijn verhaal kantelt om naar een pleidooi voor meer kinderen door hoogopgeleiden.
  Waarom is mij een raadsel.

  • raadsel opgelost
   Het raadsel is als volgt op te lossen:
   Ik heb BETER ONDERWIJS in mijn bijdrage opgevat als onderwijs met een hoger rendement. Bij uitzondering ben ik niet uitgegaan van de rechten van het individu maar het belang van de gemeenschap. Hoe kan zij er met zo min mogelijk kosten een zo goed mogelijk gemiddeld resultaat per kind bereiken?
   Neem een oersimpel model; 20% van de vrouwen (H) is hoogopgeleid en gemiddeld 1 kind. De rest is laagopgeleid (L) met 3kinderen. 80% van de H-kinderen worden weer hoogopgeleid en 20 % van de L-kinderen. Onderstel nu dat de H-vrouwen 9 kinderen zouden krijgen. Dan blijkt dat bij het overgaan van de verhouding van 1:3 naar 3:1 het percentage hoogopgeleiden toeneemt van 24,6% naar 46,7%. Een indrukwekkend resultaat.
   De werkelijkheid is natuurlijk veel ingewikkelder maar iedereen weet wel vanuit zijn omgeving dat kinderen van hoogopgeleiden veel vaker naar het VWO gaan dan die van laagopleleiden. Ik ben er verder vanuit gegaan dat de overheid per kind altijd hetzelfde betaalt. Maar bij dat bedrag moeten wij natuurlijk wel de steun die de overheid aan hoogopgeleide moeders biedt insluiten. Financieel gunstig is dat de laagopgeleiden dan gemakkelijker werk zouden kunnen vinden.
   Seger Weehuizen

   • En ik maar denken…
    …dat het gaat om meer rendement op alle niveau’s.
    Wat hebben we aan al die hoogopgeleiden als daar geen markt voor is.
    Nu is het al moeilijk voor een aantal hoogopgeleiden een goede baan te vinden.
    En wordt de wereld er nu echt beter van als we allemaal heel veel hebben gestudeerd?
    Dit is dus even een knuppel in het hoenderhok.

    • Alweer domme politici?
     De overheid wil graag voor een hoog percentage hoogopgeleiden zorgen. Als ik jou goed begrijp stel je dit uitgangspunt van haar in twijfel. BON meent dat er in elk geval te weinig hoogopgeleide leraren zijn. OCé heeft net haar afdeling Research & Developpement ontmanteld. Dat soort werk kan goedkoper in het buitenland door buitenlanders gedaan worden. Ik snap daarom niet dat de overheid vindt dat we meer bèta’s nodig hebben. Ik begrijp daarom dus wel degelijk jouw twijfel. Als de bevolking te hoog opgeleid is zouden velen onder hun kunnen moeten werken en daardoor vaak ongelukkig zijn. Als je de knuppel weer opraapt en als trommelstok gaat gebruiken, kun je dan pecieseren welke boodschap je wilt tamboereren?
     Seger Weehuizen

     • Hoogopgeleid?
      Is het niet zo dat er in Lissabon is afgesproken dat er méér en hogere diploma’s zullen worden uitgereikt? Ik ga ervan uit dat de natuur zich niet laat dwingen door de politiek, dat de intelligentieverdeling van een bevolking niet plotsklaps verandert door mooie voornemens. Het effect van die afspraken is overduidelijk: verlaging van onderwijsniveau bij alle opleidingen; verwatering van de waarde van diploma’s; leegloop bij béta-faculteiten; ongenoegen en wrevel bij allen die goed onderwijs hoog in het vaandel hebben staan.
      De politiek, ijverig bijgestaan door het onderwijskundig-bestuurlijke complex, heeft dit doelbewust veroorzaakt. “Hoogbegaafd” (IQ>120?) en “hoogopgeleid” zijn begrippen die opnieuw geijkt zullen moeten worden.

     • herijkingen
      Hoog begaafd is volgens de gangbare IQ-“bel” (De intelligentie-metingen zijn omgezet in een Gausse verdeling met sigmawaarde 15)gelijk aan of groter dan 130. Ook als de bevolking verdomd en de gemiddelde prestatie bij intelligentiemetingen afneemt blijft het percentage hoogbegaafden gelijk. Maar een hoogbegaafde van nu kan best gemiddeld dommer zijn dan een hoofbegaafde van vroeger (Het Flynneffect lijkt juist een omgekeerde trend aan te geven)
      Competentiegericht leren maakt niveaumeting van afgestudeerde leerlingen veel moeilijker. Het heeft dus geen zin om het begrip hoogopgeleid te (her)ijken.
      Seger Weehuizen

     • Inzake ijkingen
      Ik ben het eens met hendrikush. Maar die herijking van het begrip hoogopgeleid lijkt me kansloos.
      Vrijdag stond in de NRC een stuk over de manier waarop gezakte scholieren door scholen die ‘zomercursussen’ aanbieden alsnog aan een diploma worden geholpen. Hoe werkt dat?
      Ze geven het voorbeeld van een gezakt HAVO-meisje. Ze heeft onvoldoendes voor economie en aardrijkskunde. In de zomer ruilt ze aardrijkskunde in voor KCV. Hoewel ze nog nooit heeft gehoord van KCV, voltooit ze het vak in een paar weken, doet er een eindexamen in waar niemand voor zakt en heeft nu alleen nog die onvoldoende voor economie. Geslaagd!
      Is dit meisje nu hoogbegaafd of is dat KCV een vak dat weinig voorstelt?
      Een kennis van mij heeft een zoon die gezakt is op 6 gymnasium. Snel na het eindexamen zijn vakkenpakket omgeruild; en HOP, een einddiploma atheneum. Is dit gesjoemel of is dit flexibiliteit?
      Zaterdag had de NRC het verhaal van Stephan Sanders, o.a. over zijn studie politicologie aan de UvA begin jaren tachtig. Sanders vertelt over het ontbreken van onderscheid tussen activisme, politieke standpunten hebben, en politiek bestuderen, met als kras voorbeeld dat je studiepunten kreeg voor het kraken van een huis. Zelf noemt hij het een Noord-Koreaans lesprogramma. Wie meer wil weten leze de NRC. Zelf was ik enkele jaren eerder als fysicus afgestudeerd. Hoewel wij wel wisten van de turbulenties om ons heen was zoiets bij ons ondenkbaar. Toch mag Sanders, evengoed als ik, beweren dat hij wetenschappelijk is opgeleid. Ik vertel u hiermee waarschijnlijk niets nieuws. Een echte discussie over deze zaken wordt een gebed zonder eind en ik denk dat er dan een beerput opengaat die niet meer zal ophouden te stinken.
      Daarom is het wijzer om het woord hoogopgeleid maar helemaal te vermijden.

     • Trilveen
      Dit gesjoemel(?) illustreert de ontwaarding van diploma’s en opleidingen. Op grond van zieligheidsgevoelens en gelijkwaardigheidsgedachten worden regelingen en studieprogramma’s geformuleerd die zorgen voor een trilveen waar betrokkenen vroeg of laat met z’n allen doorheen zakken. En dat gaat inderdaad flink stinken. Hoogopgeleid is een synoniem voor langopgeleid geworden.

     • Mazen in de wetgeving
      Je kunt het ouders/leerlingen/scholen niet verwijten dat ze de mazen in de wetgeving opzoeken. Daarbij: was het voor jou anders geweest als de betreffende leerling(e) van meet af aan het pakket had gevolgd, dat uiteindelijk op het diploma wordt vermeld?

      Uiteindelijk zijn er minimale eisen aan een examenpakket verbonden. Er zijn meerdere wegen om daar te komen: alles in één keer via het regulier onderwijs, of sprokkelen via VAVO, staatsexamen, Luzac/de Boer etc etc.
      Wanneer je dit – het sprokkelen van vakken – niet wilt zul je louter nog complete pakketten aan moeten bieden en deelpakketten via tweedekansonderwijs de pas af moeten snijden (maar dan tref je niet alleen de zwakkere leerlingen).
      Een andere optie is om de minimale eisen in het pakket te verzwaren. Een optie waar ik wel achter sta – alleen zal dat het streven meer hoogopgeleiden te krijgen, wel doorkruisen.

     • Beste Seger…
      Meer hoogopgeleiden, ik weet het niet of dat een target moet zijn.
      Ik zou denken: laat de overheid of wie dan ook ervoor zorg dragen dat aan ieder de mogelijkheid geboden wordt naar vermogen het onderste uit de kan te halen.
      Dus op alle niveau’s moet goed onderwijs aangeboden worden en waar de leerling of student dan voor kiest moet hij/zij zelf maar weten.
      Ieder heeft het recht in zijn/haar leven eigen keuzes te maken.
      En al te veel hoge diploma’s leidt alleen maar tot frustratie, want daar zijn geen banen voor.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.