Praat mee: Wiskunde Vakvaardig

De Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren is bezig met een proces dat moet leiden tot een certificatiesysteem voor (wiskunde)leraren. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, zoals iedereen op dit forum weet. Op 4 maart is er een openbare bijeenkomst, waarbij iedereen zijn of haar mening kan geven (zie hieronder).

Iedereen die de kwaliteit van de leraren een warm hart toedraagt: ga erheen en praat mee!


Titel: Oproep deelname bijeenkomst wiva
Datum: 4 maart 2008

Inhoud bericht:

De wet BIO (vanaf augustus 2006 van kracht) is in het leven
geroepen om de kwaliteit van de docenten en dus van het onderwijs
beter te kunnen garanderen.
Dit gebeurt door te bevorderen dat het onderwijzend personeel aan
zijn bekwaamheden blijft werken. De NVvW (in samenwerking met SBL
en Freudenthal instituut) zoekt in het project ‘WiVa’
(Wiskundedocent Vakvaardig) uit hoe de uitwerking van deze wet er
uit zou moeten zien voor wiskundedocenten, waarbij o.a. gekeken
wordt naar een mogelijk beroepsregister voor wiskundedocenten.

Op dinsdag 4 maart a.s. is er een bijeenkomst over dit onderwerp op
het Freudenthal instituut in Utrecht (station Overvecht) van 16.00
– 20.00 (inclusief soep en broodjes en reiskostenvergoeding). De
voorbereiding van deze bijeenkomst is in handen van Marianne
Lambriex, Monica Wijers en Vincent Jonker. Heb jij over een
mogelijk beroepsregister een uitgesproken mening, dan ben je van
harte uitgenodigd. Stuur een mail naar vincent@fi.uu.nl en je
krijgt een uitnodiging (en het discussiestuk voor deze bijeenkomst)
opgestuurd. Bij voorbaat dank voor je deelname! Laten met name
docenten wiskunde vmbo zich niet geremd voelen.
WiVa op de NVvW-website zie url

URL: www.nvvw.nl/page.php?id=7437
Geplaatst door Vincent Jonker

(gecopieerd van www.wiskundepersdienst.nl/readNB.php?NBid=377)

16 Reacties

 1. Waarom?
  Waarom moet bevorderd worden dat docenten aan hun bekwaamheden blijven werken? Is dat niet iets – nogal – vanzelfsprekends? Zo’n wet- BIO is een schoffering van iedereen die zichzelf serieus neemt, want ze houdt impliciet een verwijt in, het verwijt dat docenten wel niet genoeg aan hun bekwaamheden zullen blijven werken.

  En wanneer wordt de bekwaamheid van beginnende docenten eens bevorderd? Wanneer worden wiskundedocenten eindelijk weer geacht gewoon wiskundige te zijn? Of in ieder iemand die wiskunde op een behoorlijk niveau beheerst?

  Met al deze kritiek op de wet overigens niets dan lof voor de NVvW en haar initiatief!

 2. Bekwaamheidseisen leraren
  In het kader van de wet BIO heb ik een exemplaar van het document “Bekwaamheidseisen leraren” bestudeerd. Dit document is opgesteld door Stichting Beroepskwaliteit Leraren.
  Het is een vreselijk document. Al in de eerste alinea begint het:

  “Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving…. Toch bestaat er op hoofdlijnen wel eensgezindheid over wat goed onderwijs inhoudt:”

  Het bestaan van BON spreekt de laatste regel al tegen. En de eerste regel. Afschuwelijk zulke taal.

  Verderop in het document komen de zeven competenties aan bod.
  Een greep uit de eisen die aan docenten gesteld worden in dit document:

  – Hij kan verantwoorden hoe hij met zijn cultureel heterogene groepen omgaat en ook met individuele leerlingen/deelnemers. Daarbij maakt hij gebruik van relevante theoretische en methodische inzichten.

  – Hij kan beschrijven en verklaren wat de communicatiepatronen zijn in de groepen waarmee hij werkt en hoe de sociale verhoudingen liggen. Hij weet hoe hij een en ander zonodig kan verbeteren.

  – Hij heeft kennis van processen van identiteitsvorming, zingeving en waardenontwikkeling bij tieners, adolescenten en volwassenen en van de culturele bepaaldheid daarvan en hij weet welke consequenties hij hieraan moet verbinden voor zijn handelen.

  – Hij begeleidt leerlingen/deelnemers in hun leerproces door reflectiegesprekken met hen te voeren zodat de leerlingen/deelnemers in staat zijn om zelf leervragen te formuleren en het eigen leerproces te sturen.

  Etc. Dit taalgebruik staat zo ver af van mijn beleving van onderwijs dat ik er helemaal NIETS mee kan. Woorden als “deelnemers”, “leerproces”, “communicatiepatronen” en “leervragen” krijg ik mijn strot haast niet uit.

  En op basis van dit document moet ik straks een POP-gesprek gaan voeren? Ik ga beginnen aan mijn ontslagbrief, dat lijkt me in dit stadium de meest haalbare persoonlijke ontwikkeling die ik me voor kan stellen.

  • Bekwaamheidseisen.
   Ook binnen het basisonderwijs worden leerkrachten onderworpen aan deze zielloze, doelloze zinnen. Alles in het kader van managers, die achter hun scherm de werkelijkheid verzinnen.
   De juf ondertussen, is ‘n onbelangrijke pion aan ‘t worden.

  • Ontpopping
   Al eerder schreef ik op dit forum dat ik met een mede PR-lid in de werkgroep Bio was gaan zitten, want iedere school mag er mee doen wat ze wil. Er zijn ook scholen die helemaal niet met deze criteria werken.
   Wij hebben de door jouw aangehaalde punten eruit gehaald en andere flink ingeperkt.
   Wat ons niet lukt was de vakinhoudelijke/vakdidactische passage naar voren halen. Maar die staat absoluut voor mijn PR en de leraren in ons corps bovenaan.
   Voordat je je ontslagbrief schrijft, bedenk dat er nog leven is na de BIO-wet.

   • Wetgeving?
    Volgens Philippens mag iedere school met de wet BIO doen wat hij wil. Dat is toch niet de bedoeling van wetgeving? Mag je in Nederland tegenwoordig ook gewoon mensen vermoorden onder het mom: ik doe met de wetgeving wat ik wil?

    • Laat je niet biologeren!
     In de wet BIO staat niet wat strafbaar is, het gaat nog niet om Strafrecht.
     Een verstandige BON/Rinnooy Kan/Dijsselbloem/Plasterk-school interpreteert de wet en kijkt wat het met de BIO-suggesties kan doen.
     Kwaliteit is niet in (gedrags)indicatoren te vatten. Een intelligente school weet dat.

     • Links laten liggen
      Als je iets links kunt laten liggen maak je er toch geen wet van? Ik begrijp dat het geen strafrecht is, maar de wet BIO is wel een wet (of een algemene maatregel van bestuur). Als je dit aan je laars kunt lappen, waarom wordt zo een wet BIO dan gemaakt?? Zijn wetten tegenwoordig suggesties?

     • Bijsnijden, bijknippen en wegsnoeien, Mark79!
      Het antwoord komt via het Ministerie:

      Zijn de bekwaamheidseisen niet te dwingend?
      De bekwaamheidseisen voor leraren zijn bedoeld om zowel richting als ruimte te geven aan de professionele ontwikkeling van de leraar zelf, het personeels- en scholingsbeleid van de school en de opleiding van leraren.
      De eisen zijn algemeen geformuleerd. Iedere school of instelling kan deze vertalen naar de eigen specifieke situatie.
      Deze mogelijkheid tot eigen inkleuring geeft ruimte om eigen onderwijskundige en levensbeschouwelijke opvattingen te verwerken en onderwijskundige vernieuwingen een plaats te geven.
      De eisen beschrijven de basis van bekwaamheid. Scholen en opleidingen hebben de mogelijkheid die basis zelf te concretiseren en aan te vullen. In feite dagen de bekwaamheidseisen leraren en scholen daartoe uit.

     • Minimum eisen
      Je moet dus minimaal aan de BIO eisen voldoen: mimimaal de gewraakte luchtfietserij aangevuld met eigen duivelsversen.

     • Concretiseren
      “Concretiseren” kun je maar het beste opvatten als bekijken hoe je zoiets realistisch maakt. En wat blijkt dan, zodra je dat doet, verdampt het voor een groot deel. Waarschijnlijk omdat het gebakken lucht is.
      Je houdt alleen over wat echt te gebruiken is.

  • Inzake de strot van J. van den Einde
   U schrijft dat u die woorden de strot niet uitkrijgt. Ik moet u complimenteren met zo’n strot. Het menselijk lichaam blijkt toch steeds weer over gezonde afweermechanismen te beschikken.
   Zou ik een docent tegenkomen die over de genoemde competenties beschikte, dan zou mijn agressie opgewekt worden en ik zou misschien gaan slaan.
   Toch hoef ik die neiging in de praktijk, met zo’n vijtig collega’s, maar zelden te bedwingen. Klaarblijkelijk zijn ik en mijn collega’s in grote meerderheid niet bekwaam. Het kan natuurlijk zijn, dat zij van mijn korte lontje weten, en daarom in mijn nabijheid hun bekwaamheid zorgvuldig verbergen…..

  • Opdringing HNL
   Weer een fraai staaltje van de opdringen van Het Nieuwe Leren door middel van wetgeving:

   – Hij begeleidt leerlingen/deelnemers in hun leerproces door reflectiegesprekken met hen te voeren zodat de leerlingen/deelnemers in staat zijn om zelf leervragen te formuleren en het eigen leerproces te sturen.

   Jammer dat Dijsselbloem dit niet meer mee kan nemen.

   • Het zit net als onkruid overal tussen
    Deze lijst hanteert de inspectie (Toezichtkader Voortgezet Onderwijs (PKO rapport 3 juli 2006):
    – “De leraren bewerkstelligen dat de leerlingen bij de onderwijsactiviteiten betrokken zijn”,
    – “De leerlingen krijgen te maken met activerende werkvormen”,
    – “De leerlingen reflecteren op hun eigen leerproces”,
    – “De leerlingen hebben verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces die past bij hun ontwikkelingsniveau”

    In deze lijst komt geen formulering voor als “de leerlingen krijgen les van vakbekwame betrokken docenten die hun eigen werkvormen kiezen”

    We zijn er dus nog lang niet, meneer Plasterk.

  • Huh?
   Ik kan me er echt geen concrete voorstelling bij maken, bij die bekwaamheidseisen. Neem even bij wijze van voorbeeld:

   Hij kan verantwoorden hoe hij met zijn cultureel heterogene groepen omgaat en ook met individuele leerlingen/deelnemers. Daarbij maakt hij gebruik van relevante theoretische en methodische inzichten.

   Hoe zou ik dat bij voorbeeld moeten doen. Ik heb hartstikke cultureel heterogene groepen, maar ik vrees dat ik op de vraag hoe ik met deze groepen omga zoiets kan antwoorden als ‘gewoon’. Van welke relevante theoretische en methodische inzichten had ik eigenlijk gebruik moeten maken. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik ga met mijn leerlingen om als individuen, klaar, uit, af.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.