Activiteiten Masterplan Dyscalculie

 

De Steun­punten taal en rekenen organi­seren in decem­ber een serie van drie confe­renties over het Master­plan Dyscal­culie. De bijeen­komst voor vo/vso/pro is op 9 decem­ber 2014, van 9:30 tot 16:00 uur. Op verzoek van veel deelne­mers van de vorige confe­renties worden het deze keer echte verdie­pings­confe­renties.

Bij het samen­stellen van het aanbod aan work­shops en master­classes heeft de organi­satie vooral gekeken naar prakti­sche en herken­bare onder­werpen. Dit biedt handvat­ten waarmee docen­ten en remedi­al tea­chers met ERWD-leerlin­gen in hun dage­lijkse prak­tijk uit de voeten kunnen. Meer informa­tie vindt u via deze link.

Proto­col ERWD
In mei 2014 is er een onder­zoek gedaan naar de behoef­te aan onder­steu­ning bij de invoe­ring van het proto­col ERWD (Ernsti­ge proble­men met Rekenen/Wiskun­de en Dyscal­culie). De uitkom­sten zijn hier te bekij­ken.

Oproep
Vanuit het Master­plan Dyscal­culie wordt een trai­ning ontwik­keld die scholen prakti­sche handvat­ten biedt om goed rekenon­derwijs te bieden aan zwakke reke­naars. Uit­gangs­punt zijn de proto­collen "Ernsti­ge Reken/Wiskun­de-proble­men en Dyscal­culie" (ERWD) die voor het basison­derwijs, het voortge­zet onder­wijs en het mbo samenge­steld zijn. In de trai­ning zal de eigen prak­tijk cen­traal worden gesteld.
 

De trai­ning gaat twee en een halve dag duren. Tijdens de eerste dag wordt de doel­groep in kaart ge­bracht en hoe het onder­wijs kan worden afge­stemd op de speci­fieke onder­wijsbe­hoeften van die doel­groep. In de tweede dag wordt het rekenbe­leid van de school bespro­ken, worden de ontwik­kelpun­ten zicht­baar gemaakt en wordt bekeken hoe die punten planma­tig kunnen worden aange­pakt. Na een half jaar vindt er dan een terug­kommid­dag plaats waarin ervarin­gen worden uitge­wisseld en de borging op school wordt bespro­ken.
 

Er worden nog deelne­mers voor de pilot van deze trai­ning gezocht. In het voortge­zet onder­wijs zou bijvoor­beeld een netwerk van reken­specia­listen (die ook betrok­ken zijn bij rekenbe­leid) uit een samen­wer­kings­verband VO of uit een scholen­groep mee kunnen doen.
 

Signale­ring reken­proble­men in het vo
Over het signale­ren van reken­proble­men in het voortge­zet onder­wijs heeft Mieke van Groene­stijn een artikel geschre­ven dat hier te lezen is.
 

ont­leend aan de nieuws­brief Master­plan Dyscal­culiewww.master­plandys­calcu­lie.nl

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter