Overheid, leg training in het academisch Nederlands voor studenten in de wet vast!

Steeds meer opleidingen aan met name de universiteiten worden geheel in het Engels gegeven. Hierdoor staat de kwaliteit van deze opleidingen onder druk, staat de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten stil en zal de beheersing van de Nederlandse taal van hoogopgeleiden afnemen, met vergaande negatieve gevolgen voor het funderend onderwijs, het overwegend Nederlandstalige bedrijfsleven en onze democratische samenleving als geheel. Al jaren dringt BON er bij de regering op aan om de wet te handhaven en te eisen dat de hogescholen en universiteiten de meeste colleges in het Nederlands geven en serieus werk maken van hun wettelijke taak om de Nederlandse uitdrukkingsvaardigheid van de studenten te vergroten.
Onder meer door de acties van BON – waaronder een rechtszaak, twee jaar geleden – heeft de minister toegezegd de verengelsing terug te willen dringen en strenger toezicht te gaan houden op de Nederlandse taalontwikkeling van de studenten. Een nieuwe wet met dit doel ligt momenteel voor in de Eerste Kamer. Recent heeft de minister als aanvulling op deze wet een voorstel gemaakt voor een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) waarin de taaleisen geconcretiseerd zouden zijn.
BON denkt echter dat de nieuwe wet met AMvB zo geformuleerd is dat die eerder het tegenovergestelde effect zal hebben: nog meer opleidingen mogen eenzijdig verengelsen en Nederlandse taaltraining zal nog minder aandacht krijgen in het hoger onderwijs.
BON heeft actie ondernomen en heeft kritisch gereageerd op het voorstel voor de AMvB. Daarnaast heeft BON een voorstel geschreven voor een betere tekst die stelt dat minimaal 60% van elke overheidsbekostigde bacheloropleiding Nederlandstalig moet zijn en training in academisch Nederlands (wo-bachelor) dan wel Nederlands op vwo-niveau (hbo-bachelor) een verplicht onderdeel is van elk overheidsbekostigd bachelorprogramma. BON heeft de tekst ingediend bij de internetconsultatie over de concept-AMvB op de volgende site:
We hopen dat de minister onze suggesties overneemt en de wet met AMvB aanpast zodat die de werking krijgt waarvoor die was bedoeld.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter