BON was, is en blijft tegen Onderwijs2032

In het hoofdlijnenoverleg afgelopen woensdagavond in de Tweede kamer meldde staatssecretaris Dekker dat zowel de sectorraden PO-Raad en VO-Raad als de docentenvertegenwoordiging in de vorm van de OnderwijsCoöperatie graag mee wilden werken aan de verdere ontwikkeling van Onderwijs2032. Voor het complete bestuur van BON kwam dit volkomen onverwacht. Wij waren niet gekend in dit standpunt en dat is absurd omdat BON één van de deelnemende organisaties van de OC is en daarmee sterk in het bestuur van de OC is vertegenwoordigd. In zekere zin impliceerde de beweerde steun van de OC aan Onderwijs2032 dus dat ook BON hiermee akkoord zou zijn.

Wij kunnen u geruststellen. Wij hebben herhaaldelijk via allerlei media ons standpunt over Onderwijs2032 van de daken geschreeuwd en daarin is helemaal niets gewijzigd. Sterker nog: mocht het mogelijk zijn dan zijn wij door de stoomwals van de staatssecretaris nog veel kritischer op dit project geworden. Het idee dat een ontwerpteam onder leiding van voormalig HU- en HvA-bestuurder Geri Bonhof de invulling van dat curriculum wel even in een half jaartje zou klaren is het bewijs dat serieus nadenken over de problemen van het huidige onderwijs en gewenste verbeteringen in de toekomst niet alleen niet stonden te gebeuren, maar vooral ook uitermate onwenselijk zouden zijn. De wals gaat voort tenslotte, en belanghebbenden om mee te rijden zijn er in het verdienmodel dat onderwijs heet eenvoudig te vinden.

Naast deze inhoudelijke boodschap is er natuurlijk ook de vraag hoe en of de samenwerking met de OnderwijsCoöperatie verder moet. Daarover werd en wordt intensief overleg gevoerd. Ook de Aob is niet erg gecharmeerd van zowel het inhoudelijke besluit van de voorzitter van de OC, als van de gevolgde procudure. Tot zover een verslag van de gang van zaken rond de positie van BON en de onderwijsCoöperatie met betrekking tot Onderwijs2032.

Het hoofdlijnendebat zelf liep volgens de lijnen die te verwachten waren. PvdA, VVD, D66 en GroenLinks waren op hoofdlijnen voor, De SP, PVV en het CDA op hoofdlijnen tegen de voorstellen. Jasper van Dijk heeft een motie ingediend om de plannen van onderwijs2032 langs het toetsingskader van de commissie Dijsselbloem te leggen en de staatssecretaris heeft dat toegezegd. Harm Beertema diende een motie in om per direct met Onderwijs2032 te stoppen. Deze motie is afgewezen, ook al omdat de bijvoorbeeld de PvdA aangaf moties van de PVV ongelezen de prullenbak in te gooien. Ook los van die gedragslijn leidt het overigens geen twijfel dat de PvdA de motie Beertema zou hebben afgewezen op inhoudelijke gronden. De PvdA lijkt zeer enthousiast over Onderwijs2032, evenals de VVD.

Bijlagen: spreektekst en motie Beertema, van het verslag overleg

20 Reacties

 1. Ongehoord hoe Joost Kentson

  Ongehoord hoe Joost Kentson (wat doet die man bij de OC?) leraren schoffeert die vraagtekens zetten bij de relevantie van de Schabeltjeskrant. 

 2. Dit is een bericht van het

  Dit is een bericht van het BON bestuur  –  dit gaat de politieke kant uit  –   voor- en tegenstanders uitlijnen, casten, en dan afkatten.

  Ik ben trouwens verbaasd dat (citaat) "voor het complete BON bestuur kwam dit volkomen onverwacht". Dat is nog wel wat anders dan (citaat) "- – niet gekend waren in dit standpunt". Zitten slapen ? Maar nee, ik zie het BON bestuur niet als slapende wachters voor de poort van OCW   –  weerbaar genoeg, klein, dapper.

   

  Wat dan ? Rose wolk syndroom ? De illusie dat, bijvoorbeeld, de PVV het schip gaat keren ? Minder, minder, minder Onderwijs2032 ? 

  Met de CO coopteren is één ding  –   met politici cohabiteren valt volkomen buiten het mogelijke van BON. Dubieuze politieke machinaties en de uitgangspunten van BON zijn niet mengbaar.   

  Is dit wat BON is   :  naief, protesterend, rammelend ? Wil BON het zó doen, via de politieke lijn, verwikkeld raken in politiek-tegenstrijdige  kampen ? Giganteske vergissing, illusie. Niet doen.

 3. “Kurieren am Symptom”; je

  "Kurieren am Symptom"; je moet toch wat als onderwijsbewindsman.

  Als ik de jongens en meisjes in de kamer voor me zie ben ik soms geneigd om de schuld bij mezelf te zoeken.

  Ze hebben bij mij in de klas gezeten; hun capaciteiten waren toen al weinig veelbelovend; veel kabaal en weinig inhoud.

  En onbekommerd door inzicht en ervaring kletsen ze zich uit de zelfveroorzaakte puinhopen.

 4. Het is toch niet zo dat

  Het is toch niet zo dat Bonhof na haar afzwaaien enige financiële ondersteuning nodig heeft?

   

  Salaris Geri Bonhof van HU ligt boven de norm

  Geri Bonhof , collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht, is de best betaalde collegevoorzitter van de hogescholen. Zij verdiende vorig jaar 215.000 euro.

  In totaal verdiende vorig jaar twee hbo-bestuurders meer dan twee ton. Ook drie tijdelijke bestuurders kregen opvallend goed betaald, blijkt uit het jaarlijkse overzicht van de Vereniging Hogescholen.

  Het hoogste salaris komt voor rekening van Geri Bonhof, collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht. In 2014 toucheerde zij 215.000 euro. Haar collega Albert Cornelissen van Hogeschool Windesheim kreeg ruim 210.000 euro.

  Sinds enkele jaren probeert het kabinet publiek betaalde topsalarissen in te perken. De norm voor het hbo ligt op bijna 200.000 euro per jaar. Op termijn moeten huidige bestuurders hun salaris tot die norm terugbrengen en nieuwe bestuurders mogen er niet boven zitten.

  Minister Bussemaker deed in 2013 een dringend beroep op veel verdienende hbo-bestuurders om hun salaris onder de norm van de nieuwe ‘wet normering topinkomens’ te brengen, ook als ze daar nog niet toe verplicht waren. Bonhof deed toen afstand van een leaseauto, meldt de Vereniging Hogescholen, maar haar salaris is nog altijd hoger dan het kabinet zou willen. Overigens neemt ze per 1 juli afscheid van de hogeschool.

 5. @ Philippens, hierboven

  @ Philippens, hierboven

   

  De correcte verwoording is :  Geri Bonhof ontving (c.q. kreeg)  – – – – . De term (citaat) verdiende suggereert dat ze dat waard was  –  d.w.z. terecht verkreeg. Dat is natuurlijk niet zo. Haar realistisch verdiende loon is met 100,000 eur meer dan dik betaald. Ze heeft een strict dienende functie, die niet met winst & verlies te maken heeft, zoals in bedrijven. Hogescholen zijn geen bedrijven.  

 6. @ Sassoc

  @ Sassoc

  Met "voor het complete BON bestuur kwam dit volkomen onverwacht" en "niet gekend waren in dit standpunt" bedoelt BON ongetwijfeld slechts 'formeel niet gekend'. Of BON informeel op de hoogte was lijkt mij helemaal niet relevant. Belangrijk in dit verband is dat BON daardoor ook niet formeel bij de commissie er op aan kon dringen dat zij zou vermelden dat BON het er niet mee eens is. Het lijkt me dat BON de band met de commissie moet verbreken indien de commissie niet haar excuses zou maken. 

 7. Het verheugt mij juist wel

  Het verheugt mij juist wel dat BON waarshijnlijk politieke keuzs zal moeten maken. Pro of Contra "2032" loopt nu geheel en al volgens partijlijnen en daarme ook pro of contra goed onderwijs in BONse zin. "Stem voor goed onderwijs: stem socialistisch links of geef gehoor aan een sleets Christelijk appèl" als stemadvies geven aan BONsympathisanten komt mij nu voor als een van de weinige overgebleven kansbiedende opties.

 8. @ malmaison, hierboven-s

  @ malmaison, hierboven-s

  [1]

  Formeel of informeel is volkomen irrelevant   –   er staat  :  volkomen onverwacht. Zels een sfinx weet wat dat betekent  :  BON is het vijfde (zesde, zevende  – -) wiel aan de CO kar.  Ik kan me strategisch indenken dat BON de keuze maakt om in het CO te blijven ; even goed als eruit te gaan een strategische optie is. Met fier bewustzijn, met principes, het blazoen rechtovereind houden heeft dat alles niets te maken, het point of no return is lang geleden gepasseerd. BON is verworden tot een bloem in het verlepte boeket dat CO is. BON darentegen is me te sympathiek om deze vergelijking verder te drijven.

  [2]

  Iets anders is de kwestie van politieke affiliatie. BON kan nooit het unisono onderdak worden van zó veel ouders en andere bij-onderwijs-betrokkenen   –   als BON dat al zou proberen wordt de kakofonie nog kakofonieker.

  Van de zestien of zo partijen en asemblaties (afvalligen meegeteld) is er niet één die enigermate prioritair met onderwijs issues wil omgaan  –  wat wil je ook, al die ambities verleppen in het zicht van de o-v-e-r-g-r-o-t-e politieke divergenties, al diee meanderende wanen (meervoud van waan) van gisteren, vandaag en morgen. Er hangt al een dubieus luchtje, de formeel niet bestaande maar informeel niet vergeetbare liaison van een docent-gemetamorfoseerd Tweede Kamer lid. De partij in kwestie is helemaal geen partij, al helemaal niet in het multi-partijen-onderwijs-concert (kakofonie is ook daar de betere term), de partij is duidelijk geen partij maar een éénmans-onderneming met stutten, zonder bite. Wat de andere (wel een) partij betreft  : wat zijn (na tien jaar) de resultaten, de wendingen, de kiemen van veranderd onderwijs-beleid ? 

  Fier, duidelijk, stellig, dat kan BON zijn, zo klein als het is, als het zich niet laat infecteren door de virussen die al die onderwijs-participanten en mee-eters gastritis, of erger, hebben bezorgd.  

 9. @FriendlyFoe

  @FriendlyFoe

  Volgens zijn LinkedIn pagina was Joost Ketson toen hij voorzitter van de Onderwijscooperatie werd rector van een school. Eigenlijk zou je natuurlijk iemand die voor de klas staat als voorzitter willen, maar een rector als voorzitter van een lerarenclub kan ik me in vinden. Ketson is sinds een paar maanden echter voorzitter van het college van bestuur van een scholengroep (en voor zover ik kan zien is dat niet een scholengroep waar zijn oude school onderdeel van is). Dat lijkt mij volstrekt onverenigbaar met het voorzitterschap van de onderwijscooperatie. Een voorbeeld waarom dit zo is: wanneer Ketson met de VO-raad spreekt doet hij dat dan als voorzitter van de onderwijscooperatie (en dus als vertegenwoordiger van de werknemers) of als schoolbestuurder (en daarmee zelf lid van de VO-raad) en dus als werkgever?

 10. De PvdA, de VVD en D66 lijken

  De PvdA, de VVD en D66 lijken er geen trek in te hebben om zich op een analytische wijze met onderwijs bezig te houden. Het lijkt er ook op dat op twijfelaars binnen die partijen druk wordt uitgeoefend om zich gedeist te houden. Daarom zou overwogen moeten worden of BON garen kan spinnen met het hen daarop aanvallen. Kiezers die de geldverspilling bij het onderwijs niet langer kunnen aanzien en ouders die niet geloven in het voor 2032 nagestreefde onderwijs moeten over de drempel van inertie worden geduwd. Dat kan m.i. niet zonder hen bewust te maken van de onderwijshallucinaties die naar onderwijs 2032 zouden moeten leiden en van de partijen die genieten van van het bijbehorende ideologische orgasme. Het lijkt erop dat BON met BON  was, is en blijft tegen onderwijs 2032 daarvoor de eerste stap gezet heeft.

 11. Is bij de beoordeling van de

  Is bij de beoordeling van de rol van onze nationale vakbonden verenigd in de Onderwijscooperatie de opstelling van de 'moederorganisatie' de Europese vakbond ETUCE relevant? Ons Onderwijs 2032 vertoont grote overeenkomsten met de mondiale OESO- en EU-onderwijsagenda's. Voor wie komen nationale vakbonden op? Wie vertegenwoordigt de leraren? Zijn we beland in een onderwijshervorming conform de presentatie [dia 45-48] van Andreas Schleicher (OESO)?

   

  AOb en CNV Onderwijs zijn beide lidorganisaties van zowel de Onderwijscoöperatie als de ‘European Trade Union Committe for Education’ (ETUCE) – de Europese vakorganisatie voor het onderwijs (tevens leden uit Georgie, Montenegro, enz.), en is het lid van 'Education International' (EI) voor de Europese regio. De tegenhanger van ETUCE is de ‘European Federation of Education Employers’ (EFEE) – de Europese federatie van onderwijswerkgevers.

   

  Op 24 februari 2016 kwamen ETUCE en EFEE bijeen op de (jaarlijkse) bijeenkomst voor 2015 in het kader van de 'European Sectoral Social Dialogue in Education' (ESSDE) – de Europese sectorale sociale dialoog in onderwijs. Blijkbaar vindt de EU het prettig met vakorganisaties voor tenminste 28 landen tegelijkertijd te werken.

   

  Tijdens deze bijeenkomst hebben vertegenwoordigers van de Europese Commissie met het oog op de rol die deze sociale partners in het proces kunnen spelen verslag gedaan van het rapport omtrent 'Education and Training 2020' (ET2020) en het investeringsplan voor 'Europa' inzake het onderwijs. Men presenteerde tevens een project dat ten doel heeft een meertalige taxonomie van Europese vaardigheden, competenties, kwalificaties en beroepen (ESCO) samen te stellen voor de verschillende sectoren van economische activiteiten. De sociale partners zijn overeengekomen nieuwe prioriteiten o.m. inzake de ontwikkeling van het leraarsberoep en Europese initiatieven zoals bijv. de European Skills Agenda (ook) – 'nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen' – op te pakken.

   

  Het ET2020-programma wordt uitgevoerd via de zogeheten ‘open coördinatiemethode’ (de sluiproute van de Raad van Ministers, Europese Commissie en Lidstaten om het nationale onderwijs binnen de Europese agenda te brengen, waar het Verdrag van Lissabon het nationale onderwijs juist grotendeels buiten de Europese bemoeienis had geplaatst).

   

  Vanaf p. 7 vindt u de mandaten voor 2016-2018 van de Education and Training 2020 (ET2020) werkgroep op het gebied van scholen, zoals duurzame innovatie ten behoeve van de verwerving van alle kerncompetenties en vaardigheden door alle leerlingen (p. 8). Het Europese investeringsplan doelt op het vergroten van o.m. innovatie (p. 9). Planning is dat de werkgroep april/mei 2016 weer bijeenkomt (p. 10). Net op tijd voor de Nederlandse presentatie van #Onderwijs2032? 😉

   

  Wat mij bevalt aan ETUCE is dat men kritisch heeft gereageerd op het eenzelvige optreden van de Europese Commissie (EC) in het onderwijs – geen overleg met ‘Europese sociale partners’ (legitimiteit?) voordat ronkende vergezichten worden aangeboden. Ook worden vraagtekens gezet bij de gedachte van de EC het onderwijs verder te commercialiseren en privatiseren. Een ferm standpunt wordt omtrent de nogal enge definitie van ‘publiek onderwijs’ in TTIP ingenomen (ga je over de definitie, dan zit je in de mondiale private sector). Op Europees niveau rommelt het dus (lijkt het als je de gezamenlijke doelstellingen van de sociale partners ten aanzien van de EU-agenda vergeet). Bert Imminga (AOb) is lid van de ETUCE-taakgroep voor ICT (ook).

 12. Nieuws vandaag:

  Nieuws vandaag:

  'Lerarenbonden keren zich tegen vernieuwingsplan Sander Dekker' 

   
  Vijf grote lerarenorganisaties hebben hun steun aan de onderwijshervormingsplannen van staatssecretaris Sander Dekker ingetrokken. Zij willen eerst overleggen met hun achterban of er wel steun is voor de plannen.

   

  De lerarenorganisaties, die zich hebben verenigd in de Onderwijscoöperatie, gaan hiermee volgens NRC in tegen een eerdere uitspraak van hun voorzitter Joost Kentson. Deze had zijn steun betuigd aan de nieuwe plannen van Dekker.

  De Onderwijscoöperatie gaat de staatssecretaris melden dat er eerst overleg gaat plaatsvinden met de leraren zelf of er wel draagvlak is voor zijn plannen, die hij heeft geformuleerd in het rapport Onderwijs 2032Dekker heeft al een ontwerpcommissie in het leven geroepen om de plannen vorm te geven, maar de bonden noemen dit voorbarig.

  De Tweede Kamer gaf Dekker vorige week toestemming om zijn plannen verder te gaan ontwikkelen, op voorwaarde dat de docenten zelf genoeg inspraak kregen over de plannen.

  Een woordvoerder van Dekker laat aan NU.nl weten dat er inmiddels een brief is gestuurd naar de Onderwijscoöperatie met de vraag hoe zij betrokken willen zijn bij de uitwerking van Onderwijs 2032.

  Parlementaire enquête 

  Kritische Kamerleden verwezen naar de adviezen van de commissie Dijsselbloem, die in 2008 na een parlementaire enquête concludeerde dat bewindslieden op Onderwijs bij eerdere hervormingen teveel tunnelvisie hadden gehad.

  De politiek riep volgens de commissie allerlei vernieuwingen in het leven die geen draagvlak hadden bij de docenten, leerlingen of ouders.

  Diverse partijen, zoals SP, PVV, D66 en CDA, uitten vorige week kritiek op de aanpak van Dekker en de inhoud van het plan. Volgens het rapport moet het onderwijs meer "vakoverstijgend denken" en de leerlingen meer "als persoon vormen waar het gaat om de ontwikkeling van hun identiteit en levensstijl".

  Heropening

  In ieder geval CDA, SP, D66, PVV en ChristenUnie willen naar aanleiding van het intrekken van de steun door de Onderwijscoöperatie een heropening van het debat in de Tweede Kamer.

  "Hoewel hij het zelf niet wist, heeft Dekker de Kamer volstrekt verkeerd geïnformeerd", stelt SP-Kamerlid Jasper van Dijk. "Vorige week beweerde hij nog dat leraren Onderwijs2032 steunden. Dat blijkt dus niet waar te zijn. Het zou hem sieren als hij dat zou toegeven."

  De PvdA vindt dat Dekker met de leraren in gesprek moet. "Dergelijke veranderingen kunnen we alleen samen met leraren doorvoeren", aldus PvdA-Kamerlid Loes Ypma. "De staatssecretaris moet daarover in gesprek, leerkrachten serieus nemen en met een een gedragen voorstel komen."

  Volgens PVV-Kamerlid Harm Beertema is Onderwijs 2032 een wens van "bestuurders en de vele pedagogen en didactici" en zeker niet van het onderwijsveld zelf. Hij roept dan ook op om helemaal met de plannen te stoppen. "Het onderwijs zelf wil rust". 

  De ChristenUnie wil een heropening van het debat nadat Dekker in een brief heeft uitgelegd hoe hij het onderwijsveld bij de vernieuwingen wil betrekken. Deze brief had Dekker al toegezegd bij het debat van vorige week.

  Neerlandici

  Het is niet de eerste kritiek vanuit het veld op de plannen van Dekker. Dertig neerlandici stuurden dinsdag al een brandbrief aan de staatssecretaris dat zijn plan op geen enkele manier inspeelt op de laatste innovaties in het schrijfonderwijs.

  Zij verwijten de opstellers van het rapport op geen enkele manier kennis te hebben genomen van wat zich op de werkvloer afspeelt. Nederlanders konden voor het rapport onder meer ideeën en suggesties aandragen via sociale media.

 13. @Philippens, vakbonden zitten

  @Philippens, vakbonden zitten gedeeltelijk in spagaat, omdat EU vakbond (weliswaar kritisch) EU plannen bespreekt. Brussel komt vaak via een sluipweg als kabinetsvoorstel in het nationale parlement terecht. Het quasi-democratische en doorgedrukte Ons Onderwijs 2032 lijdt onder internationale invloeden (en een stevig eenzijdige bedrijfslobby).

   

  "The Commission’s initiative, New Skills Agenda for Europe, is prepared by the Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion. The Ministries of Education and of Employment are involved in the debate: 24 February 2016 – Education Council debate on preliminary ideas; 7 March 2016 – Employment and Social Affairs Council debate; 30-31 May 2016 – Education Council debate; 16-17 June 2016 – Adoption by the Employment and Social Affairs Council."

   

  ETUCE, 'Teachers’ views on the New Skills Agenda for Europe', published: 24 February 2016

   

  "General education should provide the full basis of knowledge, skills and competences which should be further improved during life in and beyond the labour market. Designing national curricula is the national governments’ responsibility in cooperation with teacher unions and creating school curricula is a part of teachers’ job. This is why we do not support the Commission’s idea of education and business partnership and that employers/businesses should design curricula.

  Teachers are concerned that more influence of businesses in education would affect the autonomy of schools and teachers and would impact negatively on sufficient, predictable and sustainable investment in the sector. Involvement of businesses in education should not lead in any way to privatisation and/or commercialisation of education services. Thus, we ask the European Union institutions to continue advocating for sustainable public support for public education."

   

  ETUCE views on the “A New Skills Agenda for Europe” of the European Commission (February 2016), download document, 17 February 2016

   

  "In this context we are dissatisfied with the Commission’s note on the new skills initiative, firstly because it seems ignoring the achievements of ET2020, including its focus on the Paris Declaration; secondly because it will focus only on skills but not on all the elements of education leading to qualifications, such as knowledge, skills, competences, attitude and behaviour; furthermore, because it sees the full education sector only from the perspective of vocational education and training; and finally because it considers education a sector which should react and be reformed following the immediate needs of the labour market."

 14. Je hebt volkomen gelijk
  Je hebt volkomen gelijk Sympatisant. Dat verklaart ook waarom steeds dezelfe onzin weer terugkomt. Het zit in de molen van de EU enderhalve vast aan internationale verdragen en eigenbelang. Daar durft niemand die beroepmatig met Brussel te maken heeft zich tegen te keren. Tegelijkertijd word je flink beloond als je je conformeert. Inhoudelijke argumenten zijn irrelevant.

 15. De vraag is dan hoe

  De vraag is dan hoe vervolgens Schnabel zich voor dat karretje laat spannen. Bezoekt deze man ook gewichtige EU-conferenties waarin hij zich laat bijpraten?

 16. Bij de keuze voor de leden

  Bij de keuze voor de leden van het Platform Onderwijs2032 is goed nagedacht. Zoals bekend, bemoeit de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) zich sinds jaar en dag met het nationale onderwijs. Denk aan PISA.

   

  Paul Schnabel's politieke oriëntatie is D66 (Eerste Kamer); nevenfunctiestapelaar.

   

  Eerste platformvergadering [Onderwijs2032] op donderdag 12 februari 2015

  "De resultaten van de nationale brainstorm zijn geclusterd in drie onderdelen: (1) kennis voor leren en werk, (2) maatschappelijke toerusting en (3) persoonsvorming. Deze onderdelen vormen de hoofddoelen van onderwijs. De platformleden zijn het er in hun eerste vergadering over eens deze driedeling in fasen in de dialoog te brengen, zodat het gesprek over de hoofddoelen verder verdiept kan worden. De OECD zal over de drie hoofddoelen bovendien gefaseerd wetenschappelijke inzichten opleveren die breed toegankelijk worden gemaakt. Die doelen moeten altijd in samenhang worden gezien."

   

  "Het Platform Onderwijs2032 ging op 12 februari 2015 officieel van start, met de opdracht een kabinetsadvies op te leveren over toekomstgericht (primair en voortgezet) onderwijs. … Het Platform bestond uit acht leden afkomstig uit het onderwijs, de wetenschap en het bedrijfsleven."

   

  *- Renée van Eijk | lerares op OBS De Pijler in Rotterdam; voorzitter Leraren met Lef.

   

  *- Jan Verweij | leraar Filosofie op het St. Odulphuslyceum in Tilburg en voormalig leraar van het jaar

  (drs Nederlands + Geschiedenis + Filosofie). Vh Leraar van het Jaar Voortgezet Onderwijs 2012-2013; Lid van de Adviesraad van de Stichting Leerkracht; Lid van de Programmaraad Beleidsgericht Onderzoek van het NRO; Lid Platform #onderwijs2032

   

  *- Martine Visser | directeur-bestuurder bij Centrada Wonen (van 2010-2015 rector Christelijke Scholengemeenschap Calvijn in Rotterdam en Barendrecht); CDA, bestuurder

   

  *- Theo Douma | voorzitter College van Bestuur van O2G2 in Groningen; in regie/stuurgroep MBO Raad gezeten;  raad van toezicht Europees platform; was lid College van Bestuur van ROC Nijmegen (onderwijs en kwaliteit, ICT, bedrijfsvoering en HRM).

   

  *- Geert ten Dam | hoogleraar Onderwijskunde van de UvA en voormalig voorzitter van de Onderwijsraad; SER-lid; actieve rasbestuurder.

  Toespraak voor VO-Raad, 20 maart 2014 (geen neutrale wetenschapper),

  "Ik denk dat we de vraag “Wat is goed onderwijs?” niet moeten benaderen vanuit afzonderlijke vakken of thema’s, maar vanuit de vraag “Wat hebben jongeren nodig om straks het stokje van onze generatie te kunnen overnemen?”. De vraag is dus niet wat heeft een vak aan kennis te bieden, maar: hoe draagt het vak bij aan het vormen van moderne en tevreden burgers die de opgaven waarvoor ze staan aankunnen?" (p.2)

  "Bij alle ‘regelzucht’ vermijdt de overheid, sinds de commissie-Dijsselbloem, angstvallig alles wat in de buurt komt van onderwijsvernieuwing en stelselherziening."(p.3)

  "Ik vind de ontwikkeling naar steeds vroegere niveau scheiding maatschappelijk onverantwoord." (p.3)

   

  *- Ab van der Touw | CEO Siemens Nederland; voorstander van Centra voor innovatief vakmanschap in het MBO en Centres of Expertise in het HBO.

   

  *- Farid Tabarki | ‘tijdgeestonderzoeker’, oprichter en directeur van Studio Zeitgeist en trendwatcher van het jaar 2012-2013

  Boek: "The three trends are, firstly, the surge of online platforms taking over the jobs of the aforementioned middle men. Secondly, technological innovation will make many jobs irrelevant – and these are not low-wage, minimum skill jobs. It may signal the end of middle classes. Lastly, Tabarki foresees the end of the nation state as a center of power – pointing to heightened interest in local and international interests and goals."

  "Farid’s clients include Deloitte, DSM, Rabobank, University of Alicante, NPO (Dutch Public Broadcasting), PwC, Erasmus University Rotterdam, Brussels Think Tank Dialogue, Enexis and the Dutch Tax and Customs Administration."

 17. De mondialisering van het

  De mondialisering van het onderwijs blijft een top-down benadering, opgelegd door de diverse overheden die geloven in een humanistische wereldbeweging. Digitalisering is slechts een bijgesleept argument om de top-down benadering kracht bij te zetten. We zien een politieke wereldbeweging die vorm krijgt in de EU en de UN.

  In dat grote verhaal passen geen Nederlandse ouders met eigen wensen aangaande het onderwijs; past dus niet het bijzonder onderwijs.

   

  Ooit hadden we de revolutie van de stoommachine en de massaproductie. Deze ontwikkelingen kwamen niet van overheden maar van individuele ondernemers en marktpartijen die winsten zagen, waarna consumenten ook voordelen zagen. Het was ontwikkeling down-top. Stel dat er toen ook zo'n politieke wereldbeweging was die het wereldonderwijs naatr eigen hand wilde zetten. Die had dan geroepen: we moeten de leerlingen klaar maken voor de 20-ste eeuw met haar mechanisatie en massaproductie. Ik zou werkelijk niet weten hoe men zo'n wens dan vorm zou moeten geven. Men had dan moeten pleiten voor mechanisch burgerschap??

  Net zo vind ik de politieke inkleuring van technische ontwikkelingen die door de consumenten vrijwillig omarmd zijn, hoogst dubieus. Kinderen behoren de ouders toe. Overheden dienen zich hier bescheiden op te stellen. Maar we zien een politiek ideaal dat elk onderwijs, wereldwijd, top-down, wil vormgeven.

  Ik heb hier grote moeite mee. We dreigen af te glijden naar modelburgervorming volgens politieke idealen. En dat wereldwijd. Voor persoonlijke voorkeuren van ouders schijnt geen ruimte te zijn. Ik zie geen vooruitgang, maar toenemende gehoorzaamheid aan politieke wensen.

  Technische succesen zijn altijd down-top: de consument ziet ook voordelen en handelt vrijwillig. Deze onderwijs-overheden handelen top-down: zij gaan uw wensen bepalen. Dat is de weg naar slavernij.

 18. @Philippens, nog een bewijs

  @Philippens, nog een bewijs van invloed van OESO op het NL onderwijs:

   

  Marieke de Feyter (stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds, A+O fonds; sociale partners gemeentesector) twittert: "Interessant! Start 1e van 3 dagen van #SkillsStrategieNL van @SER_NL ism @OECD met opening door @mariettehamer" (21 maart 2016) – tevens getweet aan o.m. MKB Nederland, ministerie SZW, ROC West-Brabant.

   

  Jelle Kok (schrijver van het boek 'De innovatiebrouwerij. Van idee naar vernieuwing.', sinds 2010 eerste druk) twittert: "Mariette Hamer opent de dag: "werken en leren gaan steeds meer door elkaar heen lopen" "

  en twittert:

  "'Identifying Skills Challenges' met experts aan tafel, met sterke input en veel ruimte voor kansen " (beide 21 maart 2016)

   

  [op foto laatste tweet staat op vel papier voorgedrukt: "OECD skills strategy: better skills, better jobs, better future. Poster 2: identifiying skills challenges. What are the most important skills challenges facing The Netherlands today?" Je ziet mensen met zwarte markers bijvoorbeeld 'rol v/d docent' opschrijven.]

   

  Onderwijs is onder het sociaal-economische beleid gebracht (EU, OESO, TTIP, TiSA, SER). Voorzitter SER: Mariëtte Hamer (PvdA): "Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s." Opmerkelijk is dat Geert ten Dam (vh Onderwijsraad) sinds januari 2016 Kroonlid van de SER is geworden.

   

  "Op dit moment is zij [Geert ten Dam] lid van het Platform Onderwijs2032, dat in opdracht van staatssecretaris Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) een advies voorbereidt over toekomstgericht onderwijs. Andere Kroonleden van de SER die zijn verbonden aan de UvA zijn de hoogleraren Barbara Baarsma, Louise Gunning en Mirjam van Praag. Plaatsvervangende Kroonleden verbonden aan de UvA zijn de hoogleraren Aukje Nauta en Evert Verhulp." (Folia, 21 december 2015)

   

  Als het allemaal niet zo doorzichtig was dat Onderwijs2032 quasi-democratisch is doorgedrukt, zou je het in ieder geval kunnen vermoeden. Tegen de internationale tanker is geen kruid gewassen. Ook via de SER wordt door bestuurders op hoog niveau de onderwijsvrijheid van de burger ondergraven, omgevormd, en het onderwijs onherstelbaar 'hervormd'.

 19. Wat wordt ons het stemmen bij

  Wat wordt ons het stemmen bij het referendum van 6 april ons moeilijk gemaakt. Je wilt mensen die in vrijheid, veiligheid en wlvaart willen leven en zich daarom naar "Europa" wenden niet in de steek laten maar je wilt ook graag een signaal afgeven aan de machtshongerige EU-bureaukraten dat we ze niet meer lusten.

Reacties zijn gesloten.