Onderwijsbegroting

Zetels_van_Tweede_Kamer_450x200.jpg

Vandaag is in de Tweede Kamer gesproken over de begroting van OCW voor het komend jaar. Voorafgaand zijn in de diverse media al plannen onthuld en visie's geformuleerd. Minister Bussemaker schreef in Trouw dat zij in haar laatste jaar als minister van Onderwijs vooral de onderwijskloof tussen rijk en arm wilde dichten. BON waardeert het dat de minister ook inziet dat de enorme groei aan huiswerkbegeleidingsinstituten en privéscholen geen goede ontwikkeling is, maar de maatregelen waaraan zij denkt zijn vooral organisatorisch van aard en hebben weinig te maken met een daadwerkelijke kwaliteitsverhoging van het onderwijs waardoor die externe instituten niet meer nodig zijn.

De VVD en de PvdA hebben plannen om de lerarenopleiding op de schop te gooien. Dat lijkt niet vreemd omdat ook wij vinden dat de lerarenopleidingen te weinig nadruk op vakkennis leggen, maar dat is nu net niet het idee van beide regeringspartijen. VVD en PvdA stellen voor om academici zonder werkelijke lerarenopleiding on the job in school op te leiden. Wij menen dat dat niet de juiste weg is, want hiermee wordt de bevoegdheid nog verder uitgehold. Volgens VVD onderwijswoordvoerder Duisenberg zou dit plan het lerarentekort verminderen. 

De PvdA heeft ook het plan om de kinderopvang en de basisschool samen te laten gaan tot zogenaamde kindcentra en om het keuzemoment voor het VO schooltype uit te stellen. Daarnaast zouden diploma's op maat al heel snel moeten worden ingevoerd. Dus wiskunde op HAVO niveau en Engeld op VMBO niveau. Dat alles kon mogelijk gemaakt worden door veel meer met iPads en ICT te werken, dan hoeven leraren minder na te kijken en houden zij tijd over om te werken aan hun professionalisering, want, zo zei woordvoerder Loes Ypma, dat was hard nodig want hun differentiatievaardigheden waren ver onder de maat. Zo krijgen de docenten de schuld van het mislukken van het passend onderwijs. 

Gelukkig was de inbreng van Michel Rog en Jasper van Dijk geheel in de lijn van BON. Rog waarschuwde in niet mis te verstane bewoordingen tegen didactische nieuwlichterij, in zowel het Nederlands Dagblad als in de Tweede Kamer. Jasper van Dijk's inbreng hebben we niet live kunnen volgen, maar er is wel een motie aangenomen om te onderzoeken waar het geld voor de extra leerkrachten naartoe is gegaan. De activiteiten van zowel de Aob, als BON werden hierbij genoemd!

Het was voor ons niet mogelijk om het gehele debat te volgen, maar de verschillen tekenen zich duidelijk af: de PvdA lijkt steeds meer de weg terug naar de middenschool te zoeken (maar dan met iPads), de VVD profileert zich als weg met de regeltjes en we moeten het gemakkelijker maken voor mensen om leraar te worden en SP en CDA hebben standpunten waar we ons goed bij kunnen aansluiten. De debatten zijn zoals altijd terug te vinden op: www.debatgemist.tweedekamer.nl. Kijk bij 28 en 29 oktober 2015.

9 Reacties

 1. Ik mis in dit verslag de

  Ik mis in dit verslag de verrassende en verheugende woorden van VVD’er Duisenberg: ‘er moeten alternatieven komen voor of bij de lumpsum’. Blijkbaar dringt toch door dat er nog wel iets mogelijk is tussen ‘over elke paperclip meebeslissen’ en het zonder meer storten van miljoenen die niet terecht komen bij de leraar en de leerling.

 2. Kennelijk heeft Duisenberg de

  Kennelijk heeft Duisenberg de onderzoeken van AOb en BON tot zich genomen: waar zijn die miljoenen gebleven, beste schoolbestuurders?

 3. Door onderwijzers ook leraren

  Door onderwijzers ook leraren te noemen heeft de overheid, waarschijnlijk willens en wetend, voor verwarring gezorgd. Eerstegraads leraren met een universitaire achtergrond (doctorandussen en ingenieurs) hadden een bevoegdheid die vrijwel alleen op de kennis van hun leervak berustte. Zij gold wat het algemeen vormend onderwijs betreft, (vooral) voor het lesgeven aan leerlingen die op het universitaire onderwijs werden voorbereid. De controle op dat beetje didaktische voorbereiding vond vanuit de universiteit plaats. En er hoorde ook een beetje training on the job bij. Als het wenselijk zou zijn dat deze universitair gevormde personen om bevoegd leraar te worden  extra opleiding alsmede training on the job moeten volgen dan zou dat onder de verantwoordelijkheid van de universiteit moeten (blijven) gebeuren.

 4. Als alle leervakken in het VO

  Als alle leervakken in het VO op 3 niveaux geëxamineerd worden kunnen leerlingen maximaal 2 jaar tussen  niveaux blijven zweven. Bij zweven tussen havo en vwo kan dat minstens 3 jaar zijn. Er zijn dan een groot aantal vakkenconstellaties op het eindexamen mogelijk waarbij de leerling een bepaald diploma kan krijgen. Het recht op een diploma hangt dan af van het aantal vakken, de constellatie van de vakken, het niveau waarop voor het vak geëxamineerd is en de voor die vakken behaalde cijfers. De normen voor slagen zullen dan zeer complex zijn. Als alle vakken vanaf het eerste leerjaar op 3 niveaux gevolgd kunnen leerlingern met verschillende capaciteiten lang bij elkaar gehouden worden en kan de eindniveaukeuze uitgesteld worden en kunnen toch alle leerlingen op hun eigen niveau werken. Maar wel met een veel lager rendement dan wanneer er met homogene groepen klassikaal-frontaal gewerkt wordt. Computers zullen de balans niet anders laten doorslaan.

   

 5. Het kan natuurlijk zo zijn

  Het kan natuurlijk zo zijn dat de juffen van een school voor voortgezet onderwijs  er bij hun advies  onbewust rekening mee houden dat het gevoel van een leerling dat hij het aan zijn stand verplicht is op een zo hoog mogelijk niveau onderwijs te volgen of/en dat hij hulp krijgt als hij net te hoog gegrepen heeft slagen op een hoger niveau van het voortgezet onderwijs mogelijk maakt.. Van twee leerlingen met op cerebraal gebied dezelfde potentie heeft de boven beschreven leerling op het grensniveau op het bovenste niveau een grotere kans van slagen. Je zou een verschillend advies van de juffen in dat geval gegrond kunnen noemen. Het is trouwens ook mogelijk dat sommige juffen er bewust rekening mee houden. Nu zullen de juffen bij 5 mogelijke adviezen (Gymnasium, kaal VWO, HAVO, MAVO, SubMAVO (cerebraal bekeken) meestal niet meer dan één niveau mis zitten. Het is mij daarom een raadsel waarom leerlingen vroeger geen CITO-toetsen afgelegd hebben die selecteren tussen twee aangrenzende niveaux. Die zijn vanzelfsprekend betrouwbaarder dan CITO-toetsen die de geschiktheid voor alle niveaux moeten meten. De reden van de brede CITO-toetsen zou juist moeten zijn dat de adviezen van de juffen onbetrouwbaar zijn.
  Er heeft zich ooit een geval voorgedaan waarbij een basisschool met ouderwets onderwijs die goede resultaten had bij het onderwijzen van niet-westerse allochthone kinderen van de inspectie te horen kreeg dat ze nieuwerwets les moest gaan geven omdat dat in het vervolgonderwijs ook gebeurde. Om het bij het geven van advies rekening houden met de sociale achtergrond minder valide te maken zou men in het secundair onderwijs misschien beter kunnen terugkeren naar het ouderwetse onderwijs van vóór de Mammouthwet.
   
 6. Een geuzennaam voor

  Een geuzennaam voor onderwijzers, leraren, docenten en onvrijwillige coaches:

   Ayez peur, Madame, nous sommes plus que des paperclips

  (naar Karel van Berlaymont)

 7. Leraren vergelijken met

  Leraren vergelijken met paperclips laat zien dat de ministerin zorgvuldig binnen haar raamwerk blijft. Onze oosterburen hebben daar een uitstekend woord voor: Prinzipienreiterei. Dat woord wordt niet gebruikt om een compliment uit te delen.

 8. @tejabodewes

  @tejabodewes

  Het woord trombone waarschuwt machtige politici dat onogelijke paperclips kunnen uitgroeien tot luidruchtige bazuinen.De raadgever an Margareta van Parma heeft nooit bevroed dat de geuzen cruciaal zouden worden bij het kwijt raken van de Noord-Europese wingewesten van de koning van Spanje. De Franse naam voor paperclip die de LIAers voor zich zouden kunnen  kiezen zou het gedrag van mevrouw Bussemaker wat minder opportunistisch en beter doordacht kunnen maken. De PdA-stoeterij heeft veel paarden voor haar klaargezet maar in het gesprek met LIA heeft ze bij haar Prinzipienreiterei het verkeerde paard gekozen. Om de beeldspraak te verlagen: Als je als socialst met de Fermdkörper van het VVD-banier van de vrije markt uitrijdt moet je wel bedenken dat die vrije markt er helemaal niet is en je van juist de pseudo-vrije-marktstructuur van het onderwijs gebruik wilt maken voor andere prinzipienreiterei. Dat maakt haar vergelijking met  paperclips behalve vernederend ook huichelachtig.

Reacties zijn gesloten.