BON tevreden met lerarenregister en vastleggen zeggenschap leraar

Registreren_450x200_14594947660_dde50a5c7a_o.jpg

Lerarenregister regelt kwaliteit en professionele ontwikkeling

Na lange rondes van onderhandelen en strijd is de onderwijscoöperatie, waar BON deel van uitmaakt, er niet alleen in geslaagd een stevig voorstel voor het lerarenregister in de steigers te zetten maar ook in het wettelijk vastleggen van zeggenschap voor de leraar. De verantwoordelijke bewindspersoon heeft uiteindelijk ingezien dat de eisen die de beroepsverenigingen stelden realistisch en broodnodig waren om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen en te borgen. Als vertegenwoordiger van de beroepsgroep leraren, is de onderwijscoöperatie met dit resultaat goed op koers om de professionele status van het beroep te borgen. Het register is en blijft in handen van de beroepsgroep. Er is hard gewerkt om Onderwijsraden, bestuurders en managers erbuiten te houden. Dat is nu gelukt. 

Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register onderstreept het belang van het leraarschap. Het geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs. “Dit wetsvoorstel betekent een grote stap vooruit: de leraar wordt weer architect in plaats van alleen maar uitvoerder te zijn”, aldus Joost Kentson, voorzitter van de Onderwijscoöperatie. Het wetsvoorstel verankert belangrijke punten waar de Onderwijscoöperatie altijd voor geijverd heeft. In de wet wordt vastgelegd dat leraren verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de eigen lessen. Belangrijk is verder dat ook het recht op professionele ontwikkeling van de leraar wettelijk wordt vastgelegd. Tegelijkertijd maakt de leraar zelf via het register zijn bevoegdheden en professionele ontwikkeling zichtbaar voor de samenleving. Dat draagt bij aan een verbetering van zowel de positie als de kwaliteit van de leraar, de hele beroepsgroep en zo de onderwijskwaliteit

Het wetsvoorstel is een grote stap vooruit omdat:

 • Het wetsvoorstel onderstreept het belang van het leraarschap.
 • Geeft de leraar zeggenschap over de invulling, inrichting en uitvoering van zijn onderwijs.
 • De professionele ontwikkeling van de leraar krijgt een wettelijke verankering en wordt zichtbaar gemaakt.
 • Het wetsvoorstel stimuleert de verhoging van de kwaliteit van het leraarschap en de beroepsgroep en daarmee dus de kwaliteit van het hele onderwijs.
 • De leraar krijgt een positie als professional.

Hoe verder?

Het wetsvoorstel over het leraarsberoep en het register is op 4 september in de Ministerraad besproken en wordt nu door de staatssecretaris van Onderwijs aan de Raad van State voorgelegd. De inhoud van het wetsvoorstel is op dit moment dus nog niet openbaar. Eerder dit jaar heeft een conceptversie in een openbare internetconsultatie voorgelegen. De bedoeling is dat de wet op 1 januari 2017 ingaat.

Nu al registerleraar worden

Ook nu kunnen leraren zich al in het vrijwillige register inschrijven. Leraren die in het register staan, laten zien dat ze hun beroep serieus nemen; ze kunnen al ervaring met het register opdoen en ze kunnen meedenken over de verdere ontwikkeling van het register. Ben je bevoegd leraar, schrijf je dan in op registerleraar.nl

 

24 Reacties

 1. Als een leraar er de voorkeur

  Als een leraar er de voorkeur aan geeft ouderwets klassikaal les te geven en het schoolbestuur hecht aan zelfstandig leren. heeft dat in de schoolmissievisie beschreven en aan de ouders beloofd, mag die leraar dan toch les geven zoals hij het beste vindt en wil? Als zich inschrijven in het register de leraar zo veel macht geeft zou dateen revolutie in de machtsverhoudinge tussen de leraar en zijn bestuur betekenen. Maar het schoolbestuur kan dan andere middelen vinden om die leraar te disciplineren. Hij heeft niet dezelfde beschermde status als een MR-lid. En waar de ovreheid in het onderwijs inhomogene klassen voorschrijft kan die leraar sowieso niet op klassieke wijze les geven. Het register is dus niet van veel waarde zo lang de machtsverhoudingen scheef liggen maar een register in handen van de beroepsgroep laat de leraar er beter voorstaan dan een die in handen is van de schoolbestuurders.

  Het register kan er bovendien toe leiden dat docenten cursussen gaan volgen waarvan zij niet geloven dat zij er beter door gaan lesgeven, dus tot nog meer verspilling van tijd en geld in het onderwijs. De Wet van Archimedès verandert niet en de cosinusregel evenmin.

 2. Als het register verplicht

  Als het register verplicht wordt zou ik ieder BON-lid aanraden zich uit te schrijven.

 3. Wat voor register er komt is

  Wat voor register er komt is mij onduidelijk, maar als er een register komt dat ik zal ervaren als last, en niet als steun, hoe kan ik dan aan mezelf uitleggen dat ik lid ben van BON, laat staan anderen overhalen lid te worden?

 4. “Tegelijkertijd maakt de
  “Tegelijkertijd maakt de leraar zelf via het register zijn bevoegdheden en professionele ontwikkeling zichtbaar voor de samenleving.”

  Dat lijkt me een heel belangrijke stap vooruit tov het register in zijn huidige vorm, waarin de geïnteresseerde burger slechts namen kan zien.

  Ben erg benieuwd wat de eisen voor registratie gaan zijn. Heeft BON weten vast te houden aan de m.i. terechte eis “zolang er geen onderwijsbevoegdheid is behaald kom je niet in het register”?

  En op welke gronden kan een bevoegd docent zijn registratie kwijtraken? Moet ik straks braaf voldoende ‘vinkjes’ behalen op het gebied van voorgeschreven onderwijskundige cursussen, of kom ik er ook als ik genoeg vakinhoudelijke boeken en artikelen lees?

 5. Citaat:

  Citaat:

  De inhoud van het wetsvoorstel is op dit moment dus nog niet openbaar.

  Kent het bestuur van BON de inhoud van het wetsvoorstel wel? Of is dit een steunbetuiging aan een wetsvoorstel waarvan het bestuur van BON alleen een eerdere versie heeft gezien? Zoals Philippens hier aangeeft in relatie tot wetgeving rond het "balkonincident" is de overheid met dit soort dingen niet te vertrouwen: op het laatste moment wordt meestal toch toegegeven aan de lobby van gevestigde belangen.

 6. Het Walhalla is binnen bereik

  Het Walhalla is binnen bereik als we er nu ook in slagen om een ouderregister in te voeren.

  Het opvoeden van kinderen mag alleen aan bevoegde en bekwame ouders worden overgelaten. Dat vergt levenslange pedagogische scholing en bijscholing en kan niet aan ondeskundigen worden overgelaten. De vele mislukkingen spreken boekdelen.

   

   

 7. Jeff Schmidt, a physicist who

  Jeff Schmidt, a physicist who wrote the 2000 book Disciplined Minds, a critique of the socialization and training of professionals nam waar that qualified professionals are less creative and diverse in their opinions and habits than non-professionals, which he attributes to the subtle indoctrination and filtering which accompanies the process of professional training. Professionalisering verschilt blijkbaar niet veel van indoctrinatie. Precies dat is wat de schoolbesturen willen!(via wikeoedia)

 8. “Less creative and diverse in

  "Less creative and diverse in their opinions and habits" is niet verwerpelijk.

  Naarmate je meer studie en onderzoek verricht en ervaring opbouwt ontdek je wat wel en wat niet werkt. Daardoor neemt je effectiviteit toe. Het gaat mij veel te ver om professionalisering te vervormen tot indoctrinatie.

 9. De leraren die ik vroeger op

  De leraren die ik vroeger op het gymasium had waren stuk voor stuk persoonlijkheden. Dat veraangenaamde het op school zijn. Ik vrees dat dat met die geprofessionaliseerde leraren niet meer het geval zal zijn. Als ouder deel ik dus  niet de mening van het BONbestuur dat het wetsvoorstel de verhoging van de kwaliteit van het leraarschap stimuleert. Ik zie eerder afvinkende coaches voor me.

  De gecursiveerde regels ademen de stijl en de vaagheden van schoolbesturen uit. Eerder is in het onderwijs professionalisering een besmet woord geworden dus het is hier fehl am Platz. Als ik leraar zou zijn zou ik niet weten waar ik aan toe ben. Bij een heldere tekst kun je zinnige vragen stellen maar als ik de gecursiveerde tekst lees moet ik elke keer denken "wat bedoelen de schrijvers  nu eigenlijk met hun frasen?

 10. Interessant, zeker ook omdat

  Interessant, zeker ook omdat Jeff Schmidt een natuurkundige is. Dat is anders dan bestuurskunde, economie, psychologie, politicologie of internationale relaties. Natuurkunde gaat over real life, prestaties, werkbare oplossingen, inzicht, begrip.

  Overigens, van indoctrinatie heb ik in mijn studietijd en in de praktijk daarna (voor wat betreft industriele en projectmatige effectiviteit, advieswerk, maar ook onderwijs, beleidsprincipes) niet zoveel gemerkt of last van gehad. Er was altijd behoorlijk tegen-ruimte. Waar enige hang naar autoritaire forfait de kop op stak, was er altijd plaats voor gefundeerde kritiek, tegenspel, tegendraads initiatief, gezonde anti-hallucinatie, de zekerheid van gezamenlijk zoeken naar het best praktisch realistisch mogelijke.     

  Ik maak mij meer zorgen over de opleidingen en resulterende praktijken van nu, en hun maatschappelijke effekten, daar waar geen handveste basis onder zit  ;  zowel in "hogere" opleidingen (universiteit, hbo) als in wat gevoeglijk "lagere"  opleidingen worden genoemd. De aanhalingtekens duiden op ironisch.

  Wat, bijvoorbeeld, moeten we denken van al die bestuurs"kundige" opleidingen van (zeggen ze) excellente "universitaire" en hbo nivo's ? Van al die  amateure hbo-juristieke opleidingen  : van al die de "academies" voor klaargestoomd personeel in semi-justitionele inrichtingen, de Politie-"academie" Apeldoorn niet uitgezonderd ? Van al die "zorg"verleners in de moerassige gemeentelijke zorg-fuiken, waar ze niet eens zorg-indicaties naar behoren honoreren  ?  Al die regel-lievende en -ontwerpende ambtelijke al dan niet mis-functionerende functionarissen ?  Wat te denken van die kersverse alumni (m/v, maar meer v dan m), die de pedagogische "academies" uitstromen, en 113,287 niet bij 1,567,869 kunnen optellen ?  Ik zeg maar niets over de onderwijskundige kwaliteiten van sommigen in de PO- en VO- en andere raden   –  dat laat zich raden  !  En al helemaal niets over het gilde van universitaire en hbo-achtige onderwijs-onkundigen.

  Wat is er zo mooi aan al die middelmatige MBA-opleidingen, behalve dat ze de bemanning (m/v) opleveren voor de gerieflijke KPMG en andere accountancy-paleizen, en de daarbij behorende extravagantien  ?  Of over het legioen zzp-ers dat, aangevuurd door onterechte regelgeving, hun hamburgers verdient door met belastingwet-interpretaties te jongleren, waar Wiebes niet blij van wordt.

   

  Hallucinaties. De helft van de opleidingen leidt op tot hallucinaris. En het systeem heeft dat nodig om gte o9verleven.

   

         

 11. Ik voorzie dat het Register

  Ik voorzie dat het Register een hopeloze mislukking wordt als er niet ook aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  a. Ik schreef al dat leraren het massaal zullen laten afweten als ze straks niet vrijelijk over de financiering (600 euro is al vastgelegd) kunnen beschikken en ze niet de tijd en ruimte krijgen om hun vakkennis, vakdidactiek en pedagogiek bij te houden. De schoolbesturen, de schoolleiders en de Raden zullen dat moeten weten. Het kost tijd en geld.

  b. Als ik overzie wat er op Kennisnet (nu eigenlijk behoorlijk onderuit gehaald door de OESO zelf!), op LinkedIn, op de sites van APS en KPC en diversen wordt aangeboden aan bagger, en er juist op het bekwaamhedengebied veel ontbreekt, dan zullen de leraren hun punten bijeen gaan sprokkelen met tijdrovende onzin.
  De Onderwijscooperatie zal ervoor moeten zorgen dat die cursussen overzichtelijk (naar vak, naar schoolsoort) en helder (met opmerkingen van collega's die ze hebben gevolgd) worden aangeboden zodat dat de leraren wegwijs worden en niet spartelend ten onder gaan in de modderstroom die van alle kanten op hen afkomt. 
  Het onderwijs wordt er niet beter van als de commerciëlen het aanbod overwoekeren met flutcursussen.

 12. Philippens geeft een

  Philippens geeft een realistische benadering. Het artsen register, nu meer dan 20 jaar oud, werkt (naar het schijnt, wat velen zeggen) naar behoren (al kost het veel geld). Een leraren register zou net zo kunnen werken ; ware het niet dat al die talloze kapers op de kust azen op het geld dat de naieve ambtelijke onderwijs-mafia in het vooruitzicht heeft gesteld.

  Ergo  :  het komt erop aan hoe het geld gesluisd wordt  :   door direct-belanghebbenden (dat zijn docenten in georganiseerde vorm), en niet door politieke of ambtelijke hallucinarisen. Het vooruitzicht is niet bemoedigend.

 13. @ philippsen

  @ philippsen

  Heb heel wat reacties te verstouwen gekregen in mijn inbox. Een reactie was de volgende. Een school (  niet verder bij naam te noemen) heeft een 'scholingscel' opgericht. Zij ontwikkelen zelf cursussen 'goed voor het lerarenregister' en de collega's mogen deze vrijwillig verplicht volgen voor 'punten voor het lerarenregister'. Diegene die nog niet zijn ingeschreven mogen de punten 'bewaren' tot het register verplicht wordt. 

  Nog een reactie. 'Kan iemand mij vertellen wat de meerwaarde van een verplicht lerarenregister is voor de zittende docent en kom niet met de vastgelegde 'professionele ruimte' die ruimte krijg ik niet van een wet maar van mijn directeur.'

   

 14. Als de leraar niet “vrijelijk

  Als de leraar niet "vrijelijk" zoals ik hierboven schreef beslist over welke cursus hij volgt en hij daar niet de tijd voor krijgt, deugt het niet.Hij moet zich dus tegen dergelijke aangestuurde manipulaties kunnen verzetten.
  Ik denk dat die "punten' van die school niet geldend zijn voor het register. Want dan moet die cursus voor iedereen in het land te volgen zijn, en ook geaccrediteerd zijn door de leraren die uit de lidorganisaties in Onderwijscommissie gedetacheerd zijn.
  De professionele ruimte krijg je niet, het is geen kadootje. Daar heerst de leraar zelf over.

 15. @ jeronimoon, hierboven

  @ jeronimoon, hierboven

  inzake (citaat)   :

  Nog een reactie. 'Kan iemand mij vertellen wat de meerwaarde van een verplicht lerarenregister is voor de zittende docent en kom niet met de vastgelegde 'professionele ruimte' die ruimte krijg ik niet van een wet maar van mijn directeur.'

   

  [1] Ik snap dat wel. Angst voor prestige- en baan-verlies. Ik, mijn gezin, mijn hypotheek gaan voor de kinderen.

  [2] Ik snap dat he-e-e-e-elemaal niet. Een ook maar halverwege collectief verzet tegen zo'n directeur is al genoeg om hem (m/v) bakzeil te doen halen. Gewoon de directeur vertellen hoe je het wilt.

  Wat is een leraar waard als hij (v/m) niet op zijn (m/v) eigen poten kan staan en zijn eigen inzicht en mening kan doen prevaleren ?  Kan zo'n leraar dat dan wel in de klas en  niet tegen zijn directeur ?

   

  Tijdelijk stampij in de school is meer waard dan permanente submissie. Een beetje buitenschoolse media-ondersteuning, een beetje ouder-participatie helpt al enorm. Het hierarchieke model is niet geschikt voor algemeen onderwijs. Kazerne-discipline is van vroeger.

 16. @sassoc

  @sassoc

  Muiten kan alleen succes hebben als het massaal is. En zelfs dan kan de muiterij mislukken omdat de gevolgen van langdurige lesuitval door de regering ingeperkt kunnen worden. Als zij niet massaal is zullen de schoolbestuurders de rebellenleiders op straat zetten. Al heel vaak hebben leraren het moeten berouwen dat ze ich tegen het beleid van de school verzetten. De schoolbesturen gesteund door veel politici zijn echt heel machtig.

 17. @ malmaison

  @ malmaison

  "Massaal is geen optie".

   

  Tot het te laat is  –  dan keert de wal het schip. Laat me jou, en anderen hier, herinneren aan die kunstschilder uit Braunau (D), wiens putch in november 1923 in de Bürgerbräukeller in München, tien jaar later in Berlijn, wel degelijk resultaat opleverde. Enigerlei fatsoenlijke Wiederstand was toen te laat, en veel onheil het gevolg.

   

  Maar pas op ! Dit is geen oproep om de methode Biergarten te volgen ; eerder illustratie dat de methode, met ondeudelijke principes, niet deugt. De Geschwister Scholl (Hans und Sophie Scholl) hebben daarvoor een zware tol betaald  –  weer tien jaar later, in 1943, in München. 

   

  Het natuurkundig principe is altijd geldig  :  het begint klein, weinigen zien het, dan groeit het groter, zwakke protesten worden gepareerd want "het zal wel meevallen", het monster groeit uit tot onverslaanbaar  –  en dan is het echt te laat.    

   

 18. Ter afronding van mijn

  Ter afronding van mijn uittreden een antwoord @ sassoc
  De Geschwister Scholl kwamen in actie toen het te laat was. (Ik laat hier het woordje pas hier weg omdat daaruit geconcludeerd zou kunnen worden dat hen iets te verwijten valt). De gelijkenis met de Scholls gaat helemaal op. De Onderwijsmaffia is duidelijk door muiten niet te stuiten. En er is levensgevaar voor docenten in die zin dat ze als ze ontslagen worden hun leven als docent voorbij is.
  Maar we kunnen nog wel de strijd om privacy voor de docenten winnen. Als geen enkele docent in een register wil komen te staan zal dat waarschijnlijk leeg moeten blijven.  Als iemand niet wil dat zijn telefoonnummer in een digitaal telefoonboek wordt opgenomen mag het er niet in opgenomen worden. Mogelijk geldt dat ook voor een opname in het lerarenregister, zelfs al zouden formeel slechts schoolbestuurders toegang hebben. Gelijkenis met het advocatenregister en het artsenregister gaat mank omdat er in die gevallen een andere afweging moet zijn. Denk eerder aan de medische registers voor patienten.
 19. Natuurlijk herinner ik mij

  Natuurlijk herinner ik mij deze gebeurtenis. Ik heb nog goed geschiedenisonderwijs gehad. Alleen het jaartal was ik vergeten. Maar wel vóór 1600 toen de slag bij Nieuwpoort plaats vond! De Roomschkatholieke Nederlanders denken bij "Den Briel" aan de martelaren van Gorichem. Maar er was toch eendracht. Want iedereen merkte zo niet aan den lijfe dan toch in zijn portemonaie dat Nederland een wingewest van Spanje was. Het besef dat bijna iedereen nadeel heeft van het huidige slechte onderwijs in Nederland is er niet. En dat is een groot verschil met de toestand in de Nederlanden van 1573!

 20. Er bestaan ook nog een

  Er bestaan ook nog een register van onbetrouwbare schuldenaren en een strafregister. De besturen denken bij een beroepsregister mogelijk aan zulke registers. Maar wanneer zij een docent willen aannemen hebben zij voor het beoordelen van het moreel kompas van de sollicitant slechts een bewijs van goed gedrag ter beschikking. Een eventueel strafdossier mogen ze niet inzien. Google werd onlangs gedwongen om bepaalde informatie niet te tonen. Waarvoor de besturen een lerarenregister zouden willen gebruiken is mogelijk in strijd met de pivacywet. Het zou daarom beter kunnen zijn dat BON zich van een lerarenregister verre houdt en leraren en masse weigeren om aan het lerarenregister mee te werken en gaan procereren als er toch zo´n register komt zodra er vermeldingen in staan die strijdig zijn met de pivacy wetgeving met hulp van BON naar de rechter stappen. Leraren hebben in het verleden te vaak dingen maar laten gebeuren en zijn dan te laat wakkert geworden. Dit zou een kans zijn om niet in de gezette val te lopen.

 21. Jeroen Segenhout, Rik Winkel,

  Jeroen Segenhout, Rik Winkel, ‘Interne markt werkt niet in Europa’, Het Financieele Dagblad, 21 september 2015

   

  "De interne markt in Europa functioneert niet, vooral niet als het gaat om het vrije verkeer van diensten. Dat zegt de eurocommissaris die verantwoordelijk is voor de interne markt, Elżbieta Bieńkowska, vandaag in Het Financieele Dagblad.

   

  Probleem is vooral dat lidstaten weinig vordering maken met het opheffen van de handelsbarrières voor diensten, stelt de Poolse. "De richtlijn voor diensten bestaat al negen jaar, maar wordt nog altijd niet toegepast. Ik denk dat elke lidstaat wel over wetgeving beschikt die de dienstenmarkt belemmert."

   

  "Werknemers gaan nu soms door een hel als ze in ander EU-land hun beroep willen uitoefenen en daar stuiten op bestaande wetgeving", zegt ze. "Veel lidstaten hebben gereguleerde beroepen, in sommige landen gaat het om vier- tot vijfhonderd beroepen, tot aan kapsters en manicures toe. Daar zijn historische redenen voor, en hervormen doet pijn. Maar deregulering van drie, vier of vijf beroepen zou al iets betekenen voor de Europese markt." (ANP; ook)

   

  Harmoniseren doet pijn, nietwaar? 😉

 22. “Erkenning diploma

  "Erkenning diploma gereglementeerde beroepen

  Iemand mag alleen een gereglementeerd beroep uitoefenen als hij hiervoor een nationaal diploma heeft gehaald. Voorbeelden van gereglementeerde beroepen zijn leraar, gastouder in de kinderopvang, verpleegkundige, advocaat, tolk of archivaris. Hoe u erkenning van uw buitenlandse diploma aanvraagt hangt af van het beroep. Bij Nuffic kunt u terecht voor een overzicht van gereglementeerde beroepen en waar u die aanvraagt."

   

  EU, 'Regulated professions' 'database' (vul in: 'teacher': adult education teacher; kindergarten teacher, primary school teacher, secondary school teacher, special needs teacher, vocational education teacher/lecturer/professor, university teacher/professor, enz.)

   

  Bijv. 'secondary school teacher' (NL):

  "Type of regulation : Other Within the publicly financed school system of the Netherlands, the governing body of a school is obliged by law to appoint teachers with a relevant diploma of post-secondary level. The regulation applies to the governing body of a school, and not at the level of the individual teacher."

  [Wet op het Voortgezet Onderwijs: "Voortgezet onderwijs mag slechts worden gegeven door degene die daartoe ingevolge deze wet bevoegd is."]

   

  "Recognition under: DIRECTIVE 2005/36/EC

  Additional information :

  Recognition under Directive 2005/36/EC: General system of recognition – primary application

  Qualification level: PS3 – Diploma of post-secondary level (3-4 years) , Art. 11 d

  Free provision of services: No prior check of qualifications"

   

  "Description of activities: De docent is verantwoordelijk voor het verzorgen van het onderwijs, leerlingbegeleiding, onderwijsontwikkeling, beoordeling van leerlingen en professionalisering. De docent kan ook verantwoordelijkheid dragen voor innovatie van het onderwijsklimaat."

   

  Het lerarenregister.

Reacties zijn gesloten.