Ledenvergadering 7 maart

Geachte leden van BON, 

 

het bestuur nodigt u graag uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op 7 maart aanstaande, voorafgaand aan het symposium met het thema: "Zo kan het ook".

 

U treft hierbij de agenda en de stukken voor de ledenvergadering

1.      10.00-10.05        Opening  Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de

                                            vergadering naar de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)

2.      10.05-10.10        Mededelingen

3.      10.10-10.15        notulen ALV van 5 april 2014 

4.      10.15-10.35        Jaarverslag 2014 en rekening en verantwoording over 2014

a.   Jaarverslag 2014

b.   Financieel verslag 2014 (1, 2 en 3)

c.   Verslag en verklaring kascommissie

d.   Aftreding en benoeming kascommissie

5.      10.35-10.40        Decharge verlenen over het totale beleid over boekjaar 2014 van het bestuur

6.      10.40-10.50        Begroting 2015 (1 en 2)

7.      10.50-11.00        Bestuurssamenstelling: herbenoemen, aftreden en toetreden bestuursleden 

8.      11.00-11.10        onderwijscoöperatie

9.      11.10-11.40        Behandeling van ingediende voorstellen en moties 

10.   11.40-11.50        Rondvraag

11.   11.50-11.55        Sluiting ALV