Goedgekeurde pestprogramma’s bekendgemaakt

Staatssecretaris Dekker wil dat scholen vanaf schooljaar 2015/2016 werken met een goedgekeurd anti-pestprogramma. Tot nu toe zijn 61 programma's ter keuring aangemeld en zijn er daarvan 48 afgekeurd. De verwachting is dat 13 programma's, na eventuele wijzigingen,  goedgekeurd zullen worden.

Het rapport van het Nederlands Jeugdinstituut hierover vindt u in de bijlage (pdf).

BON begrijpt dat de overheid zich zorgen maakt over pesten op school, maar vindt het geen goede zaak dat die overheid eist dat er met een pestprogramma wordt gewerkt en vindt het ook niet de taak van de overheid om hierbij programma's goed- danwel af te keuren. Bij reken- of taalmethodes is ook geen overheidsstempel vereist en voor zover we weten kunnen scholen er ook voor kiezen reken- of taallessen op een eigen manier te geven. In ieder geval is de rekenmethode Reken Zeker op die manier ontstaan: als een methode die twee leerkrachten zelf hebben ontwikkeld.

Bij de beoordeling van de methodes zijn veel deskundigen betrokken geweest, maar sommigen daarvan hebben belangen bij sommige van de beoordeelde methodes. Dat die personen niet over de eigen methode mochten oordelen is nauwelijks een garantie voor onpartijdigheid. Opmerkelijk is ook dat wellicht de bekendste pestdeskundige, Bob van der Meer, niet aan het rapport lijkt te hebben meegewerkt. BON neemt hiermee geen stelling voor- of tegen de opvattingen van van der Meer of van hen die wel hebben meegewerkt aan het rapport, maar wil alleen aangeven dat er over validiteit en betrouwbaarheid van dit onderzoeksrapport nog gediscussieerd kan worden

Tenslotte vragen wij ons af of uberhaupt is vast te stellen welke methode werkt en welke methode niet. Is dat niet veel meer afhankelijk van de situatie dan van min of meer objectief vast te stellen werking? Eén vastgesteld anti-pestprogramma op school betekent dat elke leraar van die school op die manier moet handelen bij pestsituaties of ter voorkoming daarvan. Juist bij pedagogische zaken als pestgedrag is het van groot belang de de hoog opgeleide leraar zijn eigen keuzes kan maken. Opnieuw wordt gekozen voor dikke procedures en dunne leraren. Uit het oogpunt van management en ook vanuit de politieke verantwoordelijkheid is dat de gemakkelijke weg: de doodlopende weg van meer voorschiften en steeds lager opgeleide uitvoerders. De keuzes worden ongetwijfeld met de beste bedoeling gemaakt: wat als er opnieuw schrijnende, wellicht dodelijke gevallen van pesten op school zullen plaatsvinden?  Maar duidelijke is dat met regels en methoden ook niet alle ellende te voorkomen is, maar dat er bij die aanpak wel vele uiterst nadelige bijwerkingen zijn.

BON pleit voor stevige en hoog opgeleide leraren die zich in hun handelen gesteund voelen door directie en bestuur en vreest dat een  verplichting tot aanschaf en aantoonbaar gebruik van een goedgekeurde anti-pestmethode wellicht juridisch helpt in geval van een  conflict met ouders, maar dat over de werkelijke effectiviteit daarvan nauwelijks iets te zeggen is. De papieren wereld wordt verder opgetuigd en dat geld moet toch weer ergens vandaan komen. De overheid kan weer zeggen daadkracht te hebben getoond.

3 Reacties

 1. Misschien lopen er wel zo

  Misschien lopen er wel zo veel dunne leraren rond dat de vlucht in dikke procedures onontkoombaar gewordeden is. En zijn bovendien niet vaak de bestuurderen te mager om met robuste leraren te kunnen omgaan? Ook voor de omhooggevallen bestuurders is het gemakkelijker om in contacten met leraren en ouders op procedures te kunnen steunen.
  Maar jullie spreken over een doodlopende weg. Moet ik aan zoiets als de ontsnappingssnelheid van een projectiel dat vanaf de aarde omhoog geschuten wordt en nooit tot stilstand komt?. Of gaat het echt om een doodlopende weg die met constante snelheid bereden bereden wordt? Wat gaat er gebeuren aan het einde van die weg en wanneer zal het einde bereikt worden? (Als de interventiepogingen van BON nog niets aan het verloop hebben kunnen veranderen)
 2.  Als Pietje je pest, sla je

   Als Pietje je pest, sla je Pietje eens flink op zijn bek. Maar dat ga je natuurlijk niet roepen. Stel je voor, je zou een menigte psychologen brodeloos maken. En nu al heeft nog niet 1% van de afstuderende sociaal-wetenschappers een baan op het niveau van afstuderen. Schep een opleiding voor professioneel pestconsulent. Maak het observeren van pestgedrag tot een academische subdiscipline. Stel een training in voor leerkrachten in pestpreventie en maak een jaarlijkse update verplicht. Je kunt het niet maken dat de docenten je vroeg of laat niet meer nodig hebben. En houd er absoluut je kop over dat Pietje eens flink op zijn bek moet krijgen. Dan kun je dat mooie anti-pestprogramma met zijn jaarlijkse opbrengst wel op je buik schrijven.

 3. Dat vreselijke ‘over de

  Dat vreselijke 'over de streep' programma zou ook verboden moeten worden. Emo tv van de bovenste plank, uitbuiting van andermans leed voor de kijkcijfers. 

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.