80 miljoen om de zaak te stutten

stutten_450x200_1338556_57146558.jpg

De Volkskrant bericht dat minister Bussemaker 80 miljoen uittrekt om beginnende leraren op school te houden; er haken nu te veel leraren af gedurende de eerste vijf jaar voor de klas. Het geld moet onder andere besteed worden aan verschillende projecten voor begeleiding van beginnende leraren. Ook gaan scholen en lerarenopleidingen samen nieuwe onderwijsconcepten onderzoeken om het onderwijs anders te gaan organiseren.

BON meent dat het goed is als er serieus aandacht besteed wordt aan begeleiden van beginnende docenten, maar dat lost het probleem niet op. De werkdruk van docenten is in Nederland ongekend hoog en wordt door OCW 'opgelost' door de zomervakantie in te korten, nieuwe onderwijsconcepten te bedenken, passend onderwijs in te voeren en door een gebrekkige professionele ruimte voort te laten bestaan. De minister kiest voor stutten in plaats van renoveren, en dat bij een probleem dat al decennialang bekend is. We stutten de gammele begane grond terwijl de projectontwikkelaars er nog rustig twee etages bovenop zetten. Van goed naar excellent, zegt het nationaal onderwijsakkoord.

9 Reacties

 1. Dit kun je zelfs geen stutten

  Dit kun je zelfs geen stutten meer noemen; het is cosmetisch gerommel in de marge. 

   

  Docenten die nu middels slechte arbeidsomstandigheden worden geselecteerd op een verhoudingsgewijs mindere geschiktheid en die nu onderuitgaan dóór die die lage geschiktheid, die slechte arbeidsomstandigheden en door ondermaatse vakinhoudelijke vooropleiding, die gaan ook mét extra coaching onderuit. En misschien zelfs wel mede dóór extra coaching, want ook dat kost extra tijd die je wellicht beter voor lesvoorbereiding of uitrusten had kunnen gebruiken. 

   

  We geven een staatssecretaris ook geen extra coaching als die niet goed functioneert, en ook gaan we diens functie niet aanpassen; we zoeken gewoon een andere die het wél kan. Ik zou ook graag een onderwijsminister willen die geen 80 miljoen euro verspilt aan zinloze cosmetische maatregelen; ik wil een onderwijsminister die het wél kan.

   

   

 2. Een citaat uit het

  Een citaat uit het beleidsstuk dat de bewindslieden vorige week naar de kamer stuurden

  Instemmingsrecht van onderwijsteams op de vormgeving van het onderwijsleerproces Wij onderschrijven het belang dat in de motie Beertema (Kamerstuk 33 495, nr. 23) wordt gehecht aan de positie van leraren om instemming te geven op het onderwijs dat zij zelf verzorgen. In elk van de onderwijssectoren hebben docenten al inspraak op het onderwijsleerproces via bestaande rechten en overlegorganen, en in sommige sectoren zullen wij in verdere versterking van hun rol voorzien. Uit een recent rapport van de inspectie is gebleken dat docenten voldoende professionele ruimte ervaren. In het funderend onderwijs is het instemmingsrecht van docenten geregeld in de WMS.

  Daarnaast hebben wij in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord afgesproken met de sectoren po en vo dat er een professioneel statuut wordt ingesteld waarin de rol van leraren over de invulling van het onderwijs verder wordt versterkt. In het mbo functioneren onderwijsteams waarin in collegiaal verband zeggenschap is georganiseerd over de uitvoering van het onderwijs. Dit wordt bekrachtigd door een professioneel statuut dat door de sociale partners in het mbo is overeengekomen. Ook wordt de kwaliteitsgerichte cultuur in de onderwijsteams gestimuleerd met het project kwaliteitsmanagement van MBO15. De ho-sector kent opleidingscommissies die onder meer tot taak hebben om advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling, en die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over alles wat het onderwijs in de opleiding betreft. De medezeggenschap heeft direct invloed op de vormgeving van het onderwijs door deels instemmings- en deels adviesrecht op de onderwijs- en examenregeling. De beoordeling van de studenten is uitsluitend in handen gelegd van de examinatoren en examencommissie die in ieder geval deels uit docenten bestaan. Verder willen wij uitdrukkelijk wijzen op de wettelijk vastgelegde academische vrijheid in het hoger onderwijs.

   

  Ik kan wel veel cursiveren. Maar die ene scheve zin laat al zien dat deze bewindslieden vinden dat de leraren al genoeg in te brengen hebben. Maar ja, er komt ook nog een Professioneel Statuut. Daarin wordt de rol van de leraren "over de invulling" van het onderwijs versterkt.

  Ik zit in de overleggroep die namens de Onderwijscooperatie praat met de VO-Raad over dat Statuut. Dat zou volgens onze partners aldaar zo moeten worden opgesteld dat in de CAO-onderhandelingen komt en het naar maat gesneden kan worden door degenen die in de school al de macht hebben. Zo, dan is het cirkeltje rond en bepalen degenen die het voor het zeggen hebben dat ze het voor het zeggen blijven hebben. We zullen zien, maar ik houd iedereen op de hoogte.

  Principieel punt is dat de bewindslieden er niet aan denken om zelf te regelen in wettelijke voorschriften dat leraren de zeggenschap krijgen over inhoud en didactiek. En de Onderwijscooperatie werd indertijd door de minister in het leven geroepen om eindelijk tegenwicht te geven ("countervailing power") tegen de bestuurders die de scholen naar de afgrond of naar de rand van de afgrond gemanipuleerd hadden. De Onderwijscoöperatie moet dus weten wat haar taak is op dit punt.

   

  Noot van de redactie: we hebben het stuk van Phillipens opnieuw moeten lay-outen omdat de ingevoerde tekst onleesbaar was. Oorzaak is het knippen en plakken vanuit andere documenten dat op deze website niet zondermeer goed gaat.  Gevolg van de aanpassing is wel dat de door de auteur genoemde "ene zin" nu niet meer als bijzondere zin herkenbaar is. Ik verzoek Huub even aan te geven welke zin dat was, dan zal ik die middels vet oid weer herkenbaar maken.

  Verzoek verder aan iedereen die knipt en plakt vanuit andere documenten dat zorgvuldig te doen zodat er geen harde return staat aan het einde van elke oorspronkelijke regel.

 3. Het gaat om deze zin:

  Het gaat om deze zin:

  Uit een recent rapport van de inspectie is gebleken dat docenten voldoende professionele ruimte ervaren. 

  Ik zal proberen mijn harde returns wat te verzachten.

 4. Ik heb dat rapport van de

  Ik heb dat rapport van de inspectie even ingekeken maar dat eruit zou blijken dat de docenten voldoende professionele ruimte ervaren lees ik er helemaal niet in.

  De onderzoeksvragen???

  1.    Stuurt de school(leiding) met kaders en faciliteiten expliciet op school- en personeelsontwikkeling?

  2.    . Krijgen de leraren(teams) de ruimte en faciliteiten om gericht aan de verbetering van het onderwijs te werken?

  3.     Hebben de leraar en de school(leiding) reëel zicht op de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van de leraren?

  4.     Benutten de leraren(teams) de geboden ruimte om gericht aan de ontwikkeling/verbetering van het onderwijs en aan zichzelf te werken? 

  Ik denk niet dat het de onderwijscoöperatie in deze discussie daar in de eerste plaats om gaat.

 5. “Het geld moet o.a. besteed

  "Het geld moet o.a. besteed worden aan verschillende projecten voor begeleiding van beginnende leraren " Zouden de besturen niet denken  "…om leraren in een solide mal te persen? Het gaat toch immers uiteindelijk om het uitvoeren van de missies en onderwijsconcepten van die besturen? Een leraar moet zich daarbij dienstbaar opstellen en geen eigen afwijkende mening hebben.. De nieuwe standenmaatschappy van Onderwijsland nadert zo weer wat dichter haar voltooiing

 6. Volgens minister Jet is het

  Volgens minister Jet is het een verspilling van talent dat veel leraren in de eerste vijf jaar van hun carrière voor de klas afhaken. Volgens mij zou dat moeten betekenen dat in de ogen van Jet een getalenteerd leraar anders is dan wat een schoolbestuurder een goed leraar beschouwt. Dat zou haar aan het denken moeten zetten en de uitkomst van dat denken zou nooit kunnen zijn dat schoolbesturen zijn die getalenteerde leraren moeten proberen vast te houden. Natuurlijk zou het kunnen zijn dat volgens Jet alle aankomende leraren net als alle aankomende leerlingen talenten zijn. Maar dan is het natuurlijk dwaas om dat woord nog te gebruiken Is Jet zo dom dat ze dat allemaal niet kan bedenken of vertrouwt zij er op dat er in Nederland zo weinig mensen over onderwijs nadenken dat hun kritiek haar niet deren kan en zij risicoloos de eenheid en reputatie van haar partij tot maxime van haar handelen kan maken? In elk geval een rare  juf, die Jet.

 7. Waarom wil niemand inzien dat

  Waarom wil niemand inzien dat het geen kwestie van 'meer begeleiding' is? Als je in het onderwijs je werk goed wilt doen, kun je eigenlijk geen voltijdsaanstelling accepteren. Dan red je het niet met de beschikbare tijd. Natuurlijk schrikt dat verschrikkelijk af! 

  Een ander aspect is al helemaal taboe: de orde. Nederlandse jongeren wordt niet geleerd om respect te hebben voor leraren, hun mond te houden als de docent wat uitlegt en zelf te investeren in hun kennis. Er is geen land waar dit zo toe gaat als in Nederland. Sancties treffen is op de meeste scholen ook nog eens taboe, óf gewoon wegens de terreur van de leerplicht onmogelijk.

  Word leraar: je werkt méér dan 40 uur per week en wordt voor 20 uur betaald. Je krijgt klassen die eigenlijk geen onderwijs willen hebben en alleen op school komen om hun sociale contacten te onderhouden en ongestoord op hun mobiel te spelen en je mag er ook nog eens niks tegen doen.

   

 8. Je vergist je Hinke,

  Je vergist je Hinke,

   

  dat wat jij "ongestoord op hun mobiel spelen" noemt is in werkelijkheid een uitgekiende pedagogisch didactische aanpak, perfect passend bij de door jou geschetste andere rol van de leraar (waarom noem je dat nou disrespect voor leraren, het is gewoon een fundamenteel onderzoekende en kritische houding die we onze leerlingen aanleren?)

 9. Had dat dan gelijk gezegd!

  Had dat dan gelijk gezegd!

  Een van mijn huidige taken is het begeleiden van nieuwe collega's. Ik zal het ze vertellen!

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.