Onderwijsraad: ’te zwaar accent op taal en rekenen’

Pisa_450x200_1419201_86416651.jpg

In NRC van vandaag hekelt voorzitter Geert ten Dam de naar haar mening 'eenzijdige aandacht' voor taal- en rekenprestaties in het onderwijs. Ze spreekt van een verschraling van het onderwijs. Ook meent ze dat de overheid zich teveel met de inhoud van het onderwijs en de leerprestaties bemoeit. 

Op moment van plaatsing van dit bericht is de volledige tekst van het artikel van ten Dam nog niet beschikbaar. De redactie zal dit bericht later vandaag aanvullen

10 Reacties

 1. Ik herinner mij nog dat er

  Ik herinner mij nog dat er een ministerein van Onderwijs was die na de invoering van de Mammouthwet schreef of beweerde dat in Nederland in vergelijking met andere (Europese?) in het VWO hoge eisen werden gesteld op het gebied van de β-vakken en dat daar best nog wel wat van af kon. De gevolgen van deze zienswijze weten we nu.

 2. Eerst een paar opvallende

  Eerst een paar opvallende beweringen en formuleringen van Geert van Dam: “Op dit moment beschikt ons land over goed onderwijs. Met gemiddelde financiën leveren we bovengemiddelde prestaties, blijkt uit internationale vergelijkingen. Leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs doen het goed. Het aantal zwakke scholen is sterk gedaald. Meer mensen zijn hoog opgeleid en onze afgestudeerden hebben een hoog niveau. Er zijn minder laaggeletterden en voortijdige schoolverlaters. We mogen trots zijn op de basiskwaliteit van het onderwijs”

  Bon bestaat bij gratie van de afgenomen kwaliteit van het onderwijs. Als Geert gelijk heeft behoort BON helemaal niet te bestaan. Meer mensen voldoen aan de nieuwe definitie van hoogopgeleid en hebben dus minstens een HBO-diploma. Dat is waarschijnlijk mede gekomen omdat de eisen die het HBO stelt omlaag zijn gegaan en daardoor meer leerlingen konden slagen.  Niks meer studenten én hoger niveau. En als wij met ons onderwijs er bij internationale vergelijkingen goed uitspringen dan compenseert dat niet dat we het vroeger beter deden dan nu. Het geeft ons meer tijd om weer goed en daarna heel goed te worden en zo een kans krijgen om de welvaart te behouden die we nu hebben dankzij ons goede onderwijs van vroeger. Als ze het straks op vele plaatsen in de wereld beter gaan doen dan wij maar nog niet zo welvarend zijn raken we onze welvaart kwijt.

  Nederland geeft inderdaad weinig geld uit aan mensen die voor de klas staan en daarom hoeven de leerlingen pas op hun eindexamen laten zien dat ze kunnen rekenen. Vroeger zou iemand die niet kon rekenen helemaal niet tot het VWO zijn toegelaten. Wat een onzin schrijft mevrouw van Dam toch! Verder concentreert zich het onderwijs in Nederland op het omhoog trekken van de zwakste en meest problemen gevende leerlingen zonder dat onderzocht is of het wel verantwoord is om daarvoor het onderwijs aan de slimmere leerlingen te verwaarlozen. Verder weet ik niet wat van Dam met basiskwaliteit bedoelt en dat maakt van de zin dat we er trots op mogen zijn een goedkoop en peuterjuffrouwachtig compliment.

 3. Geert van Dam heeft ongelijk

  Geert van Dam heeft ongelijk in haar bewering dat er te weinig visie is van wat het onderwijs zou moeten inhouden. Er is wat visie betreft alleen het probleem van de eenzijdige visie op de doelstellingen en het probleem dat de onbetwistbare doelstellingen rekenen en taal niet meer gehaald worden. Daarbij zijn er nog een heleboel extra doelstellingen die gedeeltelijk ook nog het falen op het gebied van taal en rekenen veroorzaakt hebben. En het probleem van persoonlijke belangen die niet altijd harmoniëren met de belangen van de leerlingen en de samenleving als geheel. Mensen die in het onderwijs werkten kregen vroeger een redelijk salaris maar het onderwijs als een branche waarin je goed geld kunt verdienen en via vriendjes (en tegenwoordig ook vriendinnetjes) als hooggesalarieerde gemakkelijk een tussenbaantje kunt krijgen is nieuw. Dat geldt natuurlijk niet voor die baantjes waarbij je rechtstreeks bezig bent met leerlingen. Maar die zijn financieel niet interessant. Bij onderwijs zijn de responsietijden van het systeem bovendien zo lang dat tegen de tijd dat de gevolgen van verkeerde beslissingen merkbaar worden de schuldige vaak al lang ergens anders zitten. Het is natuurlijk goed dat mevrouw van Dam zich niet af laat leiden door de mallotige pogingen om weer goed onderwijs in rekenen en taal terug te krijgen.

  Om je weg in de samenleving te vinden, zijn volgen Geert van Dam “vakken als geschiedenis, economie, filosofie en cultuureducatie onontbeerlijk, evenals sociale competenties en burgerschapsvorming, zelfstandig problemen oplossen, samenwerken, communiceren en ICT-geletterdheid”. Zij maakt hier een duidelijk onderscheid naar leervakken, dus vakken die op de traditionele manier leerbaar zijn en overige kundigheden die dat niet zijn en die leerlingen al in meerdere of mindere mate bezitten als ze op school komen. Dat reeds min of meer kunnen en de matige leerbaarheid en toetsbaarheid van deze overige kundigheden maken het moeilijk om te bepalen hoe en hoe vaak je ermee bezig moet zijn. Het vermogen om zelfstandig problemen oplossen kun je kinderen leren door ze computerprogrammetjes te laten schrijven of ze te onderwijzen in Euklidische Meetkunde. Het kan dus het beste verworven worden als spin-off van cognitiebevorderende activiteiten die als leervak kunnen worden aangeboden. Wat Geert van Dam verzwijgt is dat er ook politieke partijen zijn die meer willen dan dat een leerling zich later in de bestaande maatschappij kan handhaven en helpen haar te beschermen. Met dat “meer” bedoel ik dan niet zoiets als ICT-geletterdheid die veel leerlingen trouwens op eigen kracht opdoen maar bij voorbeeld werken aan een egalitaire maatschappij. En daarmee dringt een school onaanvaardbaar ver het domein van de ouder als opvoeder binnen.

  Wat de toetsbaarheid betreft: De overheid wil dat om weer een beetje greep op het onderwijs terug te krijgen. De schoolbesturen hebben gemengde gevoelens. Ze willen graag dat scholen bedrijfsmatig werken en hun managers moeten daarom over betrouwbare data beschikken. Maar nog liever willen ze, afhankelijk van het onderwijstype, dat de leerlingen van hun scholen gediplomeerd vertrekken. Daarvoor werkt een afvinksysteem of competentiegericht leren beter.

  Laten wij, zodra rekenen en taal weer in orde zijn ruimte maken voor de leervakken (in de betekenis van goed toetsbare vakken) zoals echte wiskunde en geschiedenis. Het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen en het besef dat demokratie een kostbaar goed is kunnen de leerlingen dan bereiken in de vorm van spin-off van die vakken.

 4. NRC.nl (Handelsblad?; wat is

  NRC.nl (Handelsblad?; wat is de nieuwste marketing term voor 'NRC' voor jong en populair -Next- en oude opzeggende abonnees -Handelsblad-), *'Onderwijsraad: verschraling door te zwaar accent op taal en rekenen'*, 3 november 2013

   

  Geert ten Dam neemt alvast een voorschot op de USA-EU-OESO-UNESCOMicrosoft enz. '21st century skills': “De samenleving heeft ook behoefte aan creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerking, culturele en morele sensitiviteit, zorgzaamheid en vakmanschap.” De EU stelt: hoger niveau taal en rekenen (voor honderden miljoenen leerlingen). Het leren te leren te leren te leren-concept van levenslang leren te leren kan deze missie vertragen.

   

  Voorstel: stuur de kinderen *zo vroeg mogelijk* naar schoolse en pedagogische begeleiding. Dan worden zij welopgevoede EU-burgers. We volgen hen met het bij de geboorte aangemaakte elektronische *leerlingdossier* (*CBP*). Niet goed, dan extra begeleiding uit de Brusselse subsidiepot. Passend onderwijs, knellend of niet. Individueel onderwijs voor iedereen in klassen van meer dan dertig leerlingen. U bent toch niet asociaal? De EU wil(de) 50% hoger opgeleiden. U moet niet denken dat hoger opgeleiden ook les kunnen geven aan de toekomstige hoger opgeleiden. U bent toch niet asociaal? Bovendien kost dat geld. De progressief onderwijssekte bepaalt wat goed voor u is, met behulp van de lobby van de ICT-industrie.

 5. Het ontwikkelen van een

  Het ontwikkelen van een moreel kompas is essentieel voor de pedagogische opdracht van de school.

  Jan Westert (directeur van ROC Menso Alting):

  "Het ontwikkelen van een moreel kompas is essentieel voor de pedagogische opdracht van de school. In de ‘21st century skills’ van het bedrijfsleven hebben ze nu al prioriteit. Zo dreigt het onderwijs opnieuw volgend te zijn, anderen zetten de toon ten aanzien van de pedagogische opdracht. Het publieke debat over de pedagogische opdracht behoeft verdieping. Het onderwijs wordt te zeer gedomineerd door het bestuurlijk arrangement van het new public management."

  Al die topbankiers, topondernemers, CEO's, voor hun is het  morele kompas al lang prioriteit. Dank je wel Tex Gunning voor je lezing. Misschien zou kritisch leren denken een nog betere opdracht zijn voor het onderwijs.

   

  Bron:

  www.lvgs.nl/weblog/onderwijs_en_moreel_kompas/1393/ .

 6. Onderwijshotemetoten praten

  Onderwijshotemetoten praten steeds weer in algemene termen over het onderwijs. Algemene termen die zelden iets concreets beschrijven. Waar leerkrachten en leerlingen concrete zaken om handen moeten hebben. Op de radio werd een ondernemer gevraagd wat hij eiste van leerlingen voordat die bij hem aan de slag konden gaan. Ik spitste mijn oren, (ik dacht dat hij beheersing van diverse talen b.v. zou noemen), maar het antwoord bevatte vaagheden als 'voorbereid' zijn op de groene en duurzame maatschappij, probleemoplossend vermogen, 'voorbereid' zijn op die merkwaardige 21-ste eeuw die heel andere mensen schijnt op te leveren, e.d.

   

  Op de lagere school (en ook op de basisschool) besteedde men elke dag aandacht aan de vakken lezen, schrijven, taal en rekenen. Het grootste accent lag op die vakken. Dat was nodig omdat het hier complexe vaardigheden betreft.

  Andere vakken kregen een of twee keer in de week aandacht. Toch kan men niet beweren dat die basisschool verarmd was! Er was tijd voor creativiteit, museumbezoek, sportdagen, gastlessen, schooltelevisie enz. Juist die toenemende aandacht voor vrijblijvende zaken als 'leren samenwerken' , 'zelfstandig werken', 'praten met elkaar', 'groepswerk' maakten dat er tijd werd afgesnoept van lessen die concreet konden zijn.

 7. @ jl

  @ jl

  Chapeau voor uw voortdurende archivering van onderwijsuitspraken. De historische context is in de loop der jaren ontstaan. Een digitaal onderwijsgeheugen. 😉

   

  De Volkskrant, 'Kamer trekt 5 miljoen euro uit voor aanpak laaggeletterdheid', 5 november 2013

   

  "Het aantal laaggeletterden stijgt in Nederland van 1,1 miljoen mensen naar 1,3 miljoen mensen, dus er is geld nodig om hiertegen te vechten, vindt een ruime meerderheid van PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Daarom moet er in 2015 geld uit het budget voor het mbo worden besteed aan onder meer lees- en schrijflessen voor volwassenen. In dat potje zit door het recente Herfstakkoord over de begroting van 2014 meer geld dan eerder geraamd."

 8. Gelukkig kijkt de EU over

  Gelukkig kijkt de EU over onze schouders heen, anders zou er niets van onze burgers terechtkomen. Deze vriend heet Statistiek. Het onderwijsbeleid wordt in Brussel gemaakt.

   

  European Commission,  Education & Training, EU literacy policies,  'Education and training 2020'

   

  "EU Member States have a shared interest in improving literacy standards for both children and adults. Improving reading literacy was one of the first objectives of the Commission's 'Education and Training' work programme, launched in 2002, and this objective was re-confirmed as a priority for 2010-2020. Member States have committed to reduce the ratio of low-achieving 15-year-olds in reading literacy to 15% at most by the end of the decade.

   

  Low achievers in reading literacy are those who are capable of completing only the least complex reading tasks such as locating a single piece of information, identifying the main theme of a text, or making a simple connection with everyday knowledge.

   

  In the EU performance at the age of 15 improved from 21.3% low performers in reading in 2000 to 20.0% in 2009. The share of low achieving boys (25.9%) is about twice the share of low achieving girls (13.3%).

   

  The best EU performers are Finland, Estonia and the Netherlands (more details by country)." Burgers in Bulgarije en Roemenië zijn (statistisch) nog niet zo ver met de geletterdheid. Misschien kunnen zij het vanaf 1 januari 2014 bij ons leren.

   

  'Europe loves reading' (ook). De EU is een walhalla voor weldoeners geworden. Het is van de zotte dat we anno 2013 in Nederland met dit probleem kampen. Het boteroverschot – op de hoofden – is hoog. Het is beleid levenslang leren te leren te leren te leren te leren lezen, schrijven en rekenen. Hotel California.

   

  "The Jean Monnet Conference 2013 will analyse the political implications of European economic integration and ask whether Europe is ready for political Union." Het continent verdrinkt in de Stille Oceaan terwijl de EU in stand blijft. Iedereen een zwemvest?

 9. @ | Sympathisant  | 5 nov

   

  (cit.) VK vandaag : Kamer trekt 5 miljoen euro uit voor aanpak laaggeletterdheid :

   

  "Het aantal laaggeletterden stijgt in Nederland van 1,1 miljoen mensen naar 1,3 miljoen mensen, dus er is geld nodig om hiertegen te vechten, vindt een ruime meerderheid van PvdA, VVD, SP, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Daarom moet er in 2015 geld uit het budget voor het mbo worden besteed aan onder meer lees- en schrijflessen voor volwassenen. In dat potje zit door het recente Herfstakkoord over de begroting van 2014 meer geld dan eerder geraamd."

   

  Satire.

   

  Die ruime meerderheid heeft daar dus 25 euro per laaggeletterde voor over, in het jaar 2015 ; ofwel, macro gerekend (thanx dr Schiller, de recentelijk belauwerde Nobelprijs-winnaar), het bruto salaris van een gemiddeld doorgesneden (pardon, doorsnee) mbo docent voor een maand  –  hoopvol lukt het om die turbo-alfabètiserung in één maand, februari, te doen, die maand is doorsnee 2.4 dagen korter, en brengt dus 2.4 percent meer bruto salaris op voor de doorgesnedene (m/v). Over doorgesneden gepsroken : van die 2.4 percent méér-opbrengst gaat dan weer 2.38 percent naar de fiscus, berekend als doorsneden gemiddelde,  vestzak broekzak, wat weer heel populair is in politieke kringen. Overigens, die dr Schiller zou grandioos falen voor het nederlands staatsburgerschap, hij is immers nederlands-laaggeletterd  –  satirisch : een sukkel

   

  Februari wordt de turbo-alfabetiseringsmaand van 2015 ! Deze actie-maand spruit voort uit de wijsheid eener ruime TK-meerderheid, iets om dankzeggen te doen (fooien en dankzeggen, zoiets) tegen de tijd dat de klok op februari/2015 staat. Feitelijk negen maanden vroeger dan de traditionele dankzegging ; turbo, turbo, laaggeletterden kunnen zeker wel klok kijken.

   

  Maar nu lees ik ook zo-even (simultaan nog wel, multi-tasking, knap)  –  o ! onvolprezen internet (dat deze laaggeletterde citoyens dus maar moeilijk kunnen volgen)  –  dat de rechter (welke dat is, geen idee, maar lezen kan 'ie ongetwijfeld) heeft bepaald dat het strafbaar is om een agent (jah, het betreft een rechercheur, zou dat een upgrade agent zijn ?), die in een pv met select-copy-paste kennelijk niet behoorlijk uit de voeten kon, sukkel te noemen  –  over de geletterdheid van de functionaris zegt de eerwaarde rechter niets. De dikke van Dale dan misschien wel ? Of wordt die binnenkort ook verboden ?

   

  Raadsel : hoe noemt u, lieve lezers-neerlandici en verwante geesten, Tweede Kamer-leden die bovenstaand beschreven boekhoudkundige handeling in de Handelingen hebben doen opnemen ? 

  Antwoord : pas op. Mag dat wel ?

  Nadere vraag : welke terechte omschrijving dan wel ? Google op google, als u googlegeletterd bent. Of kijk in de van Dale.

     

Reacties zijn gesloten.