Agenda en stukken ALV 9 maart 2013

Agenda_450x200_494879_49296572.jpg
1 9.30 – 9.35

Opening door de voorzitter (Ad Verbrugge) en overdracht leiding van de vergadering naar de technisch voorzitter (Marten Hoffmann)

2 9.35 – 9.40 Mededelingen
3 9.40 – 9.45 Notulen ALV van 31 maart 2012
4 9.45 – 9.55

Jaarverslag 2012 en rekening en verantwoording over 2012

a. Financieel jaarverslag 2012
b. Resultatenrekening 2012
c. Verslag en vverklaring kascommissie
d. Aftreding en benoeming kascommissie

Algemeen Jaarverslag

5 9.55 – 10.00 Decharge verlenen over het totale beleid over boekjaar 2012 van het bestuur
6 10.00 – 10.10 Begroting 2013 
7 10.10 – 10.15 Bestuurssamenstelling: aftreden en toetreden bestuursleden 
8 10.15 – 10.30 Onderwijscoöperatie
9 10.30 – 10.50 Behandeling van ingediende voorstellen en moties 
10 10.50 – 10.55 Rondvraag
11 10.55 Sluiting ALV

 

Hoe komt u bij de TU Eindhoven?