Nederland, internationaal én wereldvreemd

Er zijn in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 2 destabilibserende grroepen. Eén van die groepen is het proletariaat dat meent geen baat te hebben gehad bij de internationale economische expansie en de middengroepen die vrezen dat door slecht en duur onderwijs hun kinderen niet hogerop komen en het daardoor ook niet beter zullen krijgen. Daarom May in het VK, Ernie Sanders en Trump in de VS. Sanders is uitgerangeert en met Trump als president proberen ebben de laagopgeleiden en arm geblevenen hun proteststem te laten horen. Het is daarom betreurenswaardig dat beter onderwijs, in de vorm waarin BON dat ziet, in geen enkel politiek programma terug te vinden is. In Nederland wordt de kwaliteit van het onderwijs uitgehold door wereldvreemde theorieën, afkeer van intellectuelen, onbetaalbare overhead en grote aantallen EU-studenten die (denk aan het collegegeld) grotendeels op kosten van de Nederlandse gemeenschap studeren. Hoe kan het dat geen enkele politieke partij dat onaanvaardbaar vindt? Weet iemand raad?
 

4 Reacties

 1. Bij de “vijf gedeeltde

  Bij de "vijf gedeeltde principes" (het terugdringen van ongelijkheid, betere kansen voor kinderen, minder marktwerking in de zorg, vergroening van de economie en het tegengaan van flexibilisering van de arbeidsmarkt) van de voorgestelde linkse coaitie coalitie van  (PvdA, SP, GL) komt onderewijs niet expliciet voor maar in het "terugdringen van de ongelijkheid" en "betere kansen voor kinderen" natuurlijk wel impliciet. Het willen gebruiken van onderwijs voor het terugdringen van (sociale?) ongelijkheid en de verbetenheid waarmee de PvdA kinderen uit de maatschappelijke bovenlaag onerwijsvoordelen wil afnemen heeft in het hele onderwjs tot niveauverlaging geleid en ook nog eens tot discriminatie van getalenteerde   'arbeiderskinderen'.  Tenzij de SP zich binnen de  coalitie voor goed onderwijs sterk kan maken is het voor goed onderwijs zorgelijk als deze coalitie tot stznd zou komen. 
   
 2. Weer vier jaar wachten?

  Weer vier jaar wachten?

  De linksee coalitie heeftwaarshijnlijk  niets in pectore voor intelligente leergierige leerlingen. Desgevraagd zullen de samenstellende partijen zeggen dat zulke leerlingen in een inhomogene klas waarin veel zelfstandig of in groepjes gewerkt wordt middels verrijkingsstof wel aan hun trekken zullen komen.

  BON is er zich bewust van dat die verrijking voor de betere leerlingen in grote inhomocene klassen onmogelijk en in in kleine homogene klassen niet optimaal is. Wat ze waarschijnlijk niet zullen bestrijden is dat op de momerenten dat er in zo'n klas toch frontaal les gegeven wordt de zwakkere leerlingen van de sterkeren leren en dat dat vanwege het lage tempo ten koste van die sterkere gaat.

  Het voordeel dat er bij uniforme brugklassen twijfelgevallen zonder omweg bij een hoger schooltype kunnen instappen weegt m.i. ook niet op tegen de vertraging voor die scholieren waarvan al eerder duidelijk was dat ze op een vwo thuishoorden oplopen. Daar komt nog bij dat het toevoegen van oorspronkelijke twijfelgevallen aan het vwo-contingent de druk om het  vwo te verlagen opvoert. Een "te moeilijk vwo" levert immer te weinig geslaagden.

  Er zit waarschijnlijk in de inborst van de partijleden niet iets goeds verborgen voor de leerlingen die op hun twaalfde al duidelijk vwo-potentie hebben en dat na de verkiezingen ex corpere zou kunnen gaan.

  Als niemand op dit moment enige politieke partij kan overtuigen dat er meer voor de topo-scholiren moet worden gedaan moeten we waarschijnlijk weer vier jaar wachten voordat dat inzicht weer een rol kan spelen bij de verkiezingen.

   

   

 3. De reddingsactie voor de

  De reddingsactie voor de benadeelde kinderen van laagopgeleiden lijkt zich te concentreren op qua IQ perimodale leerlingen. Dan zal het wel gaan om wel of niet naar de havo. Vwo-leerlingen hebben immers zelden een IQ van minder dan 110. En het gaat wel om de scheiding tussen hoofd- en hand-werkers, om havo-vwo t.o.v. mavo-vmbo. Van echte vwo-ers zou dan geen offers gevraagd hoeven worden maar ik vrees dat ook zij gedwongen zullen worden 2 jaar middenschool, brede brugklassen of, met weer een nieuwe naam, schakelklassen te volgen. Schakelklassen zitten tussen basisonderwijs en hogeronderwijs in maar of ze, zoals vroeger, voor 10-12-jarige gelden of zoals brugklassen voor12-14-jarigen is onduidelijk. Wel is het duidelijk dat pogingen van ouders om hun kind een zo hoog mogelijke opleiding te laten volgen tegen te werken in strijd is met artikel 26.3 van de Verklaring van de Rechten van de Mens. De regering zal iets constructivers moeten bedenken om de perimodale leerlingen van laagopgeleide ouders te helpen. (Het afschaffen van het toelatingsexamen en het devalideren van de cito-eindtoets waren stappen in de verkeerde richting). [Informatie:: Bussemaker: 87 miljoen voor bestrijden ongelijkheid in kansen, een beschouwing in de NRC vn 30 oktober 2016 door Jorg Leijten]
   
 4. [Reactie op het artikel

  [Reactie op het artikel Bussemaker: 87 miljoen euro voor gelijke onderwijskansen in de NRC van 31 oktober 2016]
  De minister en de staatssecretaris van onderwijs willen dat de overgang tussen verschillende schoolsoorten verbeterd wordt. Dus toch maar geen dure schakelklassen? Ik denk dat ook dat ten koste van hogere schoolvormen gaat. Opstromen van het het gewone vwo naar het gymnasium kan sowieso niet. Die zouden dan pas later met Latijn en Grieks kunnen beginnen. Omdat opstroming naar het gymnasium niet mogelijk is zou je er een programma voor kunnen ontwerpen dat voor de beste leerlingen bedoeld is en los staat van het op de havo geörienterende niet-gymnasiale vwo-onderwijs. Wie gaat daarvoor bij de minister pleiten?
  Je zou alle kinderen met een IQ >90 in groep 5 en 6 de mogelijkheid kunnen aanbieden om zich voor te bereiden op een toelatingsexamen havo en kinderen met een IQ>110 en kinderen uit groep 5 die het bij de voorbereiding op het havo-toelatingsexamen goed hebbn gedaan een voorbereiding op het toelatingsexamen van het vwo kunnen bieden. Kinderen uit kansarme milieu's zouden daarbij extra lessen kunnen krijgen.Dan kun je elk schooltype dat vanaf het twaalfde levensjaar voorbereidt op een vorm van hoger onderwijs zijn eigen passende programma geven zonder te kijken naar af- en op-stroommogelijkheden. Of verschillen de kinderen in de ontwikkelingvan hun hersens en IQ naar procentule snelheid en tijdstip te veel?
  De ministra en de staatssecretais hebben ten onrechte niet gezocht of betrouwbare selectie ook in de twee laatste jaren van het basisonderwijs mogelijk is.
   

Laat een reactie achter