rekenexamina, numeri clausi, TTIP

Remidiëren voor het falen van het rekenonderwijs op de basisscholen door leerlingen aan het eind van hun middelbareschooltijd een rekenexamen af te leggen kan alleen door cynici bedacht worden voor wie onderwijs werk en inkomen is en die schadereputatie willen voorkomen. Ondertussen schaadt het gebrek aan rekenkunst de leerlingen in het secundair onderewijs. Maar gelukkig kalft de macht van de politici en schoolbestuurderen die bij de huidige staat van het onderwijs baat hebben in het wereldklimaat af. Scholen zullen op grond van internationale verdragen een niet bechermende markt op moeten en er komt geen numerus minimalis voor het aantal leerlingn van een school. Eerlijke concurrentie betekent ook dat de staat voor alle scholen gelijke waardige normen moet hebben voor subsidiabiliteit en dat daarvoor onderwijsresultaten het kriterion zullen moeten vormen. In zo'n markt zal het gaan om de bekwaamheid van een leraar waarvoor in het begin van een onderwijsloopbaan opleiding en bevoegdheid natuurlijk belangrijke kriteria (meervoud van kriterion) zullen blijven. De op de markt betrokken vrijheid van onderwijs zal een einde maken aan de krampachtige pogingen van linkse politici om leerlingen van ongelijke capaciteiten na de basisschool krampachtig bij elkaar te houden. De devaluatie van het eindexamen VWO als toegangsbewijs tot het universitaire onderwijs tot minimale voorwaarde voor toelating aldaar (met als waarschijnlijke afloop irrelevantie) zal de druk van de ouders op de scholen om leerlingen VWO (en ook HAVO) niet alleen meer voor te bereiden op het VWO-examen maar ook op de toelatingseisen van de universiteiten (c.q. hogescholen). En hopelijk zal daarop ook de politiek inspelen. Uit het verleden is bekend dat hoge cijfers voor Wiskunde en  Latijn goede vooruitzichten boden voor een sucesvolle studie op de universiteiten. Universiteiten zullen dus graag leerlingen met een bewezen en ontwikkelde aanleg voor wiskunde als student willen aannemen. BON zou op deze ontwikkeling kunnen inspelen door schoolbesturen en politici aan te sporen om leerlingen vanaf de eerste klas VWO de mogelijkheid te bieden een veeleisend programma in "echte"wiskunde te volgen. Vanf de eerste klas zodat de aanleg zich ook zo snel mogelijk kan ontwikkelen. Ook omdat ze dan van het begin af aan een wiskunde krijgen waarvan ze gaan houden en onderwijs dat de bestudeerde ervan de vreugde biedt na grote inpanningen te begrijpen en daarbij een esthetische belevenis te laten ondergaan. De huidige "wiskunde" in de onderbouw biedt dat niet en dat weerhoudt veel leerlingen ervan om in de bovenbouw voor een zwaar wiskundeprogramma te kiezen.
 
Ik denk dat in het licht van de steeds vaker voorkomende extra toelatingseisen die de universiteiten stellen BON met succes een campagne voor "echte" wiskunde in de onderbouw als facultatief leervak zou kunnern starten.  

6 Reacties

 1. @malmaison – “Scholen zullen

  @malmaison – "Scholen zullen op grond van internationale verdragen een niet bechermende markt op moeten en er komt geen numerus minimalis voor het aantal leerlingn van een school."

   

  Dit is de (propaganda?)tekst van de EU:

  "In the TiSA talks, each country is free to choose the services or activities it wants to allow foreign companies to provide. These choices are known as 'commitments'.

  The EU always excludes from its commitments:

  – publicly-funded health and social services

  – publicly-funded education

  – water collection, purification, distribution and management services

  – film, TV and other audiovisual services."

   

  Voor publiek gefinancierde scholen verandert er niets. Klinkt mooi voor mensen die de overheidsbemoeienis uit Den Haag (en internationaal) nog steeds niet moe zijn. In geval er (financiële) samenwerking tussen overheid en private sector dan wel vermarkting van een met belastinggeld gecreëerd 'onderwijsproduct' is, valt deze garantie in duigen, en komen we op het 'gelijke speelveld' van de marktsector uit. Nederland volgt (als ik de concepttekst lees) de vrije EU-positie van de Europese Commissie, waardoor er nauwelijks nadere voorwaarden gelden voor dit 'gelijke speelveld' van de marktsector (luister naar dit). Zo op papier klinkt (als je muziekschrift kunt lezen 😉 een vrije onderwijsmarkt als muziek in de oren. Eindelijk een vrije keuze voor de burger/onderdaan/gelovige, de onderwijsconsument, om het onderwijs van de kinderen onder eigen regie te laten plaatsvinden. Vergeet de bemoeizuchtige politiek en vermaledijde overheid, kies zelf.

   

  Een vrije onderwijsmarkt heeft ook gebreken (kijk bijv. naar de VS). Ordenende overheidsmaatregelen kunnen in de private sector als belemmerend worden ervaren. Uiteraard geldt dit nog meer voor bevoogdende politiek gekleurde besluiten. Welke voorwaarden wil de overheid aan het verstrekken van een vergunning verbinden? Het 'gelijke speelveld' (binnen de EU, mondiaal) mag door de private partij bij de overheidsinstelling juridisch worden afgedwongen. Dit recht komt voort uit de zogeheten investeringsbescherming waarover bij TTIP zoveel te doen is (ik weet niet of TiSA een soortgelijk 'investment court' zal scheppen). Zal een dergelijk 'gelijk speelveld' de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen? Ik weet het niet. Het onderwijs is geen snoepfabriek, en ik vraag mij af of marktpartijen er een goedlopende snoepfabriek van kunnen maken. Onderwijs valt nauwelijks te automatiseren.

 2. Onderwijs zal vanwege de

  Onderwijs zal vanwege de maatschappelijke strekking ervan niet snel een geheel vrije markt kunnen worden, meen ik. Hiervoor zou de situatie in de VS (altijd weer die VS, we leven in Nederland) eens nader kunnen worden bekeken. De overheid zal nimmer de inhoud van het onderwijs volledig vrijgeven.

   

  Bewijst cola een goed product (kwaliteit) te zijn als een groot deel van de bevolking (kwantiteit) voor deze drank kiest? Is het gezond? Valt de keuze uiteindelijk op een goedkoop huismerk of een kwaliteitsproduct? Is de markt groot genoeg voor mensen die bereid zijn voor verse natuursappen van hoge kwaliteit te betalen? Vindt u dat ongezonde mensen zonder geld een kans moeten krijgen? Voor cola of het verse natuursap? Wie betaalt dat dan?

   

  Welke keuzen zal een bedrijf dat financieel gezond wil blijven maken: een grote marktmacht (kleine marge per product; investeringen renderen), een regionale dekking (bescheiden opbrengst na gedane investeringen), of bijvoorbeeld een goed betaald nicheproduct (goede marge per product; kleinere afzetmarkt). Zal concurrentie een goede invloed hebben op prijs en kwaliteit? Op arbeidskosten kun je nauwelijks bezuinigen als je mensenkwaliteit wenst. De investering in gebouwen en infrastructuur kan groot zijn. Hoe profileer je je? Met mensenkwaliteit? Luzac en IVA zijn voorbeelden die navolging verdienen. Is hun nicheproduct voor grootschalige scholen houdbaar? Dan zouden deze instellingen geld moeten ophalen, waardoor aandeelhouders meer beleidsinvloed kunnen krijgen. Hoe maak je scholen ‘lean and mean’ als arbeidskosten zo belangrijk zijn?

   

  Een vrije markt met veel aanbieders waarin mensen vrij kunnen kiezen is schaars. Vaak heb je met een klein aantal aanbieders te maken (de anderen zijn in de loop der tijd weggeconcurreerd, gekocht, of verdwenen) die de markt bespelen. Mensen kunnen regionaal beperkt zijn om van alle aanbieders af te kunnen nemen. Is een volledig vrije markt altijd in het voordeel van de 'consumenten'? Zal een privaat bedrijf investeren in betere kwaliteit of hogere marges? Hoe worden aandeelhouders tevreden gehouden? (anders trekken deze hun geld uit het bedrijf terug). Je komt in een volkomen andere dynamiek terecht. Wie betaalt, bepaalt? Gelden deze beginselen wel voor scholen?

   

  Tijdens de verzuiling hoorde een school bij een (gekleurde al dan niet religieuze) burgervereniging. Ook daar is het een en ander tegen in te brengen. Stonden de belangen en beleidskeuzen toen dichter bij de burger? Later ontstond, met de toenemende welvaart, een grootschalige individualisering, en als tegenkracht een steeds machtiger overheid. Meent Malmaison dat de kwaliteit van scholing bij een burgervereniging ten tijde van de verzuiling dezelfde waarde vertegenwoordigt als de kwaliteit van scholing bij een private marktpartij (in de toekomst als de privatisering doorzet)? Het zal nooit perfect zijn. We krijgen er weer nieuwe uitdagingen bij. 😉 Bieden 'charter schools' de gewenste oplossing (dan komen we terug bij het bijzonder onderwijs)?

   

  Ik ben het met malmaison eens dat de overheid/politiek/'wetenschap' is doorgeschoten in het voorschrijven van regels voor het onderwijs. Toch vind ik dat vanuit het algemeen belang de overheidsmacht niet altijd ondergeschikt kan worden gemaakt aan de marktmacht. De overheid zou zich wel meer gedeisd kunnen houden. 😉 De invloed van TiSA op het (hoger) onderwijs wordt dan ook spannend. Het blijft een rare 'markt', die 'onderwijsmarkt'.

 3. Aanvulling (correctie op het

  Aanvulling (correctie op het volledige marktbeginsel): voor een in Nederland erkend diploma ben je bij een private school uiteraard niet vogelvrij. Is ook niet in het belang van de private school. Welke regels de Nederlandse overheid wel en niet mag opleggen weet ik zo niet. Alleen de eindtermen (het wat en niet het hoe)? Hiermee hebben Luzac en IVA ervaring. Alleen financiële vrijheid (geen subsidies), en verder? Nijenrode is volledig privaat. Hierdoor kunnen de 'studenten' geen beurs krijgen (nog steeds?). De Nederlandse overheid heeft het diploma van 'Nyenrode Business Universiteit' als officiële HBO-opleiding o.i.d. erkend. De soep wordt dus niet zo heet gegeten als deze soms wordt opgediend. 😉 Zie verder bij NTRO (veel leden). Zou er, buiten Nijenrode, een volledig private universiteit / faculteit voor een bepaalde populaire studierichting kunnen worden opgericht? Internationale scholen zijn vaak privaat. Deze school conformeert zich aan een bepaalde internationale standaard (en vereniging), waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd worden. Veelal een bewuste keuze van de internationale ouders, en ook wel gefinancierd door het bedrijf / internationale instelling waar één van de ouders een internationale carriere heeft. De agressie van een vrije dienstenmarkt lijkt in het onderwijs ver weg. Als je maar betaalt aan de veelal kleinschalige onderwijsinstelling. Wie weet is malmaison's idee niet eens zo slecht… 😉 (even de portemonnee zoeken… ; toch een 'charter school'?)

   

  "In Nederland kent de private opleidingensector voor jongeren en jong volwassenen een lange traditie. Deze opleiders werken doelgroep- en sectorgericht en vormen met hun gestructureerde aanpak en hun roots in het bedrijfsleven al decennia lang een welkome aanvulling op het bekostigde initiële onderwijs voor jongeren en jongvolwassenen."

 4. In de VS bestaat geen

  In de VS bestaat geen eindexamen dat recht op toegang geeft tot bepaalde studies. Als dat in Nederland ook zo zou zijn zouden ouders zich veel meer inspannen om voor hun kinderen secundair onderwijs te eisen dat de kans om voor een toelatingsexamen van gerenommeerde universiteit te slagen vergroot. De druk op de VWO-scholen om een hoger niveau VWO aan te bieden dan het huidige zou toenemen. Anders zouden kinderen van bemiddelde ouders bevoordeeld zijn omdat deze hun kinderen naar een particuliere ongesubsidieerde school kunnen sturen. De overheid zou er daarom ook toe kunnen overgaan het oprichten van gesubsidieerde "charterscholen" mogelijk te maken. Maar er is hoop hoop op beter VWO (al dan niet naast het bestaande VWO) nu steeds universiteiten steeds vaker aanvullende toelatingseisen stellen.

 5. Het is inderdaad afwachten of

  Het is inderdaad afwachten of het in werking treden van TiSA beter onderwijs mogelijk zal maken en bij de onderwijsmaffia het ontnemen van de contrôle op het onderwijs zal kunnen bewerkstelligen. Een opstand van de ouder biedt meer perspectief op een spoedige verbetering

 6. @malmaison.

  @malmaison.

   

  Ik zou niet zo idealistisch over TiSA / TTIP denken. Zie hier. Op papier klinkt een vrijhandelsverdrag mooi. In de praktijk zijn het voornamelijk de grote spelers die er lol van hebben.

Reacties zijn gesloten.