Waar het hart van vol is….

Waar het hart van vol is…

 

Dat het verplichte lerarenregister leeft bij de docenten in het land is mij de laatste week wel duidelijk geworden. Een inbox die binnen een mum van tijd overstroomde, een heuse nieuwsbrief van het BON bestuur in een poging olie op de golven te gooien, een bozig kijkende CEO van de CBE Group ( spreek uit als kroep) op mijn linkdIn pagina en forumbezoekers die over elkaar heen tuimelden op het forum. Jammer genoeg werd ik van niets of niemand een steek wijzer over dat lerarenregister en de nieuwe wet. Maar waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Een mysterieuze onbekende, ik noem geen naam, bronbescherming heet dat, wou mij over de telefoon wel een en ander vertellen over die nieuwe wet. Om te beginnen was die er niet zonder slag of stoot gekomen. De staatsecretaris, ingefluisterd door de belanghebbenden zoals de raden en een aantal grote scholingsinstituten moest en zou een register krijgen zoals hij ( zij dus) dachten dat het het beste was ( voor de kassa). De Onderwijs Coöperatie zette de voet dwars en ondanks het dreigement de subsidie voor de OC in te trekken ( lees het OC te laten ontbinden) hield de OC manmoedig voet bij stuk. Geholpen door de opmerkingen van de onderwijsraad werd de wettekst aangepast. Volgens mijn informant is er inderdaad een en ander ten voordele van de docent in de nieuwe wet opgenomen.

Alleen bevoegde docenten kunnen zich inschrijven in het register. Nog- bevoegdheid- te- halen- docenten, zelfbenoemde bekwamen, onbekwamen omhoog gevallen voorleesmoeders, maar op de weg om bekwaam te worden geacht door de directie, en wat dies meer zij van zogenaamde docenten die nu het onderwijs bevolken komen in ‘het registervoorportaal’. Van hen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk hun bevoegdheid halen, het verblijf in het voorportaal is dan ook aan een bepaalde tijd gebonden. Die slag is alvast binnen, met de opmerking dat het voorportaal een knieval is voor de bestuurders want duidelijk is dat hier vooral gevist zal worden naar de goedkope en onbevoegde leerkracht.  

De docenten geven zichzelf op voor het register. Dus niet de schoolleiding of het bestuur van een school zoals eerder in de wet stond maar de docent die zich registerleraar wil noemen doet dat uit eigen beweging. Dit is enigszins een vorm van vrijwilligheid maar wie niet staat ingeschreven komt natuurlijk als laatste in de rij, zelfs achter de voorportaal-onbevoegde bij een vacature, hij of zij die bevoegd is kan zich dan alsnog in laten schrijven. Dus wie registerleraar wil worden beslist daar zelf over.

Het beheer van het register komt niet in de handen van overkoepelende raden of andere werkgeversinstituten. Het beheer komt bij de Onderwijscoöperatie en/of zijn opvolgers. Bedoeling is dat het beheer ten allen tijde in de handen blijft van een werknemers(lees docenten) organisatie. Vinden de Rosemullertjes van deze wereld niet leuk, al die ‘beheerdersmiljoenen gaan aan hun bestuurdersneusjes voorbij, zielig hé.

Het aanbod van cursussen en opleidingen zal gehomologeerd worden door commissies die samengesteld worden uit docenten. Het aanbod zal vooral gescreend worden op vakinhoud en didactische inhoud. Het volgen van welke cursussen en opleidingen  is volstrekt de vrije keuze van de docent. Hij of zij kan niet door de bestuurder of de school gedwongen worden cursussen te volgen die volgens de individuele docent niet passen bij zijn zienswijze en methodiek van lesgeven. Nascholing moet worden aangeboden op basis van de bekwaamheidseisen, en het moet dus zichtbaar zijn of het gaat om vakinhoud, vakdidactiek of pedagogiek; docenten dienen zelf een pakket samen te stellen dat alle drie dekt. Scholen kunnen niet meer voor de ‘pedagogische invulling’ gaan van de nascholing! Dat is ook mooi meegenomen en nu weet ik waarom Pim Pollen mij een beetje bozig aankijkt op mijn linkdIn pagina. ( LOL )

Al bij al ligt de toekomst van de docent inderdaad achter ons. Geen zelfbenoemde bekwamen en instructeurs meer maar keihard bevoegde docenten in het register, eigen keuze wat betreft het volgen van cursussen en opleidingen, beheer in eigen handen, het lijkt wel of het wiel opnieuw is uitgevonden. Jammer dat daar een register voor in het leven moet worden geroepen.

Ik hoop dat mijn informant het goed gezien en gehoord heeft en verder besef ik maar al te goed als dat allemaal waar is, dan zal de onderwijscoöperatie maar eens goed moet gaan nadenken over een ‘meldpunt register en opleidingenfraude’ of zoiets en een geschillencommissie om er voor te zorgen dat klachten tegen bestuurders en al te opdringerige scholingsinstituten beslecht kunnen worden door een onafhankelijk orgaan want dat niet iedereen zich aan de registerwet zal houden staat als een paal boven water.

Wat mezelf betreft? Op 1 januari 2017 houdt mijn docentencarriere op met bestaan. Niet dat ik met pensioen, Vut, of wat dan ook ga. Het is simpel, principieel ben ik er hoe dan ook tegen dat mijn naam verplicht in een register moet prijken. Het is tientallen jaren niet nodig geweest en het onderwijs groeide en bloeide en bracht Nobelprijswinnaars voor. Samen met de zweefteven en bezemberijders, de grootgraaiers in de besturen, de alomtegenwoordige zedenprekerige managers , de zieners, de visionairs, de Mauricen de Hond, deden de ‘bekwamen, onbevoegden, voorleesmoeders, instructeurs en andere ‘would be’ docenten hun intrede. En nu om het kaf van het koren te scheiden is er een verplicht register nodig. Eigenaardig toch?

 

Jesse Jeronimoon

22 Reacties

 1. Dank voor de toelichting,
  Dank voor de toelichting, jeronimoon. Ik vraag me nog af of er op de een of andere manier een prikkel zal zijn voor schoolbesturen om te kiezen voor bevoegde leraren in plaats van voor voorportaalbevolkers, die tot nu toe aantrekkelijk waren omdat zij gemiddeld met minder salaris genoegen namen en ook wat minder in de positie waren om weerwoord te bieden tegen maatregelen die nadelig uitpakken voor de onderwijskwaliteit. En of er een prikkel zal zijn om voorportaalbevolkers ruimer dan tot nu toe het geval was te faciliteren in tijd en geld zodat zij hun diploma kunnen halen.
  Blijft het zoals het nu is? Of komen die prikkels er, doordat het ministerie van scholen een bepaald percentage aan bevoegde leraren eist, of doordat voor de buitenwereld zichtbaar wordt wie precies welke bevoegdheden heeft?

 2. Mooie beloften hebben we, als

  Mooie beloften hebben we, als we al wat ouder zijn, al veel te vaak meegemaakt. De eerste drempels worden zo laag mogelijk gehouden teneinde elke aarzelende over de streep te trekken. Maar is het instituut langzaam maar zeker ingeburgerd geraakt, durft men het aan de eisen op te schroeven en de voorwaarden te verharden. Het is een bestuurlijke methode (hoewel verkopers de truc ook kennen). 

  Hoeveel beloften heb ik al niet geschonden gezien  nadat goedgelovigen over de lage uitnodigende drempels waren gestapt. De leraar zou elke nationale openbaarheid van zijn gegevens moeten weigeren. Het dient nergens toe want het voedingsgebied van een school is niet nationaal, maar vooral eng regionaal. Nationale openbaarheid is quatsch. Bovendien hangen geen mensenlevens af van dit beroep, i.t.t. het beroep van arts. Een register is bureaucratischr machtswellust teneinde leraren aan een nationale schandpaal te kunnen zetten. Een straf die kan worden opgelegd aan 'niet vernieuwende'  leerkrachten.

  Ik heb de methodes te vaak gezien en vindt het aan te bevelen de lage drempels zeer te wantrouwen.

 3. Beste Jeronimoon.Zover zijn

  Beste Jeronimoon.
  Zover zijn we nog niet helemaal. 
  De Onderwijsraad heeft weliswaar de negatieve kanten bloot gelegd in een eerder ontwerp en de Staatssecretaris heeft allerlei toezeggingen gedaan, maar het ontwerp zoals het naar de Raad Van State is gestuurd, is niet bekend. Daar kan mee gemanipuleerd worden, zoals ik eerder schreef bij de Woninginspraakwet was gebeurd en de vereniging Eigen Huis tot haar ontzetting en woede later ontdekte.
  Bovendien moet de gewijzigde wet naar de Kamers. De Raden zullen zich schrap zetten om de bevrinde kamerleden waar ze altijd zo trouw op konden rekenen ertoe te zetten de professionele ruimte van de leraren via amendementjes en via het Professionele Statuut dat per school wordt opgezet, in te krimpen.
  We moeten dus bijzonder kritisch blijven. Als de beschikkingsmacht van de leraar in zijn eigen Register niet in de wet komt zoals afgesproken en zoals zo positief beschreven door de OnderwijsCooperatie in het persbericht dat ook op de BON-site terecht kwam, zullen we massaal weigeren mee te werken.

 4. “Per leraar (via) worden de

  "Per leraar (via) worden de volgende gegevens in het lerarenregister opgenomen:

  het burgerservicenummer; voor- en achternaam, geslacht, adres en geboortedatum; de datum van benoeming; de school en het registratienummer van de school waar de leraar is benoemd; en activiteiten voor herregistratie (voorgestelde artikel 38h, lid 1, WPO)" (p. 3 van Advies Wetsvoorstel lerarenregister, Onderwijsraad, 24 april 2015)

   

  Ik zou een pasfoto, handtekening, bankgegevens, pincode, vingerafdrukken, irisscan, en DNA-gegevens toevoegen. Dan weet je zeker dat je de juiste leraar hebt. De softwaremaker zal het voorstel voor dit meerwerk reeds hebben gedaan. Wellicht kan het register erna worden gekoppeld aan andere gegevens en databanken. Je weet maar nooit. Overigens moeten we ook niet de vrije EU-markt van diensten vergeten. De leraar is een dienstverlener. Het zou jammer zijn, als deze gegevens niet internationaal beschikbaar zouden kunnen zijn. Dit zou een zware belemmering voor het vrije verkeer van diensten kunnen worden. Dat moeten we niet willen met zijn allen. Als het dienstenhandelsverdrag TiSA wordt ingevoerd, kan van EU-internationaal ook echt mondiaal worden gemaakt. Dan is er eindelijk een New World Order.

   

  Zet de gegevens op een chipcard, en dan kun je deze tevens als legitimatie bij de controlepaal naast het wapenpoortje van school, of zelfs de supermarkt gebruiken. De OV-gegevens kunnen worden toegevoegd, zodat 'track and trace' in de buurt van OV-punten altijd mogelijk is. Stel je eens voor dat je een leraar kwijt zou raken? Zo vind je hem altijd terug. Een verplichte smartphone of smartwatch die altijd aan staat zie ik ook als een oplossing voor dit zojuist gesignaleerde probleem. Dit in aanvulling op de in alle auto's (ook van leraren) in te bouwen ID-chips van NXP -automatische eCall- zodat de EU-autoriteiten op gepaste wijze op calamiteiten op de weg kunnen reageren.

   

  Wat leven we toch in een prachtige maatschappij gebaseerd op onderling vertrouwen. De overheid is er niets bij. De overheid kan, als de gevolgde opleiding en cursussen steeds aan het lerarenregister worden toegevoegd, de 'big data' aan onderzoeksinstellingen verkopen, volledig geanonimiseerd uiteraard. Wat zal dit een 'boost' aan de wetenschap kunnen geven!

   

  Tijd om een nieuwe B.V. te starten. Ik voel de nieuwe ontwikkelingen al komen. Je moet er nu in springen.

 5. “De uiteindelijke

  "De uiteindelijke verantwoordelijkheid (via) voor het lerarenregister is belegd bij de overheid (“Onze Minister”), die het register beheert, leraren in het lerarenregister opneemt, hun registratie doorhaalt, en de herregistratiecriteria vaststelt. Een “beroepsorganisatie die de minister vanuit het oogpunt van beroepskwaliteit representatief acht voor leraren” (volgens de toelichting wordt hierbij aan de Onderwijscoöperatie gedacht) heeft wel een adviesrol als het gaat om vaststelling van herregistratiecriteria en regels ter validering van het activiteitenaanbod dat garant moet staan voor bekwaamheidsonderhoud.

   

  Deze adviesrol roept twee vragen op. Ten eerste betreft het hier – volgens het voorstel – geen bindend advies, waardoor de daadwerkelijke zeggenschap van de beroepsgroep niet gewaarborgd wordt. Ten tweede acht de raad het – uit het oogpunt van eigenaarschap en van vertrouwen in de werking van het lerarenregister – niet zozeer van belang of de minister de adviserende beroepsgroep representatief acht voor de leraren, maar vooral of de beroepsgroep zelf die organisatie representatief acht en vertrouwen heeft in de (vakinhoudelijke) expertise. Wat dit betreft is de situatie in het onderwijs niet goed te vergelijken met die in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of de advocatuur, waar de beroepsorganisaties een heel duidelijke status, organisatie en expertise hebben en waar beroepsbeoefenaren vanzelfsprekend bij zijn aangesloten."

  (p. 7 van Advies Wetsvoorstel lerarenregister, Onderwijsraad, 24 april 2015)

 6. Dat register komt er niet,

  Dat register komt er niet, want dan zou pijnlijk duidelijk worden hoeveel leraren er onbevoegd of onderbevoegd voor de klas staan. De belangen zijn té groot om zoiets openbaar te maken. Dit register sterft een stille dood, dat kan haast niet anders.

 7. @Jesse

  @Jesse

  Op grond van vakkennis, ervaring en rechtspositie verkeer je in de gelukkige positie dat je dit registergedoe aan je laars kunt lappen. Dat geldt niet voor juniore onderwijzers die hun loopbaan nog grotendeels voor zich hebben.

  Die zullen noodgedwongen in de registermal worden geperst. Daarom is waakzaamheid en tegenspel zeer dringend nodig.

 8. Sympathisant@ Voor alle

  Sympathisant@ Voor alle duidelijkheid, na al deze beschrijvingen van het oorspronkelijke wetsontwerp door de OnderwijsRaad heeft de OnderwijsCoöperatie laten weten dat ze niet zou meegaan met deze opzet en dat ze zonder de ingrijpende veranderingen die de OR heeft voorgesteld het wetsontwerp niet kon accepteren.
  Daarna is de heer Dekker bij het bestuur langsgegaan en heeft hij het Register in handen van de leraren gegeven. 
  De laatste alinea van je bijdragen beschrijft goed wat dreigde: het Register zou een totale mislukking worden als dat vertrouwen van de leraren er niet blijvend is. Waarschijnlijk zag de staatssecretaris dat hij een soort netelenbosje dreigde te creëren.
  De mensen die bij de OC betrokken zijn, zitten op het vinkentouw, zoals ik hierboven al aangaf.

 9. Dat betreft bijvoorbeeld de

  Dat betreft bijvoorbeeld de met CGO-ideologie opgeleidde leraar die de vakinhoud aan zich voorbij heeft moeten laten gaan.

 10. J de Groot, ik vrees dat het

  J de Groot, ik vrees dat het register dat juist zal maskeren. Tot nu toe weten ouders niet of de bovenbouwleraar wiskunde van hun kind wel een bovenbouwbevoegdheid voor wiskunde heeft. Straks met het register zien ze -voor zover ik weet, ik heb nog geen signalen gezien dat het anders zou zijn- dat hij een bevoegdheid heeft, maar niet of dat slechts een onderbouwbevoegdheid is, of een bevoegdheid voor een heel ander vak dan wiskunde. Dat kan gebruikt worden om mensen in slaap te sussen: "wees gerust, 80% van de leraren staat in het register en de overige 20% in het voorportaal, dus is bijna bevoegd ". En dat intussen maar 70% van de lessen bevoegd wordt gegeven, daar kraait nog minder een haan naar dan nu al het geval is.

 11. De laatste twee zinnen van

  De laatste twee zinnen van Jeronimoon stellen weliswaar iets merkwaardigs (waardig om opgemerkt te worden, curieus) aan de kaak maar niet iets dat in onderwijsland ongewoon is. Slecht rekenonderwijs in het basisonderwijs wordt niet opgelost door dat onderwijs te verbeteren maar door vlak voor het eindexamen nog een rekenexamen af te nemen. Dat is daarvan een voorbeeld. Van soortgelijke "oplossingen" wemelt het echter in onderwijsland.

 12. Wat ook gered is, is dat een

  Wat ook gered is, is dat een door een erkend instituut afgegeven onderwijsbevoegdheid blijvend is. Iemand die een tijdlang het onderwijs verlaat of daar niet direct na het behalen van zijn bevoegdheid binnentreedt behoud zijn bevoegdheid. Dat is bij voorbeeld voor artsen terecht niet het geval

 13. Dank voor de extra info.

  Dank voor de extra info.

   

  Wat ik nog niet helemaal snap draait om het volgende.

   

  "Het volgen van welke cursussen en opleidingen  is volstrekt de vrije keuze van de docent."

   

  Maar tegelijkertijd:

   

  "Nascholing moet worden aangeboden op basis van de bekwaamheidseisen, en het moet dus zichtbaar zijn of het gaat om vakinhoud, vakdidactiek of pedagogiek; docenten dienen zelf een pakket samen te stellen dat alle drie dekt."

   

  Dus je mag zelf kiezen wat je volgt, maar alleen vakinhoud bijspijkeren mag niet: je moet ook cursussen didactiek en pedagogiek gaan volgen? Want anders zijn immers niet alle drie gedekt. Klinkt mij niet in de oren als "volstrekt vrije keuze". Ik moet er niet aan denken cursussen te moeten gaan volgen in didactiek of pedagogiek.

   

  En klopt het dat als je een vaste aanstelling hebt, je niet direct iets te vrezen hebt als je je gewoon niet inschrijft? Geen enkele negatieve consequentie? 

 14. @ classica xxxx

  @ classica xxxx

   

  In het VWO is een leraar goed als de leerlingen dank zij zijn inzet in zijn in het betreffende leervak goede resultaten halen. Schaf de numerus minimus voor leerlingen en andere hindernissen voor een concurrerende school af. De school moet door middel van een toelatingsexamen en zo nodig andere testen mogen beslissen over de toelaatbaarheid van elke leerling. De onderbouw VWO kan dan in twee jaar afgerond wortden. Voor de bovenbouw staan dan nog 4 jaar en daarin kan aanvullend onderwijs gegeven worden die het de leerlingen mogelijk moet maken om door numeri clausi barrières te breken of toegelaten te worden tot de talenten-studies op de universiteten. Ook kunnen de leerlingen in die vier jaar uitvogelen welke studie zij willen gaan doen.XXXXXX
   
   
  Het eindexamen van de school kan het beste door het staatsexamen vervangen worden zodat de leraren zich kunnen concentreren op het overdragen van kennis en inzicht. XXX
   
   
  Als  initiatiefnemers zo'n school als gesubsidieerde school voor VWSO zouden mogen starten loopt het volgens mij storm bij die school. De VWO-afdelingen op de scholengemeenschap zouden zonder beleidsveranderingen  marginaal worden. Om van zo'n school een succes te maken zijn goede en daardoor vrijwel altijd bevoegde leraren nodig en die zouden er dus komen. Betaalbaar zijn die goede leraren ook want voor leraren die in de bovenbouw les geven stelt de overheid meer geld beschikbaar. De overheid moet zorgen dat een kleine overhead mogelijk is zodat het geld werkelijk aan de leraren voor de klas ten goede kan komen.XXX
   
  In principe is dit alles doodeenvoudig. Kwaliteit koppelen aan oncurrentie en efficiency. Maar de politiek wil het niet en de onderwijsmaffia zal er zich met hand en tand tegen verzetten. 
 15. Twee aspecten van de

  Twee aspecten van de opsomming van Sympathisant vind ik buitengewoon schokkend, zij het om zeer uiteenlopende redenen.
  Ten eerste, het belangrijkste: de basis voor registratie, namelijk de bevoegdheid, verkregen door jarenlange studie, komt er in het geheel niet in voor, terwijl de nascholing, bestaande uit een paar flutcursusjes op een aantal achternamiddagen een prominente plaats krijgt. Nog daargelaten dat het op peil houden van vakkennis vaak veel efficiënter op eigen gelegenheid, bijv oorbeeld door het lezen van vakliteratuur, kan plaatsvinden dan door het volgen van "gehomologeerde" cursussen. Een lerarenregister is volstrekt waardeloos wanneer de bevoegdheid, inclusief vak(ken) en het daarin behaalde niveau ontbreekt. In het BIG-register staat toch ook over welke kwalificaties de geregistreerde beschikt. De gevolgde nascholing is daarmee vergeleken van zeer ondergeschikt belang en wordt ook niet vermeld.
  Ten tweede: van een andere orde, en eigenlijk voor het register helemaal niet relevant: het vermelden van het burgerservicenummer. Het vermelden van het burgerservicenummer in een openbaar register is een grove onzorgvuldigheid die de deur open zet voor grootscheepse (identiteits) fraude en is derhalve volstrekt uit den boze.
 16. Je hebt natuurlijk gelijk,

  Je hebt natuurlijk gelijk, JTS. Maar de regeling wordt vanzelfsprekend dat alleen bevoegde leraren zich kunnen registreren. De enorme groep onbevoegden op het MBO zal binnen korte tijd de bevoegdheid moeten halen. Daar worden overgangsregelingen voor getroffen worden en Van Zijl en de zijnen zullen daar de grootst mogelijke soepelheid voor willen afdwingen. Maar aan die wantoestanden daar moet een einde worden gemaakt. Zij het dat ik denk dat voor ambachtelijke meester-gezel-vakken het  er anders moet uitzien.
  Een ander punt is het zelf bijhouden van vakliteratuur. Daarin wordt voorzien. Op mijn vakgebied heb ik me door universitaire cursussen laten bijhouden en heb ik vooral vakliteratuur bijgehouden. Maar door het noteren van die vakliteratuur en wat ons betreft korte beschrijving moet daarin voorzien worden.
  BON wil ook dat vak en niveau worden vermeld. Dat is toegezegd, maar we moeten het natuurlijk nog zien.
  Over het gedoe rond BSN heb ik me niet beziggehouden.
  Ik begrijp dat het BON-bestuur binnenkort meer informatie zal geven. Ik heb in elk geval het een en ander verzameld en ik ga dat vanavond doorgeven.

 17. @em70,

  @em70,

   

  Onze website wordt goed gelezen. Zo ook jouw vraag over niet inschrijven bij vaste aanstelling. 

   

  Door de OC werden we ewezen op de Q&A op registerleraar.nl. Daat staat: "Elke bevoegde leraar die les geeft moet zich registreren. Voor leraren in opleiding, invallers en zij-instromers in het onderwijs gelden andere regels. Maar ook voor hen geldt dat zij binnen een vaste termijn hun bevoegdheid moeten halen en zich vervolgens moeten registreren. Werkgevers zullen hen daartoe optimaal in staat moeten stellen."

   

  Dus ook voor de bevoegde leraar heeft het register consequenties

 18. Tweet Buma:In Amsterdam-West

  Tweet Buma:
  In Amsterdam-West op bezoek bij basisschool De Ontplooiing. Alles gehoord over innovatief onderwijs concept

 19. @redactie

  @redactie

  Redactie schreef: "Dus ook voor de bevoegde leraar heeft het register consequenties"

   

  En mijn vraag is dus: welke consequenties zijn dat dan? Wat gebeurt er als je je als bevoegde docent niet registreert?

   

Reacties zijn gesloten.