Onderwijsinspectie: 39 procent van studenten InHolland kreeg onterecht diploma

De Volkskrant heeft inzage verkregen in het rapport van de onderwijsinspectie naar 5 opleidingen van hogeschool InHolland. Citaat uit het volkskrant artikel:

Ook reguliere studenten kregen diploma’s die het HBO onwaardig zijn. Bij de onderzochte opleidingen kreeg 39 procent van de afgestudeerden volgens de inspectie onrechtmatig een diploma.

Update: het rapport van de onderwijsinspectie is inmiddels openbaar. De aankondiging begint met:

In het bekostigd hoger beroepsonderwijs is onvoldoende discipline in de naleving van de wetgeving rond het afstudeerniveau. Interne en externe kwaliteitszorg en het accreditatiestelsel vormen geen garantie voor het tijdig signaleren en corrigeren van zwakke opleidingen. Dit concludeert de Inspectie van het Onderwijs in haar rapport ‘Alternatieve afstudeertrajecten en de bewaking van het eindniveau in het hoger onderwijs’.

Mijn conclusie: de onderwijsinspectie is er nu blijkbaar ook achter dat dit hele accreditatiecircus gebakken lucht is. De NVAO (die leeft van dat accreditatiecircus) is daar, gezien het bericht over InHolland op hun website, duidelijk nog niet achter.

Verdere Update: 4 opleidingen van andere hogescholen zullen na de procedurele keuring door de inspectie nu ook inhoudelijk onderzocht worden (door middel van controle van afstudeerscripties, net als bij InHolland). In de NRC staat het volgende citaat van staatssecretaris Halbe Zijlstra:

De controle op het hoger onderwijs functioneert niet goed. Daarom ga ik de wet aanpassen. De inspectie, die geen zeggenschap heeft over het hoger onderwijs, krijgt dat in de toekomst wel. De examens en toetsen worden het kernpunt van de accreditatie: als die niet in orde zijn, wordt een opleiding niet goedgekeurd.

Dit lijkt een belangrijk moment in de vormgeving van het hoger onderwijs: BON zou er goed aan doen mee te denken over hoe dit nieuwe controleregime er precies uit moet komen te zien (de focus op examens en toetsen lijkt een goed aanknopingspunt).

23 Reacties

 1. En toch zijn deze opleidingen gewoon geaccrediteerd
  Wat moet je er nu van denken dat dit niet als een verrassing kon komen. Duizenden studenten hebben het dagelijks aan den lijve meegemaakt, maar de accreditatie heeft er kennelijk nooit een punt van gemaakt. Dat zegt iets.

 2. Universiteiten
  De inspectie onderzocht niet alleen de rechtmatigheid van diploma’s die zijn uitgegeven door Inholland, maar ook andere hbo-instellingen en twee universiteiten.

  Ik ben benieuwd welke twee universiteiten dat zijn.

  • Onder meer HAN
   Een van die instellingen is de HAN. De opleiding Werktuigbouwkunde van de HAN zou op diverse aspecten onder de maat zijn. Reactie van directeur Ron Bormans: “Misschien is er administratief het een en ander aan deze opleidingen te verbeteren, maar het bedrijfsleven is zeer enthousiast over de studenten” (enigszins vrij citaat naar de gedrukte versie van De Gelderlander van vandaag 28-4-2011).

   Van de website van De Gelderlander:
   Studenten moeten daar een portfolio aanleggen met bewijzen van hun prestaties. Volgens de inspectie is niet goed vastgelegd aan welke eisen zo’n portfolio moet voldoen. Ook zijn er geen goede beoordelingscriteria en kunnen studenten slechte resultaten weglaten. De inspectie meent dat hiermee het niveau van de opleiding onvoldoende is geborgd en eist verbeteringen voor 1 september. LEES VERDER …..

   • Werktuigbouwkunde bij Hogeschool HAN
    Bestuursvoorzitter Ron Bormans:

    “De kritiek van de inspectie op de studie werktuigbouwkunde geldt niet de kwaliteit van het onderwijs, maar de administratieve verslaglegging daarvan. Daarom vind ik het te gek dat de inspectie de opleiding met het predicaat ‘zorgelijk’ beoordeelt.”

    Reactie student:

    “Ik ben student bij de opleiding werktuigbouwkunde bij de HAN en ik kan iedereen verzekeren dat de problemen niet alleen de beoordeling zijn en zeker niet alleen administratief. Het onderwijs zelf is ook ver beneden niveau. Studievertraging? Daar staat de HAN garant voor als je echt iets wilt leren.”

 3. Volg de pers
  Een Bonnige reaktie:
  “Het onderwijs wordt al jaren gesloopt door onderwijskundigen en school managers. Aan het de vakinhoudelijke aspecten en kennis wordt nauwelijks aandacht besteed. Des te meer aandacht wordt besteed aan je eigen leerproces, je eigen leerdoelen, reflecties en nog eens reflecties. Je leert jezelf goed kennen en met die zelfkennis wordt je de arbeidsmarkt op gestuurd. Leuk die zelfkennis maar nu nog een vak graag. Dit wordt ook wel competentiegericht leren genoemd. Hartstikke leuk voor keuvelende meisjes maar jongens haken in die puinhoop sowieso teleurgesteld af. Resultaat: Meisjes met een slechte opleiding en jongens met geen opleiding. Het gaat generaties duren voor we de schade van deze onderwijskundige “tsjernobylramp” hebben hersteld. Eerst moeten we beginnen met het bij het grofvuil zetten van het graaiende schoolmanagement en de onderwijskundigen. Ik stel ook voor om het hier niet bij te laten. Een aantal van deze lieden zouden strafrechterlijk moeten worden vervolgd wegens het aanrichten van een enorme sociale en maatschappelijkeschade en daarmee ondermijning van de samenleving.”

  • Op zoek naar liquidatoren
   De eenvoudigste weg om te beginnen met het herstel van “Tsjernobyl” is nog meer IVAmobiel in stelling te brengen. De particuliere IVA-school (Business School voor transport) scoort in Driebergen “al sinds de oprichting (tachtig jaar geleden) hoog in de jaarlijkse kwaliteitsranglijst van beste hbo-opleidingen in Nederland”en staat “ook dit jaar weer in de Top 3, als ‘Topper in scholing voor managers in het MKB” (website BNR/ Carros). Waarom geeft de overheid geld aan organisaties die het slecht doen en krijgen particulier scholen die het goed doen geen cent? Het soepelste kan zij zo’n school financieel steunen door zo lang de school goed en gewenst werk verricht de studenten na het behalen van hun diploma, dus met terugwerking, een gedeelte van het collegegeld te vergoeden. Als dat voor alle particuliere scholen zou gelden zou dat via een boost in het particuliere onderwijs tot ingrijpende verbetering van het onderwijs kunnen leiden. Particuliere scholen zouden de liquidatoren van Tsjernobyl klasse 10 in Onderwijsland kunnen worden.
   Seger Weehuizen

 4. Inspectie
  Hoewel ik ervan overtuigd ben dat vele opleidingen in het HBO geen knip waard zijn, twijfel ik ernstig aan de kriteria van de inspectie. Naar mijn gevoel is deze bekwaam noch bevoegd tot serieus en inhoudelijk oordelen.

  • Criteria
   De inspectie heeft inderdaad gekeken naar de papieren werkelijkheid in plaats van de echte werkelijkheid. De NVAO commissie (die beoordeeld heeft of de afstudeerscripties van ‘HBO niveau’ zijn) heeft echter daadwerkelijk naar werk van studenten gekeken (alleen afstudeerscripties omdat bijvoorbeeld tentamens niet bewaard zijn).

   Op het toetsingskader in bijlage 2 van het NVAO rapport valt heel veel aan te merken (het is zo een typisch competentiegericht afvinklijstje), maar gezien de rest van het rapport lijkt de commissie hiermee omgesprongen te zijn zoals verstandige docenten dat ook doen (eerst de scriptie een cijfer geven en dan wat aanvinken op het lijstje…).

   Zo schrijft de commissie bijvoorbeeld (pagina 6):

   Zoekend naar de oorzaken van genoemde negatieve uitkomsten constateerde de Commissie dat de aandacht voor kwaliteit door betrokken docenten, management en toezichthoudende instanties wellicht teveel is opgevat als het volgen van geldende procedures en te weinig gericht is geweest op de bewaking van de vereiste inhoudelijke kwaliteit. De Commissie hecht eraan dit hier zo te formuleren, omdat het risico bestaat dat een eerste reactie zal zijn dat regels scherper en complexer zullen worden gemaakt en de controle op handhaving zal toenemen. Terwijl dit het probleem niet zal verhelpen, wellicht zelfs zal versterken.

   En ook (pagina 56):

   Ten eerste bleken docenten weinig binding te hebben met vigerende regels: veel
   documenten zijn ver weg van de werkvloer geconcipieerd. Ten tweede bleken de
   uitvoeringsregels soms zo uitgebreid en complex te zijn geformuleerd dat het wel een zeer zware opgave moet worden genoemd zich hier aan te houden. Het perfectionisme van de regelgever wint het hier van de bruikbaarheid en daarmee van de kwaliteit van het onderwijs. In de gesprekken met de opleidingen kwam dit enkele keren aan de orde.

  • Vraagje?
   Als je alles zo eens naleest kun je je afvragen waarom studenten zo boos zijn omdat ze ná twee jaar langer over hun studie gedaan te hebben een ‘eigen bijdrage’ moeten betalen. Zo te lezen is het bijna onmogelijk om niet binnen de tijd een diploma bij elkaar te scharrelen.

   • Een ander vraagje…
    As je de onderwijsverslagen vanaf 2007 erop naleest (het onderzoek NVAO-Commissie ging zover terug) is tussen de fraaie beschrijvingen van de geweldige staat van ons onderwijs nauwelijks iets van deze uit de hand gelopen ontwikkeling terug te vinden.
    [2009-2010] [2008-2009] [2007-2008]

    In vrijdagmiddaglive beschrijft de Vlaamse journalist Peter Vandermeersch welke schade is aangericht aan de status van het Nederlandse diploma.
    [vrijdagmiddaglive – 29 april 2011 – 3:03] [anders – 16:00 – 3:03]

    In de bijlage 1 en bijlage 2 van Subsidieoverzicht Rijk (SOR) 2010 de bedragen die OCW bij elkaar scharrelde om het onderwijs weer in de top van de kenniseconomie te krijgen. Een controleapparaat van 66 mln euro ziet toe dat dit zonder geschoemel met de afgesproken regels gebeurt. Zou dit bedrag aan de krappe kant zijn?

    • Nog een vraagje?
     Waarom is dezelfde schade niet toegebracht aan de status van het Vlaamse diploma, of heeft dat te maken met de ervaringen in Vlaanderen met de Homologatiecommissies?

   • Er zijn ook nog studenten
    Er zijn ook nog studenten die een serieuze opleiding volgen aan een serieuze afdeling van een onderwijsinstelling. Die studenten verdienen het niet om over een en dezelfde kam te worden gescheerd als de studenten die hun diploma cadeau krijgen.

 5. Onderwijsinspectie
  U gelooft die verhalen van de onderwijsinspectie toch niet, die gaan toch niet over de kwaliteit in het HBO, dat was toch zo fijntjes afgesproken ?
  Bovendien zijn die inspecteurs niet competentiegericht opgeleid, dus waar praten zij over ?
  Er zullen wel van die oude docenten bij zitten, die niet met hun tijd mee willen. U weet wel, die mannen met die krijtjes. Wat dom van ons om die onderwijsinspectie te vergeten, ze stonden zo mooi buitenspel, we hadden ze nooit toe moeten laten.

 6. Och 39%
  dat wil zeggen dat méér dan 60 procent wél een degelijk diploma heeft, denkt Doekoe Terpstra

 7. InHolland docent reageert
  Op DEZE SITE reageert InHolland-docent Remco van der Vecht (van de opleiding Vrijetijdsmanagement in Diemen) op alle publiciteit rondom het HBO. Hij spreekt ook van het ‘nieuwe elan’ en ‘de ingezette verbeteringen’. Zou het een pion van Doekle Terpstra zijn?

  • Uit de excuusrede-1
   Het is verwerpelijk en soms strafbaar om uit te lokken dat iemand steelt of een andere misdaad of overtreding begaat. O.a. hierop steunt de verdediging van INholland door Remco van der Vecht in de diploma-affaire. Maar een wetsovertreder kan zich nooit van zijn schuld bevrijden door er op te wijzen dat hij zich heeft laten uitlokken tot zijn daad. Hier de betreffende elementen uit de verdedingsrede van de auteur, een leraar Vrijetijdsmanagement:
   1. De politiek wil meer mensen een hooggequalificeerde opleiding laten volgen dan er jongeren zijn zijn die zulke studies aankunnen.
   2. Het is de politiek die het CGO pusht {en niet omgekeerd !}
   3. De politiek wil minder focus op intellectueel niveau {waar staat dat? Bedoelt vdV dat dat expressis verbis geuit is of indirect?}
   4. Omdat het middelbaar onderwijs tegenwoordig anders georganiseerd is hebben veel leerlingen een onvoldoend startqualificatie voor HBO {Ik heb dat het HBO nooit eerder “horen” zeggen}.
   5. Van de politiek mogen de meeste opleidingen niet voor aanvang van de opleiding mogen toetsen of de student een bepaald basisniveau of houding heeft.
   6. De politiek heeft geen investeringen willen doen om bovengenoemde problemen op te vangen
   7. Schaalvergroting is een ongunstig gevolg geweest van het streven naar meer efficiency. Het betreft een logisch gevolg. {Ik geloof niet dat de politici bedacht hebben dat er zo’n groot monster als InHolland zou kunnen ontstaan}
   8. De halfslachtige uitvoering van de basisprincipes (van CGO?) is ook een gevolg van het streven naar efficiency. Het betreft een logisch gevolg.
   continued

  • Excuusrede-2
   9. De overheid heeft gekozen voor een financieringsmodel dat kwantiteit beloond door scholen en universiteiten te betalen voor elke afgestudeerde. {met haar maatregelen tegen langstudeerders gaat zij op deze voet verder}.
   10. De toezichthoudende instanties, de Overheid, de Onderwijsinspecte en NVAO hebben niet eerder duidelijk te kennen gegeven dat het niet goed ging. De opleiding in Diemen (vrijetijdsmanagement) werd eerder als “ruim voldoende” geaccrediteerd. De afstudeerproducten van “Diemen” werden voldoende bevonden door collega’s van andere hogescholen die waren ingehuurd door één van die bovengenoemde instanties.
   11. De toezichthouders zijn daarom niet fair: De producten die men heeft nu heeft beoordeeld komen uit het verleden, maar zijn beoordeeld met de huidige normen in de hand.
   12. De plotselinge switch in beoordeling roept het vermoeden op dat de toezichthoudende instanties incompetent zijn,
   13. vernieuwde landelijke normen voor VTM-opleidingen zijn voor een substantieel deel van “Diemen” afkomstig {Dus “Diemen”was dus al hard op weg naar een ingrijpende verbetering?}
   {….} = commentaar van mij
   Seger Weehuizen

   • Politiek en bestuur
    Karl (dr. K.L.L.M.) Dittrich (1952), voorzitter van het algemeen bestuur en voorzitter van het dagelijks bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
    Hier en hier en hier en hier en hier en hier.

    Annette (drs. A.S.) Roeters (1954), inspecteur-generaal van het onderwijs
    Hier en hier.

    Rick (drs. H.G.J.) Steur (1955), hoofdinspecteur voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs.
    Hier en hier en hier en hier.

 8. ‘Baangarantie’ student InHolland
  Volgens De Telegraaf heeft Doekle Terpstra met de koepel van uitzendondernemingen afgespoken dat de uitzendondernemingen

  zich [gaan] inspannen om alle afstuderende hbo-studenten van de ’besmette’ hogeschool aan een baan op niveau te helpen.

  Ondertussen lijkt de Volkskrant nu in te zien dat de InHolland affaire slechts het topje van de ijsberg is. In diezelfde volkskrant nu ook een column van Thomas von der Dunk over dit onderwerp.

  • De verontrusten van BON
   Beter Onderwijs Nederland (BON), is in principe niet een vereniging van verontruste leraren maar een vereniging waarvan eenieder die over het onderwijs verontrust is en de “10 geboden” van BON voor beter onderwijs aanhangt lid kan worden. Dat het in de praktijk een vereniging is van bijna alleen maar leraren is jammer. Het is daarom belangrijk ouders duidelijk te maken dat ook zij bij BON van harte welkom zijn.
   Seger Weehuizen

Reacties zijn gesloten.