Fraude in het HBO

Docent vd Velden, ex werknemer van Avans Hogeschool heeft op 20 juli 2010 in een uitzending van Eenvandaag een betoog gehouden over de fraude in het HBO wat aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Avans liet op 20 juli weten een eigen onderzoek te starten n.a.v het gestelde in de uitzending. De huidige voorzitter van het CvB van Avans liet op 22 juli weten, hij was al klaar met het onderzoek, dat er van het verhaal van deze docent gewoon niets klopte, incidenten misschien maar er was zeker geen sprake van een laakbare structuur. Hij had dit geconstateerd na een rondje mailen. Ook de docent van de HAN werd na zijn optreden in Eenvandaag door de bestuursvoorzitter van de HAN weggezet als een incident. Sterker nog deze bestuursvoorzitter deed het voorkomen of dat deze docent persoonlijk de verkeerde keuzes had gemaakt. Terwijl alle andere docenten wel kiezen voor kwaliteit deed deze ene dat niet. Bestuursvoorzitter Dales zit gewoon aantoonbaar te liegen als hij nu zegt dat hij nergens van wist. Tevens ontslaat hem dat niet van de verantwoordelijkheid mocht dat zo zijn. Ook deze bestuursvoorzitter legt de schuld bij de medewerkers die niet slecht zijn maar gedreven. Regels mag je schijnbaar naast je neerleggen als je maar gedreven bent in de ogen van deze bestuurder.

Ik moet toegeven dat ik een enorme bewondering begin te krijgen voor de bluf van deze bestuursvoorzitters. Heel veel docenten van Avans, Inholland en de HAN bevestigen het verhaal van de twee docenten bij Eenvandaag, naar BON toe. Het probleem is echter dat niemand het risico wil lopen zijn of haar baan te verliezen. Velen willen niet eens namen geven van studenten die hun diploma geheel of gedeeltelijk gekregen hebben. Zij zijn bevreesd voor de consequenties voor henzelf als ook voor de studenten. Dit is te begrijpen en te respecteren. Echter achter de schermen wordt druk gezocht naar een oplossing voor dit dilemma.
Een van de oplossingen zou kunnen zijn om erg veel dossiers tegelijk aan te leveren. Bijvoorbeeld 30 dossiers van 15 docenten van 1 hogeschool. Sancties van de hogeschool naar individuen toe wordt dan onwaarschijnlijk( zeker als het recentelijk gepensioneerden zijn).
Een andere oplossing kan komen van het openbaar ministerie die mensen onder ede kan verhoren, een aangifte is voldoende om dit proces in werking te zetten.
Ook de Staatssecretaris van OCW kan veel betekenen in dit proces daar zij informatie anoniem kan en mag maken en zij heeft aangekondigd dat het rapport Leers aanleiding is voor nader onderzoek door OCW. Tegelijk wil een belangrijk deel van de politiek, het CDA in het bijzonder, helemaal niet aangetoond hebben dat het veel geprezen onderwijs in Nederland door de mand valt. Mensen als Jasper van Dijk en Harm Beertema hebben hier een zware opgave aan en vandaar woorden kan veel betekenen i.p.v gaat veel betekenen.
Kortom de linies van de bestuurders en het systeem staan op doorbreken en dan heb je toch wel heel veel lef, als bestuurder, als je met dit soort verhalen op de tv durft te verschijnen.
Had Avans nu een echt onderzoek laten uitvoeren door een extern bureau of had Dales zich zichtbaar geschaamd en zelf aangifte gedaan tegen de betreffende docenten dan had je nog hoop kunnen hebben t.a.v deze bestuurders en de bestuursconstructies. Het tv- optreden van de heren toont echter aan dat deze besturen een sta in de weg zijn als het gaat over kwaliteit van het onderwijs en uniformiteit van de diploma’s.
Nu zijn wij er niet op uit mensen te pakken of te offeren of om wraak op deze of gene te nemen maar om het systeem te wijzigen t.b.v een beter onderwijs. De opvatting is hierbij altijd geweest , vanaf 2006, dat het rechtstreeks aanvallen van de bestuurders contra productief zal werken. Mij bekruipt echter al langer het gevoel dat deze strategie niet in voldoende mate werkt.

3 Reacties

 1. Crminele organisaties
  Een aantal citaten uit het rapport Leers:
  1 Met haar afstudeerroute voor ouderejaarsstudenten overtrad de opleiding media en entertainment management (MEM) van de Hogeschool Inholland willen en wetens allerlei regels. Maar voor regelrechte fraude of diplomatrucs zijn geen bewijzen gevonden.
  2 ‘Onregelmatigheden’ waren er volgens Leers en de zijnen wel degelijk. Het alternatieve afstudeertraject voor vijfde-, zesde- en zevendejaars, dat met goedkeuring van de directie, maar zonder medeweten van de (deel)examencommissie van MEM zou zijn ingesteld, was op een aantal punten in strijd met de onderwijs- en examenregeling. Zo hoefden afstudeerverslagen en scripties niet te worden voorgelegd aan de afstudeercommissie van MEM en ook niet mondeling te worden gepresenteerd aan drie beoordelaars. Onduidelijk was welke studenten toegang hadden tot het traject, laat staan dat dit algemeen bekend werd gemaakt. Dat leidde tot een sfeer van geheimzinnigheid.
  3 De vraag of het goedgekeurde afstudeerwerk voldoende niveau had, beantwoordt de commissie niet. Ze acht zich daartoe niet deskundig en laat dit onderzoek over aan accreditatieorganisatie NVAO
  4 De commissie heeft geen aanwijzingen dat de docenten die het afstudeertraject uitvoerden onder druk zijn gezet of dat ze uit persoonlijk financieel gewin hebben gehandeld. Ook de diplomabonus die de hogeschool per afgestudeerde ontvangt, zou geen invloed hebben gehad. Die gaat bij Inholland maar voor een ‘verwaarloosbaar’ klein deel naar de opleidingen zelf en speelde geen rol bij het opzetten van de alternatieve route. De commissie heeft evenmin bewijzen dat er sprake was van diplomatrucs of fraude.
  5 Het lijkt hem geen goed idee en juridisch niet haalbaar om de circa honderd afgestudeerden hun diploma af te pakken als hun afstudeerwerk achteraf onder de maat blijkt.

  Mijn mening:
  Ad 1 en 2: Als het verstrekken van diploma’s op grond van niet beoordeelde afstudeerverslagen en het ondertekenen van tentamenbriefjes door niet bevoegden op tijdstippen na de diploma-uitreiking niet onder fraude valt, wat valt er dan wel onder?
  Ad 3 : De inhoud is dus buiten het onderzoek gebleven en juist daaruit zou kunnen blijken dat er zessen zijn uitgedeeld zonder de normale tegenprestaties en dat is nu juist bewuste fraude
  Ad 4 : Dit geeft alleen maar aan dat deze docenten heel erg loyaal zijn geweest naar Inholland toe en Inholland bevoordeeld hebben t.k.v de wet. Is dit een van de kenmerken van een criminele organisatie? Verder is het gebruikelijk in het HBO dat docenten geen of veel minder tijd dan normaal meer krijgen toebedeeld voor mensen die zakken waardoor er een persoonlijke straf voor de docent ontstaat. Ook zo’n kenmerk!
  Ad 5 : Juridisch lijkt mij dat ook heel moeilijk om de diploma’s af te pakken van de studenten maar niet ondenkbaar immers is hier geen sprake meer van ter goeder trouw omdat deze studenten weten waar ze een zes voor gehad hebben.
  Deze bemerkingen van de commissie Leers zijn ook precies de punten van de docent van Avans als hij spreekt over de examenzittingen in een kamertje achteraf zonder iemand van buiten, een externe deskundige of gecommitteerde. Deze docent heeft het echter over reguliere studenten en niet over de slepers.

 2. Ter herinnering
  www.beteronderwijsnederland.nl/node/4454
  De teloorgang van wiskunde en andere kunde in het hoger technisch onderwijs.

  Zelf had ik de vraag gesteld ofdat HBO-bachelors (en masters) wel zomaar toegelaten moeten worden tot de schakeltrajecten van de universiteiten. Zeker in het licht van het grote niveauverschil tussen de HBO-opleidingen en de fraude zou het wenselijk zijn dat de universiteiten zelf mogen bepalen welke HBO-diploma’s zij wel en niet aanvaarden.
  Op deze manier kunnen niet alleen te zwakke studenten worden geweerd (outputfinanciering) maar kunnen studenten ook worden gestimuleerd om voor de inhoudelijk betere opleidingen te kiezen. In het begin zullen er wat studenten het slachtoffer worden van een verkeerde keuze, na een aantal jaren dan zullen de leerlingen op de havo’s en MBO’s wel weten welke HBO-opleidingen beter gekozen en gemeden worden.
  beteronderwijsnederland.net/node/7042
  Verder moeten we ons wellicht eens afvragen ofdat die NVAO wel bestaansrecht heeft in de huidige vorm.
  Geef mij maar een strenge onderwijsinspectie die middelen heeft om in te grijpen en niet schuwt om deze middelen te gebruiken. Zo’n onderwijsinspectie zou enkel het resultaat in het oog moeten houden (overdracht van kennis + ontwikkelen van inzicht en aanleren van vaardigheden) en zich niet moeten bemoeien met de didactiek.

 3. www.geenstijl.nl/mt/ar
  www.geenstijl.nl/mt/archieven/2010/09/bewijs_hbo_diploma_inholland_n.html

  “Een student vertelde dat hij in een sollicitatieprocedure zat, maar te horen kreeg dat het diploma [MeM InHolland, red] geen waarde heeft.”

  Het zou m.i. ook nog kunnen dat die werkgever dat diploma sowieso al niet zo interessant vindt aangezien de details ontbreken maar deze reactie toont wel mooi aan hoe je andere studenten dupeert door studenten die over onvoldoende kwaliteiten beschikken toch zo’n diploma te geven. Het lijkt aardig maar het is heel erg onaardig t.o.v. de meeste studenten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.