BON doet aangifte bij NMa voor fusie tussen twee ROC’s

Geachte leden,

Beter Onderwijs Nederland heeft vandaag de Nederlandse Mededingingsautoriteit verzocht om een onderzoek in te stellen naar de voorgenomen bestuurlijke samenwerking van ROC van Amsterdam met ROC Flevoland. BON is het met minister Plasterk van OC en W en het kabinet eens dat grootschaligheid niet meer van deze tijd is. De minister zei na de ministerraad van afgelopen vrijdag dat er sprake is van “een echte koerswijziging in de manier van denken over schaalgrootte”.

BON is van mening dat juist in het middelbaar beroepsonderwijs de kwaliteit van het onderwijs het meest geleden heeft. Het mbo heeft jaren van fusieoperaties achter de rug, die geresulteerd hebben in de vorming van ROC’s van tienduizenden leerlingen. De grootschaligheid van de ROC’s is volgens BON verantwoordelijk voor het chaotische en structuurloze onderwijs dat mbo’ers tegenwoordig krijgen. Volgens BON zijn de grote ROC’s zo gebureaucratiseerd dat docenten en leerlingen geen invloed meer hebben op het onderwijsleerproces; voor bestuurders, managers en de beleidslagen in de ROC’s gaat het om protocollen, beleidsnotities, planning and control, in- en output en vooral om aandeel in de markt. De kwaliteit van het onderwijs is secundair.

Desondanks gaan de fusieplannen van ROC van Amsterdam (36.800 leerlingen) met ROC Flevoland (9480 leerlingen) door. Dat ROC Amsterdam flinke financiële problemen heeft, lijkt geen rol te spelen. Per 1 januari 2009 zal bestuurlijke samenwerking een feit zijn. Beide mega-instituten ontkennen dat er sprake is van een volledige fusie, maar volgens BON leert de bestuurlijke geschiedenis van twee decennia schaalvergroting in het onderwijs dat elke fusie wordt ingeluid door “bestuurlijke samenwerking”.

Met de bestuurlijke samenwerking ontstaat er een mbo-monopolie voor het gehele verzorgingsgebied van Amsterdam, het Gooi en de polders. Ouders en leerlingen hebben niets meer te kiezen. Er wordt door een groot mega-instituut mbo aangeboden, gebaseerd op één onderwijsconcept dat nog lang niet uitontwikkeld is en dat alles in zich draagt om de volgende grote mislukking te worden: het competentiegerichte onderwijs. Volgens BON zijn de enigen die nog voordeel bij hebben van een fusie de leden van de CvB’s, die niet volgens CAO-afspraken beloond worden, maar naar leerlingenaantal.

In een artikel in NRC Handelsblad van woensdag 3 december heeft BON e.e.a. wereldkundig gemaakt. BON wil met het doen van aangifte niet wachten op de komst van de fusietoets (dat duurt nog “ongeveer twee jaar” volgens de politiek). BON doet daarom nu aangifte bij de NMa tegen een lopende fusie van het ROC van Amsterdam en ROC Flevoland. De NMa staat daar “niet onwelwillend” tegenover. “Maar scholen zijn geen ondernemingen. Aangezien wij alleen ondernemingen beoordelen, zou er een wetswijziging nodig zijn om deze aangifte in behandeling te nemen.” BON wil met deze aangifte een signaal afgeven en de politiek verantwoordelijken er toe bewegen de noodzakelijke randvoorwaarden in te richten om dergelijke aangiftes in de toekomst mogelijk te maken. Wie niets zegt, wordt niet gehoord en wie niets doet, verandert niets.

38 Reacties

 1. Een aandachtspunt is
  Een aandachtspunt is of zijn de gevolgen voor het personeel van dit soort megafusies. Er is geen verschil meer in personeelsbeleid en dus moet je meteen heel ver weg gaan solliciteren als het bij zo’n roc niet lukt. Dit geeft deze scholen een enorme machtspositie op de arbeidsmarkt en dat belooft niet veel goeds.

 2. Niet meer van deze tijd?
  Het is helemaal niet erg om het eens te zijn met onze minister dat grootschaligheid een slechte zaak is. Maar je hoort het met niemand eens te zijn dat het ‘niet meer van deze tijd is’. Laat gewoon zien dat die grootschaligheid alleen maar uit machtsmotieven, prestige en geldhonger voortkomt; laat zien dat je daar management, bureaucraten en andere parasieten mee kweekt, dat de menselijke maat zoekraakt, dat al die bazen, bovenbazen en andere papierschuivers geen enkele sjoege van en liefde voor lesgeven hebben; enfin, er zijn argumenten genoeg tegen mammoetscholen. Alleen niet dat het ‘niet meer van deze tijd’ zou zijn. Dat is ordinaire kletskoek, geschikt voor politici maar niet voor deze mooie vereniging.

 3. aangifte bij NMa
  Perfect gedaan. Zorgen voor follow up, want dit wordt voorshands afgewezen. Onderwerp warm houden.

  maarten

  • Toetsing aan de grondwet op komst
   ROC’s en andere grote scholenorganisaties zijn juridisch gesproken geen ondernemingen maar ze gedragen zich wel zo. Het is jammer dat de wetgever niet gesteld heeft dat organisaties die zich als een onderneming gedragen net als formele ondernemingen onder de NMA vallen.
   Er is nog een andere voor BON interessante ontwikkeling gaande. De mogelijkheid die de rechter krijgt om wetten aan de grondwet te toetsen. In vrijwel elk democratisch land is dat mogelijk en Nederland is hierin een opvallende uitzondering. In de de Wet op de Basisvorming werd zeer gedetailleerd beschreven HOE er moest worden les gegevenen dat was duidelijk in strijd met de grondwet. Ik hoop dat nadat toetsing aan de Grondwet mogelijk gworden is het stichten van nieuwe scholen weer feitelijk mogelijk zal worden.
   Seger Weehuizen

   • @malmaison
    Helemaal gelijk malmaison. Alleen zal dit nog een tijdje op zich laten wachten want het is een grondwetswijziging en je weet. Andere regering en dan 2/3 meerderheid in eerste en tweede kamer. Veel zal afhangen van de volgende regering dus.

   • grondwet
    De grondwetswijziging moet nog worden goedgekeurd door 2/3 meerderheid, tijdens een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede kamers. Dat is een kwade kans : gezien de taaie verhoudingen over onderwijs tussen CDA, VVD en PvdA.

    Het signaal, echter, is duidelijk. De schendingen door het apparatshjik, dat zich onaantastbaar waant, staan op de agenda ; schendingen van artikel 23 (vrijheid van onderwijs) in de grondwet. Realiter : de kans op die vrijheid zal w-e-e-r worden weggestemd (mijn inschatting), maar het sentiment zal blijven bestaan.
    De onderwijs-trein b-l-i-j-f-t door het rode licht rijden – OOIT gaat er iets grondig mis.

    maarten

 4. Megafusie ROC’s
  Uitstekend dat dit aangekaart wordt. Wellicht ook een reden om de bonussencultuur in het ROC van Amsterdam aan de kaak te stellen. (afgelopen jaar 2 CvB leden, ieder 60.000 + voor een van hen het dichten van een zogenaamd pensioengat voor 150.000 of iets meer)! Dit alles nogal wrang wanneer er nu zoveel bezuinigingen moeten plaats vinden, met dreigende ontslagen, aanzegging van niet verlangen van tijdelijke aanstellingen en het stoppen/ verminderen van activiteiten voor de normale onderwijs deelnemers.

 5. Petje af
  voor dit initiatief en voor Harm Beertema.
  Op de kreet “niet van deze tijd” na zal iedere onderwijzer het van harte eens zijn met dit weerwoord op de semi-klassieke onderwijsmarkt.

 6. Bonbestuur: I lov’u
  zouden mijn leerlingen zeggen. Wat geweldig dat BON dit aandurft. Hoezo is de school geen onderneming. De laatste 10 jaar zijn we voortdurend geïndoctrineerd door ons ‘College van Bestuur’ dat een ROC wél een onderneming is, inclusief winst maken, enorme potjes voor slechte tijden plus een bedrijfsmatige bonus voor de machthebbers. Om dit te rechtvaardigen wordt wel degelijk verwezen naar de markt en het bedrijfsleven.

  Belangrijker dan het argument ‘niet van deze tijd’ is het argument van efficiëncy. Als een organisatie groot wordt veranderd (volgens mij bewijsbaar) de verhouding in het budget tussen primaire en ondersteunende taken. In veel ROC’s is deze verhouding 70-30, hoewel 60-40 ook schijnt voor te komen.

  ROC’s besteden zeer veel geld aan zaken die niet het onderwijs ten goede komen. Studiereizen door managers waarvan nooit iets terug naar de werkvloer gaat, gigantisch dure afscheidsfeestjes voor mensen die nog nooit een voet in een klas hebben gezet, loze functies voor mensen die als manager niet goed functioneren, maar die dan met een loze taak omhoog gepromoveerd worden. De grootste doorn in het oog is het inhuren van externen voor de ontwikkeling van de identiteit van de club, het maken van een programma voor competenties die verder door niemand gebruikt worden omdat het onhanteerbaar is, dure reclamefolders en zo kan ik nog wel even doorgaan.

  Zeer ergerlijk is ook dat bij budgettekorten (zoals nu op het ROC Midden Nederland én het ROC van Amsterdam) de verantwoordelijken rustig kunnen blijven zitten. En juist vanwege die grote verantwoordelijkheid claimden ze hun reuze-salaris PLUS een bonus.
  Schaal 14 is echt goed genoeg betaald voor een schooldirecteur. Men gaat echt niet harder of beter werken met deze z.g. ‘marktconforme’ salarissen.

  • rector magnificus non designatus
   “Schaal 14 is echt goed genoeg betaald voor een schooldirecteur. Men gaat echt niet harder of beter werken met deze z.g. ‘marktconforme’ salarissen.” Ja dat is zo maar de begronding van het hogere salaris is dat de schooldirecteur anders wegloopt naar een bedrijf waar hij/zij dat wel kan vedienen of niet eens overweegt om schooldirecteur te worden. Bij het (elkaar) toekennen van die hogere salarissen vergeet men dan wel graag dat een schooldirecteur weinig risico loopt. Voor een bedrijf kan het kiezen van een verkeerde directeur miljoenene kosten. Daarom kiezen bedrijven liever voor duur bewezen oud talent dan veelbelovend nieuw talent. Ik denk dat de risico’s voor scholen kleiner zijn of kleiner gemaakt kunnen worden. Geef directeuren niet te veel macht en ook niet de alleenheerschappij. Maak er een rector magnificus van die gekozen wordt zodat hij bij onvoldoende functioneren niet op zijn stoel blijft zitten. Daarnaast geloof ik niet dat de meeste schooldirecteuren zo bekwaam zijn dat ze in het bedrijfsleven voor eenzelfde salaris en eenzelfde verantwoordelijkheid zouden worden aangesteld
   Seger Weehuizen

   • schaal 14
    ref : Seger Weehuizen & rectores magnificissimi

    Ben je gek !
    Schaal 12 eindpunt is genoeg. Ja, in veel gevallen al teveel voor de neuzel-functie van rector magnificineuz.
    Schaal 12 is OK voor universitair getrainde docenten en anderen die hun werk goed doen. Een RM-neuz die geen les geeft, nooit op de hoogte is wat er in e-l-k-e klas speelt, zijn dagen vult met ambtelijke besognes : die “verdient” toch niet meer dan docenten die het echte werk doen ? Feitelijk minder : de waarde van vrijwilligerswerk, een vergoeding.

    Het zieke is dat OCW die dirigaat- en liaison-functies heeft gecreëerd om met het systeem (Onderwijs tot systeem verworden) te communiceren, en het dictaten op te leggen ; illustreert hun situatie van onmacht.

    Ook : RM en gerelateerde hierarchien is zóóó 1900, het past gewoon niet in de onderwijs-verhoudingen van de toekomst. Horizontaal team werk, geen verticale raket.

    Laat ze oprotten naar dat bedrijvige bedrijfsleven, dat nu op de rand van failliet balanceert > General Motors & friends. Als ze die hang hebben, deugen ze niet voor een plaatsje in het onderwijs, een bescheiden plaatsje denk ik.

    maarten

    • Rector medius als primus inter meliores
     Op de universiteiten was een rector magnificus iemand die door zijn collega hoogleraren werd gevraagd om een aantal jaren van zijn leven op te offeren aan bestuurlijke werkzaamheden. Want een echte professor die goed is in zijn vak is vindt dat soort werkzaamheden meestal vervelend. Zo’n rector wist wat de voorwaarden voor goed onderwijs waren maar zal zich zeker hebben laten adviseren door financiële deskundigen. Of een leraar die op verzoek van zijn collega’s 5 jaar rector medius van een middelbare school wordt een hoger eregeld moet krijgen hangt af hangt o.a af van de begeerlijkheid van dit rectorschap. Je moet kunnen kiezen uit mensen die daar zeer geschikt voor zijn. Je moet ook voorkomen dat een goede rector voortijdig weggaat omdat hij aantrekkelijke aanbiedingen buiten het onderwijs krijgt. Het rectorschap mag in geen geval een vluchtweg worden voor matig functionerende collega’s. Mijn indruk is dat in de huidige situatie veel matig functionerende docenten managementfuncties gekregen hebben en daarbij in salaris er op vooruit zijn gegaan. zoiets mag natuurlijk niet nog eens gebeuren. Een uit de docenten gekozen rector past ook uitstekend in het plaatje van leraren die het op school voor het zeggen hebben.Seger Weehuizen

 7. Gezever van het zuiverste water
  Ik begrijp de commotie niet. De samenwerking tussen ROC van Amsterdam en ROC Flevoland zorgt ervoor dat studenten meer mogelijkheden krijgen, georganiseerd in kleine opleidingsteams. Bovendien zijn er in Flevoland 12 MBO instellingen actief, dus er valt genoeg te kiezen. Dit is gezever van het zuiverste water.

  • Vertel eens wat meer?
   Bedankt voor je reactie en welkom op het BON Forum. Wil je wat meer vertellen over hoe je aan deze informatie komt en wat je eigen ervaring met deze ROC’s is? Het is altijd goed om van diverse kanten informatie te krijgen om een goed oordeel te kunnen vormen.

  • Ook van harte welkom Merel
   Je begrijpt het allemaal niet. Ik wil het wel even uitleggen hoor.
   Stel je wilt een auto kopen en je hebt de keuze uit misschien wel 100 verschillende modellen, allemaal met de meest fraaie namen, een keuze uit vele kleuren, 4, 5 en zelfs 6 persoons autos’, maar wel allemaal gemaakt door één en hetzelfde bedrijf, allemaal auto’s waarbij de motor ontbreekt: daar moet je namelijk zelf voor zorgen. Ik denk niet dat je daar erg blij mee zult zijn.

   Maar zelfs in het hypothetische geval dat de auto’s (met motor!) van goede kwaliteit zouden zijn, dan nog denk ik dat je bezwaar zult maken tegen het feit dat er maar één merk is: er is geen concurrentie.

   Maar ook als je zelfs dat niet erg vindt, stoor je je er dan niet aan dat de besturen leugenachtig tegen de wens van de politiek in bestuurlijke samenwerking zeggen aan te gaan, terwijl er wel zeker gefuseerd gaat worden? Het gaat tenslotte niet om een bedrijf met een eigenaar die met dat bedrijf kan doen wat hij wil. Het gaat om een mega school die voor de volle 100% met belasting geld wordt gefinancierd en uitdrukkelijk een uiterst belangrijke maatschappelijke taak heeft.

   Nog concreter: er komt één mega school., met één onderwijskundig concept (CGO). Leerlingen die goed onderwijs willen kunnen nergens terecht. Leraren die op een echte school les willen geven kunnen nergens terecht
   Tenzij natuurlijk dit bestuur dor God gegeven is en het eeuwige en absolute gelijk heeft. Wij eenvoudige sukkels kunnen slechts dankbaar zijn dat zij tegen een veel te bescheiden salaris deze onmogelijke taak voor ons willen verrichten.

   Misschien en je ook niet zo’n voorstander van democratie en geloof je meer in deze of gene heilsleer? Kan hoor: er zijn meer mensen geweest die dat gedaan hebben in het verleden.

  • Beetje merkwaardig
   Welke 12 MBO instellingen zouden volgens jou in Flevoland actief zijn? Ik ken er slechts één. Misschien heb ik nog een kleintje over het hoofd gezien, maar 12, daar geloof ik niets van.

   Sinds kort probeert het Christelijke ROC ASA voet aan de grond te krijgen in Almere, maar dat zijn maar een klein aantal opleidingen, vooral op niveau 4. En raad eens: ook ROC ASA doet uitsluitend aan competentie gericht leren.

  • Hoezo krijgen studenten meer mogelijkheden
   Die mogelijkheden hadden ze allang. Als ze een opleiding willen die niet in Flevoland aangeboden wordt kunnen ze naar het ROC van Amsterdam. Dat verandert in het geheel niet door de fusie.

   Nee Merel, de propagandakletspraat ter bevordering van het fusiegebeuren slaat op geen enkele manier op de werkvloer. Het onderwijs verbetert er in het geheel niet van, in tegendeel! Geloof me, ik spreek uit ervaring. Het enige wat verandert is het logo en de bureaucratie.

  • gezever en zuiver water
   ref : Merel, hierboven

   Het is mogelijk, hoewel onwaarschijnlijk, dat je gelijk hebt. Dat is misschien (met moeite weliswaar) te zien door de lessen, lesroosters, curricula en topografie naast elkaar te vergelijken.

   Maar er is ook een snelle methode om die analyse te zien. Het is nog beter en nog sneller te verifieren door, koel en eenvoudig, de jaarcijfers (en budgetten) van de twee ROC’s naast elkaar te leggen, op te tellen, en te vergelijken met de cijfers (budget) voor de beoogde “samenwerking”s-instelling. Daarbij niet (maar niet alleen !) uit het oog verliezen de extras en de “besparingen” als gevolg van samenwerken tegen elkaar af te kruisen ; ook niet vergeten te kijken naar de vergelijkende overhead kosten van de organisatie en de salarissen aan de top van de organisatie en de clusters.

   Zo eenvoudig kan dat zijn. En zo transparant ook. Maar : ik durf te wedden dat de voor oordelen noodzakelijke details van de (v.v.t.) financien en de geprojecteerde financien n-i-e-t te zien zijn, voor wie erom vraagt. Zo gaat dat soms, in deze soort stichtingen.

   Als die cijfers er wel zijn, dan is de analyse eenvoudig. Secundair komen er nog wel wat details bij zoals vestigingsplaats, aanbod ter plaatse, kwaliteit daarvan en zo meer.
   Maar de eerste, financiele analyse is gewoonlijk scherp genoeg om te weten of het waar is wat de samenwerkings-genoten zeggen.
   Blijft wèl altijd de vraag : hoe ziet het er na een tijdje uit – een zeker wantrouwen is, door wat we gezien hebben van fusies en samenwerken, wel gerechtvaardigd. Minister Plasterk heeft dat gisteren -opvallend- ook gezegd.

   maarten

  • Gezever
   Beste Merel,
   Welkom op deze site. Ik wil best met jou meedenken over de overdreven reacties over een fusie op deze site. Waarom niet is de vraag er zijn immers alleen voordelen en geen nadelen. Eigenlijk ben ik dat wel met jou eens. Ik zou daarom ook niet willen stoppen bij deze twee instituten, laat alle roc-‘s met elkaar fuseren.
   Rest alleen nog de democratische controle. De staatsman Lenin heeft eens gezegd: “vertrouwen is goed maar controle is beter” en daar ben ik het zeer mee eens. Mijn voorstel is daarom om alle mbo-instellingen te verzelfstandigen(minimaal 300 en maximaal 1000 leerlingen) onder directe leiding van het ministerie wat democratisch gecontroleerd wordt. De ondersteunende diensten kunnen op gelijke wijze verzelfstandigd worden waarbij zij minimaal 10 mbo en maximaal 20 mbo-instellingen bedienen. Belangrijk hierbij is de eliminatie van een ondemocratische bestuurlijke tussenlaag die compleet onbestuurbaar blijkt. Zij gaan niet verder dan een inspanningsverplichting jegens goed onderwijs waarbij het de schijn heeft dat andere zaken voor deze laag echt veel belangrijker zijn. Als de autodealers zich zouden gedragen als de roc-‘s dan zou je dat ook niet goed vinden of wel?

   • beste Corgi,
    Jouw vertrouwen

    beste Corgi,
    Jouw vertrouwen in democratische controle vanuit Den Haag lijkt mij nergens op gebaseerd. Het ministerie van onderwijs is onderworpen aan het parlement en de politici hebben vanaf de invoering van de Mammoetwet van het onderwijs een steeds grotere puinhoop gemaakt. We moeten terug naar de situatie waarin diploma’s een garantie voor goed onderwijs bieden. Denk b.v. aan het vroegere MO-B diploma’s voor niet-universitaire eerstegraders. De overheid stelde de eisen en nam examens af om vast te stellen of kandidaten voor zo’n dipoma aan de eisen voldeden. De slimste manier om goed onderwijs te organiseren is het onderwijs geven volkomen vrij en ongesubsidieerd te maken te maken en aan leerlingen of hun ouders bij voldoende resultaten het lesgeld te vergoeden. Dat geldt in elk geval voor HAVO en hoger.
    Seger Weehuizen

    • Democratie in het toezicht
     Beste Malmaison,
     Omdat er geen sprake is van een markt noch van een marktprijs kunnen de klanten geen vuist maken. Zoals bij elk monopolie moeten die dus beschermd worden. Ook de leerlingen kunnen geen vuist maken. Zij zijn verdeeld, kiezen op reisafstand en hebben feitelijk geen idee wat de school voor hen had kunnen doen of wat zij hadden moeten leren. Beschouw je de school als bedrijf en sanctioneer je achteraf dan is het voor de leerling te laat en dan help je deze leerling niet door de rekening niet te betalen. Overigens stel jij zelf dat het betalen van het lesgeld betaald wordt bij voldoende resultaten. Wie bepaalt dat en hoe?
     In mijn ogen is onderwijs een publieke zaak. Hoe slecht de politiek ook omgegaan is met het onderwijs, zo slecht als het nu is, is het nog nooit geweest. Deze onderwijscatastrofe is een direct gevolg van de privatisering van een publieke zaak te goeder trouw. Net als bij de banken is dat gewoon een vergissing gebleken. Diegene die de consequenties ondergaat dient ook de regie te hebben. Middels de democratie kunnen we dat herstellen. Fortuyn had het voorstel om het beleid en toezicht bij de overheid te laten en de uitvoering te privatiseren en dat lijkt mij een goed uitgangspunt voor eenduidige processen. Onderwijs is echter opvoeden en dat is geen eenduidig proces en dat moet je dus niet privatiseren.

     • Ook voor democratie en toezicht
      Ja, er lopen in mijn betoog wat dingen door elkaar. Als een onderwijsinstelling, zoals b.v. de LOI erkend goed is moet iemand die via zo’n instituut met succes een staatsexamen VWO, HAVO of VMBO aflegt restitutie van het lesgeld krijgen. De overheid heeft immers veel geld kunnen uitsparen doordat een leerling langs deze weg zijn diploma gehaald heeft.
      Als een onderwijsinstelling nog niet bewezen heeft in staat te zijn om goed onderwijs te geven moet die instelling wel na dat aangetoond te hebben recht op subsidie kunnen doen gelden. Zij kan met de (ouders van) de leerlingen afspreken dat in het geval lesgeld gevraagd werd de instelling dat restitueert zodra zij (met terugwerkende kracht) gesubsidieerd wordt. Het lesgeld heeft dan de rol van een riskante lening aan een onderwijsinstelling vervuld. Die tijdelijke oplossing benadeelt enige tijd ouders met een smalle beurs maar ontneemt de autoriteiten een reden om aan initiatiefnemers voor een nieuwe school toetreding tot het gesubsidieerde onderwijs te weigeren. Ik geloof niet in de goede trouw van de politici en daarom wil ik niet pleiten voor een terugkeer naar de regelingen van vóór de Mammoethwet en vóór de HOS-nota. De Amerikanen hebben terecht altijd veel wantrouwen gehad in de politiek en daarom allerlei checks en balances ingebouwd die in Nederland ontbreken. Zoals het toetsen aan de grondwet. Omdat jonge mensen recht hebben op goed onderwijs dat zowel de maatschappij als henzelf in vele opzichten rijker maakt moet de overheid dat om het voor iedereen toegankelijk te maken subsidiëren maar er verder met haar vingers vanaf blijven. De controle op het “goed” zijn moet gebeuren via gestelde en algemeen geaccepteerde tolerante doelstellingen (democratie) en daarop aansluitende externe examina (toezicht).
      Seger Weehuizen

  • Gezever
   Inderdaad zijn er in Flevoland meer MBO instellingen dan het ROC Flevoland. Zie bijvoorbeeld hier. Dit zijn echter heel gespecialiseerde instellingen zoals een modevakschool, een las-opleiding en een groen-opleiding. Voor het overgrote deel van de opleidingen (zorg, economie, educatie,…) is ROC Flevoland monopolist in Flevoland en dus valt er voor MBOers niets te kiezen.

   Sorry Merel, jouw ‘bovendien zijn er in Flevoland 12 MBO instellingen actief, dus er valt genoeg te kiezen’ is inderdaad gezever van het zuiverste water.

   • Randstadblik?
    Alle voorgaande reacties beterffen kennelijk alleen zuidelijk en oostelijk flevoland.
    Het MBO in de noordoostpolder wordt verzorgd door de vestiging Emmeloord van ROC Friese Poort, dat verder vestigingen heeft in Leeuwarden, Drachten en Sneek.
    Maar ook hier dus een monopolie en geen alternatief, want Emmeloord is voor leerlingen uit de regio Almere veel te ver weg, en omgekeeerd.

 8. Dan Neelie maar aan het werk!
  Als de NMA zijn handen er niet aan durft te branden, dan moet er maar beroep worden aangetekend bij mevrouw Neelie Kroes. Zij is doorgaans niet zo bang uitgevallen.

  • Heeft Seeger al eens geprobeerd
   Ik meen dat ons geacht mede forumlid ziek huis enige tijd geleden een brief naar de Europese commissie heeft gestuurd over een vergelijkbare situatie. Het antwoord: onderwijs was uitgesloten van de Europese controle

   • Klopt
    Klopt. Maar het staat Neelie Kroes Natuurlijk vrij om rond te bazuinen dat het onrechtvaardig is dat ze niets kan doen. Als zij zoiets zegt wordt dat beslist gehoord. Ook zou ze kunnen concluderen dat onderwijs weliswaar een interne zaak
    is voor de EEG-landen maar dat daaruit volgt dat het onderwijs niet georganiseerd mag worden alsof het om commerciele ondernemingen gaat. Een schrijven aan Neelie kroes lijkt me de moeite van het proberen waard.
    Seger Weehuizen

   • Inconsequent!
    Als onderwijs uitgesloten zou zijn van europese controle, dan hebben we als onderwijs toch ook niets te maken met europese aanbesteding?

 9. fusie amarantis met SIVOA 1 januari 2009
  einstein
  docent vmbo/mbo

  Waarom doet BON hier geen aangifte tegen? Het wordt een organisatie van meer dan 30.000 leerlingen en 3000 personeelsleden.

  • Politiek is weerzinwekkend
   Na Dijsselbloem heeft de regering gezegd aan het fuseren een eind te maken. De schoolbesturen gaan daar echter gewoon mee door. Of de politiek heeft haar greep over het bestuur van het land verloren of ze liegt over wat ze wil. Beide is verbijsterend en zeer zorgwekkend. In TROUW wordt er vandaag nog eens opgewezen dat zowel de landelijke politiek als de gemeentepolitiek zijn best doet om de komst van nieuwe scholen buiten de gevestigde organisaties om tegen te werken. Als van der Hoeven haar zin had gekregen zouden nieuw op te richten scholen naar verwachting niet meer dan 80% achterstandskinderen mogen aannemen. Daarmee wilde zij op oneigenlijke gronden de Islamitische zuil en de haar door de grondwet toegekende mogelijkheden uitschakelen. Gemeenten vinden het tot stand komen van een nieuwe school via nieuwkomers maar een gedoe want ze moeten voor goede huisvesting van de nieuwe school zorgen en zullen daarbij ook nog geld kunnen verliezen wegens gedeeltelijke leegstand van bestaande schoolgebouwen. Politiek is weerzinwekkend.
   Seger Weehuizen

  • Wat is de Bron over fusie Amarantis???
   Nog helemaal niets van deze dwaze plannen gehoord. En dat terwijl ik behoorlijk thuis ben in die regio. Waar kan ik bevestiging hiervan lezen??

    • De wijsheid van bestuurders………
     Dank voor je lijst adios, Ik heb de lijst van lopende fusies doorgegeven aan de webredactie voor een meer prominente plaats. Maar je laatste link is ook bijzonder aardig.

     Ik citeer:
     Almere/Vincent Schot –

     De wethouder van onderwijs wil Dick de Boer zeker niet schofferen, maar dat Almere meer zou moeten investeren in het onderwijs wil de scheidend directeur van scholengroep SIVOA/Het Baken Martine Visser toch nog wel meegeven. ,,Almere behoort tot de grootste steden van ons land, maar steekt honderden procenten minder in het onderwijs dan vergelijkbare steden.

     Altijd moeilijk: procenten.

 10. fusies tussen school-organisaties
  Elders (adios, onderin de draad : BON doet aangifte – – -) geeft adios de link [5] naar een lijst van fusie-projecten, in november 2008 opgesteld door Jasper van Dijk (SP). Die lijst leest als een paragnostische voorspelling van de ondergang van NL onderwijs. Waarom al die fusies ? Het antwoord is niet “gewoon omdat het kan”, het zit veel dieper.

  Zomaar wat situaties :
  In het geval van Amarant gaat het om een mega-organisatie van christelijke (gr- – -) signatuur. Die zit, blijkbaar (persbericht) op zwart zaad, de drijfveer lijkt van financiele aard.
  M-a-a-r er zit duidelijk meer achter : het bewaren en uitdragen van een orthodox-christelijk (gr- -) monopolie in zoveel scholen als maar mogelijk, oppervlak dekkend ; de hele kraam gefaciliteerd door OCW regels, soepel geinterpreteerd door regionale bobo’s.
  Iets soortgelijks in Twente, waar het streven van sommigen (naar een categoraal gymnasium) wordt dwars gezeten door gevestigde school-organisaties van vooral confessionele signatuur.
  En Haarlem ? Den Helder ? Maastricht ?

  Het is niet dat scholen onder een confessionele paraplu per definitie niet deugen. Er zijn confessioneel gedreven scholen die didactisch, klassikaal goed presteren. Kwesties ontstaan waar de leerstof aan geloof en overtuiging raakt. Ik noem maar een paar zaken : Darwin, evolutie, Calvijn, droit divin van het koningsschap ; Rousseau, Montessori, Piaget, pedagogisch handelen.

  Die SP fusie lijst (Jasper van Dijk) is alarmerend. OCW (een enkel woord van P. ten spijt) doet er n-i-e-t-s aan ; financiert, ja sanctioneert het fusie-circus. Het onderwijs als dichtgetimmerd convenant tussen CDA, PvdA en VVD. Geen, geen enkel uitzicht op de dichtgetimmerde toekomst.

  Willen wij dat ? Wil BON dat ? Geven kleine zelfstandige scholen niet meer diversiteit ? Is diversiteit niet een voorwaarde voor toekomstige ontwikkeling ? Darwin dacht van wel.

  maarten

  • eenzijdigen en onvoldoende alarmerende analyse
   Ik weet niet wat de achterliggende drijfveer is van confessionele besturen die fuseren. Welicht spelen de door jou genoemde overwegingen mee, maar als je in de lijst kijkt dan zie ik ooh heel erg veel fusies in het openbaar onderwijs. Dus op grond van deze lijst lijkt het me voorbarig om zieltjes winnen als belangrijkste drijfveer te noemen. Machtsbundeling lijkt me een algemere en juistere omschrijving. Dat geld t voor alle besturen en alle besturen blijken oot te willen fuseren

 11. eenzijdig en toch alarmerend
  ref 1989, hierboven

  Toegegeven : de ruimte voor commentaar laat niet toe, om uitvoerig te argumenteren. Drie aantekeningen :
  [1]
  Zeker in het geval van Amarant speelt confessionele overweging (als geschetst) een bovenliggende rol inzake de geplande fusie.
  [2]
  Zeker in sommige andere, aanwijsbare situaties van fusie (al of niet geeffectueerd) spelen confessioneel gedreven motieven een rol, zelfs een overwegende rol. Meerdere zijn aanwijsbaar in de SP lijst. Andere, confessioneel gedreven clusters zijn te vinden in de landelijke lijst van scholen-organisaties, al dan niet eerder gefuseerd.
  [3]
  Terecht zeg je : het geldt niet voor alle situaties in de SP lijst. Wat dat betreft was mijn commentaar kort door de bocht (“uw reactie is te lang – reacties mogen niet langer dan 2000 karakters zijn”).

  ad [3]
  Niettemin meen ik ook in “neutrale” school-situaties meerdere fusies te herkennen die, hoewel niet uiterlijk confessioneel getint, toch die typische evangelisatie-drift vertonen, die, typisch nederlands, zich heeft vastgezet in veel NL onderwijskringen. Die drift is zeker mede gegroeid op het confessionele substraat, dat de lokale en regionale politiek doortrekt. Partij-aanduiding is een te oppervlakkige wijzing – CDA zowel als PvdA, VVD niet uitgesloten, alle politieke stromingen zijn er mee behept. Ik bedoel dan : de onderliggende kleuring van de ingebakken overtuig-drift, ja (sterk gezegd) de pedagogische evangelisatie, ook in de meer neutrale sectoren van het onderwijs. Dat heb ik, (te) kort gezegd, aangeduid als confessioneel gedreven.

  Het komt overal ter wereld wel voor, maar ik zie het in NL in verengde mate. Die kleuring is desastreus voor onderwijs. In dat perspectief is het NL onderwijs verre van divers – meer diversiteit zal meer krachten vrij maken in de kinderen. Vandaar ook de fundamentele roep om kleine scholen en kleine school- organisaties, waardoor meer diversiteit vanzelf ontstaan kan.

  maarten

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.