NRC voorspelt de antwoorden van de ondervraagden (Dijsselbloem)

In NRC van vandaag een voorspelling over de reacties van de door de Cie Dijsslebloem ondervraagde politici.

WAT: Vanaf 1993 krijgen mavo-, havo- en vwo-leerlingen de eerste drie jaar de-zelfde vakken om hun meer tijd te gunnen voor het maken van hun schoolkeuze. Een ander beoogd doel is dat slechter presterende leerlingen worden ‘opgetild’ door beter presterende klasgenoten. Het tegenovergestelde wordt bereikt: vwo-leerlingen missen diepgang en mavo-leerlingen klagen over te veel vakken. In 2006 wordt de basisvorming afgeschaft.;

WIE: Jos van Kemenade (PvdA), minister van Onderwijs in kabinet-Den Uyl (1973-1977) en in kabinet-Van Agt II (1981-1982).; WAPENFEITEN: Van Kemenade is de man van de middenschool. De basisvorming borduurde daar op voort.; DIT GAAT HIJ ZEG-GEN:; “De basisvorming was zo slecht nog niet. Maar zittende bewindslieden heb-ben te veel haast en willen in hun regeerperiode een daad stellen. Zonder dat een ingrijpend voorstel van tevoren wordt onderzocht, voert men grote stelsel-wijzigingen in. Daardoor is de weerstand tegen iedere verandering in het onder-wijs groot geworden.” (NRC Handelsblad, 1-7-2006);

WIE: Jacques Wallage (PvdA), staatssecretaris van Onderwijs in kabinet-Lubbers III (1989-1993).; WAPENFEITEN: Wallage was verantwoordelijk voor de invoering van de basisvorming en construeerde de Tweede Fase.; DIT GAAT HIJ ZEGGEN: “Ik ben er trots op dat elk meisje in Nederland techniek krijgt en elke jongen ver-zorging. Als ik het opnieuw zou mogen doen, zou ik het weer zo doen. Graag ci-teer ik Edith Piaff: Je ne regrette rien.” (NRC Handelsblad, 30-12-2000); Tweede Fase: ik was weg voor invoering profielen; WAT: In 1998 wordt de bovenbouw van de middelbare school gereorganiseerd, verplicht vanaf 1999. Leerlingen kunnen kiezen uit vier ‘profielen’ die de oude vakkenpakketten vervangen. Tegelijker-tijd gaan veel scholen leerlingen onderwijzen via het ‘Studiehuis’. Dat betekent meer zelfstandig werken, in groepjes en minder klassikaal. Het Studiehuis is niet verplicht.;

WIE: Nel Ginjaar-Maas (VVD), staatssecretaris van Onderwijs in kabinetten-Lubbers I en II (1982-1989) en voorzitter ‘stuurgroep profiel tweede fase’.; WA-PENFEITEN: In 1994 adviseert de commissie-Ginjaar-Maas het curriculum te verzwa-ren. Ook de later door veel leerlingen gehekelde ‘profielwerkstukken’ komen van haar.; DIT GAAT ZIJ ZEGGEN:; “De beleidsmakers, de scholen, de leraren en de leerlingen konden zich vinden in de voorstellen.” (Het Parool, 27-11-1999); “Het is zonde dat staatssecretaris Adelmund het programma lichter maakt. Het moet een paniekreactie zijn geweest na de scholierenstaking van 1999. Ook van de Kamer.” (Trouw, 7-1-2000);

WIE: Jo Ritzen (PvdA), minister van Onderwijs in kabinet-Lubbers III en kabinet-Kok I (1989-1998).; WAPENFEITEN: Ritzen was betrokken bij de invoering van de basisvorming en het bedenken van Tweede Fase en vmbo.; DIT GAAT HIJ ZEGGEN:; “Staatssecretaris Wallage en ik vonden dat de extra vakken ook voldoende inhou-delijk moesten zijn. Maar dat is nooit gerealiseerd. Ik ben vertrokken als mi-nister vlak voordat de profielen overal werden ingevoerd.” (NRC Handelsblad, 10-10-2007); Vmbo: de politiek lijdt te vaak aan hyperventilatie;

WAT: Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs is een samenvoeging van de mavo, het vbo (voorbereidend beroepsonderwijs) en het speciaal onderwijs. Het telt vier leerwegen, van praktisch naar meer theoretisch. Het idee was het aan-zien van het vbo te verbeteren en leerlingen gemakkelijker te laten doorstromen naar het mbo. Critici noemen het vmbo nu “het afvalputje van het onderwijs”.;

WIE: Chris van Veen (CHU), minister van Onderwijs in kabinet-Biesheuvel (1971-1973) en voorzitter van de commissie die het vmbo voorbereidde.; WAPENFEITEN: Van Veen bedacht onder meer de opdeling van het vmbo in vier leerwegen. Toenma-lig staatssecretaris Netelenbos (PvdA) nam een groot deel van zijn voorstellen over.; DIT GAAT HIJ ZEGGEN:; Van Veen (85) is de enige door te commissie te ho-ren oud-bewindspersoon die zich nog niet publiekelijk heeft uitgelaten over ‘zijn’ onderwijsvernieuwing. Hij is een van de surprises.;

WIE: Tineke Netelenbos (PvdA), staatssecretaris in kabinet-Kok I (1994-1998).; WAPENFEITEN: Netelenbos voerde het vmbo in. Ze maakte ook het doorstromen van vmbo naar havo naar vwo moeilijker.; DIT GAAT ZIJ ZEGGEN:; “De Tweede Kamer is belobbyd door belangengroepen om het mavo niet volledig in het vmbo op te laten gaan. Maar dat het vmbo nog niet optimaal werkt, betekent niet dat we meteen al-les anders moeten doen. De politiek lijdt te vaak aan hyperventilatie. Alles moet bij een beetje tegenwind helemaal anders. Het vmbo heeft tijd nodig. En rust.” (NRC Handelsblad, 13-3-2004); Nieuwe leren: scholen mogen onderwijs zelf inrichten; WAT: Het nieuwe leren, een containerbegrip, is een onderwijsvorm waarbij lessen minder klassikaal worden gegeven en leerlingen zelfstandig wer-ken. In de ruime definitie telt ook het competentiegerichte leren op het mbo en het hbo mee. Het nieuwe leren is de enige door de commissie onderzochte onder-wijsvernieuwing die niet van bovenaf is opgelegd.;

WIE: Loek Hermans, minister van Onderwijs in kabinet-Kok II (1998-2002).; WAPEN-FEITEN: Hermans begon tegelijk met de Tweede Fase en het vmbo. Scholen kregen meer autonomie.; DIT GAAT HIJ ZEGGEN:; “Iedereen was gek geworden als wij de plannen voor de Tweede Fase zomaar terzijde hadden geschoven. We hebben ze dus ingevoerd en zagen meteen dat het programma te vol en te versnipperd was. Dan moet je niet roepen: ‘Ho! Stop! Streep erdoor, ga maar weer terug naar de oude situatie.'” (Het Parool, 29-12-2001);

WIE: Maria van der Hoeven (CDA), minister van Onderwijs in kabinetten-Balkenende I, II en III (2002-2007).; WAPENFEITEN: Van der Hoeven geldt als de minister die het onderwijs rust heeft gegeven. Ze schafte in 2006 de basisvorming af, in na-volging van haar voorganger staatssecretaris Adelmund, die in 2005 overleed.; DIT GAAT ZIJ ZEGGEN:; “Onderwijs vernieuwt zichzelf en wordt niet vanuit Den Haag vernieuwd. Dat betekent vrijheid voor de scholen en leraren om het onder-wijs naar eigen inzicht in te richten.
WIE streeft naar eenheidsworst in onderwijs, doet de toekomst ernstig tekort.” (Volkskrant, 4-11-2006)

3 Reacties

    • is da niet altijd zo. Als de
      is da niet altijd zo. Als de vernieuwing werkt heeft iedereen het gedaan en als het faalt wist niemand er wat van af. Dan heeft iedereen ineens de vinger naar iemand anders wijzen.

      Ze moeten eens kijken wat ze zelf doen.

Reacties zijn gesloten.