BONplus

Kanttekeningen bij over de vereniging (BON)
Ouders komen er bij over de vereniging maar bekaaid af. De staatssecretaris van onderwijs wil het stichten van scholen op andere dan religieuze basis vergemakkelijken. Als een groep ouders van die mogelijkheid gebruik maakt mag het natuurlijk niet zijn dat het liggen van de zeggenschap over de inrichting van het onderwijs binnen de instituten bij leraren en docenten kan leiden tot een inrichting die strijdig is met de doelstellingen van die ouders. Als het weer mogelijk zou zijn dat een leraar zonder achteruitgang van salaris en rechtspositie over kan stappen naar een andere school kan dat een competentiestrijd binnen zo'n school voorkomen.
Leerplicht moet in principe weer LEERplicht worden en zo lang een leerling elk leerjaar voldoende leert moet het ook mogelijk zijn dat hij thuis en solitair afstansonderwijs volgt.
 
Het verschil tussen (overwegend) theoretische en (overwegend) praktische opleidingen moet worden gehandhaafd, dan wel hersteld. Ja zeker,maar er mag ook een half om half opleiding komen voor leerlingen waarvan niet duidelijk is in hoe verre ze meer bij bij de theoretisch of bij de praktische kant thuishoren. Een wenselijke mogelijkheid voor uitstel van keuze.
Dat ernstige probleemleerlingen verwezen moeten worden naar op hun problematiek toegesneden vormen van speciaal onderwijs lijkt impliciet aan te geven dat de rechten van leerwillige leerlingen gehandhaafd worden.
Ouder- en kind-rechten moeten m.i. ook in redelijke mate zeggenschap van hen over de inhoud van  van het onderwijs omvatten. Voorbeelden daarvoor zijn in het secundair onderwijs recht op echt wiskunde-onderwijs, literaire benadering van de moderne vreemde talen, het praktisch gerichte Globish naast Engels en de mogelijkheid om naast Engels minstens 2 moderne vreemde talen en twee klassieke vreemde talen te kiezen. Bij deze wensen hoort een schooltype dat boven het huidige VWO staat. Door de verhoogde niveau en aantal leervakken zal een royaal aantal contacturen per vak niet mogelijk zijn. Vanwege de hoge eisen op het gebied van leervakkennis waaraan de leraren van zo'n hyperVWOklas moeten voldoen zullen contacturen duur zijn. En waarschijnlijk wil een regering voor hyperVWO-ers niet meer betalen dan voor gewone VWO-leerlingen.
BON pleit alleen maar voor vrijheid van onderwijs voor de leraren en docenten en vergeet dat die vrijheid ook voor ouders van leerlingen moet gelden in hun hoedanigheid als opvoedingsgerechtigde. Een ouder mag een school voor zijn kinderen uitkiezen waar veel aan cognitievergroting wordt gedaan. Er moeten dus nog meer verschillende schooltype komen dan waaraan BON lijkt te denken.
Door ook naar de keuzes van de ouders te kijken voor zo ver die niet beter onderwijs in de weg staan kan BON ht aantal leden vergroten. Veel ouders zijn verbolgen over de aanmatigende wijze waarop scholen  schoolbesturen bepalen of mogen bepalen. Denk aan het vervolgschooladvies van de basisscholen, het vaststellen van psychische problemen bij leerlingen door het psychodidaktische circus om het eigenlijke onderwijs heen,degradatie van de leerling in plaats van hem te laten zitten blijven en de niveaudaling door inefficiënte lesmethoden en laagopgeleide leraren. Er moeten zat ouders zijn die BON tevreden kan stellen. Maar dan moet BON zich wel ook daarop richten!