Curriculum.nu: Tussenadvies 3

Op 21 januari van dit jaar is het dossier Curriculum.nu door de Commissie OCW van de Tweede Kamer controversieel verklaard. Later is dit gedeeltelijk weer ingetrokken en het proces rond de invoering van de curriculumherziening wordt ten dele voortgezet. Onlangs werd het Tussenadvies 3 van de wetenschappelijke Curriculumcommissie gepubliceerd.

De wetenschappelijke commissie waarschuwt om niet te overhaast te werk te gaan en eerst te kijken op welke punten de inhoud van de programma’s aangepast moet worden. BON onderschrijft de visie van de Curriculumcommissie dat het van belang is om regelmatig de curricula kritisch te bezien en waar nodig, aan te passen. De commissie adviseert om een “samenhangende architectuur” te hanteren bij het opstellen van de examenprogramma’s. Dat houdt in dat voor alle vakken dezelfde termen en dezelfde opzet gehanteerd worden. Daarbij moeten ook de mogelijkheden voor doorstromen en opstromen opgenomen worden. (Dan wordt ook meteen het plan van de Onderwijsraad voor een driejarige brugperiode overbodig.)

De commissie pleit er nogmaals voor te voorkomen dat de programma’s te overladen worden. Die overladenheid was een van de redenen om de curricula tegen het licht te houden. (Dat betekent niet dat de verschillende vakken samengevoegd moeten worden. Vakoverstijgend werken en verbanden leggen tussen de verschillende vakken zijn juist waardevol en dienen opgenomen te worden in de diverse curricula.) Als de examenprogramma’s aangepast worden, dan geeft de commissie meteen ook het advies mee om eens te kijken of het mogelijk is het aantal routes en profielen te verminderen. Het zou voor de scholen een aanzienlijke verlichting betekenen voor de organisatie van de planning. Ook de invulling van de schoolexamens moet nog eens goed bekeken worden. Nu is het schoolexamen nog te vaak een voorbereiding op het centrale eindexamen.

Op korte termijn zal al een start gemaakt worden met het bijstellen van de examenprogramma’s van Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, maatschappijleer en de bètavakken in het vmbo. Het aanpassen van de kerndoelen van de onderbouw van het vo en van het po en het aanpassen van de examenprogramma’s van de andere vakken worden voorlopig uitgesteld.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter