Een mooi feestje

Lintje Ad_20160610_180007_450x200.jpg

Gisteren, vrijdag 10 juni, vierde BON haar 10 jarig bestaan. De festiviteiten werden gecombineerd met het beloofde gesprek tussen BON-leden en staatssecretaris Dekker over Onderwijs 2032 en met een voor de meeste deelnemers verrassende koninklijke onderscheiding voor voorzitter Ad Verbrugge. Ad werd geeerd met de benoeming tot officier in de orde van Oranje Nassau.

Het gesprek met de staatssecretaris was open en het moet hem duidelijk geworden zijn wat onze bezwaren tegen de plannen van Onderwijs2032 zijn. 

BON is trots op de waardering voor Ad Verbrugge en dankt Ad voor zijn inspanningen. Al ruimt 10 jaar zijn wij een vereniging zonder subsidie met enkel vrijwilligers. Andere organisaties waar we tegen vechten, mee discussieren of mee samenwerken zijn zonder uitzondering direct of indirect gesubsidieerd. Wij niet.

De sprekers op ons feestje, Prof. Jan Dirk Imelman, Prof. mr. Eugene Sutorius, burgemeester Henri Lenfering van Leiden,  Max van Kreyfelt van Café Weltschmerz, SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en natuurlijk Ad Verbrugge belichten ieder een ander aspect van de geschiedenis en de plannen van BON.

Prof. Imelman zag grote evereenkomsten tussen de invoering van de Tweede Fase en het Studiehuis destijds, waarbij de overheid doelbewust informatie achterhield (o.a. het door Imelman geschreven rapport over de kans van slagen van de gewenste onderwijsvernieuwing) en waar nu Dijssselbloem terzijde wordt geschoven.

Ad schetste de plannen van BON, hierover later een meer gedetailleerd artikel op deze site, maar wij blijven ons richten op kernpunten: financiën en bestuur, positionering van de docent, de positie van het Nederlands in het onderwijs, het schoolvak als organiserend principe en de kwaliteit van de lerarenopleidingen.

Burgemeester Lenfering was er natuurlijk om Ad Verbrugge het lintje op te spelden. Voor belangrijke delen van zijn verhaal verwijzen we u naar de website unity.nu

Prof. mr. Sutorius beschreef de achtergronden van de Bildungsacademie die was opgezet omdat de Universiteit haar kerntaak, goed onderwijs, verwaarloost.

Max van Kreyfelt vertelde dat Café Weltschmerz een serie interviews met Ad Verbrugge start over de staat van het Nederlandse Onderwijs. BON hoopt hierdoor nog meer mensen te kunnen bereiken. De interviews zullen ook op onze (vernieuwde) website te zien zijn,

BON is politiek neutraal, maar we hebben al sinds de oprichting uitstekende contacten met Jasper van Dijk. Er is grote overlap tussen de onderwijsvisie van de SP en die van BON. Jasper was bereid om zijn waterski-middag (staat in zijn bucketlist, zo begrepen we) opzij te zetten om ons feestje luister bij te zetten.

BON dankt alle aanwezigen en sprekers voor een inspirerende bijeenkomst. Wij gaan door! Mocht u zich kunnen vinden in de visie van BON, roepen we u op om lid te worden van onze vereniging. Hoe meer leden hoe sterker we staan.

7 Reacties

 1. Inderdaad een inspirerende

  Inderdaad een inspirerende dag. 

  De beschouwingen verdiepten ons beeld van de  ontwikkelingen in het onderwijs. 
  Dekker mag geprezen worden om zijn aanbod voor het gesprek. Hij werd dan ook op een vriendelijke manier ontvangen, zodat een ontspannen gedachtenwisseling kon volgen.
  Mij viel op dat hij eigenlijk al niet meer over de radicale plannen van Onderwijs2032 wil praten, maar zoekt naar andere wegen om allerlei zaken te verbeteren. Hij kreeg veel ideeën aangereikt. Ik vind een van de meest aansprekende de noodzaak om elementen voor curricula van universiteiten en hogescholen naar het vo terug te vertalen en vandaaruit naar doelen voor het po. Dat geeft meteen de mogelijkheid om de rol van instituten als het SLO – ik heb daar talloze mislukkingen in gezien op mijn vakgebied – terug te dringen en wat mij betreft tot nul te reduceren. De slogan moet zijn "Laat vakmensen, vanaf wetenschappers tot (en met) leraren de curricula bepalen".

  Het heldere betoog van Ben Wilbrink over wat aan de basis van Beter Onderwijs, en niet alleen in Nederland, moet liggen: kennis als zuurstof van het onderwijs, werd unaniem onderschreven.

  Het viel me overigens op dat Ad in zijn Hegeliaanse passage over het constitutionele koningschap eigenlijk ook het standpunt van Napoleon toen die het keizerrijk uitriep verwoordde. Gelukkig hebben wij een koning die geen militaire tocht naar Moskou overweegt.

 2. De prestaties van Beter

  De prestaties van Beter Onderwij Nederland voor beter onderwijs in Nederland verdienen zeker een hoge onderscheiding. Daarmee feliciteer ik Ad Verbrugge van harte. Maar ook komt de vraag op hoe dat kan gebeuren met een regering die heel anders denkt over wat goed onderwijs is en die bij de verwezenlijking daarvan door BON wordt tegengewerklt. Iemand neemt het inititief voor het toekennen van een koninklijke onderscheiding, stapt (figuurlijk) naar de burgemeester van Amsterdam en die maakt dat willie of nillie aanhangig bij het kapittel voor Civiele Orden. Die neemt de beslissing over het al of niet toekennen van een orde en de hoogte daarvan. Die beslissing wordt ambtelijk voorbereid. Ik neem aan dat daarbij ambtenaren van het inisterie van Onderwijs betrokken zijn. Wat vinden die van zo'n dwarsligger? Goed voor het verwijderen van een paar schoonheidsfoutjes in een ambitieus programma vor Onderwijs 2032? Het kapittel heeft het uiteindelijk voor het zeggen. Was de Minister van Onderwijs het eens met het Kapittel?  Zo niet, dan besloot de ministerraad. 
  Iemand kan officier van Oranje-Nassau worden wegens verdiensten voor de samenleving Daarvan is sprake indien iemand zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd, of wanneer iemand één of meer opvallende prestaties heeft geleverd of werkzaamheden heeft verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben (artikel 2 van het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw en de Orde van Oranje-Nassau).
  Uit de motivering van de toekenning blijkt dat Ad Verbrugge met zijn manifest en het BON de publieke opinie heeft doen kantelen in de richting van wat hij onder goed onderwijs verstond. Maar zo lang de politiek niet veel beslissingen terugdraait en Onderwijs 2032 niet van tafel is en de bevindingen van de commissie Dijsselbloem genegeerd worden zijn de daden van Ad Verbrugge omstreden en worden ze niet door de meerderheid van de volksvertegenwoordigers als als verdiensten voor de samenleving gezien. Daarom ben ik over de toekenning zowel verheugd als verbaasd. 
 3. De bureaucratische trein

  De bureaucratische trein rijdt intussen door…

   

  "De brancheorganisatie Kinderopvang zal onder bestuurlijke leiding van Rottenberg [PvdA, 1957] intensief investeren in samenwerking met partijen als BOinK, Voor Werkende Ouders, de SER, PO-Raad, Sociaal Werk Nederland (voorheen MO-Groep), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de VNG. Verder geeft Brancheorganisatie Kinderopvang de komende periode prioriteit aan het belang van een leven lang leren dat begint bij de kinderopvang. De ontwikkeling van het kind van 0 tot 6 is de basis voor een generatie die de vaardigheden heeft die passen bij de 21ste eeuw."

   

  Wat heeft de kinderopvang met de SER te maken?

  Wat heeft het onderwijs met de sociaal-economische agenda te maken?

  [onderwijs als sluiproute voor de megaloname plannen van EU, OESO, e.a., en voor de 'innovatieve' Nederlandse overheid]

   

  Sinds januari 2016 Kroonlid bij de SER: Geert ten Dam. CV (en publicaties). Vz. College van bestuur UvA en Hogeschool Amsterdam. Belangrijke rol Onderwijs 2032 (hier een 'sociaal inlevende' ondersteunende tekst). Visie (toen als Onderwijsraad). Weet alles zeker. "Allereerst is er te weinig visie op wat het onderwijs leerlingen en studenten moet bijbrengen. [..] Ten tweede hebben scholen – mede door prestatieverhogende maatregelen – onvoldoende ruimte om hun onderwijs-aanbod te vernieuwen. [..] Tot slot staat de eigenwaarde van leerlingen die cognitief niet goed presteren, onder druk.” [VO-Raad, 20 maart 2014, als vz. Onderwijsraad]

   

  In Nederland is de technocratie de baas. De beleidswetenschap en overheid hebben een progressieve visie. Dekker is 15 maart 2017 weg. De politiek heeft zich overbodig verklaard (na commissie Dijsselbloem terecht). De ambtelijke macht (OCW, EU, OESO) zet door.

 4. Helaas was het ons – vriend

  Helaas was het ons – vriend van BON IVA Driebergen – onmogelijk om bij dit jubileumfeest aanwezig te zijn. De felicitaties aan Ad Verbrugge voor een welverdiende onderscheiding. Het niet aflatende hameren op ongewenste ontwikkelingen in het onderwijs is een prestatie van topniveau.

 5. Felicitaties, niet alleen

  Felicitaties, niet alleen voor Ad Verbrugge maar voor allen, die zich de afgelopen 10 jaren samen met BON hebben ingespannen voor beter onderwijs.  En laten we niet te snel zelfvoldaan achteroverleunen.  

  Komt de site nog een keer goed? Ik mis een aantal recente bijdragen.

 6. @bverkroost
  @bverkroost
  Er is een synchronisatieprobleem. Toen enige tijd geleden werd begonnen met het programmeren van de site is daarvoor een kopie vd achterliggende database gebruikt.

  In de tussentijd zijn artikelen geplaatst in de bestaande site.

  Bij het overzetten van de nieuwe buitenkant op de bestaande en actuele database ging kennelijk iets mis. De heren van Intrige zijn er mee bezig.. Ik hoop en verwacht dat het wordt opgelost

 7. In het verslag van unity.nu

  In het verslag van unity.nu over de verlening van ht officierschap van Oranje Nassau staat dat de vereniging de spreekbuis moest zijn van docenten die de kwaliteit van het onderwijs zagen afbrokkelen. BON-actieven zetten zich,in tegenstelling tot het AOB en LIA belangenloos in en dat wil hier zeggen met als enig eigenbelang de tot standkoming van een vorm van onderwijs is waarin zij hun rol als deskundige en capabele docent met grote autonomie weer zouden mogen vervullen. Dat streven naar de terugkeer van een goed arbeidsklimaat voor leraren werd terecht niet als strijdig met de belangen van leerlingen, ouders en de maatschappij gezien. BON is gelukkig niet geheel en al de spreekbuis van leraren geblevenmaar zij moest echter wel trekpaard voor andere lerarenorganisaties worden . En BON kan door zijn steun aan de docenten niet echt tegen de werkelijke belangen van leerlingen ingegaan zijn omdat de meeste leraren juist uit het op allerlei gebied bijbrengen van kennis en inzicht aan hun pupillen hun arbeidsvreugde halen. BON mag er echter niet à priori van uitgaan dat de belangen van leraren en leerlingen en hun wettelijke vertegenwoordigrs, de ouders, altijd convergeren. De strijd van BON was helemaal gericht tegen de bekrompen opvattingen en het hobbyisme van de overheid en het oneigenlijk gebruik dat de politici van het onderwijs wilden maken. Nu het er een beetje op lijkt dat BON die strijd gaat winnen wordt het tijd dat zij laat zien een breder deel van de bevolking wil vertegenwoordigen,namelijk de kritische ouders. Ook staan niet alle neuzen van de leraren precies één kant op. En de oneigenlijke belanghebbenden in Onderwijsland moeten uitgerangeerd worden: De schoolbesturen die zowel lak aan ouders als leerlingen hebben en allerlei onderwijs-advies-bureaux en –instellingen die samen met de schoolbesturen het onderwijsgeld verbrassen en goed onderwijs verhinderen. 
   

Reacties zijn gesloten.